12150.htm

CÍMSZÓ: Hósea

SZÓCIKK: "Hósea, Ámosz Próféta kortársa, Izraelben a működött. Jerobeám ideében (783-144).Könyve a 12 kis próféta elseje. Az ellenséges nyomás alól való megkönnyebbülés elvakította kortársait, hogy észre sem vették a politikai látóhatár elborulását. Az ország belső állapota is aggasztó volt. Hét király követte egymást a trónon, néhányan elődeik meggyilkolása árán jutottak oda. Annál elevenebbre izzott H. lelkében a vallásos intuíció. Isten képét melegebbre színesítette, a bűnt sokkal mélyebben gyökerezőnek találta, a nemzet nála teljes egységben szerepelt. Míg Ámosz szerint Isten mérőónnal kezében ül trónján, hogy igazság szerint döntsön Izrael sorsa fölött, addig H.-rál áradozik a könyörülettől: «Miképp áldoználak fel, Efrájim, szolgáltatnálak ki Izráel, megesik az Én szívem rajtad, fellángol az Én szánalmam». «Hisz Én vezettem Efrájimot járószalagon, karjaimra vettem, emberséges kötelékekkel vonszoltam a szeretet szálain, mintegy leoldottam a jármot a nyakáról és nyújtottam neki táplálékot». «Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazság és jog alapján, eljegyezlek szeretet és könyörület fejében, eljegyezlek hűség alapján, hogy ismerd Istent». Istenről szóló tanítása e mondatban csúcsosodik ki: «Szeretetet kívánok s nem áldozatot, istenismeretet inkább, mint égőáldozatot». Azért ő is a vallásos szemléletnek teljes megújítását kívánja : «Vessetek igazságot s arassatok szeretetet új ugart törjetek, mert itt az ideje, hogy Istent keressétek addig is, míg eljön, hogy igazság esőjét hullassa rátok». Isten magasztos fogalmához viszonyítva, mély süllyedésben látja népét: «Elvész népem ismeret híján!». Első sorban a papok felelősek a nép süllyedéséért. «Népem bűn áldozataiból élnek és vétségeikre vágynak; olyan a pap, mint a nép». Ami pedig a népet illeti: «nincs hűség, nincs szeretet és nincs Istenismeret az országban ; hamis eskü, hittagadás, házasságtörés elterjedt, vérbűn vérbűnt ér». A bűn termőtalaja a kánaáni földre való telepedés és az ottan talált kultúra átvétele. A «paráznaság szelleme» vezette félre a népet; ennek a terméke a királyság intézménye, melyet idegenimádásból vettek át. «Adtam nekik királyt haragomban, de el is veszem felháborodásomban.» «Majd ők magok mondják: nincs királyunk, mert nem féltük Istent és a király mi jót is tehet nekünk?» A paráznaság e szelleme hatja át a külpolitikái is. «Efrájim szelet legeltet és keleti szél után futkos, nap-nap után szaporítja a hazugságot és kudarcot, majd Asszíriával köt szövetséget, majd Egyiptomnak kedveskedik olajjal», sőt az aranyborjút is Asszíriába szállították ajándékul és a papok azt siratják most. «Szégyenkeznie kellene Efrájimnak, Szamaria királya olyan, mint a tajték a vízen. Szelet vetnek és vihart aratnak, nem szökken szárba és nem érlelődik lisztté a gabona és ha teremne is, idegenek emésztenék meg.» «Efrajim szerelmet bérelte. Olyan Efrajim, mint egy ide-oda röpködő galamb: most Egyiptomhoz fordul, aztán Assyriával futkos. A gyógyulást csak az egyszerű, ősi, romlatlan élethez való visszatérésben látja: «Rábeszélem és elviszem a pusztába, ott majd szép szerivel beszélek vele, onnan megadom neki szőlőit és a szomorúság völgyét a remény kapujává teszem.» «Akkor egyesülnek majd Juda gyermekei Izrael gyermekeivel, egy vezért választanak maguknak és kivonulnak az országból.» H. messiási eszméje világot átfogó, kiterjed az állat- és élővilág egyetemére, mégis az ember a célpont. «Szövetséget kötök számukra a mezei vadakkal és az égi madarakkal, a föld csúszó mászóival, az íjat, kardot és háborút eltörlöm az országból és nyugton hagyom őket.» «Én megesketem az eget, az pedig megesketi a földet, a föld megesketi a gabonát, mustot és olajt, azok pedig megesketik Jiszráelt és bevetem őt magamnak a földbe és megszeretem a nem-szeretettet». A vallás szellemébe mély bepillantást nyújt e záró igéje, melynek értelmében a vallás csak azt tartja meg a helyes úton, kiben erkölcsi akarat is van. «Ki oly bölcs, hogy belássa ezeket, meggondolt, hogy megszívlelje: hogy egyenesek Isten útjai, de csak az igazlelkűek járnak rajta, míg a bűnösök megbotlanak rajta.» "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2150. címszó a lexikon => 381. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12150.htm

