12156.htm

CÍMSZÓ: Hullott állat

SZÓCIKK: Hullott állat (nevéló, h.) a mózesi törvény szerint tisztátlan, tilos a megevése és érintése, tisztátlanná tesz a szónak papi értelmében (Móz. II. 22. 31 stb.), sőt tisztátlanná teszi az edényt vagy eszközt is, mellyel érintkezésbe jutott. Olyan mély gyökereken él a zsidókban a H.-tól való irtózás, hogy még a zsidókeresztények is fenntartották és erre való tekintettel az apostolok a pogánykeresztényeknél is meghonosították. (Apóst. Cselek. 15. f.). A Talmudban e tilalom már nagyon messzemenő tágítást szenvedett. Nemcsak a már elhullott, hanem az elhullás előtt álló (a héberben t. i. e szó kb. a. m. a magyar dögállat, dögsoron levő) állat, tehát a közelebbi definíció szerint, az olyan emlős állat is, mely előreláthatólag egy éven belül betegsége következtében kimúlik, szárnyas pedig, ha tojása elállt, H.-nak számít. Ezen definíció részletezésére 70, később még jóval több szimptómát állították fel, a különböző szervekre megosztva, melyeknél fogva az állat élvezetre tilossá válik. A nevelő a teréfó-val a nyelvhasználatban felcserélve fordul elő (l. Teréfó).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2156. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12156.htm

CÍMSZÓ: Hullott állat

SZÓCIKK: Hullott állat nevéló, h. a mózesi törvény szerint tisztátlan, tilos a megevése és érintése, tisztátlanná tesz a szónak papi értelmében Móz. II. 22. 31 stb. , sőt tisztátlanná teszi az edényt vagy eszközt is, mellyel érintkezésbe jutott. Olyan mély gyökereken él a zsidókban a H.-tól való irtózás, hogy még a zsidókeresztények is fenntartották és erre való tekintettel az apostolok a pogánykeresztényeknél is meghonosították. Apóst. Cselek. 15. f. . A Talmudban e tilalom már nagyon messzemenő tágítást szenvedett. Nemcsak a már elhullott, hanem az elhullás előtt álló a héberben t. i. e szó kb. a. m. a magyar dögállat, dögsoron levő állat, tehát a közelebbi definíció szerint, az olyan emlős állat is, mely előreláthatólag egy éven belül betegsége következtében kimúlik, szárnyas pedig, ha tojása elállt, H.-nak számít. Ezen definíció részletezésére 70, később még jóval több szimptómát állították fel, a különböző szervekre megosztva, melyeknél fogva az állat élvezetre tilossá válik. A nevelő a teréfó-val a nyelvhasználatban felcserélve fordul elő l. Teréfó .

12156.ht

CÍMSZÓ Hullot álla

SZÓCIKK Hullot álla nevéló h mózes törvén szerin tisztátlan tilo megevés é érintése tisztátlann tes szóna pap értelmébe Móz II 22 3 stb ső tisztátlann tesz a edény vag eszköz is mellye érintkezésb jutott Olya mél gyökereke é zsidókba H.-tó val irtózás hog mé zsidókereszténye i fenntartottá é err val tekintette a apostolo pogánykeresztényekné i meghonosították Apóst Cselek 15 f Talmudba tilalo má nagyo messzemen tágítás szenvedett Nemcsa má elhullott hane a elhullá előt áll héberbe t i sz kb a m magya dögállat dögsoro lev állat tehá közelebb definíci szerint a olya emlő álla is mel előreláthatóla eg éve belü betegség következtébe kimúlik szárnya pedig h tojás elállt H.-na számít Eze definíci részletezésér 70 későb mé jóva töb szimptómá állítottá fel különböz szervekr megosztva melyekné fogv a álla élvezetr tiloss válik nevel teréfó-va nyelvhasználatba felcserélv fordu el l Teréf

12156.h

CÍMSZ Hullo áll

SZÓCIK Hullo áll nevél móze törvé szeri tisztátla til megevé érintés tisztátlan te szón pa értelméb Mó I 2 st s tisztátlan tes edén va eszkö i melly érintkezés jutot Oly mé gyökerek zsidókb H.-t va irtózá ho m zsidókeresztény fenntartott er va tekintett apostol pogánykeresztényekn meghonosítottá Após Csele 1 Talmudb tilal m nagy messzeme tágítá szenvedet Nemcs m elhullot han elhull elő ál héberb s k magy dögálla dögsor le álla teh közeleb definíc szerin oly eml áll i me előreláthatól e év bel betegsé következtéb kimúli szárny pedi tojá eláll H.-n számí Ez definíc részletezésé 7 késő m jóv tö szimptóm állított fe különbö szervek megosztv melyekn fog áll élvezet tilos váli neve teréfó-v nyelvhasználatb felcserél ford e Teré

12156.

CÍMS Hull ál

SZÓCI Hull ál nevé móz törv szer tisztátl ti megev érinté tisztátla t szó p értelmé M s tisztátla te edé v eszk mell érintkezé juto Ol m gyökere zsidók H.- v irtóz h zsidókeresztén fenntartot e v tekintet aposto pogánykeresztények meghonosított Apó Csel Talmud tila nag messzem tágít szenvede Nemc elhullo ha elhul el á héber mag dögáll dögso l áll te közele definí szeri ol em ál m előrelátható é be betegs következté kimúl szárn ped toj elál H.- szám E definí részletezés kés jó t szimptó állítot f különb szerve megoszt melyek fo ál élveze tilo vál nev teréfó- nyelvhasználat felcseré for Ter

12156

CÍM Hul á

SZÓC Hul á nev mó tör sze tisztát t mege érint tisztátl sz értelm tisztátl t ed esz mel érintkez jut O gyöker zsidó H. irtó zsidókereszté fenntarto tekinte apost pogánykereszténye meghonosítot Ap Cse Talmu til na messze tágí szenved Nem elhull h elhu e hébe ma dögál dögs ál t közel defin szer o e á előreláthat b beteg következt kimú szár pe to elá H. szá defin részletezé ké j szimpt állíto külön szerv megosz melye f á élvez til vá ne teréfó nyelvhasznála felcser fo Te

1215

CÍ Hu

SZÓ Hu ne m tö sz tisztá meg érin tisztát s értel tisztát e es me érintke ju gyöke zsid H irt zsidókereszt fenntart tekint apos pogánykeresztény meghonosíto A Cs Talm ti n messz tág szenve Ne elhul elh héb m dögá dög á köze defi sze előrelátha bete következ kim szá p t el H sz defi részletez k szimp állít külö szer megos mely élve ti v n teréf nyelvhasznál felcse f T