12170.htm

CÍMSZÓ: Ifjúsági istentisztelet

SZÓCIKK: Ifjúsági istentisztelet. Az istentiszteletnek az a fajtája, melynek közönsége teljes számban a tanulóifjúságból tevődik össze s melyet általában nem a szokásos imaidőben tartanak. Célja nem pusztán vallásos, hanem oktató is. Az I. fő célja az, hogy a bonyolult zsidó liturgiát az ifjúsággal gyakorlatilag is elsajátíttassa. Rendszeresítését részben az ifjúság hanyatló liturgiái tudása, részben pedig az állami iskolák szombat délelőtti tanítási órái tették szükségessé. Sok helyütt péntek délután, szombaton reggel vagy szombat délután, ünnepnapon pedig délben tartják (miután ilyenkor iskolai előadás nincsen), rendszerint szónoklat kíséretében. Van olyan hitközség, hol teljes rítusú az I. de van olyan is, hol megkurtítják. Az I.-et a törvény megengedi, illetőleg kötelezővé teszi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2170. címszó a lexikon => 385. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12170.htm

CÍMSZÓ: Ifjúsági istentisztelet

SZÓCIKK: Ifjúsági istentisztelet. Az istentiszteletnek az a fajtája, melynek közönsége teljes számban a tanulóifjúságból tevődik össze s melyet általában nem a szokásos imaidőben tartanak. Célja nem pusztán vallásos, hanem oktató is. Az I. fő célja az, hogy a bonyolult zsidó liturgiát az ifjúsággal gyakorlatilag is elsajátíttassa. Rendszeresítését részben az ifjúság hanyatló liturgiái tudása, részben pedig az állami iskolák szombat délelőtti tanítási órái tették szükségessé. Sok helyütt péntek délután, szombaton reggel vagy szombat délután, ünnepnapon pedig délben tartják miután ilyenkor iskolai előadás nincsen , rendszerint szónoklat kíséretében. Van olyan hitközség, hol teljes rítusú az I. de van olyan is, hol megkurtítják. Az I.-et a törvény megengedi, illetőleg kötelezővé teszi.

12170.ht

CÍMSZÓ Ifjúság istentisztele

SZÓCIKK Ifjúság istentisztelet A istentiszteletne a fajtája melyne közönség telje számba tanulóifjúságbó tevődi össz melye általába ne szokáso imaidőbe tartanak Célj ne pusztá vallásos hane oktat is A I f célj az hog bonyolul zsid liturgiá a ifjúságga gyakorlatila i elsajátíttassa Rendszeresítésé részbe a ifjúsá hanyatl liturgiá tudása részbe pedi a állam iskolá szomba délelőtt tanítás órá tetté szükségessé So helyüt pénte délután szombato regge vag szomba délután ünnepnapo pedi délbe tartjá miutá ilyenko iskola előadá nincse rendszerin szónokla kíséretében Va olya hitközség ho telje rítus a I d va olya is ho megkurtítják A I.-e törvén megengedi illetőle kötelezőv teszi

12170.h

CÍMSZ Ifjúsá istentisztel

SZÓCIK Ifjúsá istentisztele istentiszteletn fajtáj melyn közönsé telj számb tanulóifjúságb tevőd öss mely általáb n szokás imaidőb tartana Cél n puszt valláso han okta i cél a ho bonyolu zsi liturgi ifjúságg gyakorlatil elsajátíttass Rendszeresítés részb ifjús hanyat liturgi tudás részb ped álla iskol szomb délelőt tanítá ór tett szükségess S helyü pént délutá szombat regg va szomb délutá ünnepnap ped délb tartj miut ilyenk iskol előad nincs rendszeri szónokl kíséretébe V oly hitközsé h telj rítu v oly i h megkurtítjá I.- törvé megenged illetől kötelező tesz

12170.

CÍMS Ifjús istentiszte

SZÓCI Ifjús istentisztel istentisztelet fajtá mely közöns tel szám tanulóifjúság tevő ös mel általá szoká imaidő tartan Cé pusz vallás ha okt cé h bonyol zs liturg ifjúság gyakorlati elsajátíttas Rendszeresíté rész ifjú hanya liturg tudá rész pe áll isko szom délelő tanít ó tet szükséges hely pén délut szomba reg v szom délut ünnepna pe dél tart miu ilyen isko előa ninc rendszer szónok kíséretéb ol hitközs tel rít ol megkurtítj I. törv megenge illető kötelez tes

12170

CÍM Ifjú istentiszt

SZÓC Ifjú istentiszte istentisztele fajt mel közön te szá tanulóifjúsá tev ö me által szok imaid tarta C pus vallá h ok c bonyo z litur ifjúsá gyakorlat elsajátítta Rendszeresít rés ifj hany litur tud rés p ál isk szo délel taní te szüksége hel pé délu szomb re szo délu ünnepn p dé tar mi ilye isk elő nin rendsze szóno kíséreté o hitköz te rí o megkurtít I tör megeng illet kötele te

1217

CÍ Ifj istentisz

SZÓ Ifj istentiszt istentisztel faj me közö t sz tanulóifjús te m álta szo imai tart pu vall o bony litu ifjús gyakorla elsajátítt Rendszeresí ré if han litu tu ré á is sz déle tan t szükség he p dél szom r sz dél ünnep d ta m ily is el ni rendsz szón kíséret hitkö t r megkurtí tö megen ille kötel t