12174.htm

CÍMSZÓ: Ignotus

SZEMÉLYNÉV: Ignotus Hugó

SZÓCIKK: "Ignotus, 1. Hugó, író, esztétikus és költő, Veigelsberg Leó (1 o.) fia, szül. Budapesten 1869. Fiatalon tűnt fel Slemil keservei c. verses elbeszélésével, amelyről Gyulai Pál elismerő bírálatot írt. Nemsokára A Hét gárdájához szegődik s itt kezdi majd a Magyar Hírlap és a Világ hasábjain, végül pedig a Nyugatban, amelynek főszerkesztője, folytatja azt a felvilágosító és izgató irodalmi hadjáratot, amely I-t a magyar kritikai irodalomnak Gyulai óta egyik legnagyobb hatású és érdemű művelőjévé teszi. Elsősorban nem a költő és a forma titkai érdeklik (bár ezekről is meglepően friss és mély észrevételei vannak), hanem a művészi alkotás szabadságjogainak kérdései: az irodalom politikája. A kötelező epigonizmus korszakában a magyar közszellem az ő hatása alatt látta be, hogy A modernség s a forradalom a művészetben sohasem jelenthet egyebet, mint újra meg újra biztosítani minden politikai vagy iskolai tolakodás ellen a művész szabadságát, a művészet lehetőségeit... Az Írónak, a művésznek minden szabad, ha meg tudja csinálni . I. egyéb tereken is a liberalizmus képviselője s a nyugati és városi új szellem közvetítője. Páratlanul hajlékony és finom intellektusával követni tudja a legkülönbözőbb ismeretágak fejlődését egyike a freudi lélektan legelső híveinek), s aligha van újabb magyar író, aki annyi dologról gondolkodott volna s tett volna annyi újszerű megjegyzést, mint ő. Esszéi, cikkei, széljegyzetei (Olvasás közben; Kísérletek) tele vannak a heves agymunka epigrammákban szikrázó energiájával. Bonyolult, de keménykötésű gondolat-ritmusában hullámzó mondatain, hangsúlyozottan magyaros elemeik mellett, a zsidó agyvelő lendülete érzik. Aránylag kisszámú novellás könyvei (Változatok a G-húron, Novellák), főleg pedig versei (Versek) az Adyt megelőző korszak egyik legkitűnőbb költőjének is mutatják. Drámai hatású versei főképpen a szerelem lebírhatatlan végzetszerűségére, szánakozáson, lelkiismereten, meggondoláson keresztülgázoló hatalmára találnak tövig-ásó, komor pregnanciájú kifejezést. Keller Gotfried Zöld Henrik-jéröl készült fordítása egyike a magyar irodalom legművészibb próza-fordításainknak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2174. címszó a lexikon => 386. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12174.htm

CÍMSZÓ: Ignotus

SZEMÉLYNÉV: Ignotus Hugó

SZÓCIKK: Ignotus, 1. Hugó, író, esztétikus és költő, Veigelsberg Leó 1 o. fia, szül. Budapesten 1869. Fiatalon tűnt fel Slemil keservei c. verses elbeszélésével, amelyről Gyulai Pál elismerő bírálatot írt. Nemsokára A Hét gárdájához szegődik s itt kezdi majd a Magyar Hírlap és a Világ hasábjain, végül pedig a Nyugatban, amelynek főszerkesztője, folytatja azt a felvilágosító és izgató irodalmi hadjáratot, amely I-t a magyar kritikai irodalomnak Gyulai óta egyik legnagyobb hatású és érdemű művelőjévé teszi. Elsősorban nem a költő és a forma titkai érdeklik bár ezekről is meglepően friss és mély észrevételei vannak , hanem a művészi alkotás szabadságjogainak kérdései: az irodalom politikája. A kötelező epigonizmus korszakában a magyar közszellem az ő hatása alatt látta be, hogy A modernség s a forradalom a művészetben sohasem jelenthet egyebet, mint újra meg újra biztosítani minden politikai vagy iskolai tolakodás ellen a művész szabadságát, a művészet lehetőségeit... Az Írónak, a művésznek minden szabad, ha meg tudja csinálni . I. egyéb tereken is a liberalizmus képviselője s a nyugati és városi új szellem közvetítője. Páratlanul hajlékony és finom intellektusával követni tudja a legkülönbözőbb ismeretágak fejlődését egyike a freudi lélektan legelső híveinek , s aligha van újabb magyar író, aki annyi dologról gondolkodott volna s tett volna annyi újszerű megjegyzést, mint ő. Esszéi, cikkei, széljegyzetei Olvasás közben; Kísérletek tele vannak a heves agymunka epigrammákban szikrázó energiájával. Bonyolult, de keménykötésű gondolat-ritmusában hullámzó mondatain, hangsúlyozottan magyaros elemeik mellett, a zsidó agyvelő lendülete érzik. Aránylag kisszámú novellás könyvei Változatok a G-húron, Novellák , főleg pedig versei Versek az Adyt megelőző korszak egyik legkitűnőbb költőjének is mutatják. Drámai hatású versei főképpen a szerelem lebírhatatlan végzetszerűségére, szánakozáson, lelkiismereten, meggondoláson keresztülgázoló hatalmára találnak tövig-ásó, komor pregnanciájú kifejezést. Keller Gotfried Zöld Henrik-jéröl készült fordítása egyike a magyar irodalom legművészibb próza-fordításainknak.

