12162.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hűvös Iván

SZÓCIKK: Hüvös, l. Iván*, (botfái), zeneszerző, H. József (1. o.) fia, szül. Budapesten 1877. Miután tanulmányait elvégezte, bejárta Nyugateurópát. Visszatérve Budapestre, a Budapesti Villamos Városi Vasút szolgálatába lépett, amelyből hosszú évek munkássága után mint ny. vezérigazgató távozott. Állásában nemcsak társulatának érdekeit szolgálta, hanem sokat foglalkozott városépítési és fejlesztési problémákkal is. Sikerei voltak mint zeneszerzőnek is. Balletjei: A csodaváza és A havasi gyopár, amelyek Guerra szövegkönyvére készültek, a Budapesti Operaházban kerültek színre. A csodavázát Siama címmel a milánói Scala is bemutatta. Az új földesúr, a Béldi Izor szövegkönyvére készült Katinka grófnő és a Földes Imre librettóját megzenésítő A két Hippolit c. operettjeit a Népszínház adta elő jelentékeny sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2162. címszó a lexikon => 383. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12162.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hűvös Iván

SZÓCIKK: Hüvös, l. Iván*, botfái , zeneszerző, H. József 1. o. fia, szül. Budapesten 1877. Miután tanulmányait elvégezte, bejárta Nyugateurópát. Visszatérve Budapestre, a Budapesti Villamos Városi Vasút szolgálatába lépett, amelyből hosszú évek munkássága után mint ny. vezérigazgató távozott. Állásában nemcsak társulatának érdekeit szolgálta, hanem sokat foglalkozott városépítési és fejlesztési problémákkal is. Sikerei voltak mint zeneszerzőnek is. Balletjei: A csodaváza és A havasi gyopár, amelyek Guerra szövegkönyvére készültek, a Budapesti Operaházban kerültek színre. A csodavázát Siama címmel a milánói Scala is bemutatta. Az új földesúr, a Béldi Izor szövegkönyvére készült Katinka grófnő és a Földes Imre librettóját megzenésítő A két Hippolit c. operettjeit a Népszínház adta elő jelentékeny sikerrel.

12162.ht

CÍMSZÓ Hüvö

SZEMÉLYNÉV Hűvö Ivá

SZÓCIKK Hüvös l Iván* botfá zeneszerző H Józse 1 o fia szül Budapeste 1877 Miutá tanulmányai elvégezte bejárt Nyugateurópát Visszatérv Budapestre Budapest Villamo Város Vasú szolgálatáb lépett amelybő hossz éve munkásság utá min ny vezérigazgat távozott Állásába nemcsa társulatána érdekei szolgálta hane soka foglalkozot városépítés é fejlesztés problémákka is Sikere volta min zeneszerzőne is Balletjei csodaváz é havas gyopár amelye Guerr szövegkönyvér készültek Budapest Operaházba kerülte színre csodavázá Siam címme milánó Scal i bemutatta A ú földesúr Béld Izo szövegkönyvér készül Katink grófn é Földe Imr librettójá megzenésít ké Hippoli c operettjei Népszínhá adt el jelentéken sikerrel

12162.h

CÍMSZ Hüv

SZEMÉLYNÉ Hűv Iv

SZÓCIK Hüvö Iván botf zeneszerz Józs fi szü Budapest 187 Miut tanulmánya elvégezt bejár Nyugateurópá Visszatér Budapestr Budapes Villam Váro Vas szolgálatá lépet amelyb hoss év munkássá ut mi n vezérigazga távozot Állásáb nemcs társulatán érdeke szolgált han sok foglalkozo városépíté fejleszté problémákk i Siker volt mi zeneszerzőn i Balletje csodavá hava gyopá amely Guer szövegkönyvé készülte Budapes Operaházb került színr csodaváz Sia címm milán Sca bemutatt földesú Bél Iz szövegkönyvé készü Katin gróf Föld Im librettój megzenésí k Hippol operettje Népszính ad e jelentéke sikerre

12162.

CÍMS Hü

SZEMÉLYN Hű I

SZÓCI Hüv Ivá bot zeneszer Józ f sz Budapes 18 Miu tanulmány elvégez bejá Nyugateuróp Visszaté Budapest Budape Villa Vár Va szolgálat lépe amely hos é munkáss u m vezérigazg távozo Állásá nemc társulatá érdek szolgál ha so foglalkoz városépít fejleszt problémák Sike vol m zeneszerző Balletj csodav hav gyop amel Gue szövegkönyv készült Budape Operaház kerül szín csodavá Si cím milá Sc bemutat földes Bé I szövegkönyv kész Kati gró Föl I librettó megzenés Hippo operettj Népszín a jelenték sikerr

12162

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC Hü Iv bo zenesze Jó s Budape 1 Mi tanulmán elvége bej Nyugateuró Visszat Budapes Budap Vill Vá V szolgála lép amel ho munkás vezérigaz távoz Állás nem társulat érde szolgá h s foglalko városépí fejlesz problémá Sik vo zeneszerz Ballet csoda ha gyo ame Gu szövegköny készül Budap Operahá kerü szí csodav S cí mil S bemuta földe B szövegköny kés Kat gr Fö librett megzené Hipp operett Népszí jelenté siker

1216SZEMÉL

SZÓ H I b zenesz J Budap M tanulmá elvég be Nyugateur Vissza Budape Buda Vil V szolgál lé ame h munká vezériga távo Állá ne társula érd szolg foglalk városép fejles problém Si v zeneszer Balle csod h gy am G szövegkön készü Buda Operah ker sz csoda c mi bemut föld szövegkön ké Ka g F libret megzen Hip operet Népsz jelent sike