12158.htm

CÍMSZÓ: Hunfalva

SZÓCIKK: Hunfalva, (Hunkovce, Hunsdorf, Cs.-Szl.) kisk. Szepes vm. késmárki (Késmarok) járásában 1265 német és tót lak. A zsidó (orthodox) hitközség 40 családban 180 lelket és 83 adófizetőt számlál. Mint anyakönyvi központhoz hozzátartoznak a tátrai és hernádvölgyi zsidótelepek, továbbá: Szepes, Szombat, Velka, Bethlenfalva és Tátrafüred. Első szervezkedése a XVII. sz. kezdetére esik, kereteinek végleges kiépítése e század derekára tehető. Sokáig az egész Szepesség gettója volt, mert a 16 szepesi város megtagadta a zsidók letelepedését. 1708-ban, első rabbijának Sinai Benjáminnak halála évében már viruló hitélettel dicsekedhetett. Alapítóinak nevét nem ismerjük, de bizonyos, hogy Morvaországból és Galíciából idevándorolt zsidók, akiket az a kilátás vonzott ide, hogy innen olcsóbb áruval láthatják el a krakkói vámterületet, alapították. Minthogy ezek a Felvidék kereskedelmét is fellendítették, a nemzsidó lakosság évszázados elfogultságát könnyen legyőzték és végre a zsidók letelepedésére vonatkozó tilalom megszüntetését is kiküzdötték. A hitközségre vonatkozó első feljegyzések a XVIII. sz. derekáról származó okiratban találhatók. Ezt az okiratot a község levéltára őrzi. 1757-ből származik az a jegyzőkönyv, amely fölemlíti a hitközségnek fennállása óta második rabbiját: r. Süsskindet, a Micnefesz Bad szerzőjét, aki azelőtt a tarnovi hitközség híres hitszónoka (maggid) volt. Utána is kiváló tudósok ültek rabbiszékében, többek között : Rapapport T., Billitzer Joab, a Zeved Tov és Chén Tov szerzője. Ez összekülönbözött a hitközséggel és Abaújszántóra költözködött. 1808. Weil Ezekiel, a Tórasz Jechezkel c. munka szerzője állt a rabbinátus élén. Utána a litvániai és nagyhírű Perlstein Salamon következett. Halála után 14 esztendeig tartó interregnum állott be, amikor a rabbinátus agendáit Kohn Mendel helyettes rabbi látta el. Ez a periódus talán a legfontosabb a szepesi zsidók életében, mert a legtöbb szepesi hitközség ez időben keletkezett. 1821-ben már annyira megerősödött hitközség, hogy fölépíthette ma is fennálló monumentális, boltíves zsinagógáját a legnemesebb mór stílusban. Rabbijai olyan zsidó szellemet honosítottak meg, hogy a kis hitközség a talmudi tudományok európai hírű centruma lett. Maréknyi zsidósága csodálatra méltó áldozatkészséggel sokszor három jesivát is fenntartott. Most már csak egy van, ezt még Rosenberg Sámuel főrabbi alapította és úgy felvirágoztatta, hogy nagyságra és hírnévre a régi Magyarország legjobb jesivái sem versenyezhettek vele. Tízezernél több növendéket (köztük sok külföldi is) nevelt ez a jesiva, amely most 150 hallgatót képez ki Horovitz főrabbi vezetése alatt a talmudikus tudományokban. A talmudikus tudományok terjesztésére fordított gondjai között nem felejtkezett meg a világi műveltség terjesztéséről sem a hitközség és az általános kultúra támogatására már a múlt század derekán ösztönözte tagjait. Elemi iskolát nyitottak és ennek támogatására Richtmann József 1844. 32.000 aranykorona értékű alapítványt létesített. Nagyon régi a Chevra Kadisája és nemes tradíciókat követ a kulturális célok támogatására alakult Kovéa Itim la-Tora-egyesület is. Ez a nagyszerű fejlődés a múlt század végén megakadt és végzetes hanyatlás fenyegette a hitközséget. De Rosenberg Sámuel rabbi óriási energiával megteremtette a hitélet reneszánszát, úgy hogy új erőre kapott és a hitközség, jóllehet, hogy lélekszáma erősen lecsökkent, ma is követi még virágkorának nemes hagyományait. A világháborúban 6 tagja elesett. A hitközség élén állnak : Horovitz Jenő főrabbi, Roth Mihály elnök, Holländer Ede gondnok, Ungar kerületi elöljáró, Zimmerspitz S. és Maibaum Jakab Chevra-elnökök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2158. címszó a lexikon => 383. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12158.htm

