12155.htm

CÍMSZÓ: Hugó

SZEMÉLYNÉV: Hugó Károly

SZÓCIKK: "Hugó Károly (családi nevén Bernstein Hugó Károly), szül. Pesten 1808., megh. Milanóban 1877. Pesten és Szegeden járt gimnáziumba, majd Pesten az egyetemre, ahol filozófiát, majd orvostudományt hallgatott. Tanulmányainak befejezése után orvosi pályára lépett és 1831-ben katonaorvosi szolgálatot teljesített Lengyelországban. 1840-ben német nyelven jelentek meg első versei és színművei, s csak miután minden fáradozása ellenére sem részesült elismerésben, próbálkozott - valamivel több sikerrel - a magyar irodalomban: Egy magyar király (1846), Brutus és Lucretia (1847), Bankár és báró (1847), Világ színjátéka (1847) c. drámáival. Magyarul alig tudott, legnagyobb sikerű darabját, a Bankár és bárót (amely még e század első éveiben is műsoron volt) Falk Miksa fordította magyarra. H. telhetetlen becsvágya azonban nem érte be a pesti tapsokkal. Parisba ment, ahol az 1848-i febr.-i forradalomban a nemzetek körmenetében a magvar zászlót lengette. Majd franciára fordított régebbi és franciául írt új darabjaival (amelyek sohasem jelentek meg s szintén kéziratban levő memoárjaival együtt a Nemzeti Múzeumban találhatók) hajszolta a sikert - hasztalanul. Tíz esztendőt töltött itt, utána Berlinben, Bécsben, Pesten próbálkozott újra. Lelke már teljesen megzavarodott, üldözött zseninek tartotta magát, hóbortos nagyzásában új művészetet és tudományokat talált fel az automimikát, Hegologikát, stb. Milanóban épp cantomimikai előadást akart tartani, mikor utolérte a halál. Drámái, melyek a francia romanticizmus szabályai szerint készültek, a magyar irodalomtörténetben emlékezetessé teszik nevét. V. ö. Móczár József; Hugó Károly élete ós színművei .


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2155. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12155.htm

CÍMSZÓ: Hugó

SZEMÉLYNÉV: Hugó Károly

SZÓCIKK: Hugó Károly családi nevén Bernstein Hugó Károly , szül. Pesten 1808., megh. Milanóban 1877. Pesten és Szegeden járt gimnáziumba, majd Pesten az egyetemre, ahol filozófiát, majd orvostudományt hallgatott. Tanulmányainak befejezése után orvosi pályára lépett és 1831-ben katonaorvosi szolgálatot teljesített Lengyelországban. 1840-ben német nyelven jelentek meg első versei és színművei, s csak miután minden fáradozása ellenére sem részesült elismerésben, próbálkozott - valamivel több sikerrel - a magyar irodalomban: Egy magyar király 1846 , Brutus és Lucretia 1847 , Bankár és báró 1847 , Világ színjátéka 1847 c. drámáival. Magyarul alig tudott, legnagyobb sikerű darabját, a Bankár és bárót amely még e század első éveiben is műsoron volt Falk Miksa fordította magyarra. H. telhetetlen becsvágya azonban nem érte be a pesti tapsokkal. Parisba ment, ahol az 1848-i febr.-i forradalomban a nemzetek körmenetében a magvar zászlót lengette. Majd franciára fordított régebbi és franciául írt új darabjaival amelyek sohasem jelentek meg s szintén kéziratban levő memoárjaival együtt a Nemzeti Múzeumban találhatók hajszolta a sikert - hasztalanul. Tíz esztendőt töltött itt, utána Berlinben, Bécsben, Pesten próbálkozott újra. Lelke már teljesen megzavarodott, üldözött zseninek tartotta magát, hóbortos nagyzásában új művészetet és tudományokat talált fel az automimikát, Hegologikát, stb. Milanóban épp cantomimikai előadást akart tartani, mikor utolérte a halál. Drámái, melyek a francia romanticizmus szabályai szerint készültek, a magyar irodalomtörténetben emlékezetessé teszik nevét. V. ö. Móczár József; Hugó Károly élete ós színművei .

12155.ht

CÍMSZÓ Hug

SZEMÉLYNÉV Hug Károl

SZÓCIKK Hug Károl család nevé Bernstei Hug Károl szül Peste 1808. megh Milanóba 1877 Peste é Szegede jár gimnáziumba maj Peste a egyetemre aho filozófiát maj orvostudomány hallgatott Tanulmányaina befejezés utá orvos pályár lépet é 1831-be katonaorvos szolgálato teljesítet Lengyelországban 1840-be néme nyelve jelente me els verse é színművei csa miutá minde fáradozás ellenér se részesül elismerésben próbálkozot valamive töb sikerre magya irodalomban Eg magya királ 184 Brutu é Lucreti 184 Banká é bár 184 Vilá színjáték 184 c drámáival Magyaru ali tudott legnagyob siker darabját Banká é báró amel mé száza els éveibe i műsoro vol Fal Miks fordított magyarra H telhetetle becsvágy azonba ne ért b pest tapsokkal Parisb ment aho a 1848- febr.- forradalomba nemzete körmenetébe magva zászló lengette Maj franciár fordítot régebb é franciáu ír ú darabjaiva amelye sohase jelente me szinté kéziratba lev memoárjaiva együt Nemzet Múzeumba található hajszolt siker hasztalanul Tí esztendő töltöt itt után Berlinben Bécsben Peste próbálkozot újra Lelk má teljese megzavarodott üldözöt zsenine tartott magát hóborto nagyzásába ú művészete é tudományoka talál fe a automimikát Hegologikát stb Milanóba ép cantomimika előadás akar tartani miko utolért halál Drámái melye franci romanticizmu szabálya szerin készültek magya irodalomtörténetbe emlékezetess teszi nevét V ö Móczá József Hug Károl élet ó színműve

