12172.htm

CÍMSZÓ: Igazságszeretet

SZÓCIKK: "Igazságszeretet. (Héb.: emesz). Az Egy-Isten-hitnek első és legfőbb követelménye. Az igazságot nem lehet felosztani kisebb és nagyobb igazságra, mert többféle igazság nincsen és az Egy-Isten gondolatával csak az egyféle igazság egyezik. Az amerikai James hatása alatt a múlt sz. filozófiájának egyik jelentős iránya azt hirdette, hogy nem is egy az igazság, nem is abszolút, hanem inkább csak ideig-óráig tartó álláspont. A zsidó bölcseletben nem tudna gyökeret verni ez a teória, mert úgy hat, mintha a politeizmusból magvadzott volna ki. A Biblia azt követeli, hogy «teljesen az Istennel légy», tehát az ő egységében, amely fel nem osztható és az ő igazságosságában is, amely szintén oszthatatlan. Ennek megfelelően nem lehet az embernek kétféle becsülete sem : egy a nyilvánosság és egy a magánélet számára. «Ki tartózkodhatik sátradban, ki időzhet szent hegyeden? Aki gáncstalanul jár, igazság szerint cselekszik és szívében is igazat szól» (Zsolt. 15. 12). «Hat dolgot gyűlöl az Isten és hét dolog utálatos az Ő lelke előtt: Fennhéjázó szem, hazug nyelv és vértontó kéz ; csalárdságot koholó szív, a rossz után futó lábak, hamisságot terjesztő hazug bizonyság és testvérek között való viszályszerzés» (Példabesz. 6, 16-19). «Ha a bíró tudja, hogy egy peres követelés hamis, nem mondhatja: ,ha a tanuk mégis igaznak mondják, szerintük döntöm el, viseljék ők a felelősséget, mert írva van: «hazug ügytől tartsd távol magadat». Nem mondhatja a tanító a tanítványának : ,jól tudod, hogy semmi áron nem hazudok, van ennél s ennél egy mina követelésem, de csak egy tanúm van rá, jöjj te velem anélkül, hogy tanúságot tennél, csak keltsd a látszatát a tanúképp való megjelenésnek és akkor az adós magától fogja elejét venni a tárgyalásnak, mert írva van : Hazug ügytől tartsd távol magadat. A te igened legyen igaz és a te nemed legyen igaz». (Bába Mecia 49a)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2172. címszó a lexikon => 386. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12172.htm

CÍMSZÓ: Igazságszeretet

SZÓCIKK: Igazságszeretet. Héb.: emesz . Az Egy-Isten-hitnek első és legfőbb követelménye. Az igazságot nem lehet felosztani kisebb és nagyobb igazságra, mert többféle igazság nincsen és az Egy-Isten gondolatával csak az egyféle igazság egyezik. Az amerikai James hatása alatt a múlt sz. filozófiájának egyik jelentős iránya azt hirdette, hogy nem is egy az igazság, nem is abszolút, hanem inkább csak ideig-óráig tartó álláspont. A zsidó bölcseletben nem tudna gyökeret verni ez a teória, mert úgy hat, mintha a politeizmusból magvadzott volna ki. A Biblia azt követeli, hogy teljesen az Istennel légy , tehát az ő egységében, amely fel nem osztható és az ő igazságosságában is, amely szintén oszthatatlan. Ennek megfelelően nem lehet az embernek kétféle becsülete sem : egy a nyilvánosság és egy a magánélet számára. Ki tartózkodhatik sátradban, ki időzhet szent hegyeden? Aki gáncstalanul jár, igazság szerint cselekszik és szívében is igazat szól Zsolt. 15. 12 . Hat dolgot gyűlöl az Isten és hét dolog utálatos az Ő lelke előtt: Fennhéjázó szem, hazug nyelv és vértontó kéz ; csalárdságot koholó szív, a rossz után futó lábak, hamisságot terjesztő hazug bizonyság és testvérek között való viszályszerzés Példabesz. 6, 16-19 . Ha a bíró tudja, hogy egy peres követelés hamis, nem mondhatja: ,ha a tanuk mégis igaznak mondják, szerintük döntöm el, viseljék ők a felelősséget, mert írva van: hazug ügytől tartsd távol magadat . Nem mondhatja a tanító a tanítványának : ,jól tudod, hogy semmi áron nem hazudok, van ennél s ennél egy mina követelésem, de csak egy tanúm van rá, jöjj te velem anélkül, hogy tanúságot tennél, csak keltsd a látszatát a tanúképp való megjelenésnek és akkor az adós magától fogja elejét venni a tárgyalásnak, mert írva van : Hazug ügytől tartsd távol magadat. A te igened legyen igaz és a te nemed legyen igaz . Bába Mecia 49a .

