12147.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Márkus

SZÓCIKK: "H. Márkus, frankfurti rabbi, szül. Ladányban 1844 márc. 14., megh. Frankfurt a. M.-ban Régi talmudtudós családból származott s Verbón és Kismartonban tanult, az utóbbi helyen, Hildesheimer jesiváján; majd a bécsi, budapesti és berlini egyetemeken járt s Tübingenben doktorált. Előbb Lauenburgban, majd Gnesenban. 1878-tól Frankfurtban volt rabbi. Az itteni zsidóiskolák újjászervezése az ő műve. Egyik vezetője volt a Deutscher Rabbinerverbandnak, a jeruzsálemi Német-zsidó Árvaháznak pedig elnöke volt. Számos hitszónoklatán kívüli művei: Máté Lévi (héber nyelven a válásról Frankfurt 1891); A magyar zsidók eredetéről (az Izraelita Közlöny 1869. évf.); Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Eisenstadt (1869); Jose b. Jose (Jüd. Presse 1873); Frankfurter Rabbinen (4 részben, 1882-85); Jüdische Ärzte in Frankfurt (1886); Die Wohltätigkeitspflege bei den Juden im alten Frankfurt (1896); Zur Statistik der jüdischen Bevölkerung im alten Frankfurt (1886); Die Frankfurter Rabbinerversammlung vom Jahre 1603 (1897); Die Inschriften des alten Friedhofes der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt (1901)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2147. címszó a lexikon => 380. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12147.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Márkus

SZÓCIKK: H. Márkus, frankfurti rabbi, szül. Ladányban 1844 márc. 14., megh. Frankfurt a. M.-ban Régi talmudtudós családból származott s Verbón és Kismartonban tanult, az utóbbi helyen, Hildesheimer jesiváján; majd a bécsi, budapesti és berlini egyetemeken járt s Tübingenben doktorált. Előbb Lauenburgban, majd Gnesenban. 1878-tól Frankfurtban volt rabbi. Az itteni zsidóiskolák újjászervezése az ő műve. Egyik vezetője volt a Deutscher Rabbinerverbandnak, a jeruzsálemi Német-zsidó Árvaháznak pedig elnöke volt. Számos hitszónoklatán kívüli művei: Máté Lévi héber nyelven a válásról Frankfurt 1891 ; A magyar zsidók eredetéről az Izraelita Közlöny 1869. évf. ; Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Eisenstadt 1869 ; Jose b. Jose Jüd. Presse 1873 ; Frankfurter Rabbinen 4 részben, 1882-85 ; Jüdische Ärzte in Frankfurt 1886 ; Die Wohltätigkeitspflege bei den Juden im alten Frankfurt 1896 ; Zur Statistik der jüdischen Bevölkerung im alten Frankfurt 1886 ; Die Frankfurter Rabbinerversammlung vom Jahre 1603 1897 ; Die Inschriften des alten Friedhofes der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt 1901 .

12147.ht

CÍMSZÓ Horovit

SZEMÉLYNÉV Horovit Márku

SZÓCIKK H Márkus frankfurt rabbi szül Ladányba 184 márc 14. megh Frankfur a M.-ba Rég talmudtudó családbó származot Verbó é Kismartonba tanult a utóbb helyen Hildesheime jesiváján maj bécsi budapest é berlin egyetemeke jár Tübingenbe doktorált Előb Lauenburgban maj Gnesenban 1878-tó Frankfurtba vol rabbi A itten zsidóiskolá újjászervezés a műve Egyi vezetőj vol Deutsche Rabbinerverbandnak jeruzsálem Német-zsid Árvaházna pedi elnök volt Számo hitszónoklatá kívül művei Mát Lév hébe nyelve válásró Frankfur 189 magya zsidó eredetérő a Izraelit Közlön 1869 évf Zu Geschicht de jüdische Gemeind i Eisenstad 186 Jos b Jos Jüd Press 187 Frankfurte Rabbine részben 1882-8 Jüdisch Ärzt i Frankfur 188 Di Wohltätigkeitspfleg be de Jude i alte Frankfur 189 Zu Statisti de jüdische Bevölkerun i alte Frankfur 188 Di Frankfurte Rabbinerversammlun vo Jahr 160 189 Di Inschrifte de alte Friedhofe de Israelitische Gemeind z Frankfur 190