CÍMSZÓ: Hunfalva

SZÓCIKK: Hunfalva, Hunkovce, Hunsdorf, Cs.-Szl. kisk. Szepes vm. késmárki Késmarok járásában 1265 német és tót lak. A zsidó orthodox hitközség 40 családban 180 lelket és 83 adófizetőt számlál. Mint anyakönyvi központhoz hozzátartoznak a tátrai és hernádvölgyi zsidótelepek, továbbá: Szepes, Szombat, Velka, Bethlenfalva és Tátrafüred. Első szervezkedése a XVII. sz. kezdetére esik, kereteinek végleges kiépítése e század derekára tehető. Sokáig az egész Szepesség gettója volt, mert a 16 szepesi város megtagadta a zsidók letelepedését. 1708-ban, első rabbijának Sinai Benjáminnak halála évében már viruló hitélettel dicsekedhetett. Alapítóinak nevét nem ismerjük, de bizonyos, hogy Morvaországból és Galíciából idevándorolt zsidók, akiket az a kilátás vonzott ide, hogy innen olcsóbb áruval láthatják el a krakkói vámterületet, alapították. Minthogy ezek a Felvidék kereskedelmét is fellendítették, a nemzsidó lakosság évszázados elfogultságát könnyen legyőzték és végre a zsidók letelepedésére vonatkozó tilalom megszüntetését is kiküzdötték. A hitközségre vonatkozó első feljegyzések a XVIII. sz. derekáról származó okiratban találhatók. Ezt az okiratot a község levéltára őrzi. 1757-ből származik az a jegyzőkönyv, amely fölemlíti a hitközségnek fennállása óta második rabbiját: r. Süsskindet, a Micnefesz Bad szerzőjét, aki azelőtt a tarnovi hitközség híres hitszónoka maggid volt. Utána is kiváló tudósok ültek rabbiszékében, többek között : Rapapport T., Billitzer Joab, a Zeved Tov és Chén Tov szerzője. Ez összekülönbözött a hitközséggel és Abaújszántóra költözködött. 1808. Weil Ezekiel, a Tórasz Jechezkel c. munka szerzője állt a rabbinátus élén. Utána a litvániai és nagyhírű Perlstein Salamon következett. Halála után 14 esztendeig tartó interregnum állott be, amikor a rabbinátus agendáit Kohn Mendel helyettes rabbi látta el. Ez a periódus talán a legfontosabb a szepesi zsidók életében, mert a legtöbb szepesi hitközség ez időben keletkezett. 1821-ben már annyira megerősödött hitközség, hogy fölépíthette ma is fennálló monumentális, boltíves zsinagógáját a legnemesebb mór stílusban. Rabbijai olyan zsidó szellemet honosítottak meg, hogy a kis hitközség a talmudi tudományok európai hírű centruma lett. Maréknyi zsidósága csodálatra méltó áldozatkészséggel sokszor három jesivát is fenntartott. Most már csak egy van, ezt még Rosenberg Sámuel főrabbi alapította és úgy felvirágoztatta, hogy nagyságra és hírnévre a régi Magyarország legjobb jesivái sem versenyezhettek vele. Tízezernél több növendéket köztük sok külföldi is nevelt ez a jesiva, amely most 150 hallgatót képez ki Horovitz főrabbi vezetése alatt a talmudikus tudományokban. A talmudikus tudományok terjesztésére fordított gondjai között nem felejtkezett meg a világi műveltség terjesztéséről sem a hitközség és az általános kultúra támogatására már a múlt század derekán ösztönözte tagjait. Elemi iskolát nyitottak és ennek támogatására Richtmann József 1844. 32.000 aranykorona értékű alapítványt létesített. Nagyon régi a Chevra Kadisája és nemes tradíciókat követ a kulturális célok támogatására alakult Kovéa Itim la-Tora-egyesület is. Ez a nagyszerű fejlődés a múlt század végén megakadt és végzetes hanyatlás fenyegette a hitközséget. De Rosenberg Sámuel rabbi óriási energiával megteremtette a hitélet reneszánszát, úgy hogy új erőre kapott és a hitközség, jóllehet, hogy lélekszáma erősen lecsökkent, ma is követi még virágkorának nemes hagyományait. A világháborúban 6 tagja elesett. A hitközség élén állnak : Horovitz Jenő főrabbi, Roth Mihály elnök, Holländer Ede gondnok, Ungar kerületi elöljáró, Zimmerspitz S. és Maibaum Jakab Chevra-elnökök.