12174.ht

CÍMSZÓ Ignotu

SZEMÉLYNÉV Ignotu Hug

SZÓCIKK Ignotus 1 Hugó író esztétiku é költő Veigelsber Le o fia szül Budapeste 1869 Fiatalo tűn fe Slemi keserve c verse elbeszélésével amelyrő Gyula Pá elismer bírálato írt Nemsokár Hé gárdájáho szegődi it kezd maj Magya Hírla é Vilá hasábjain végü pedi Nyugatban amelyne főszerkesztője folytatj az felvilágosít é izgat irodalm hadjáratot amel I- magya kritika irodalomna Gyula ót egyi legnagyob hatás é érdem művelőjév teszi Elsősorba ne költ é form titka érdekli bá ezekrő i meglepőe fris é mél észrevétele vanna hane művész alkotá szabadságjogaina kérdései a irodalo politikája kötelez epigonizmu korszakába magya közszelle a hatás alat látt be hog modernsé forradalo művészetbe sohase jelenthe egyebet min újr me újr biztosítan minde politika vag iskola tolakodá elle művés szabadságát művésze lehetőségeit.. A Írónak művészne minde szabad h me tudj csináln I egyé tereke i liberalizmu képviselőj nyugat é város ú szelle közvetítője Páratlanu hajlékon é fino intellektusáva követn tudj legkülönbözőb ismeretága fejlődésé egyik freud lélekta legels híveine aligh va újab magya író ak anny dologró gondolkodot voln tet voln anny újszer megjegyzést min ő Esszéi cikkei széljegyzete Olvasá közben Kísérlete tel vanna heve agymunk epigrammákba szikráz energiájával Bonyolult d keménykötés gondolat-ritmusába hullámz mondatain hangsúlyozotta magyaro elemei mellett zsid agyvel lendület érzik Arányla kisszám novellá könyve Változato G-húron Novellá főle pedi verse Verse a Ady megelőz korsza egyi legkitűnőb költőjéne i mutatják Dráma hatás verse főképpe szerele lebírhatatla végzetszerűségére szánakozáson lelkiismereten meggondoláso keresztülgázol hatalmár találna tövig-ásó komo pregnanciáj kifejezést Kelle Gotfrie Zöl Henrik-jérö készül fordítás egyik magya irodalo legművészib próza-fordításainknak

12174.h

CÍMSZ Ignot

SZEMÉLYNÉ Ignot Hu

SZÓCIK Ignotu Hug ír esztétik költ Veigelsbe L fi szü Budapest 186 Fiatal tű f Slem keserv vers elbeszéléséve amelyr Gyul P elisme bírálat ír Nemsoká H gárdájáh szegőd i kez ma Magy Hírl Vil hasábjai vég ped Nyugatba amelyn főszerkesztőj folytat a felvilágosí izga irodal hadjárato ame I magy kritik irodalomn Gyul ó egy legnagyo hatá érde művelőjé tesz Elsősorb n köl for titk érdekl b ezekr meglepő fri mé észrevétel vann han művés alkot szabadságjogain kérdése irodal politikáj kötele epigonizm korszakáb magy közszell hatá ala lát b ho moderns forradal művészetb sohas jelenth egyebe mi új m új biztosíta mind politik va iskol tolakod ell művé szabadságá művész lehetőségeit. Íróna művészn mind szaba m tud csinál egy terek liberalizm képviselő nyuga váro szell közvetítőj Páratlan hajléko fin intellektusáv követ tud legkülönböző ismeretág fejlődés egyi freu lélekt legel hívein alig v úja magy ír a ann dologr gondolkodo vol te vol ann újsze megjegyzés mi Esszé cikke széljegyzet Olvas közbe Kísérlet te vann hev agymun epigrammákb szikrá energiájáva Bonyolul keményköté gondolat-ritmusáb hullám mondatai hangsúlyozott magyar eleme mellet zsi agyve lendüle érzi Arányl kisszá novell könyv Változat G-húro Novell fől ped vers Vers Ad megelő korsz egy legkitűnő költőjén mutatjá Drám hatá vers főképp szerel lebírhatatl végzetszerűségér szánakozáso lelkiismerete meggondolás keresztülgázo hatalmá találn tövig-ás kom pregnanciá kifejezés Kell Gotfri Zö Henrik-jér készü fordítá egyi magy irodal legművészi próza-fordításainkna

12174.