CÍMSZÓ: Hósea

SZÓCIKK: Hósea, Ámosz Próféta kortársa, Izraelben a működött. Jerobeám ideében 783-144 .Könyve a 12 kis próféta elseje. Az ellenséges nyomás alól való megkönnyebbülés elvakította kortársait, hogy észre sem vették a politikai látóhatár elborulását. Az ország belső állapota is aggasztó volt. Hét király követte egymást a trónon, néhányan elődeik meggyilkolása árán jutottak oda. Annál elevenebbre izzott H. lelkében a vallásos intuíció. Isten képét melegebbre színesítette, a bűnt sokkal mélyebben gyökerezőnek találta, a nemzet nála teljes egységben szerepelt. Míg Ámosz szerint Isten mérőónnal kezében ül trónján, hogy igazság szerint döntsön Izrael sorsa fölött, addig H.-rál áradozik a könyörülettől: Miképp áldoználak fel, Efrájim, szolgáltatnálak ki Izráel, megesik az Én szívem rajtad, fellángol az Én szánalmam . Hisz Én vezettem Efrájimot járószalagon, karjaimra vettem, emberséges kötelékekkel vonszoltam a szeretet szálain, mintegy leoldottam a jármot a nyakáról és nyújtottam neki táplálékot . Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazság és jog alapján, eljegyezlek szeretet és könyörület fejében, eljegyezlek hűség alapján, hogy ismerd Istent . Istenről szóló tanítása e mondatban csúcsosodik ki: Szeretetet kívánok s nem áldozatot, istenismeretet inkább, mint égőáldozatot . Azért ő is a vallásos szemléletnek teljes megújítását kívánja : Vessetek igazságot s arassatok szeretetet új ugart törjetek, mert itt az ideje, hogy Istent keressétek addig is, míg eljön, hogy igazság esőjét hullassa rátok . Isten magasztos fogalmához viszonyítva, mély süllyedésben látja népét: Elvész népem ismeret híján! . Első sorban a papok felelősek a nép süllyedéséért. Népem bűn áldozataiból élnek és vétségeikre vágynak; olyan a pap, mint a nép . Ami pedig a népet illeti: nincs hűség, nincs szeretet és nincs Istenismeret az országban ; hamis eskü, hittagadás, házasságtörés elterjedt, vérbűn vérbűnt ér . A bűn termőtalaja a kánaáni földre való telepedés és az ottan talált kultúra átvétele. A paráznaság szelleme vezette félre a népet; ennek a terméke a királyság intézménye, melyet idegenimádásból vettek át. Adtam nekik királyt haragomban, de el is veszem felháborodásomban. Majd ők magok mondják: nincs királyunk, mert nem féltük Istent és a király mi jót is tehet nekünk? A paráznaság e szelleme hatja át a külpolitikái is. Efrájim szelet legeltet és keleti szél után futkos, nap-nap után szaporítja a hazugságot és kudarcot, majd Asszíriával köt szövetséget, majd Egyiptomnak kedveskedik olajjal , sőt az aranyborjút is Asszíriába szállították ajándékul és a papok azt siratják most. Szégyenkeznie kellene Efrájimnak, Szamaria királya olyan, mint a tajték a vízen. Szelet vetnek és vihart aratnak, nem szökken szárba és nem érlelődik lisztté a gabona és ha teremne is, idegenek emésztenék meg. Efrajim szerelmet bérelte. Olyan Efrajim, mint egy ide-oda röpködő galamb: most Egyiptomhoz fordul, aztán Assyriával futkos. A gyógyulást csak az egyszerű, ősi, romlatlan élethez való visszatérésben látja: Rábeszélem és elviszem a pusztába, ott majd szép szerivel beszélek vele, onnan megadom neki szőlőit és a szomorúság völgyét a remény kapujává teszem. Akkor egyesülnek majd Juda gyermekei Izrael gyermekeivel, egy vezért választanak maguknak és kivonulnak az országból. H. messiási eszméje világot átfogó, kiterjed az állat- és élővilág egyetemére, mégis az ember a célpont. Szövetséget kötök számukra a mezei vadakkal és az égi madarakkal, a föld csúszó mászóival, az íjat, kardot és háborút eltörlöm az országból és nyugton hagyom őket. Én megesketem az eget, az pedig megesketi a földet, a föld megesketi a gabonát, mustot és olajt, azok pedig megesketik Jiszráelt és bevetem őt magamnak a földbe és megszeretem a nem-szeretettet . A vallás szellemébe mély bepillantást nyújt e záró igéje, melynek értelmében a vallás csak azt tartja meg a helyes úton, kiben erkölcsi akarat is van. Ki oly bölcs, hogy belássa ezeket, meggondolt, hogy megszívlelje: hogy egyenesek Isten útjai, de csak az igazlelkűek járnak rajta, míg a bűnösök megbotlanak rajta.

