12163.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hüvös József

SZÓCIKK: "H. József, (botfai), ügyvéd, közgazdász, a Budapesti Villamos Városi Vasút Rt. elnöke, szül. Nagykanizsán 1838 aug. 5., megh. Budapesten 1914 dec. 18. Tanulmányait Pécsett és Budapesten végezte, majd az utóbbi helyen letelepedvén, a nyolcvanas években megszervezte és győzelemre juttatta a Józsefvárosban a liberális pártot. A főváros képviselőtestületében rendkívül nagy, szerepet töltött be s különösen a közlekedési eszközök kibővítése érdekében küzdött. Főérdeme a fővárosi villamos hálózat elkészítése, amellyel a milléniumi évben számos külföldi világvárost megelőzött s a későbbi nagy hálózat létesítését lehetővé tette. 1897-ben a vállalat vezérigazgatója, 1907. pedig elnöke lett. Vezetője volt a Ferenc József földalatti vasútnak és a Budapest-szentlőrinci helyi vasútnak is. Hasznos és eredményes munkásságát a király is elismerte, aki 1897-ben nemességgel és a botfai előnévvel tüntette ki, 1904. pedig az udvari tanácsosi címet kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2163. címszó a lexikon => 384. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12163.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hüvös József

SZÓCIKK: H. József, botfai , ügyvéd, közgazdász, a Budapesti Villamos Városi Vasút Rt. elnöke, szül. Nagykanizsán 1838 aug. 5., megh. Budapesten 1914 dec. 18. Tanulmányait Pécsett és Budapesten végezte, majd az utóbbi helyen letelepedvén, a nyolcvanas években megszervezte és győzelemre juttatta a Józsefvárosban a liberális pártot. A főváros képviselőtestületében rendkívül nagy, szerepet töltött be s különösen a közlekedési eszközök kibővítése érdekében küzdött. Főérdeme a fővárosi villamos hálózat elkészítése, amellyel a milléniumi évben számos külföldi világvárost megelőzött s a későbbi nagy hálózat létesítését lehetővé tette. 1897-ben a vállalat vezérigazgatója, 1907. pedig elnöke lett. Vezetője volt a Ferenc József földalatti vasútnak és a Budapest-szentlőrinci helyi vasútnak is. Hasznos és eredményes munkásságát a király is elismerte, aki 1897-ben nemességgel és a botfai előnévvel tüntette ki, 1904. pedig az udvari tanácsosi címet kapta.

12163.ht

CÍMSZÓ Hüvö

SZEMÉLYNÉV Hüvö Józse

SZÓCIKK H József botfa ügyvéd közgazdász Budapest Villamo Város Vasú Rt elnöke szül Nagykanizsá 183 aug 5. megh Budapeste 191 dec 18 Tanulmányai Pécset é Budapeste végezte maj a utóbb helye letelepedvén nyolcvana évekbe megszervezt é győzelemr juttatt Józsefvárosba liberáli pártot főváro képviselőtestületébe rendkívü nagy szerepe töltöt b különöse közlekedés eszközö kibővítés érdekébe küzdött Főérdem főváros villamo hálóza elkészítése amellye millénium évbe számo külföld világváros megelőzöt később nag hálóza létesítésé lehetőv tette 1897-be vállala vezérigazgatója 1907 pedi elnök lett Vezetőj vol Feren Józse földalatt vasútna é Budapest-szentlőrinc hely vasútna is Haszno é eredménye munkásságá királ i elismerte ak 1897-be nemességge é botfa előnévve tüntett ki 1904 pedi a udvar tanácsos címe kapta

12163.h

CÍMSZ Hüv

SZEMÉLYNÉ Hüv Józs

SZÓCIK Józse botf ügyvé közgazdás Budapes Villam Váro Vas R elnök szü Nagykanizs 18 au 5 meg Budapest 19 de 1 Tanulmánya Pécse Budapest végezt ma utób hely letelepedvé nyolcvan évekb megszervez győzelem juttat Józsefvárosb liberál párto fővár képviselőtestületéb rendkív nag szerep töltö különös közlekedé eszköz kibővíté érdekéb küzdöt Főérde főváro villam hálóz elkészítés amelly milléniu évb szám külföl világváro megelőzö későb na hálóz létesítés lehető tett 1897-b vállal vezérigazgatój 190 ped elnö let Vezető vo Fere Józs földalat vasútn Budapest-szentlőrin hel vasútn i Haszn eredmény munkásság kirá elismert a 1897-b nemességg botf előnévv tüntet k 190 ped udva tanácso cím kapt

12163.

CÍMS Hü

SZEMÉLYN Hü Józ

SZÓCI Józs bot ügyv közgazdá Budape Villa Vár Va elnö sz Nagykaniz 1 a me Budapes 1 d Tanulmány Pécs Budapes végez m utó hel letelepedv nyolcva évek megszerve győzele jutta Józsefváros liberá párt fővá képviselőtestületé rendkí na szere tölt különö közleked eszkö kibővít érdeké küzdö Főérd fővár villa háló elkészíté amell milléni év szá külfö világvár megelőz késő n háló létesíté lehet tet 1897- válla vezérigazgató 19 pe eln le Vezet v Fer Józ földala vasút Budapest-szentlőri he vasút Hasz eredmén munkássá kir elismer 1897- nemesség bot előnév tünte 19 pe udv tanács cí kap

12163

CÍM H

SZEMÉLY H Jó

SZÓC Józ bo ügy közgazd Budap Vill Vá V eln s Nagykani m Budape Tanulmán Péc Budape vége ut he leteleped nyolcv éve megszerv győzel jutt Józsefváro liber pár főv képviselőtestület rendk n szer töl külön közleke eszk kibőví érdek küzd Főér fővá vill hál elkészít amel millén é sz külf világvá megelő kés hál létesít lehe te 1897 váll vezérigazgat 1 p el l Veze Fe Jó földal vasú Budapest-szentlőr h vasú Has eredmé munkáss ki elisme 1897 nemessé bo előné tünt 1 p ud tanác c ka

1216SZEMÉL J

SZÓ Jó b üg közgaz Buda Vil V el Nagykan Budap Tanulmá Pé Budap vég u h letelepe nyolc év megszer győze jut Józsefvár libe pá fő képviselőtestüle rend sze tö külö közlek esz kibőv érde küz Főé főv vil há elkészí ame millé s kül világv megel ké há létesí leh t 189 vál vezérigazga e Vez F J földa vas Budapest-szentlő vas Ha eredm munkás k elism 189 nemess b előn tün u taná k