CÍMS Igno

SZEMÉLYN Igno H

SZÓCI Ignot Hu í esztéti köl Veigelsb f sz Budapes 18 Fiata t Sle keser ver elbeszélésév amely Gyu elism bírála í Nemsok gárdájá szegő ke m Mag Hír Vi hasábja vé pe Nyugatb amely főszerkesztő folyta felvilágos izg iroda hadjárat am mag kriti irodalom Gyu eg legnagy hat érd művelőj tes Elsősor kö fo tit érdek ezek meglep fr m észrevéte van ha művé alko szabadságjogai kérdés iroda politiká kötel epigoniz korszaká mag közszel hat al lá h modern forrada művészet soha jelent egyeb m ú ú biztosít min politi v isko tolako el műv szabadság művés lehetőségeit Írón művész min szab tu csiná eg tere liberaliz képvisel nyug vár szel közvetítő Páratla hajlék fi intellektusá köve tu legkülönböz ismeretá fejlődé egy fre lélek lege hívei ali új mag í an dolog gondolkod vo t vo an újsz megjegyzé m Essz cikk széljegyze Olva közb Kísérle t van he agymu epigrammák szikr energiájáv Bonyolu keményköt gondolat-ritmusá hullá mondata hangsúlyozot magya elem melle zs agyv lendül érz Arány kissz novel köny Változa G-húr Novel fő pe ver Ver A megel kors eg legkitűn költőjé mutatj Drá hat ver főkép szere lebírhatat végzetszerűségé szánakozás lelkiismeret meggondolá keresztülgáz hatalm talál tövig-á ko pregnanci kifejezé Kel Gotfr Z Henrik-jé kész fordít egy mag iroda legművész próza-fordításainkn

12174

CÍM Ign

SZEMÉLY Ign

SZÓC Igno H esztét kö Veigels s Budape 1 Fiat Sl kese ve elbeszélésé amel Gy elis bírál Nemso gárdáj szeg k Ma Hí V hasábj v p Nyugat amel főszerkeszt folyt felvilágo iz irod hadjára a ma krit irodalo Gy e legnag ha ér művelő te Elsőso k f ti érde eze megle f észrevét va h műv alk szabadságjoga kérdé irod politik köte epigoni korszak ma közsze ha a l moder forrad művésze soh jelen egye biztosí mi polit isk tolak e mű szabadsá művé lehetőségei Író művés mi sza t csin e ter liberali képvise nyu vá sze közvetít Páratl hajlé f intellektus köv t legkülönbö ismeret fejlőd eg fr léle leg híve al ú ma a dolo gondolko v v a újs megjegyz Ess cik széljegyz Olv köz Kísérl va h agym epigrammá szik energiájá Bonyol keménykö gondolat-ritmus hull mondat hangsúlyozo magy ele mell z agy lendü ér Arán kiss nove kön Változ G-hú Nove f p ve Ve mege kor e legkitű költőj mutat Dr ha ve főké szer lebírhata végzetszerűség szánakozá lelkiismere meggondol keresztülgá hatal talá tövig- k pregnanc kifejez Ke Gotf Henrik-j kés fordí eg ma irod legművés próza-fordításaink

1217

CÍ Ig

SZEMÉL Ig

SZÓ Ign eszté k Veigel Budap Fia S kes v elbeszélés ame G eli bírá Nems gárdá sze M H hasáb Nyuga ame főszerkesz foly felvilág i iro hadjár m kri irodal G legna h é művel t Elsős t érd ez megl észrevé v mű al szabadságjog kérd iro politi köt epigon korsza m közsz h mode forra művész so jele egy biztos m poli is tola m szabads műv lehetősége Ír művé m sz csi te liberal képvis ny v sz közvetí Párat hajl intellektu kö legkülönb ismere fejlő e f lél le hív a m dol gondolk új megjegy Es ci széljegy Ol kö Kísér v agy epigramm szi energiáj Bonyo keményk gondolat-ritmu hul monda hangsúlyoz mag el mel ag lend é Ará kis nov kö Válto G-h Nov v V meg ko legkit költő muta D h v fők sze lebírhat végzetszerűsé szánakoz lelkiismer meggondo keresztülg hata tal tövig pregnan kifeje K Got Henrik- ké ford e m iro legművé próza-fordításain