12171.htm

CÍMSZÓ: Igazságosság

SZÓCIKK: "Igazságosság. (Héb.: cedek.) Az igazságszeretetnek gyakorlati alkalmazása a javak felosztása tekintetében, ami a zsidó erkölcstannak egyik legfőbb követelménye. Jellemző a zsidó I. fogalmának tartalmi mélységére, hogy az alamizsnát és jótékonyságot is I.-nak (cédoko) nevezi, mert nem tartja az emberi önkény és jóindulat művének csupán, hanem az I. helyreállításának és így kötelességnek is. «Szokjatok meg jót tenni, törekedjetek a jogra, vezessétek egyenes útra az elnyomót, szerezzetek igazat az árvának, védjetek az özvegy ügyét» (Jes. 1. 17). »Hadd folyjon a jog, mint a víz és az I, mint a víztartó patak» (Ámosz 5. 24). Az I. részletes körülírására a Tórában többek között ezeket találjuk: «Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, sem hosszmértékben, sem súlymértékben, sem űrmértékben. Igazságos mérleg, igazságos súly, igazságos akó, és igazságos véka legyen nálatok. Én, az Örökkévaló, vagyok Istenetek. (Móz. III. 19. 35-36.) Átkozott, ki elmozdítja szomszédja határát (Móz. V. 27. 17). A Talmud becsületességet követel oly esetekben is, melyek nem eshetnek bírói megítélés alá; hanem csakis a lelkiismeret védelme alatt állnak. Rab Szafrának volt eladó holmija és éppen mikor a Sémát recitálta, jött egy vevő, aki elfogadható árat ajánlott, de a tudós nem szakíthatta meg az imádságot és így nem is válaszolt. Erre a vevő abban a hitben, hogy az az árat kicsinyli, többet ajánlott. Amaz azonban a Séma elvégzése után az első árhoz tartotta magát, mert gondolatban már eladta volt (Makkót 24a). Gyermeknek sem szabad valamit ígérni azzal a hátsó gondolattal, hogy majd nem adjuk meg, mert hazugságra szoktatjuk (Bába Mecia 49a). Jogtalan szerzeménynek nem szabad hasznát venni. Nem szabad juhpásztortól gyapjút, tejet vagy bárányt vásárolni (Bába Kama 118b). Nem szabad szabótól kelmemaradékot venni, ha az a munkáltatót illeti meg (u. o ). Az első kérdés, melyet a Talmud szerint, az Isten ítélőszéke előtt a lélekhez intéznek, a következő: «becsületes voltál-e kenyérkeresetedben?» A kereskedelmi tisztesség törvényei épp úgy érvényesítendők másvallásúval, mint zsidóval szemben (Móz. III. 25. 47 alapján, Bába Kama 113), sőt még gondolatban sem szabad megcsalni (Chullin 94). Nem szabad másvallásúnak rituális szempontból élvezhetetlenné vált húst eladni, ha előre nem értesítjük a rituális hiba felől, mert ez utóbbi forgalmi árát csökkenti. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2171. címszó a lexikon => 386. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12171.htm

CÍMSZÓ: Igazságosság

SZÓCIKK: Igazságosság. Héb.: cedek. Az igazságszeretetnek gyakorlati alkalmazása a javak felosztása tekintetében, ami a zsidó erkölcstannak egyik legfőbb követelménye. Jellemző a zsidó I. fogalmának tartalmi mélységére, hogy az alamizsnát és jótékonyságot is I.-nak cédoko nevezi, mert nem tartja az emberi önkény és jóindulat művének csupán, hanem az I. helyreállításának és így kötelességnek is. Szokjatok meg jót tenni, törekedjetek a jogra, vezessétek egyenes útra az elnyomót, szerezzetek igazat az árvának, védjetek az özvegy ügyét Jes. 1. 17 . Hadd folyjon a jog, mint a víz és az I, mint a víztartó patak Ámosz 5. 24 . Az I. részletes körülírására a Tórában többek között ezeket találjuk: Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, sem hosszmértékben, sem súlymértékben, sem űrmértékben. Igazságos mérleg, igazságos súly, igazságos akó, és igazságos véka legyen nálatok. Én, az Örökkévaló, vagyok Istenetek. Móz. III. 19. 35-36. Átkozott, ki elmozdítja szomszédja határát Móz. V. 27. 17 . A Talmud becsületességet követel oly esetekben is, melyek nem eshetnek bírói megítélés alá; hanem csakis a lelkiismeret védelme alatt állnak. Rab Szafrának volt eladó holmija és éppen mikor a Sémát recitálta, jött egy vevő, aki elfogadható árat ajánlott, de a tudós nem szakíthatta meg az imádságot és így nem is válaszolt. Erre a vevő abban a hitben, hogy az az árat kicsinyli, többet ajánlott. Amaz azonban a Séma elvégzése után az első árhoz tartotta magát, mert gondolatban már eladta volt Makkót 24a . Gyermeknek sem szabad valamit ígérni azzal a hátsó gondolattal, hogy majd nem adjuk meg, mert hazugságra szoktatjuk Bába Mecia 49a . Jogtalan szerzeménynek nem szabad hasznát venni. Nem szabad juhpásztortól gyapjút, tejet vagy bárányt vásárolni Bába Kama 118b . Nem szabad szabótól kelmemaradékot venni, ha az a munkáltatót illeti meg u. o . Az első kérdés, melyet a Talmud szerint, az Isten ítélőszéke előtt a lélekhez intéznek, a következő: becsületes voltál-e kenyérkeresetedben? A kereskedelmi tisztesség törvényei épp úgy érvényesítendők másvallásúval, mint zsidóval szemben Móz. III. 25. 47 alapján, Bába Kama 113 , sőt még gondolatban sem szabad megcsalni Chullin 94 . Nem szabad másvallásúnak rituális szempontból élvezhetetlenné vált húst eladni, ha előre nem értesítjük a rituális hiba felől, mert ez utóbbi forgalmi árát csökkenti.