12150.ht

CÍMSZÓ Hóse

SZÓCIKK Hósea Ámos Prófét kortársa Izraelbe működött Jerobeá ideébe 783-14 .Könyv 1 ki prófét elseje A ellensége nyomá aló val megkönnyebbülé elvakított kortársait hog észr se vetté politika látóhatá elborulását A orszá bels állapot i aggaszt volt Hé királ követt egymás trónon néhánya elődei meggyilkolás árá jutotta oda Anná elevenebbr izzot H lelkébe valláso intuíció Iste képé melegebbr színesítette bűn sokka mélyebbe gyökerezőne találta nemze nál telje egységbe szerepelt Mí Ámos szerin Iste mérőónna kezébe ü trónján hog igazsá szerin döntsö Izrae sors fölött addi H.-rá áradozi könyörülettől Mikép áldoznála fel Efrájim szolgáltatnála k Izráel megesi a É szíve rajtad fellángo a É szánalma His É vezette Efrájimo járószalagon karjaimr vettem embersége kötelékekke vonszolta szerete szálain minteg leoldotta jármo nyakáró é nyújtotta nek tápláléko Eljegyezle magamna örökre eljegyezle igazsá é jo alapján eljegyezle szerete é könyörüle fejében eljegyezle hűsé alapján hog ismer Isten Istenrő szól tanítás mondatba csúcsosodi ki Szeretete kíváno ne áldozatot istenismerete inkább min égőáldozato Azér i valláso szemléletne telje megújításá kívánj Vessete igazságo arassato szeretete ú ugar törjetek mer it a ideje hog Isten keresséte addi is mí eljön hog igazsá esőjé hullass ráto Iste magaszto fogalmáho viszonyítva mél süllyedésbe látj népét Elvés népe ismere híján Els sorba papo felelőse né süllyedéséért Népe bű áldozataibó élne é vétségeikr vágynak olya pap min né Am pedi népe illeti ninc hűség ninc szerete é ninc Istenismere a országba hami eskü hittagadás házasságtöré elterjedt vérbű vérbűn é bű termőtalaj kánaán földr val telepedé é a otta talál kultúr átvétele paráznasá szellem vezett félr népet enne termék királysá intézménye melye idegenimádásbó vette át Adta neki király haragomban d e i vesze felháborodásomban Maj ő mago mondják ninc királyunk mer ne féltü Isten é királ m jó i tehe nekünk paráznasá szellem hatj á külpolitiká is Efráji szele legelte é kelet szé utá futkos nap-na utá szaporítj hazugságo é kudarcot maj Asszíriáva kö szövetséget maj Egyiptomna kedveskedi olajja ső a aranyborjú i Asszíriáb szállítottá ajándéku é papo az siratjá most Szégyenkezni kellen Efrájimnak Szamari király olyan min tajté vízen Szele vetne é vihar aratnak ne szökke szárb é ne érlelődi lisztt gabon é h teremn is idegene emésztené meg Efraji szerelme bérelte Olya Efrajim min eg ide-od röpköd galamb mos Egyiptomho fordul aztá Assyriáva futkos gyógyulás csa a egyszerű ősi romlatla élethe val visszatérésbe látja Rábeszéle é elvisze pusztába ot maj szé szerive beszéle vele onna megado nek szőlői é szomorúsá völgyé remén kapujáv teszem Akko egyesülne maj Jud gyermeke Izrae gyermekeivel eg vezér választana magukna é kivonulna a országból H messiás eszméj világo átfogó kiterje a állat é élővilá egyetemére mégi a embe célpont Szövetsége kötö számukr meze vadakka é a ég madarakkal föl csúsz mászóival a íjat kardo é háború eltörlö a országbó é nyugto hagyo őket É megeskete a eget a pedi megesket földet föl megesket gabonát musto é olajt azo pedi megesketi Jiszráel é bevete ő magamna földb é megszerete nem-szeretette vallá szelleméb mél bepillantás nyúj zár igéje melyne értelmébe vallá csa az tartj me helye úton kibe erkölcs akara i van K ol bölcs hog beláss ezeket meggondolt hog megszívlelje hog egyenese Iste útjai d csa a igazlelkűe járna rajta mí bűnösö megbotlana rajta

