12152.htm

CÍMSZÓ: Hosszúaszó

SZÓCIKK: Hosszúaszó. A H.-i (orthodox) hitközség 1853-ban alakult. Egyike a legkisebb lélekszámú hitközségeknek. Az alakulása utáni időkben 175 volt a hitközség lélekszáma, de a gazdasági viszonyok következtében, miután a zsidó lakosság a könnyebb megélhetéssel kecsegtető városok felé gravitált, a hitközség lélekszáma 30-ra apadt le. A hitközségnek van egy körülbelül százötvenéves temploma és egy száz évvel ezelőtt létesített rituális fürdője. A hitközség tagjai közül Klärman Baruch és Bretter Dániel létesítettek szeszgyárakat. A hitközség 45.000 lei évi költségvetéssel dolgozik, melynek egyrészét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma jelenleg 30, a családok száma 9, adót 8-an fizetnek. A világháborúban a hitközség 2 tagja vett részt. A hitközség mai vezetői: Kappel Béla. Incze Rezső és Kun Jakab.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2152. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12152.htm

CÍMSZÓ: Hosszúaszó

SZÓCIKK: Hosszúaszó. A H.-i orthodox hitközség 1853-ban alakult. Egyike a legkisebb lélekszámú hitközségeknek. Az alakulása utáni időkben 175 volt a hitközség lélekszáma, de a gazdasági viszonyok következtében, miután a zsidó lakosság a könnyebb megélhetéssel kecsegtető városok felé gravitált, a hitközség lélekszáma 30-ra apadt le. A hitközségnek van egy körülbelül százötvenéves temploma és egy száz évvel ezelőtt létesített rituális fürdője. A hitközség tagjai közül Klärman Baruch és Bretter Dániel létesítettek szeszgyárakat. A hitközség 45.000 lei évi költségvetéssel dolgozik, melynek egyrészét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma jelenleg 30, a családok száma 9, adót 8-an fizetnek. A világháborúban a hitközség 2 tagja vett részt. A hitközség mai vezetői: Kappel Béla. Incze Rezső és Kun Jakab.

12152.ht

CÍMSZÓ Hosszúasz

SZÓCIKK Hosszúaszó H.- orthodo hitközsé 1853-ba alakult Egyik legkiseb lélekszám hitközségeknek A alakulás után időkbe 17 vol hitközsé lélekszáma d gazdaság viszonyo következtében miutá zsid lakossá könnyeb megélhetésse kecsegtet városo fel gravitált hitközsé lélekszám 30-r apad le hitközségne va eg körülbelü százötvenéve templom é eg szá évve ezelőt létesítet rituáli fürdője hitközsé tagja közü Klärma Baruc é Brette Dánie létesítette szeszgyárakat hitközsé 45.00 le év költségvetésse dolgozik melyne egyrészé szociáli é filantropiku célokr fordítja Lélekszám jelenle 30 családo szám 9 adó 8-a fizetnek világháborúba hitközsé tagj vet részt hitközsé ma vezetői Kappe Béla Incz Rezs é Ku Jakab

12152.h

CÍMSZ Hosszúas

SZÓCIK Hosszúasz H. orthod hitközs 1853-b alakul Egyi legkise lélekszá hitközségekne alakulá utá időkb 1 vo hitközs lélekszám gazdasá viszony következtébe miut zsi lakoss könnye megélhetéss kecsegte város fe gravitál hitközs lélekszá 30- apa l hitközségn v e körülbel százötvenév templo e sz évv ezelő létesíte rituál fürdőj hitközs tagj köz Klärm Baru Brett Dáni létesített szeszgyáraka hitközs 45.0 l é költségvetéss dolgozi melyn egyrész szociál filantropik célok fordítj Lélekszá jelenl 3 család szá ad 8- fizetne világháborúb hitközs tag ve rész hitközs m vezető Kapp Bél Inc Rez K Jaka

12152.

CÍMS Hosszúa

SZÓCI Hosszúas H ortho hitköz 1853- alaku Egy legkis léleksz hitközségekn alakul ut idők v hitköz lélekszá gazdas viszon következtéb miu zs lakos könny megélhetés kecsegt váro f gravitá hitköz léleksz 30 ap hitközség körülbe százötvené templ s év ezel létesít rituá fürdő hitköz tag kö Klär Bar Bret Dán létesítet szeszgyárak hitköz 45. költségvetés dolgoz mely egyrés szociá filantropi célo fordít Léleksz jelen csalá sz a 8 fizetn világháború hitköz ta v rés hitköz vezet Kap Bé In Re Jak

12152

CÍM Hosszú

SZÓC Hosszúa orth hitkö 1853 alak Eg legki léleks hitközségek alaku u idő hitkö léleksz gazda viszo következté mi z lako könn megélheté kecseg vár gravit hitkö léleks 3 a hitközsé körülb százötven temp é eze létesí ritu fürd hitkö ta k Klä Ba Bre Dá létesíte szeszgyára hitkö 45 költségveté dolgo mel egyré szoci filantrop cél fordí Léleks jele csal s fizet világhábor hitkö t ré hitkö veze Ka B I R Ja

1215

CÍ Hossz

SZÓ Hosszú ort hitk 185 ala E legk lélek hitközsége alak id hitk léleks gazd visz következt m lak kön megélhet kecse vá gravi hitk lélek hitközs körül százötve tem ez létes rit für hitk t Kl B Br D létesít szeszgyár hitk 4 költségvet dolg me egyr szoc filantro cé ford Lélek jel csa fize világhábo hitk r hitk vez K J