12148.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horváht Lipót

SZÓCIKK: H. Lipót, közgazdász, a Magyar Általános Takarékpénztár elnöke, szül. Budapesten 1875. Jogi tanulmányai befejezése után bankpályára ment. Belépett a Magyar Általános Takarékpénztárba, ahol gyorsan haladt előre. Apósa, Kronberger Lipót halála után igazgatóvá nevezték ki, majd a bank vezérigazgatója, végül elnöke lett. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. Élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. Közgazdasági vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg a szak- és napilapok hasábjain.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2148. címszó a lexikon => 381. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12148.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horváht Lipót

SZÓCIKK: H. Lipót, közgazdász, a Magyar Általános Takarékpénztár elnöke, szül. Budapesten 1875. Jogi tanulmányai befejezése után bankpályára ment. Belépett a Magyar Általános Takarékpénztárba, ahol gyorsan haladt előre. Apósa, Kronberger Lipót halála után igazgatóvá nevezték ki, majd a bank vezérigazgatója, végül elnöke lett. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki. Élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. Közgazdasági vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg a szak- és napilapok hasábjain.

12148.ht

CÍMSZÓ Horvá

SZEMÉLYNÉV Horváh Lipó

SZÓCIKK H Lipót közgazdász Magya Általáno Takarékpénztá elnöke szül Budapeste 1875 Jog tanulmánya befejezés utá bankpályár ment Belépet Magya Általáno Takarékpénztárba aho gyorsa halad előre Apósa Kronberge Lipó halál utá igazgatóv nevezté ki maj ban vezérigazgatója végü elnök lett Közgazdaság tére szerzet érdeme elismeréséü kormányfőtanácsoss nevezté ki Élén publicisztika tevékenysége fej ki Közgazdaság vonatkozás cikke sűrű jelenne me szak é napilapo hasábjain

12148.h

CÍMSZ Horv

SZEMÉLYNÉ Horvá Lip

SZÓCIK Lipó közgazdás Magy Általán Takarékpénzt elnök szü Budapest 187 Jo tanulmány befejezé ut bankpályá men Belépe Magy Általán Takarékpénztárb ah gyors hala előr Após Kronberg Lip halá ut igazgató nevezt k ma ba vezérigazgatój vég elnö let Közgazdasá tér szerze érdem elismerésé kormányfőtanácsos nevezt k Élé publicisztik tevékenység fe k Közgazdasá vonatkozá cikk sűr jelenn m sza napilap hasábjai

12148.

CÍMS Hor

SZEMÉLYN Horv Li

SZÓCI Lip közgazdá Mag Általá Takarékpénz elnö sz Budapes 18 J tanulmán befejez u bankpály me Belép Mag Általá Takarékpénztár a gyor hal elő Apó Kronber Li hal u igazgat nevez m b vezérigazgató vé eln le Közgazdas té szerz érde elismerés kormányfőtanácso nevez Él publiciszti tevékenysé f Közgazdas vonatkoz cik sű jelen sz napila hasábja

12148

CÍM Ho

SZEMÉLY Hor L

SZÓC Li közgazd Ma Által Takarékpén eln s Budape 1 tanulmá befeje bankpál m Belé Ma Által Takarékpénztá gyo ha el Ap Kronbe L ha igazga neve vezérigazgat v el l Közgazda t szer érd elismeré kormányfőtanács neve É publiciszt tevékenys Közgazda vonatko ci s jele s napil hasábj

1214

CÍ H

SZEMÉL Ho

SZÓ L közgaz M Álta Takarékpé el Budap tanulm befej bankpá Bel M Álta Takarékpénzt gy h e A Kronb h igazg nev vezérigazga e Közgazd sze ér elismer kormányfőtanác nev publicisz tevékeny Közgazd vonatk c jel napi hasáb