12172.ht

CÍMSZÓ Igazságszerete

SZÓCIKK Igazságszeretet Héb. emes A Egy-Isten-hitne els é legfőb követelménye A igazságo ne lehe felosztan kiseb é nagyob igazságra mer többfél igazsá nincse é a Egy-Iste gondolatáva csa a egyfél igazsá egyezik A amerika Jame hatás alat múl sz filozófiájána egyi jelentő irány az hirdette hog ne i eg a igazság ne i abszolút hane inkáb csa ideig-órái tart álláspont zsid bölcseletbe ne tudn gyökere vern e teória mer úg hat minth politeizmusbó magvadzot voln ki Bibli az követeli hog teljese a Istenne lég tehá a egységében amel fe ne oszthat é a igazságosságába is amel szinté oszthatatlan Enne megfelelőe ne lehe a emberne kétfél becsület se eg nyilvánossá é eg magánéle számára K tartózkodhati sátradban k időzhe szen hegyeden Ak gáncstalanu jár igazsá szerin cselekszi é szívébe i igaza szó Zsolt 15 1 Ha dolgo gyűlö a Iste é hé dolo utálato a lelk előtt Fennhéjáz szem hazu nyel é vértont ké csalárdságo kohol szív ross utá fut lábak hamisságo terjeszt hazu bizonysá é testvére közöt val viszályszerzé Példabesz 6 16-1 H bír tudja hog eg pere követelé hamis ne mondhatja ,h tanu mégi igazna mondják szerintü döntö el viseljé ő felelősséget mer írv van hazu ügytő tarts távo magada Ne mondhatj tanít tanítványána ,jó tudod hog semm áro ne hazudok va enné enné eg min követelésem d csa eg tanú va rá jöj t vele anélkül hog tanúságo tennél csa kelts látszatá tanúkép val megjelenésne é akko a adó magátó fogj elejé venn tárgyalásnak mer írv va Hazu ügytő tarts távo magadat t igene legye iga é t neme legye iga Báb Meci 49

12172.h

CÍMSZ Igazságszeret

SZÓCIK Igazságszerete Héb eme Egy-Isten-hitn el legfő követelmény igazság n leh feloszta kise nagyo igazságr me többfé igazs nincs Egy-Ist gondolatáv cs egyfé igazs egyezi amerik Jam hatá ala mú s filozófiáján egy jelent irán a hirdett ho n e igazsá n abszolú han inká cs ideig-órá tar álláspon zsi bölcseletb n tud gyöker ver teóri me ú ha mint politeizmusb magvadzo vol k Bibl a követel ho teljes Istenn lé teh egységébe ame f n osztha igazságosságáb i ame szint oszthatatla Enn megfelelő n leh embern kétfé becsüle s e nyilvánoss e magánél számár tartózkodhat sátradba időzh sze hegyede A gáncstalan já igazs szeri cseleksz szívéb igaz sz Zsol 1 H dolg gyűl Ist h dol utálat lel előt Fennhéjá sze haz nye vérton k csalárdság koho szí ros ut fu lába hamisság terjesz haz bizonys testvér közö va viszályszerz Példabes 16- bí tudj ho e per követel hami n mondhatj , tan még igazn mondjá szerint dönt e viselj felelőssége me ír va haz ügyt tart táv magad N mondhat taní tanítványán ,j tudo ho sem ár n hazudo v enn enn e mi követelése cs e tan v r jö vel anélkü ho tanúság tenné cs kelt látszat tanúké va megjelenésn akk ad magát fog elej ven tárgyalásna me ír v Haz ügyt tart táv magada igen legy ig nem legy ig Bá Mec 4

12172.

CÍMS Igazságszere

SZÓCI Igazságszeret Hé em Egy-Isten-hit e legf követelmén igazsá le feloszt kis nagy igazság m többf igaz ninc Egy-Is gondolatá c egyf igaz egyez ameri Ja hat al m filozófiájá eg jelen irá hirdet h igazs abszol ha ink c ideig-ór ta álláspo zs bölcselet tu gyöke ve teór m h min politeizmus magvadz vo Bib követe h telje Isten l te egységéb am oszth igazságosságá am szin oszthatatl En megfelel le ember kétf becsül nyilvános magáné számá tartózkodha sátradb időz sz hegyed gáncstala j igaz szer cseleks szívé iga s Zso dol gyű Is do utála le elő Fennhéj sz ha ny vérto csalárdsá koh sz ro u f láb hamissá terjes ha bizony testvé köz v viszályszer Példabe 16 b tud h pe követe ham mondhat ta mé igaz mondj szerin dön visel felelősség m í v ha ügy tar tá maga mondha tan tanítványá , tud h se á hazud en en m követelés c ta j ve anélk h tanúsá tenn c kel látsza tanúk v megjelenés ak a magá fo ele ve tárgyalásn m í Ha ügy tar tá magad ige leg i ne leg i B Me

12172

CÍM Igazságszer

SZÓC Igazságszere H e Egy-Isten-hi leg követelmé igazs l felosz ki nag igazsá több iga nin Egy-I gondolat egy iga egye amer J ha a filozófiáj e jele ir hirde igaz abszo h in ideig-ó t állásp z bölcsele t gyök v teó mi politeizmu magvad v Bi követ telj Iste t egységé a oszt igazságosság a szi oszthatat E megfele l embe két becsü nyilváno magán szám tartózkodh sátrad idő s hegye gáncstal iga sze cselek szív ig Zs do gy I d utál l el Fennhé s h n vért csalárds ko s r lá hamiss terje h bizon testv kö viszálysze Példab 1 tu p követ ha mondha t m iga mond szeri dö vise felelőssé h üg ta t mag mondh ta tanítvány tu s hazu e e követelé t v anél tanús ten ke látsz tanú megjelené a mag f el v tárgyalás H üg ta t maga ig le n le M

1217

CÍ Igazságsze

SZÓ Igazságszer Egy-Isten-h le követelm igaz felos k na igazs töb ig ni Egy- gondola eg ig egy ame h filozófiá jel i hird iga absz i ideig- állás bölcsel gyö te m politeizm magva B köve tel Ist egység osz igazságossá sz oszthata megfel emb ké becs nyilván magá szá tartózkod sátra id hegy gáncsta ig sz csele szí i Z d g utá e Fennh vér csalárd k l hamis terj bizo test k viszálysz Példa t köve h mondh ig mon szer d vis felelőss ü t ma mond t tanítván t haz követel ané tanú te k láts tan megjelen ma e tárgyalá ü t mag i l l