12168.htm

CÍMSZÓ: Idézés

SZÓCIKK: "Idézés. A Biblia idézésképpen írja le Isten parancsait és utasításait. Az I.-t rendszerint archaikus lémor (mondván) szó vezeti be; ez pótolja az idézőjelt. («Vajdabér Adonáj el Mose limor = És szólt az Úr Mózesnek, «mondván»). A Talmud minden rendszabályt a Bibliára, vezet vissza és a Szentírással igazolja a jogosságát, vagy szükségességét. Ilyen esetben a Bibliát idézi, még pedig rendszerint ezzel a formulával: senemar, «mert mondva van». Gyakori az idézés liturgiában is, de itt ez a formula: Kemó sekoszuv, amint írva van. A zsidó ethika messzemenő szigorúságot követel azoktól, akik idegen mondást, vagy idegen gondolatot idéznek. A szerző elhallgatását a tolvajlással egyenlő erkölcstelenségnek, a megnevezését morális kötelességnek tekinti a talmudi felfogás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2168. címszó a lexikon => 385. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12168.htm

CÍMSZÓ: Idézés

SZÓCIKK: Idézés. A Biblia idézésképpen írja le Isten parancsait és utasításait. Az I.-t rendszerint archaikus lémor mondván szó vezeti be; ez pótolja az idézőjelt. Vajdabér Adonáj el Mose limor = És szólt az Úr Mózesnek, mondván . A Talmud minden rendszabályt a Bibliára, vezet vissza és a Szentírással igazolja a jogosságát, vagy szükségességét. Ilyen esetben a Bibliát idézi, még pedig rendszerint ezzel a formulával: senemar, mert mondva van . Gyakori az idézés liturgiában is, de itt ez a formula: Kemó sekoszuv, amint írva van. A zsidó ethika messzemenő szigorúságot követel azoktól, akik idegen mondást, vagy idegen gondolatot idéznek. A szerző elhallgatását a tolvajlással egyenlő erkölcstelenségnek, a megnevezését morális kötelességnek tekinti a talmudi felfogás.

12168.ht

CÍMSZÓ Idézé

SZÓCIKK Idézés Bibli idézésképpe írj l Iste parancsai é utasításait A I.- rendszerin archaiku lémo mondvá sz vezet be e pótolj a idézőjelt Vajdabé Adoná e Mos limo É szól a Ú Mózesnek mondvá Talmu minde rendszabály Bibliára veze vissz é Szentírássa igazolj jogosságát vag szükségességét Ilye esetbe Bibliá idézi mé pedi rendszerin ezze formulával senemar mer mondv va Gyakor a idézé liturgiába is d it e formula Kem sekoszuv amin írv van zsid ethik messzemen szigorúságo követe azoktól aki idege mondást vag idege gondolato idéznek szerz elhallgatásá tolvajlássa egyenl erkölcstelenségnek megnevezésé moráli kötelességne tekint talmud felfogás

12168.h

CÍMSZ Idéz

SZÓCIK Idézé Bibl idézésképp ír Ist parancsa utasításai I. rendszeri archaik lém mondv s veze b pótol idézőjel Vajdab Adon Mo lim szó Mózesne mondv Talm mind rendszabál Bibliár vez viss Szentíráss igazol jogosságá va szükségességé Ily esetb Bibli idéz m ped rendszeri ezz formuláva senema me mond v Gyako idéz liturgiáb i i formul Ke sekoszu ami ír va zsi ethi messzeme szigorúság követ azoktó ak ideg mondás va ideg gondolat idézne szer elhallgatás tolvajláss egyen erkölcstelenségne megnevezés morál kötelességn tekin talmu felfogá

12168.

CÍMS Idé

SZÓCI Idéz Bib idézéskép í Is parancs utasítása I rendszer archai lé mond vez póto idézője Vajda Ado M li sz Mózesn mond Tal min rendszabá Bibliá ve vis Szentírás igazo jogosság v szükségesség Il eset Bibl idé pe rendszer ez formuláv senem m mon Gyak idé liturgiá formu K sekosz am í v zs eth messzem szigorúsá köve azokt a ide mondá v ide gondola idézn sze elhallgatá tolvajlás egye erkölcstelenségn megnevezé morá kötelesség teki talm felfog

12168

CÍM Id

SZÓC Idé Bi idézéské I paranc utasítás rendsze archa l mon ve pót idézőj Vajd Ad l s Mózes mon Ta mi rendszab Bibli v vi Szentírá igaz jogossá szükségessé I ese Bib id p rendsze e formulá sene mo Gya id liturgi form sekos a z et messze szigorús köv azok id mond id gondol idéz sz elhallgat tolvajlá egy erkölcstelenség megnevez mor kötelessé tek tal felfo

1216

CÍ I

SZÓ Id B idézésk paran utasítá rendsz arch mo v pó idéző Vaj A Móze mo T m rendsza Bibl v Szentír iga jogoss szükségess es Bi i rendsz formul sen m Gy i liturg for seko e messz szigorú kö azo i mon i gondo idé s elhallga tolvajl eg erkölcstelensé megneve mo köteless te ta felf