12149.htm

CÍMSZÓ: Hosanó rabbó

SZÓCIKK: "Hosanó rabbó, zsidó ünnep, szukkosz (l. o.) félünnepének ötödik napja, tisri (l. o.) hó 21. napján van. Nevét a lulavval való körmenetnél (l. Hakofósz) ismételt Hosanná-tól vette; e szó a 118. Zsoltárban fordul elő s «Ó segíts meg» a jelentése. A pálma-körülhordozási szertartás már a Makkabeus királyok idejében dívott, az Újtestamentumban tévesen a peszach előtti időbe helyezik (palmarum, virágvasárnap). A Talmud (Szukka 4.) bőven írja le a régi szertartást a «vízmerítés ünnepsége» során. Liturgiái sajátságai a következők : Megelőző éjszaka virrasztanak (l. Tikun), sok helyütt reggel a férfiak fürdőbe mennek (l. Mikvo), sir hakovod (l. o.). Sacharisznál (l. o.) mondják a 100. Zsoltárt, de a 19.-et is, nismász (l. o.) elmarad. Köznapi tefilo (l. o.) jaále vejovó beiktatva. Lulavlengetés egész halél, egész kadis én kélohénu. Egy Tórát (l. o.) vesznek ki a frigyszekrényből, mondják Isten 13 tulajdonságát és ribonó sel olom imát, mint ros hasónókor A sémában kódos helyett kódos venóró. Gadlu, al hakol, vejaazor. Négy férfit hívnak fel a Tórához, olvassák Mózes II. 29. fejezet 26-34. verseit, az utóbbi hatot a felhívott negyediknek megismételve. A muszaf kedusó, naaricchó és ádir ádirénu. Majd valamennyi Tórát az emelvényhez állítják, miközben az ünnepi csokorral hét körmenetet tartanak (hosánosz, hakofósz). Végül az ünnepi csokor helyett a fűzfalevél köteget veszik kézbe s ezt ötször a padhoz ütik. Visszahelyezik a Tórákat. Egész kadis, én kélohénu, ólénu, napi Zsoltár (l. o.), 27. Zsoltár, adon ólom. Ha e nap péntekre esik, erev tavisilint csinálnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2149. címszó a lexikon => 381. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12149.htm

CÍMSZÓ: Hosanó rabbó

SZÓCIKK: Hosanó rabbó, zsidó ünnep, szukkosz l. o. félünnepének ötödik napja, tisri l. o. hó 21. napján van. Nevét a lulavval való körmenetnél l. Hakofósz ismételt Hosanná-tól vette; e szó a 118. Zsoltárban fordul elő s Ó segíts meg a jelentése. A pálma-körülhordozási szertartás már a Makkabeus királyok idejében dívott, az Újtestamentumban tévesen a peszach előtti időbe helyezik palmarum, virágvasárnap . A Talmud Szukka 4. bőven írja le a régi szertartást a vízmerítés ünnepsége során. Liturgiái sajátságai a következők : Megelőző éjszaka virrasztanak l. Tikun , sok helyütt reggel a férfiak fürdőbe mennek l. Mikvo , sir hakovod l. o. . Sacharisznál l. o. mondják a 100. Zsoltárt, de a 19.-et is, nismász l. o. elmarad. Köznapi tefilo l. o. jaále vejovó beiktatva. Lulavlengetés egész halél, egész kadis én kélohénu. Egy Tórát l. o. vesznek ki a frigyszekrényből, mondják Isten 13 tulajdonságát és ribonó sel olom imát, mint ros hasónókor A sémában kódos helyett kódos venóró. Gadlu, al hakol, vejaazor. Négy férfit hívnak fel a Tórához, olvassák Mózes II. 29. fejezet 26-34. verseit, az utóbbi hatot a felhívott negyediknek megismételve. A muszaf kedusó, naaricchó és ádir ádirénu. Majd valamennyi Tórát az emelvényhez állítják, miközben az ünnepi csokorral hét körmenetet tartanak hosánosz, hakofósz . Végül az ünnepi csokor helyett a fűzfalevél köteget veszik kézbe s ezt ötször a padhoz ütik. Visszahelyezik a Tórákat. Egész kadis, én kélohénu, ólénu, napi Zsoltár l. o. , 27. Zsoltár, adon ólom. Ha e nap péntekre esik, erev tavisilint csinálnak.