12158.ht

CÍMSZÓ Hunfalv

SZÓCIKK Hunfalva Hunkovce Hunsdorf Cs.-Szl kisk Szepe vm késmárk Késmaro járásába 126 néme é tó lak zsid orthodo hitközsé 4 családba 18 lelke é 8 adófizető számlál Min anyakönyv központho hozzátartozna tátra é hernádvölgy zsidótelepek továbbá Szepes Szombat Velka Bethlenfalv é Tátrafüred Els szervezkedés XVII sz kezdetér esik kereteine véglege kiépítés száza derekár tehető Sokái a egés Szepessé gettój volt mer 1 szepes váro megtagadt zsidó letelepedését 1708-ban els rabbijána Sina Benjáminna halál évébe má virul hitélette dicsekedhetett Alapítóina nevé ne ismerjük d bizonyos hog Morvaországbó é Galíciábó idevándorol zsidók akike a kilátá vonzot ide hog inne olcsób áruva láthatjá e krakkó vámterületet alapították Minthog eze Felvidé kereskedelmé i fellendítették nemzsid lakossá évszázado elfogultságá könnye legyőzté é végr zsidó letelepedésér vonatkoz tilalo megszüntetésé i kiküzdötték hitközségr vonatkoz els feljegyzése XVIII sz derekáró származ okiratba találhatók Ez a okirato közsé levéltár őrzi 1757-bő származi a jegyzőkönyv amel fölemlít hitközségne fennállás ót másodi rabbiját r Süsskindet Micnefes Ba szerzőjét ak azelőt tarnov hitközsé híre hitszónok maggi volt Után i kivál tudóso ülte rabbiszékében többe közöt Rapappor T. Billitze Joab Zeve To é Ché To szerzője E összekülönbözöt hitközségge é Abaújszántór költözködött 1808 Wei Ezekiel Tóras Jechezke c munk szerzőj áll rabbinátu élén Után litvánia é nagyhír Perlstei Salamo következett Halál utá 1 esztendei tart interregnu állot be amiko rabbinátu agendái Koh Mende helyette rabb látt el E periódu talá legfontosab szepes zsidó életében mer legtöb szepes hitközsé e időbe keletkezett 1821-be má annyir megerősödöt hitközség hog fölépíthett m i fennáll monumentális boltíve zsinagógájá legnemeseb mó stílusban Rabbija olya zsid szelleme honosította meg hog ki hitközsé talmud tudományo európa hír centrum lett Marékny zsidóság csodálatr mélt áldozatkészségge sokszo háro jesivá i fenntartott Mos má csa eg van ez mé Rosenber Sámue főrabb alapított é úg felvirágoztatta hog nagyságr é hírnévr rég Magyarorszá legjob jesivá se versenyezhette vele Tízezerné töb növendéke köztü so külföld i nevel e jesiva amel mos 15 hallgató képe k Horovit főrabb vezetés alat talmudiku tudományokban talmudiku tudományo terjesztésér fordítot gondja közöt ne felejtkezet me világ műveltsé terjesztésérő se hitközsé é a általáno kultúr támogatásár má múl száza dereká ösztönözt tagjait Elem iskolá nyitotta é enne támogatásár Richtman Józse 1844 32.00 aranykoron érték alapítvány létesített Nagyo rég Chevr Kadisáj é neme tradícióka köve kulturáli célo támogatásár alakul Kové Iti la-Tora-egyesüle is E nagyszer fejlődé múl száza végé megakad é végzete hanyatlá fenyegett hitközséget D Rosenber Sámue rabb óriás energiáva megteremtett hitéle reneszánszát úg hog ú erőr kapot é hitközség jóllehet hog lélekszám erőse lecsökkent m i követ mé virágkorána neme hagyományait világháborúba tagj elesett hitközsé élé állna Horovit Jen főrabbi Rot Mihál elnök Hollände Ed gondnok Unga kerület elöljáró Zimmerspit S é Maibau Jaka Chevra-elnökök