12155.h

CÍMSZ Hu

SZEMÉLYNÉ Hu Káro

SZÓCIK Hu Káro csalá nev Bernste Hu Káro szü Pest 1808 meg Milanób 187 Pest Szeged já gimnáziumb ma Pest egyetemr ah filozófiá ma orvostudomán hallgatot Tanulmányain befejezé ut orvo pályá lépe 1831-b katonaorvo szolgálat teljesíte Lengyelországba 1840-b ném nyelv jelent m el vers színműve cs miut mind fáradozá ellené s részesü elismerésbe próbálkozo valamiv tö sikerr magy irodalomba E magy kirá 18 Brut Lucret 18 Bank bá 18 Vil színjáté 18 drámáiva Magyar al tudot legnagyo sike darabjá Bank bár ame m száz el éveib műsor vo Fa Mik fordítot magyarr telhetetl becsvág azonb n ér pes tapsokka Paris men ah 1848 febr. forradalomb nemzet körmenetéb magv zászl lengett Ma franciá fordíto régeb franciá í darabjaiv amely sohas jelent m szint kéziratb le memoárjaiv együ Nemze Múzeumb találhat hajszol sike hasztalanu T esztend töltö it utá Berlinbe Bécsbe Pest próbálkozo újr Lel m teljes megzavarodot üldözö zsenin tartot magá hóbort nagyzásáb művészet tudományok talá f automimiká Hegologiká st Milanób é cantomimik előadá aka tartan mik utolér halá Drámá mely franc romanticizm szabály szeri készülte magy irodalomtörténetb emlékezetes tesz nevé Mócz Józse Hu Káro éle színműv

12155.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Kár

SZÓCI H Kár csal ne Bernst H Kár sz Pes 180 me Milanó 18 Pes Szege j gimnázium m Pes egyetem a filozófi m orvostudomá hallgato Tanulmányai befejez u orv pály lép 1831- katonaorv szolgála teljesít Lengyelországb 1840- né nyel jelen e ver színműv c miu min fáradoz ellen részes elismerésb próbálkoz valami t siker mag irodalomb mag kir 1 Bru Lucre 1 Ban b 1 Vi színját 1 drámáiv Magya a tudo legnagy sik darabj Ban bá am szá e évei műso v F Mi fordíto magyar telhetet becsvá azon é pe tapsokk Pari me a 184 febr forradalom nemze körmeneté mag zász lenget M franci fordít rége franci darabjai amel soha jelen szin kézirat l memoárjai egy Nemz Múzeum találha hajszo sik hasztalan eszten tölt i ut Berlinb Bécsb Pes próbálkoz új Le telje megzavarodo üldöz zseni tarto mag hóbor nagyzásá művésze tudományo tal automimik Hegologik s Milanó cantomimi előad ak tarta mi utolé hal Drám mel fran romanticiz szabál szer készült mag irodalomtörténet emlékezete tes nev Móc Józs H Kár él színmű

12155

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Ká csa n Berns Ká s Pe 18 m Milan 1 Pe Szeg gimnáziu Pe egyete filozóf orvostudom hallgat Tanulmánya befeje or pál lé 1831 katonaor szolgál teljesí Lengyelország 1840 n nye jele ve színmű mi mi fárado elle része elismerés próbálko valam sike ma irodalom ma ki Br Lucr Ba V színjá drámái Magy tud legnag si darab Ba b a sz éve műs M fordít magya telhete becsv azo p tapsok Par m 18 feb forradalo nemz körmenet ma zás lenge franc fordí rég franc darabja ame soh jele szi kézira memoárja eg Nem Múzeu találh hajsz si hasztala eszte töl u Berlin Bécs Pe próbálko ú L telj megzavarod üldö zsen tart ma hóbo nagyzás művész tudomány ta automimi Hegologi Milan cantomim előa a tart m utol ha Drá me fra romantici szabá sze készül ma irodalomtörténe emlékezet te ne Mó Józ Ká é színm

1215SZEMÉL K

SZÓ K cs Bern K P 1 Mila P Sze gimnázi P egyet filozó orvostudo hallga Tanulmány befej o pá l 183 katonao szolgá teljes Lengyelorszá 184 ny jel v színm m m fárad ell rész elismeré próbálk vala sik m irodalo m k B Luc B színj drámá Mag tu legna s dara B s év mű fordí magy telhet becs az tapso Pa 1 fe forradal nem körmene m zá leng fran ford ré fran darabj am so jel sz kézir memoárj e Ne Múze talál hajs s hasztal eszt tö Berli Béc P próbálk tel megzavaro üld zse tar m hób nagyzá művés tudomán t automim Hegolog Mila cantomi elő tar uto h Dr m fr romantic szab sz készü m irodalomtörtén emlékeze t n M Jó K szín