12147.h

CÍMSZ Horovi

SZEMÉLYNÉ Horovi Márk

SZÓCIK Márku frankfur rabb szü Ladányb 18 már 14 meg Frankfu M.-b Ré talmudtud családb származo Verb Kismartonb tanul utób helye Hildesheim jesivájá ma bécs budapes berli egyetemek já Tübingenb doktorál Elő Lauenburgba ma Gnesenba 1878-t Frankfurtb vo rabb itte zsidóiskol újjászervezé műv Egy vezető vo Deutsch Rabbinerverbandna jeruzsále Német-zsi Árvaházn ped elnö vol Szám hitszónoklat kívü műve Má Lé héb nyelv válásr Frankfu 18 magy zsid eredetér Izraeli Közlö 186 év Z Geschich d jüdisch Gemein Eisensta 18 Jo Jo Jü Pres 18 Frankfurt Rabbin részbe 1882- Jüdisc Ärz Frankfu 18 D Wohltätigkeitspfle b d Jud alt Frankfu 18 Z Statist d jüdisch Bevölkeru alt Frankfu 18 D Frankfurt Rabbinerversammlu v Jah 16 18 D Inschrift d alt Friedhof d Israelitisch Gemein Frankfu 19

12147.

CÍMS Horov

SZEMÉLYN Horov Már

SZÓCI Márk frankfu rab sz Ladány 1 má 1 me Frankf M.- R talmudtu család származ Ver Kismarton tanu utó hely Hildeshei jesiváj m béc budape berl egyeteme j Tübingen doktorá El Lauenburgb m Gnesenb 1878- Frankfurt v rab itt zsidóisko újjászervez mű Eg vezet v Deutsc Rabbinerverbandn jeruzsál Német-zs Árvaház pe eln vo Szá hitszónokla kív műv M L hé nyel válás Frankf 1 mag zsi eredeté Izrael Közl 18 é Geschic jüdisc Gemei Eisenst 1 J J J Pre 1 Frankfur Rabbi részb 1882 Jüdis Är Frankf 1 Wohltätigkeitspfl Ju al Frankf 1 Statis jüdisc Bevölker al Frankf 1 Frankfur Rabbinerversamml Ja 1 1 Inschrif al Friedho Israelitisc Gemei Frankf 1

12147

CÍM Horo

SZEMÉLY Horo Má

SZÓC Már frankf ra s Ladán m m Frank M. talmudt csalá szárma Ve Kismarto tan ut hel Hildeshe jesivá bé budap ber egyetem Tübinge doktor E Lauenburg Gnesen 1878 Frankfur ra it zsidóisk újjászerve m E veze Deuts Rabbinerverband jeruzsá Német-z Árvahá p el v Sz hitszónokl kí mű h nye válá Frank ma zs eredet Izrae Köz 1 Geschi jüdis Geme Eisens Pr Frankfu Rabb rész 188 Jüdi Ä Frank Wohltätigkeitspf J a Frank Stati jüdis Bevölke a Frank Frankfu Rabbinerversamm J Inschri a Friedh Israelitis Geme Frank

1214

CÍ Hor

SZEMÉL Hor M

SZÓ Má frank r Ladá Fran M talmud csal szárm V Kismart ta u he Hildesh jesiv b buda be egyete Tübing dokto Lauenbur Gnese 187 Frankfu r i zsidóis újjászerv vez Deut Rabbinerverban jeruzs Német- Árvah e S hitszónok k m ny vál Fran m z erede Izra Kö Gesch jüdi Gem Eisen P Frankf Rab rés 18 Jüd Fran Wohltätigkeitsp Fran Stat jüdi Bevölk Fran Frankf Rabbinerversam Inschr Fried Israeliti Gem Fran