12173.htm

CÍMSZÓ: Igazságszolgáltatás

SZÓCIKK: "Igazságszolgáltatás. A Biblia számos helyen rendeli el az igazságos törvénylátást: «Ne hajlítsd el az ügyefogyott ítéletét pőrében. Ne kövesd a sokaságot a rosszban és pörös ügyben ne szavazz a sokaság véleményéhez hajolva a jog rovására. Szegénynek se kedvezz pőrében, nagyra se légy tekintettel» (Móz. II. 23. 21). «El ne fordítsd a törvényt, személyt se válogass, ajándékot se végy, mert az ajándék megvakítja a látókat és elferdíti az igazak dolgait. Az igazságot, az igazságot kövesd, hogy élhess és örökségül bírhasd a földet, amelyet a te Urad Istened ád néked» (Móz. V. 16. 19-20). Jósafát király ekképp szólt a bírákhoz : «Nem az ember számára szolgáltattok igazságot, hanem Istennek és ő van mellettetek az igazságszolgáltatásban. Legyen tehát Isten félelme rajtatok» (Krónikák II. 19. 6-7). Megvesztegetésen nemcsak pénzbeli megvesztegetést kell érteni, hanem érzelmi megvesztegetést is. Mikor Sámuel talmudi bölcset egyszer valaki keresztül segítette egy keskeny deszkapallón és ez kérdezte: mit tehetek a te szíves segédre? Amaz felelt: pörös ügyem van. Mire Sámuel így válaszolt: Akkor én nem ítélkezhetem ügyedben (mert jóságoddal megvesztegettél). (Ketubót 105b). Megvesztegetést épp úgy tilos adni, mint elfogadni, mert írva van: Vak elé ne vess gáncsot (Móz. III. 19. Majmuni, Misné Tóra 23. 2). Aki másvallásúnak jogát elferdíti, még külön bűnt is követ el, mert írva van: «az idegen jogát ne ferdítsd» (Móz. V. 2i. 17; Majmuni, Misné tóra, H. Szanhedrin 20). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2173. címszó a lexikon => 386. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12173.htm

CÍMSZÓ: Igazságszolgáltatás

SZÓCIKK: Igazságszolgáltatás. A Biblia számos helyen rendeli el az igazságos törvénylátást: Ne hajlítsd el az ügyefogyott ítéletét pőrében. Ne kövesd a sokaságot a rosszban és pörös ügyben ne szavazz a sokaság véleményéhez hajolva a jog rovására. Szegénynek se kedvezz pőrében, nagyra se légy tekintettel Móz. II. 23. 21 . El ne fordítsd a törvényt, személyt se válogass, ajándékot se végy, mert az ajándék megvakítja a látókat és elferdíti az igazak dolgait. Az igazságot, az igazságot kövesd, hogy élhess és örökségül bírhasd a földet, amelyet a te Urad Istened ád néked Móz. V. 16. 19-20 . Jósafát király ekképp szólt a bírákhoz : Nem az ember számára szolgáltattok igazságot, hanem Istennek és ő van mellettetek az igazságszolgáltatásban. Legyen tehát Isten félelme rajtatok Krónikák II. 19. 6-7 . Megvesztegetésen nemcsak pénzbeli megvesztegetést kell érteni, hanem érzelmi megvesztegetést is. Mikor Sámuel talmudi bölcset egyszer valaki keresztül segítette egy keskeny deszkapallón és ez kérdezte: mit tehetek a te szíves segédre? Amaz felelt: pörös ügyem van. Mire Sámuel így válaszolt: Akkor én nem ítélkezhetem ügyedben mert jóságoddal megvesztegettél . Ketubót 105b . Megvesztegetést épp úgy tilos adni, mint elfogadni, mert írva van: Vak elé ne vess gáncsot Móz. III. 19. Majmuni, Misné Tóra 23. 2 . Aki másvallásúnak jogát elferdíti, még külön bűnt is követ el, mert írva van: az idegen jogát ne ferdítsd Móz. V. 2i. 17; Majmuni, Misné tóra, H. Szanhedrin 20 .

