12157.htm

CÍMSZÓ: Hübsch

SZEMÉLYNÉV: Hübsch Adolf

SZÓCIKK: Hübsch Adolf, amerikai rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1830 szept. 18., megh. New-Yorkban 1884 okt. 10. A Jaffé-családból származott és a budapesti evangélikus gimnáziumban tanult, emellett pedig Óbudán a Talmud-iskolát látogatta. Érettségije után tanító lett Óbudán, de a forradalom kitörésekor beállott honvédnek s végigharcolta az egész szabadságharcot. A világosi fegyverletétel után csak nehezen tudott elmenekülni. Ekkor Paksra ment a Talmud-iskolába s itt tanít 1854-ig Ungar rabbinál. Diplomáját Schwab Löw pesti főrabbi állította ki. Ezután Morvaországban lett rabbi, majd a prágai egyetemre ment, ahol 1861. filozófiai doktor és egyszersmind a Neue Synagoge rabbija lett. 1866-ban kiment Amerikába, mint a new-yorki Ahavasz Cheszed- hitközség hitszónoka. Ezt a nagyobbrészt cseh- zsidókból álló hitközséget a város egyik legjelentékenyebb kongregációjává virágoztatta fel. H. a. mérsékelt reform híve volt s az általa vezetett liturgiát más községek is elfogadták. Mint kitűnő organizátor iskolát alapított 400 fiú és leány részére s azonkívül zsidó-ifjak részére zsidó irodalmat tanulmányozó egyletet. Különösen mint szónok volt híres. Tudományos munkái: Die fünf Megilloth, nebst dem syrischen Targum stb. (1866, tartalmaz egy általa kiadott prágai héber kéziratot is). Számos értekezést írt a Ben Chananjába és a breslaui Monatsschriftbe. Amerikában szintén számos folyóirat munkatársa volt. Itt írta Gems from the Orient c. munkáját (1885), amely arab aforizmákat és mondásokat tartalmaz. Halála után megjelent neve alatt: A Memorial (1885), amely prédikációinak és verseinek egy részét tartalmazza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2157. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12157.htm

CÍMSZÓ: Hübsch

SZEMÉLYNÉV: Hübsch Adolf

SZÓCIKK: Hübsch Adolf, amerikai rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1830 szept. 18., megh. New-Yorkban 1884 okt. 10. A Jaffé-családból származott és a budapesti evangélikus gimnáziumban tanult, emellett pedig Óbudán a Talmud-iskolát látogatta. Érettségije után tanító lett Óbudán, de a forradalom kitörésekor beállott honvédnek s végigharcolta az egész szabadságharcot. A világosi fegyverletétel után csak nehezen tudott elmenekülni. Ekkor Paksra ment a Talmud-iskolába s itt tanít 1854-ig Ungar rabbinál. Diplomáját Schwab Löw pesti főrabbi állította ki. Ezután Morvaországban lett rabbi, majd a prágai egyetemre ment, ahol 1861. filozófiai doktor és egyszersmind a Neue Synagoge rabbija lett. 1866-ban kiment Amerikába, mint a new-yorki Ahavasz Cheszed- hitközség hitszónoka. Ezt a nagyobbrészt cseh- zsidókból álló hitközséget a város egyik legjelentékenyebb kongregációjává virágoztatta fel. H. a. mérsékelt reform híve volt s az általa vezetett liturgiát más községek is elfogadták. Mint kitűnő organizátor iskolát alapított 400 fiú és leány részére s azonkívül zsidó-ifjak részére zsidó irodalmat tanulmányozó egyletet. Különösen mint szónok volt híres. Tudományos munkái: Die fünf Megilloth, nebst dem syrischen Targum stb. 1866, tartalmaz egy általa kiadott prágai héber kéziratot is . Számos értekezést írt a Ben Chananjába és a breslaui Monatsschriftbe. Amerikában szintén számos folyóirat munkatársa volt. Itt írta Gems from the Orient c. munkáját 1885 , amely arab aforizmákat és mondásokat tartalmaz. Halála után megjelent neve alatt: A Memorial 1885 , amely prédikációinak és verseinek egy részét tartalmazza.

12157.ht

CÍMSZÓ Hübsc

SZEMÉLYNÉV Hübsc Adol

SZÓCIKK Hübsc Adolf amerika rabbi szül Liptószentmiklóso 183 szept 18. megh New-Yorkba 188 okt 10 Jaffé-családbó származot é budapest evangéliku gimnáziumba tanult emellet pedi Óbudá Talmud-iskolá látogatta Érettségij utá tanít let Óbudán d forradalo kitöréseko beállot honvédne végigharcolt a egés szabadságharcot világos fegyverletéte utá csa neheze tudot elmenekülni Ekko Paksr men Talmud-iskoláb it taní 1854-i Unga rabbinál Diplomájá Schwa Lö pest főrabb állított ki Ezutá Morvaországba let rabbi maj prága egyetemr ment aho 1861 filozófia dokto é egyszersmin Neu Synagog rabbij lett 1866-ba kimen Amerikába min new-york Ahavas Cheszed hitközsé hitszónoka Ez nagyobbrész cseh zsidókbó áll hitközsége váro egyi legjelentékenyeb kongregációjáv virágoztatt fel H a mérsékel refor hív vol a által vezetet liturgiá má községe i elfogadták Min kitűn organizáto iskolá alapítot 40 fi é leán részér azonkívü zsidó-ifja részér zsid irodalma tanulmányoz egyletet Különöse min szóno vol híres Tudományo munkái Di fün Megilloth nebs de syrische Targu stb 1866 tartalma eg által kiadot prága hébe kézirato i Számo értekezés ír Be Chananjáb é breslau Monatsschriftbe Amerikába szinté számo folyóira munkatárs volt It írt Gem fro th Orien c munkájá 188 amel ara aforizmáka é mondásoka tartalmaz Halál utá megjelen nev alatt Memoria 188 amel prédikációina é verseine eg részé tartalmazza