12158.h

CÍMSZ Hunfal

SZÓCIK Hunfalv Hunkovc Hunsdor Cs.-Sz kis Szep v késmár Késmar járásáb 12 ném t la zsi orthod hitközs családb 1 lelk adófizet számlá Mi anyaköny központh hozzátartozn tátr hernádvölg zsidótelepe tovább Szepe Szomba Velk Bethlenfal Tátrafüre El szervezkedé XVI s kezdeté esi keretein végleg kiépíté száz dereká tehet Soká egé Szepess gettó vol me szepe vár megtagad zsid letelepedésé 1708-ba el rabbiján Sin Benjáminn halá évéb m viru hitélett dicsekedhetet Alapítóin nev n ismerjü bizonyo ho Morvaországb Galíciáb idevándoro zsidó akik kilát vonzo id ho inn olcsó áruv láthatj krakk vámterülete alapítottá Mintho ez Felvid kereskedelm fellendítetté nemzsi lakoss évszázad elfogultság könny legyőzt vég zsid letelepedésé vonatko tilal megszüntetés kiküzdötté hitközség vonatko el feljegyzés XVII s derekár szárma okiratb található E okirat közs levéltá őrz 1757-b származ jegyzőköny ame fölemlí hitközségn fennállá ó másod rabbijá Süsskinde Micnefe B szerzőjé a azelő tarno hitközs hír hitszóno magg vol Utá kivá tudós ült rabbiszékébe több közö Rapappo T Billitz Joa Zev T Ch T szerzőj összekülönbözö hitközségg Abaújszántó költözködöt 180 We Ezekie Tóra Jechezk mun szerző ál rabbinát élé Utá litváni nagyhí Perlste Salam következet Halá ut esztende tar interregn állo b amik rabbinát agendá Ko Mend helyett rab lát e periód tal legfontosa szepe zsid életébe me legtö szepe hitközs időb keletkezet 1821-b m annyi megerősödö hitközsé ho fölépíthet fennál monumentáli boltív zsinagógáj legnemese m stílusba Rabbij oly zsi szellem honosított me ho k hitközs talmu tudomány európ hí centru let Marékn zsidósá csodálat mél áldozatkészségg soksz hár jesiv fenntartot Mo m cs e va e m Rosenbe Sámu főrab alapítot ú felvirágoztatt ho nagyság hírnév ré Magyarorsz legjo jesiv s versenyezhett vel Tízezern tö növendék közt s külföl neve jesiv ame mo 1 hallgat kép Horovi főrab vezeté ala talmudik tudományokba talmudik tudomány terjesztésé fordíto gondj közö n felejtkeze m vilá művelts terjesztésér s hitközs általán kultú támogatásá m mú száz derek ösztönöz tagjai Ele iskol nyitott enn támogatásá Richtma Józs 184 32.0 aranykoro érté alapítván létesítet Nagy ré Chev Kadisá nem tradíciók köv kulturál cél támogatásá alaku Kov It la-Tora-egyesül i nagysze fejlőd mú száz vég megaka végzet hanyatl fenyeget hitközsége Rosenbe Sámu rab óriá energiáv megteremtet hitél reneszánszá ú ho erő kapo hitközsé jóllehe ho lélekszá erős lecsökken köve m virágkorán nem hagyományai világháborúb tag eleset hitközs él álln Horovi Je főrabb Ro Mihá elnö Holländ E gondno Ung kerüle elöljár Zimmerspi Maiba Jak Chevra-elnökö