12150.h

CÍMSZ Hós

SZÓCIK Hóse Ámo Prófé kortárs Izraelb működöt Jerobe ideéb 783-1 .Köny k prófé elsej ellenség nyom al va megkönnyebbül elvakítot kortársai ho ész s vett politik látóhat elborulásá orsz bel állapo aggasz vol H kirá követ egymá tróno néhány előde meggyilkolá ár jutott od Ann elevenebb izzo lelkéb vallás intuíci Ist kép melegebb színesített bű sokk mélyebb gyökerezőn talált nemz ná telj egységb szerepel M Ámo szeri Ist mérőónn kezéb trónjá ho igazs szeri dönts Izra sor fölöt add H.-r áradoz könyörülettő Miké áldoznál fe Efráji szolgáltatnál Izráe meges szív rajta felláng szánalm Hi vezett Efrájim járószalago karjaim vette emberség kötelékekk vonszolt szeret szálai minte leoldott járm nyakár nyújtott ne táplálék Eljegyezl magamn örökr eljegyezl igazs j alapjá eljegyezl szeret könyörül fejébe eljegyezl hűs alapjá ho isme Iste Istenr szó tanítá mondatb csúcsosod k Szeretet kíván n áldozato istenismeret inkáb mi égőáldozat Azé vallás szemléletn telj megújítás kíván Vesset igazság arassat szeretet uga törjete me i idej ho Iste keressét add i m eljö ho igazs esőj hullas rát Ist magaszt fogalmáh viszonyítv mé süllyedésb lát népé Elvé nép ismer híjá El sorb pap felelős n süllyedéséér Nép b áldozataib éln vétségeik vágyna oly pa mi n A ped nép illet nin hűsé nin szeret nin Istenismer országb ham esk hittagadá házasságtör elterjed vérb vérbű b termőtala kánaá föld va teleped ott talá kultú átvétel paráznas szelle vezet fél népe enn termé királys intézmény mely idegenimádásb vett á Adt nek királ haragomba vesz felháborodásomba Ma mag mondjá nin királyun me n félt Iste kirá j teh nekün paráznas szelle hat külpolitik i Efráj szel legelt kele sz ut futko nap-n ut szaporít hazugság kudarco ma Asszíriáv k szövetsége ma Egyiptomn kedvesked olajj s aranyborj Asszíriá szállított ajándék pap a siratj mos Szégyenkezn kelle Efrájimna Szamar királ olya mi tajt víze Szel vetn viha aratna n szökk szár n érlelőd liszt gabo terem i idegen emészten me Efraj szerelm bérelt Oly Efraji mi e ide-o röpkö galam mo Egyiptomh fordu azt Assyriáv futko gyógyulá cs egyszer ős romlatl életh va visszatérésb látj Rábeszél elvisz pusztáb o ma sz szeriv beszél vel onn megad ne szőlő szomorús völgy remé kapujá tesze Akk egyesüln ma Ju gyermek Izra gyermekeive e vezé választan magukn kivonuln országbó messiá eszmé világ átfog kiterj álla élővil egyetemér még emb célpon Szövetség köt számuk mez vadakk é madarakka fö csús mászóiva íja kard hábor eltörl országb nyugt hagy őke megesket ege ped megeske földe fö megeske gaboná must olaj az ped megesket Jiszráe bevet magamn föld megszeret nem-szeretett vall szellemé mé bepillantá nyú zá igéj melyn értelméb vall cs a tart m hely úto kib erkölc akar va o bölc ho belás ezeke meggondol ho megszívlelj ho egyenes Ist útja cs igazlelkű járn rajt m bűnös megbotlan rajt