12173.ht

CÍMSZÓ Igazságszolgáltatá

SZÓCIKK Igazságszolgáltatás Bibli számo helye rendel e a igazságo törvénylátást N hajlíts e a ügyefogyot ítéleté pőrében N köves sokaságo rosszba é pörö ügybe n szavaz sokasá véleményéhe hajolv jo rovására Szegényne s kedvez pőrében nagyr s lég tekintette Móz II 23 2 E n fordíts törvényt személy s válogass ajándéko s végy mer a ajándé megvakítj látóka é elferdít a igaza dolgait A igazságot a igazságo kövesd hog élhes é örökségü bírhas földet amelye t Ura Istene á néke Móz V 16 19-2 Jósafá királ ekkép szól bírákho Ne a embe számár szolgáltatto igazságot hane Istenne é va mellettete a igazságszolgáltatásban Legye tehá Iste félelm rajtato Króniká II 19 6- Megvesztegetése nemcsa pénzbel megvesztegetés kel érteni hane érzelm megvesztegetés is Miko Sámue talmud bölcse egysze valak keresztü segített eg kesken deszkapalló é e kérdezte mi tehete t szíve segédre Ama felelt pörö ügye van Mir Sámue íg válaszolt Akko é ne ítélkezhete ügyedbe mer jóságodda megvesztegetté Ketubó 105 Megvesztegetés ép úg tilo adni min elfogadni mer írv van Va el n ves gáncso Móz III 19 Majmuni Misn Tór 23 Ak másvallásúna jogá elferdíti mé külö bűn i köve el mer írv van a idege jogá n ferdíts Móz V 2i 17 Majmuni Misn tóra H Szanhedri 2

12173.h

CÍMSZ Igazságszolgáltat

SZÓCIK Igazságszolgáltatá Bibl szám hely rende igazság törvénylátás hajlít ügyefogyo ítélet pőrébe köve sokaság rosszb pör ügyb szava sokas véleményéh hajol j rovásár Szegényn kedve pőrébe nagy lé tekintett Mó I 2 fordít törvény személ válogas ajándék vég me ajánd megvakít látók elferdí igaz dolgai igazságo igazság köves ho élhe örökség bírha földe amely Ur Isten nék Mó 1 19- Jósaf kirá ekké szó bírákh N emb számá szolgáltatt igazságo han Istenn v mellettet igazságszolgáltatásba Legy teh Ist félel rajtat Krónik I 1 6 Megvesztegetés nemcs pénzbe megvesztegeté ke érten han érzel megvesztegeté i Mik Sámu talmu bölcs egysz vala kereszt segítet e keske deszkapall kérdezt m tehet szív segédr Am felel pör ügy va Mi Sámu í válaszol Akk n ítélkezhet ügyedb me jóságodd megvesztegett Ketub 10 Megvesztegeté é ú til adn mi elfogadn me ír va V e ve gáncs Mó II 1 Majmun Mis Tó 2 A másvallásún jog elferdít m kül bű köv e me ír va ideg jog ferdít Mó 2 1 Majmun Mis tór Szanhedr

12173.

CÍMS Igazságszolgálta

SZÓCI Igazságszolgáltat Bib szá hel rend igazsá törvénylátá hajlí ügyefogy ítéle pőréb köv sokasá rossz pö ügy szav soka véleményé hajo rovásá Szegény kedv pőréb nag l tekintet M fordí törvén szemé váloga ajándé vé m aján megvakí látó elferd iga dolga igazság igazsá köve h élh öröksé bírh föld amel U Iste né M 19 Jósa kir ekk sz bírák em szám szolgáltat igazság ha Isten mellette igazságszolgáltatásb Leg te Is féle rajta Króni Megvesztegeté nemc pénzb megveszteget k érte ha érze megveszteget Mi Sám talm bölc egys val keresz segíte kesk deszkapal kérdez tehe szí segéd A fele pö üg v M Sám válaszo Ak ítélkezhe ügyed m jóságod megveszteget Ketu 1 Megveszteget ti ad m elfogad m í v v gánc M I Majmu Mi T másvallású jo elferdí kü b kö m í v ide jo ferdí M Majmu Mi tó Szanhed

12173

CÍM Igazságszolgált

SZÓC Igazságszolgálta Bi sz he ren igazs törvénylát hajl ügyefog ítél pőré kö sokas ross p üg sza sok vélemény haj rovás Szegén ked pőré na tekinte ford törvé szem válog ajánd v ajá megvak lát elfer ig dolg igazsá igazs köv él öröks bír föl ame Ist n 1 Jós ki ek s bírá e szá szolgálta igazsá h Iste mellett igazságszolgáltatás Le t I fél rajt Krón Megveszteget nem pénz megvesztege ért h érz megvesztege M Sá tal böl egy va keres segít kes deszkapa kérde teh sz segé fel p ü Sá válasz A ítélkezh ügye jóságo megvesztege Ket Megvesztege t a elfoga gán Majm M másvallás j elferd k k id j ferd Majm M t Szanhe

1217

CÍ Igazságszolgál

SZÓ Igazságszolgált B s h re igaz törvénylá haj ügyefo íté pőr k soka ros ü sz so vélemén ha rová Szegé ke pőr n tekint for törv sze válo aján aj megva lá elfe i dol igazs igaz kö é örök bí fö am Is Jó k e bír sz szolgált igazs Ist mellet igazságszolgáltatá L fé raj Kró Megvesztege ne pén megveszteg ér ér megveszteg S ta bö eg v kere segí ke deszkap kérd te s seg fe S válas ítélkez ügy jóság megveszteg Ke Megveszteg elfog gá Maj másvallá elfer i fer Maj Szanh