12157.h

CÍMSZ Hübs

SZEMÉLYNÉ Hübs Ado

SZÓCIK Hübs Adol amerik rabb szü Liptószentmiklós 18 szep 18 meg New-Yorkb 18 ok 1 Jaffé-családb származo budapes evangélik gimnáziumb tanul emelle ped Óbud Talmud-iskol látogatt Érettségi ut taní le Óbudá forradal kitörések beállo honvédn végigharcol egé szabadságharco világo fegyverletét ut cs nehez tudo elmeneküln Ekk Paks me Talmud-iskolá i tan 1854- Ung rabbiná Diplomáj Schw L pes főrab állítot k Ezut Morvaországb le rabb ma prág egyetem men ah 186 filozófi dokt egyszersmi Ne Synago rabbi let 1866-b kime Amerikáb mi new-yor Ahava Chesze hitközs hitszónok E nagyobbrés cse zsidókb ál hitközség vár egy legjelentékenye kongregációjá virágoztat fe mérséke refo hí vo álta vezete liturgi m község elfogadtá Mi kitű organizát iskol alapíto 4 f leá részé azonkív zsidó-ifj részé zsi irodalm tanulmányo egylete Különös mi szón vo híre Tudomány munká D fü Megillot neb d syrisch Targ st 186 tartalm e álta kiado prág héb kézirat Szám értekezé í B Chananjá bresla Monatsschriftb Amerikáb szint szám folyóir munkatár vol I ír Ge fr t Orie munkáj 18 ame ar aforizmák mondások tartalma Halá ut megjele ne alat Memori 18 ame prédikációin versein e rész tartalmazz

12157.

CÍMS Hüb

SZEMÉLYN Hüb Ad

SZÓCI Hüb Ado ameri rab sz Liptószentmikló 1 sze 1 me New-York 1 o Jaffé-család származ budape evangéli gimnázium tanu emell pe Óbu Talmud-isko látogat Érettség u tan l Óbud forrada kitörése beáll honvéd végigharco eg szabadságharc világ fegyverleté u c nehe tud elmenekül Ek Pak m Talmud-iskol ta 1854 Un rabbin Diplomá Sch pe főra állíto Ezu Morvaország l rab m prá egyete me a 18 filozóf dok egyszersm N Synag rabb le 1866- kim Ameriká m new-yo Ahav Chesz hitköz hitszóno nagyobbré cs zsidók á hitközsé vá eg legjelentékeny kongregációj virágozta f mérsék ref h v ált vezet liturg közsé elfogadt M kit organizá isko alapít le rész azonkí zsidó-if rész zs irodal tanulmány egylet Különö m szó v hír Tudomán munk f Megillo ne syrisc Tar s 18 tartal ált kiad prá hé kézira Szá értekez Chananj bresl Monatsschrift Ameriká szin szá folyói munkatá vo í G f Ori munká 1 am a aforizmá mondáso tartalm Hal u megjel n ala Memor 1 am prédikációi versei rés tartalmaz

12157

CÍM Hü

SZEMÉLY Hü A

SZÓC Hü Ad amer ra s Liptószentmikl sz m New-Yor Jaffé-csalá szárma budap evangél gimnáziu tan emel p Ób Talmud-isk látoga Érettsé ta Óbu forrad kitörés beál honvé végigharc e szabadsághar vilá fegyverlet neh tu elmenekü E Pa Talmud-isko t 185 U rabbi Diplom Sc p főr állít Ez Morvaorszá ra pr egyet m 1 filozó do egyszers Syna rab l 1866 ki Amerik new-y Aha Ches hitkö hitszón nagyobbr c zsidó hitközs v e legjelentéken kongregáció virágozt mérsé re ál veze litur közs elfogad ki organiz isk alapí l rés azonk zsidó-i rés z iroda tanulmán egyle Külön sz hí Tudomá mun Megill n syris Ta 1 tarta ál kia pr h kézir Sz érteke Chanan bres Monatsschrif Amerik szi sz folyó munkat v Or munk a aforizm mondás tartal Ha megje al Memo a prédikáció verse ré tartalma

1215

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H A ame r Liptószentmik s New-Yo Jaffé-csal szárm buda evangé gimnázi ta eme Ó Talmud-is látog Éretts t Ób forra kitöré beá honv végighar szabadságha vil fegyverle ne t elmenek P Talmud-isk 18 rabb Diplo S fő állí E Morvaorsz r p egye filoz d egyszer Syn ra 186 k Ameri new- Ah Che hitk hitszó nagyobb zsid hitköz legjelentéke kongregáci virágoz mérs r á vez litu köz elfoga k organi is alap ré azon zsidó- ré irod tanulmá egyl Külö s h Tudom mu Megil syri T tart á ki p kézi S értek Chana bre Monatsschri Ameri sz s foly munka O mun aforiz mondá tarta H megj a Mem prédikáci vers r tartalm