12149.ht

CÍMSZÓ Hosan rabb

SZÓCIKK Hosan rabbó zsid ünnep szukkos l o félünnepéne ötödi napja tisr l o h 21 napjá van Nevé lulavva val körmenetné l Hakofós ismétel Hosanná-tó vette sz 118 Zsoltárba fordu el segít me jelentése pálma-körülhordozás szertartá má Makkabeu királyo idejébe dívott a Újtestamentumba tévese peszac előtt időb helyezi palmarum virágvasárna Talmu Szukk 4 bőve írj l rég szertartás vízmeríté ünnepség során Liturgiá sajátsága következő Megelőz éjszak virrasztana l Tiku so helyüt regge férfia fürdőb menne l Mikv si hakovo l o Sachariszná l o mondjá 100 Zsoltárt d 19.-e is nismás l o elmarad Köznap tefil l o jaál vejov beiktatva Lulavlengeté egés halél egés kadi é kélohénu Eg Tórá l o veszne k frigyszekrényből mondjá Iste 1 tulajdonságá é ribon se olo imát min ro hasónóko sémába kódo helyet kódo venóró Gadlu a hakol vejaazor Nég férfi hívna fe Tórához olvassá Móze II 29 fejeze 26-34 verseit a utóbb hato felhívot negyedikne megismételve musza kedusó naaricch é ádi ádirénu Maj valamenny Tórá a emelvényhe állítják miközbe a ünnep csokorra hé körmenete tartana hosánosz hakofós Végü a ünnep csoko helyet fűzfalevé kötege veszi kézb ez ötszö padho ütik Visszahelyezi Tórákat Egés kadis é kélohénu ólénu nap Zsoltá l o 27 Zsoltár ado ólom H na péntekr esik ere tavisilin csinálnak

12149.h

CÍMSZ Hosa rab

SZÓCIK Hosa rabb zsi ünne szukko félünnepén ötöd napj tis 2 napj va Nev lulavv va körmenetn Hakofó isméte Hosanná-t vett s 11 Zsoltárb ford e segí m jelentés pálma-körülhordozá szertart m Makkabe király idejéb dívot Újtestamentumb téves pesza előt idő helyez palmaru virágvasárn Talm Szuk bőv ír ré szertartá vízmerít ünnepsé sorá Liturgi sajátság következ Megelő éjsza virrasztan Tik s helyü regg férfi fürdő menn Mik s hakov Sachariszn mondj 10 Zsoltár 19.- i nismá elmara Közna tefi jaá vejo beiktatv Lulavlenget egé halé egé kad kélohén E Tór veszn frigyszekrénybő mondj Ist tulajdonság ribo s ol imá mi r hasónók sémáb kód helye kód venór Gadl hako vejaazo Né férf hívn f Tóráho olvass Móz I 2 fejez 26-3 versei utób hat felhívo negyedikn megismételv musz kedus naaricc ád ádirén Ma valamenn Tór emelvényh állítjá miközb ünne csokorr h körmenet tartan hosános hakofó Vég ünne csok helye fűzfalev köteg vesz kéz e ötsz padh üti Visszahelyez Tóráka Egé kadi kélohén ólén na Zsolt 2 Zsoltá ad ólo n péntek esi er tavisili csinálna

12149.

CÍMS Hos ra

SZÓCI Hos rab zs ünn szukk félünnepé ötö nap ti nap v Ne lulav v körmenet Hakof ismét Hosanná- vet 1 Zsoltár for seg jelenté pálma-körülhordoz szertar Makkab királ idejé dívo Újtestamentum téve pesz elő id helye palmar virágvasár Tal Szu bő í r szertart vízmerí ünneps sor Liturg sajátsá követke Megel éjsz virraszta Ti hely reg férf fürd men Mi hako Sacharisz mond 1 Zsoltá 19. nism elmar Közn tef ja vej beiktat Lulavlenge eg hal eg ka kélohé Tó vesz frigyszekrényb mond Is tulajdonsá rib o im m hasónó sémá kó hely kó venó Gad hak vejaaz N fér hív Tóráh olvas Mó feje 26- verse utó ha felhív negyedik megismétel mus kedu naaric á ádiré M valamen Tó emelvény állítj miköz ünn csokor körmene tarta hosáno hakof Vé ünn cso hely fűzfale köte ves ké öts pad üt Visszahelye Tórák Eg kad kélohé ólé n Zsol Zsolt a ól pénte es e tavisil csináln

12149

CÍM Ho r

SZÓC Ho ra z ün szuk félünnep öt na t na N lula körmene Hako ismé Hosanná ve Zsoltá fo se jelent pálma-körülhordo szerta Makka kirá idej dív Újtestamentu tév pes el i hely palma virágvasá Ta Sz b szertar vízmer ünnep so Litur sajáts követk Mege éjs virraszt T hel re fér für me M hak Sacharis mon Zsolt 19 nis elma Köz te j ve beikta Lulavleng e ha e k kéloh T ves frigyszekrény mon I tulajdons ri i hasón sém k hel k ven Ga ha vejaa fé hí Tórá olva M fej 26 vers ut h felhí negyedi megisméte mu ked naari ádir valame T emelvén állít mikö ün csoko körmen tart hosán hako V ün cs hel fűzfal köt ve k öt pa ü Visszahely Tórá E ka kéloh ól Zso Zsol ó pént e tavisi csinál

1214

CÍ H

SZÓ H r ü szu félünne ö n n lul körmen Hak ism Hosann v Zsolt f s jelen pálma-körülhord szert Makk kir ide dí Újtestament té pe e hel palm virágvas T S szerta vízme ünne s Litu saját követ Meg éj virrasz he r fé fü m ha Sachari mo Zsol 1 ni elm Kö t v beikt Lulavlen h kélo ve frigyszekrén mo tulajdon r hasó sé he ve G h veja f h Tór olv fe 2 ver u felh negyed megismét m ke naar ádi valam emelvé állí mik ü csok körme tar hosá hak ü c he fűzfa kö v ö p Visszahel Tór k kélo ó Zs Zso pén tavis csiná