12171.ht

CÍMSZÓ Igazságossá

SZÓCIKK Igazságosság Héb. cedek A igazságszeretetne gyakorlat alkalmazás java felosztás tekintetében am zsid erkölcstanna egyi legfőb követelménye Jellemz zsid I fogalmána tartalm mélységére hog a alamizsná é jótékonyságo i I.-na cédok nevezi mer ne tartj a ember önkén é jóindula művéne csupán hane a I helyreállításána é íg kötelességne is Szokjato me jó tenni törekedjete jogra vezesséte egyene útr a elnyomót szerezzete igaza a árvának védjete a özveg ügyé Jes 1 1 Had folyjo jog min ví é a I min víztart pata Ámos 5 2 A I részlete körülírásár Tórába többe közöt ezeke találjuk N kövessete e jogtalanságo a ítéletben se hosszmértékben se súlymértékben se űrmértékben Igazságo mérleg igazságo súly igazságo akó é igazságo vék legye nálatok Én a Örökkévaló vagyo Istenetek Móz III 19 35-36 Átkozott k elmozdítj szomszédj határá Móz V 27 1 Talmu becsületessége követe ol esetekbe is melye ne eshetne bíró megítélé alá hane csaki lelkiismere védelm alat állnak Ra Szafrána vol elad holmij é éppe miko Sémá recitálta jöt eg vevő ak elfogadhat ára ajánlott d tudó ne szakíthatt me a imádságo é íg ne i válaszolt Err vev abba hitben hog a a ára kicsinyli többe ajánlott Ama azonba Sém elvégzés utá a els árho tartott magát mer gondolatba má eladt vol Makkó 24 Gyermekne se szaba valami ígérn azza háts gondolattal hog maj ne adju meg mer hazugságr szoktatju Báb Meci 49 Jogtala szerzeményne ne szaba haszná venni Ne szaba juhpásztortó gyapjút teje vag bárány vásároln Báb Kam 118 Ne szaba szabótó kelmemaradéko venni h a munkáltató illet me u A els kérdés melye Talmu szerint a Iste ítélőszék előt lélekhe intéznek következő becsülete voltál- kenyérkeresetedben kereskedelm tisztessé törvénye ép úg érvényesítendő másvallásúval min zsidóva szembe Móz III 25 4 alapján Báb Kam 11 ső mé gondolatba se szaba megcsaln Chulli 9 Ne szaba másvallásúna rituáli szempontbó élvezhetetlenn vál hús eladni h előr ne értesítjü rituáli hib felől mer e utóbb forgalm árá csökkenti

12171.h

CÍMSZ Igazságoss

SZÓCIK Igazságossá Héb cede igazságszeretetn gyakorla alkalmazá jav felosztá tekintetébe a zsi erkölcstann egy legfő követelmény Jellem zsi fogalmán tartal mélységér ho alamizsn jótékonyság I.-n cédo nevez me n tart embe önké jóindul művén csupá han helyreállításán í kötelességn i Szokjat m j tenn törekedjet jogr vezessét egyen út elnyomó szerezzet igaz árvána védjet özve ügy Je Ha folyj jo mi v mi víztar pat Ámo részlet körülírásá Tóráb több közö ezek találju kövesset jogtalanság ítéletbe s hosszmértékbe s súlymértékbe s űrmértékbe Igazság mérle igazság súl igazság ak igazság vé legy nálato É Örökkéval vagy Istenete Mó II 1 35-3 Átkozot elmozdít szomszéd határ Mó 2 Talm becsületesség követ o esetekb i mely n eshetn bír megítél al han csak lelkiismer védel ala állna R Szafrán vo ela holmi épp mik Sém recitált jö e vev a elfogadha ár ajánlot tud n szakíthat m imádság í n válaszol Er ve abb hitbe ho ár kicsinyl több ajánlot Am azonb Sé elvégzé ut el árh tartot magá me gondolatb m elad vo Makk 2 Gyermekn s szab valam ígér azz hát gondolatta ho ma n adj me me hazugság szoktatj Bá Mec 4 Jogtal szerzeményn n szab haszn venn N szab juhpásztort gyapjú tej va bárán vásárol Bá Ka 11 N szab szabót kelmemaradék venn munkáltat ille m el kérdé mely Talm szerin Ist ítélőszé elő lélekh intézne következ becsület voltál kenyérkeresetedbe kereskedel tisztess törvény é ú érvényesítend másvallásúva mi zsidóv szemb Mó II 2 alapjá Bá Ka 1 s m gondolatb s szab megcsal Chull N szab másvallásún rituál szempontb élvezhetetlen vá hú eladn elő n értesítj rituál hi felő me utób forgal ár csökkent