12150.

CÍMS Hó

SZÓCI Hós Ám Próf kortár Izrael működö Jerob ideé 783- .Kön próf else ellensé nyo a v megkönnyebbü elvakíto kortársa h és vet politi látóha elborulás ors be állap aggas vo kir köve egym trón néhán előd meggyilkol á jutot o An eleveneb izz lelké vallá intuíc Is ké melegeb színesítet b sok mélyeb gyökerező talál nem n tel egység szerepe Ám szer Is mérőón kezé trónj h igaz szer dönt Izr so fölö ad H.- árado könyörülett Mik áldozná f Efráj szolgáltatná Izrá mege szí rajt fellán szánal H vezet Efráji járószalag karjai vett embersé kötelékek vonszol szere szála mint leoldot jár nyaká nyújtot n táplálé Eljegyez magam örök eljegyez igaz alapj eljegyez szere könyörü fejéb eljegyez hű alapj h ism Ist Isten sz tanít mondat csúcsoso Szerete kívá áldozat istenismere inká m égőáldoza Az vallá szemlélet tel megújítá kívá Vesse igazsá arassa szerete ug törjet m ide h Ist keressé ad elj h igaz eső hulla rá Is magasz fogalmá viszonyít m süllyedés lá nép Elv né isme híj E sor pa felelő süllyedéséé Né áldozatai él vétségei vágyn ol p m pe né ille ni hűs ni szere ni Istenisme ország ha es hittagad házasságtö elterje vér vérb termőtal kána föl v telepe ot tal kult átvéte parázna szell veze fé nép en term király intézmén mel idegenimádás vet Ad ne kirá haragomb ves felháborodásomb M ma mondj ni királyu m fél Ist kir te nekü parázna szell ha külpoliti Efrá sze legel kel s u futk nap- u szaporí hazugsá kudarc m Asszíriá szövetség m Egyiptom kedveske olaj aranybor Asszíri szállítot ajándé pa sirat mo Szégyenkez kell Efrájimn Szama kirá oly m taj víz Sze vet vih aratn szök szá érlelő lisz gab tere idege emészte m Efra szerel bérel Ol Efraj m ide- röpk gala m Egyiptom ford az Assyriá futk gyógyul c egysze ő romlat élet v visszatérés lát Rábeszé elvis pusztá m s szeri beszé ve on mega n szől szomorú völg rem kapuj tesz Ak egyesül m J gyerme Izr gyermekeiv vez választa maguk kivonul országb messi eszm vilá átfo kiter áll élővi egyetemé mé em célpo Szövetsé kö számu me vadak madarakk f csú mászóiv íj kar hábo eltör ország nyug hag ők megeske eg pe megesk föld f megesk gabon mus ola a pe megeske Jiszrá beve magam föl megszere nem-szeretet val szellem m bepillant ny z igé mely értelmé val c tar hel út ki erköl aka v böl h belá ezek meggondo h megszívlel h egyene Is útj c igazlelk jár raj bűnö megbotla raj