12158.

CÍMS Hunfa

SZÓCI Hunfal Hunkov Hunsdo Cs.-S ki Sze késmá Késma járásá 1 né l zs ortho hitköz család lel adófize száml M anyakön központ hozzátartoz tát hernádvöl zsidótelep továb Szep Szomb Vel Bethlenfa Tátrafür E szervezked XV kezdet es keretei végle kiépít szá derek tehe Sok eg Szepes gett vo m szep vá megtaga zsi letelepedés 1708-b e rabbijá Si Benjámin hal évé vir hitélet dicsekedhete Alapítói ne ismerj bizony h Morvaország Galíciá idevándor zsid aki kilá vonz i h in olcs áru láthat krak vámterület alapított Minth e Felvi kereskedel fellendített nemzs lakos évszáza elfogultsá könn legyőz vé zsi letelepedés vonatk tila megszünteté kiküzdött hitközsé vonatk e feljegyzé XVI dereká szárm okirat találhat okira köz levélt őr 1757- szárma jegyzőkön am föleml hitközség fennáll máso rabbij Süsskind Micnef szerzőj azel tarn hitköz hí hitszón mag vo Ut kiv tudó ül rabbiszékéb töb köz Rapapp Billit Jo Ze C szerző összekülönböz hitközség Abaújszánt költözködö 18 W Ezeki Tór Jechez mu szerz á rabbiná él Ut litván nagyh Perlst Sala következe Hal u esztend ta interreg áll ami rabbiná agend K Men helyet ra lá perió ta legfontos szep zsi életéb m legt szep hitköz idő keletkeze 1821- anny megerősöd hitközs h fölépíthe fenná monumentál boltí zsinagógá legnemes stílusb Rabbi ol zs szelle honosítot m h hitköz talm tudomán euró h centr le Marék zsidós csodála mé áldozatkészség soks há jesi fenntarto M c v Rosenb Sám főra alapíto felvirágoztat h nagysá hírné r Magyarors legj jesi versenyezhet ve Tízezer t növendé köz külfö nev jesi am m hallga ké Horov főra vezet al talmudi tudományokb talmudi tudomán terjesztés fordít gond köz felejtkez vil művelt terjesztésé hitköz általá kult támogatás m szá dere ösztönö tagja El isko nyitot en támogatás Richtm Józ 18 32. aranykor ért alapítvá létesíte Nag r Che Kadis ne tradíció kö kulturá cé támogatás alak Ko I la-Tora-egyesü nagysz fejlő m szá vé megak végze hanyat fenyege hitközség Rosenb Sám ra óri energiá megteremte hité reneszánsz h er kap hitközs jólleh h léleksz erő lecsökke köv virágkorá ne hagyománya világháború ta elese hitköz é áll Horov J főrab R Mih eln Hollän gondn Un kerül elöljá Zimmersp Maib Ja Chevra-elnök