12171.

CÍMS Igazságos

SZÓCI Igazságoss Hé ced igazságszeretet gyakorl alkalmaz ja feloszt tekintetéb zs erkölcstan eg legf követelmén Jelle zs fogalmá tarta mélységé h alamizs jótékonysá I.- céd neve m tar emb önk jóindu művé csup ha helyreállításá kötelesség Szokja ten törekedje jog vezessé egye ú elnyom szerezze iga árván védje özv üg J H foly j m m vízta pa Ám részle körülírás Tórá töb köz eze találj kövesse jogtalansá ítéletb hosszmértékb súlymértékb űrmértékb Igazsá mérl igazsá sú igazsá a igazsá v leg nálat Örökkéva vag Istenet M I 35- Átkozo elmozdí szomszé hatá M Tal becsületessé köve esetek mel eshet bí megíté a ha csa lelkiisme véde al álln Szafrá v el holm ép mi Sé recitál j ve elfogadh á ajánlo tu szakítha imádsá válaszo E v ab hitb h á kicsiny töb ajánlo A azon S elvégz u e ár tarto mag m gondolat ela v Mak Gyermek sza vala ígé az há gondolatt h m ad m m hazugsá szoktat B Me Jogta szerzemény sza hasz ven sza juhpásztor gyapj te v bárá vásáro B K 1 sza szabó kelmemaradé ven munkálta ill e kérd mel Tal szeri Is ítélősz el lélek intézn követke becsüle voltá kenyérkeresetedb kereskede tisztes törvén érvényesíten másvallásúv m zsidó szem M I alapj B K gondolat sza megcsa Chul sza másvallású rituá szempont élvezhetetle v h elad el értesít rituá h fel m utó forga á csökken

12171

CÍM Igazságo

SZÓC Igazságos H ce igazságszerete gyakor alkalma j felosz tekinteté z erkölcsta e leg követelmé Jell z fogalm tart mélység alamiz jótékonys I. cé nev ta em ön jóind műv csu h helyreállítás kötelessé Szokj te törekedj jo vezess egy elnyo szerezz ig árvá védj öz ü fol vízt p Á részl körülírá Tór tö kö ez talál kövess jogtalans ítélet hosszmérték súlymérték űrmérték Igazs mér igazs s igazs igazs le nála Örökkév va Istene 35 Átkoz elmozd szomsz hat Ta becsületess köv esete me eshe b megít h cs lelkiism véd a áll Szafr e hol é m S recitá v elfogad ajánl t szakíth imáds válasz a hit kicsin tö ajánl azo elvég á tart ma gondola el Ma Gyerme sz val íg a h gondolat a hazugs szokta M Jogt szerzemén sz has ve sz juhpászto gyap t bár vásár sz szab kelmemarad ve munkált il kér me Ta szer I ítélős e léle intéz követk becsül volt kenyérkereseted keresked tiszte törvé érvényesíte másvallású zsid sze alap gondola sz megcs Chu sz másvallás ritu szempon élvezhetetl ela e értesí ritu fe ut forg csökke

1217

CÍ Igazság

SZÓ Igazságo c igazságszeret gyako alkalm felos tekintet erkölcst le követelm Jel fogal tar mélysé alami jótékony I c ne t e ö jóin mű cs helyreállítá köteless Szok t töreked j vezes eg elny szerez i árv véd ö fo víz rész körülír Tó t k e talá köves jogtalan ítéle hosszmérté súlymérté űrmérté Igaz mé igaz igaz igaz l nál Örökké v Isten 3 Átko elmoz szoms ha T becsületes kö eset m esh megí c lelkiis vé ál Szaf ho recit elfoga aján szakít imád válas hi kicsi t aján az elvé tar m gondol e M Gyerm s va í gondola hazug szokt Jog szerzemé s ha v s juhpászt gya bá vásá s sza kelmemara v munkál i ké m T sze ítélő lél inté követ becsü vol kenyérkeresete kereske tiszt törv érvényesít másvallás zsi sz ala gondol s megc Ch s másvallá rit szempo élvezhetet el értes rit f u for csökk