12150

CÍM H

SZÓC Hó Á Pró kortá Izrae működ Jero ide 783 .Kö pró els ellens ny megkönnyebb elvakít kortárs é ve polit látóh elborulá or b álla agga v ki köv egy tró néhá elő meggyilko juto A elevene iz lelk vall intuí I k melege színesíte so mélye gyökerez talá ne te egysé szerep Á sze I mérőó kez trón iga sze dön Iz s föl a H. árad könyörület Mi áldozn Efrá szolgáltatn Izr meg sz raj fellá szána veze Efráj járószala karja vet embers köteléke vonszo szer szál min leoldo já nyak nyújto táplál Eljegye maga örö eljegye iga alap eljegye szer könyör fejé eljegye h alap is Is Iste s taní monda csúcsos Szeret kív áldoza istenismer ink égőáldoz A vall szemléle te megújít kív Vess igazs arass szeret u törje id Is keress a el iga es hull r I magas fogalm viszonyí süllyedé l né El n ism hí so p felel süllyedésé N áldozata é vétsége vágy o p n ill n hű n szer n Istenism orszá h e hittaga házasságt elterj vé vér termőta kán fö telep o ta kul átvét parázn szel vez f né e ter királ intézmé me idegenimádá ve A n kir haragom ve felháborodásom m mond n király fé Is ki t nek parázn szel h külpolit Efr sz lege ke fut nap szapor hazugs kudar Asszíri szövetsé Egyipto kedvesk ola aranybo Asszír szállíto ajánd p sira m Szégyenke kel Efrájim Szam kir ol ta ví Sz ve vi arat szö sz érlel lis ga ter ideg emészt Efr szere bére O Efra ide röp gal Egyipto for a Assyri fut gyógyu egysz romla éle visszatéré lá Rábesz elvi puszt szer besz v o meg sző szomor völ re kapu tes A egyesü gyerm Iz gyermekei ve választ magu kivonu ország mess esz vil átf kite ál élőv egyetem m e célp Szövets k szám m vada madarak cs mászói í ka háb eltö orszá nyu ha ő megesk e p meges föl meges gabo mu ol p megesk Jiszr bev maga fö megszer nem-szerete va szelle bepillan n ig mel értelm va ta he ú k erkö ak bö bel eze meggond megszívle egyen I út igazlel já ra bűn megbotl ra

1215SZÓ H Pr kort Izra műkö Jer id 78 .K pr el ellen n megkönnyeb elvakí kortár v poli látó elborul o áll agg k kö eg tr néh el meggyilk jut eleven i lel val intu meleg színesít s mély gyökere tal n t egys szere sz mérő ke tró ig sz dö I fö H ára könyörüle M áldoz Efr szolgáltat Iz me s ra fell szán vez Efrá járószal karj ve ember kötelék vonsz sze szá mi leold j nya nyújt táplá Eljegy mag ör eljegy ig ala eljegy sze könyö fej eljegy ala i I Ist tan mond csúcso Szere kí áldoz istenisme in égőáldo val szemlél t megújí kí Ves igaz aras szere törj i I keres e ig e hul maga fogal viszony süllyed n E is h s fele süllyedés áldozat vétség vág il h sze Istenis orsz hittag házasság elter v vé termőt ká f tele t ku átvé paráz sze ve n te kirá intézm m idegenimád v ki harago v felháborodáso mon királ f I k ne paráz sze külpoli Ef s leg k fu na szapo hazug kuda Asszír szövets Egyipt kedves ol aranyb Asszí szállít aján sir Szégyenk ke Efráji Sza ki o t v S v v ara sz s érle li g te ide emész Ef szer bér Efr id rö ga Egyipt fo Assyr fu gyógy egys roml él visszatér l Rábes elv pusz sze bes me sz szomo vö r kap te egyes gyer I gyermeke v válasz mag kivon orszá mes es vi át kit á élő egyete cél Szövet szá vad madara c mászó k há elt orsz ny h meges mege fö mege gab m o meges Jisz be mag f megsze nem-szeret v szell bepilla i me értel v t h erk a b be ez meggon megszívl egye ú igazle j r bű megbot r