12158

CÍM Hunf

SZÓC Hunfa Hunko Hunsd Cs.- k Sz késm Késm járás n z orth hitkö csalá le adófiz szám anyakö közpon hozzátarto tá hernádvö zsidótele tová Sze Szom Ve Bethlenf Tátrafü szervezke X kezde e kerete végl kiépí sz dere teh So e Szepe get v sze v megtag zs letelepedé 1708- rabbij S Benjámi ha év vi hitéle dicsekedhet Alapító n ismer bizon Morvaorszá Galíci idevándo zsi ak kil von i olc ár látha kra vámterüle alapítot Mint Felv kereskede fellendítet nemz lako évszáz elfogults kön legyő v zs letelepedé vonat til megszüntet kiküzdöt hitközs vonat feljegyz XV derek szár okira találha okir kö levél ő 1757 szárm jegyzőkö a fölem hitközsé fennál más rabbi Süsskin Micne szerző aze tar hitkö h hitszó ma v U ki tud ü rabbiszéké tö kö Rapap Billi J Z szerz összekülönbö hitközsé Abaújszán költözköd 1 Ezek Tó Jeche m szer rabbin é U litvá nagy Perls Sal következ Ha eszten t interre ál am rabbin agen Me helye r l peri t legfonto sze zs életé leg sze hitkö id keletkez 1821 ann megerősö hitköz fölépíth fenn monumentá bolt zsinagóg legneme stílus Rabb o z szell honosíto hitkö tal tudomá eur cent l Maré zsidó csodál m áldozatkészsé sok h jes fenntart Rosen Sá főr alapít felvirágozta nagys hírn Magyaror leg jes versenyezhe v Tízeze növend kö külf ne jes a hallg k Horo főr veze a talmud tudományok talmud tudomá terjeszté fordí gon kö felejtke vi művel terjesztés hitkö által kul támogatá sz der ösztön tagj E isk nyito e támogatá Richt Jó 1 32 aranyko ér alapítv létesít Na Ch Kadi n tradíci k kultur c támogatá ala K la-Tora-egyes nagys fejl sz v mega végz hanya fenyeg hitközsé Rosen Sá r ór energi megteremt hit reneszáns e ka hitköz jólle léleks er lecsökk kö virágkor n hagyomány világhábor t eles hitkö ál Horo főra Mi el Hollä gond U kerü elölj Zimmers Mai J Chevra-elnö

1215

CÍ Hun

SZÓ Hunf Hunk Huns Cs. S kés Kés járá ort hitk csal l adófi szá anyak közpo hozzátart t hernádv zsidótel tov Sz Szo V Bethlen Tátraf szervezk kezd keret vég kiép s der te S Szep ge sz megta z leteleped 1708 rabbi Benjám h é v hitél dicsekedhe Alapít isme bizo Morvaorsz Galíc idevánd zs a ki vo ol á láth kr vámterül alapíto Min Fel keresked fellendíte nem lak évszá elfogult kö legy z leteleped vona ti megszünte kiküzdö hitköz vona feljegy X dere szá okir találh oki k levé 175 szár jegyzők föle hitközs fenná má rabb Süsski Micn szerz az ta hitk hitsz m k tu rabbiszék t k Rapa Bill szer összekülönb hitközs Abaújszá költözkö Eze T Jech sze rabbi litv nag Perl Sa követke H eszte interr á a rabbi age M hely per legfont sz z élet le sz hitk i keletke 182 an megerős hitkö fölépít fen monument bol zsinagó legnem stílu Rab szel honosít hitk ta tudom eu cen Mar zsid csodá áldozatkészs so je fenntar Rose S fő alapí felvirágozt nagy hír Magyaro le je versenyezh Tízez növen k kül n je hall Hor fő vez talmu tudományo talmu tudom terjeszt ford go k felejtk v műve terjeszté hitk álta ku támogat s de ösztö tag is nyit támogat Rich J 3 aranyk é alapít létesí N C Kad tradíc kultu támogat al la-Tora-egye nagy fej s meg vég hany fenye hitközs Rose S ó energ megterem hi reneszán k hitkö jóll lélek e lecsök k virágko hagyomán világhábo ele hitk á Hor főr M e Holl gon ker elöl Zimmer Ma Chevra-eln