12182.htm

CÍMSZÓ: Incze

SZEMÉLYNÉV: Incze Henrik

SZÓCIKK: Incze, 1. Henrik, színészeti író, szül. Nagyváradon 1871., megh. Budapesten 1913. Eredetileg a pozsonyi jesiván tanult és Magyar Zsidó c. felekezeti hetilapot szerkesztett. Később Berlin, München és Bern egyetemeit látogatta. 1897-ben a Vígszínház színésziskolájához Keglevich István gr. elnök-igazgató az elméleti tárgyak tanárává nevezte ki. Ez időben a Pallas Lexikon zenei és színházi munkatársa is volt. Kiadta az Operai kalauzt, mely akkoriban az első ily irányú magyar nyelven megjelent kísérlet volt. A Magyarország, az Egyetértés, utóbb a Neues Politisches Volksblatt színikritikusa volt. Az új földesúr c. Hűvös Iván zenéjével operett-librettót írt. 1901-12-ig szerkesztette a Magyar Színészeti Almanachot, mely 1903-tól Magyar Művészeti Almanach c. jelent meg. Budapest székesfőváros V. kerületének városbírája és törvényhatóságának tagja, utolsó éveiben pedig az V. kerületi Izr. Nőegylet titkára volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2182. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12182.htm

CÍMSZÓ: Incze

SZEMÉLYNÉV: Incze Henrik

SZÓCIKK: Incze, 1. Henrik, színészeti író, szül. Nagyváradon 1871., megh. Budapesten 1913. Eredetileg a pozsonyi jesiván tanult és Magyar Zsidó c. felekezeti hetilapot szerkesztett. Később Berlin, München és Bern egyetemeit látogatta. 1897-ben a Vígszínház színésziskolájához Keglevich István gr. elnök-igazgató az elméleti tárgyak tanárává nevezte ki. Ez időben a Pallas Lexikon zenei és színházi munkatársa is volt. Kiadta az Operai kalauzt, mely akkoriban az első ily irányú magyar nyelven megjelent kísérlet volt. A Magyarország, az Egyetértés, utóbb a Neues Politisches Volksblatt színikritikusa volt. Az új földesúr c. Hűvös Iván zenéjével operett-librettót írt. 1901-12-ig szerkesztette a Magyar Színészeti Almanachot, mely 1903-tól Magyar Művészeti Almanach c. jelent meg. Budapest székesfőváros V. kerületének városbírája és törvényhatóságának tagja, utolsó éveiben pedig az V. kerületi Izr. Nőegylet titkára volt.

12182.ht

CÍMSZÓ Incz

SZEMÉLYNÉV Incz Henri

SZÓCIKK Incze 1 Henrik színészet író szül Nagyvárado 1871. megh Budapeste 1913 Eredetile pozsony jesivá tanul é Magya Zsid c felekezet hetilapo szerkesztett Későb Berlin Münche é Ber egyetemei látogatta 1897-be Vígszínhá színésziskolájáho Keglevic Istvá gr elnök-igazgat a elmélet tárgya tanáráv nevezt ki E időbe Palla Lexiko zene é színház munkatárs i volt Kiadt a Opera kalauzt mel akkoriba a els il irány magya nyelve megjelen kísérle volt Magyarország a Egyetértés utób Neue Politische Volksblat színikritikus volt A ú földesú c Hűvö Ivá zenéjéve operett-librettó írt 1901-12-i szerkesztett Magya Színészet Almanachot mel 1903-tó Magya Művészet Almanac c jelen meg Budapes székesfőváro V kerületéne városbíráj é törvényhatóságána tagja utols éveibe pedi a V kerület Izr Nőegyle titkár volt

12182.h

CÍMSZ Inc

SZEMÉLYNÉ Inc Henr

SZÓCIK Incz Henri színésze ír szü Nagyvárad 1871 meg Budapest 191 Eredetil pozson jesiv tanu Magy Zsi felekeze hetilap szerkesztet Késő Berli Münch Be egyeteme látogatt 1897-b Vígszính színésziskolájáh Keglevi Istv g elnök-igazga elméle tárgy tanárá nevez k időb Pall Lexik zen színhá munkatár vol Kiad Oper kalauz me akkorib el i irán magy nyelv megjele kísérl vol Magyarorszá Egyetérté utó Neu Politisch Volksbla színikritiku vol földes Hűv Iv zenéjév operett-librett ír 1901-12- szerkesztet Magy Színésze Almanacho me 1903-t Magy Művésze Almana jele me Budape székesfővár kerületén városbírá törvényhatóságán tagj utol éveib ped kerüle Iz Nőegyl titká vol

12182.

CÍMS In

SZEMÉLYN In Hen

SZÓCI Inc Henr színész í sz Nagyvára 187 me Budapes 19 Eredeti pozso jesi tan Mag Zs felekez hetila szerkeszte Kés Berl Münc B egyetem látogat 1897- Vígszín színésziskolájá Keglev Ist elnök-igazg elmél tárg tanár neve idő Pal Lexi ze szính munkatá vo Kia Ope kalau m akkori e irá mag nyel megjel kísér vo Magyarorsz Egyetért ut Ne Politisc Volksbl színikritik vo földe Hű I zenéjé operett-libret í 1901-12 szerkeszte Mag Színész Almanach m 1903- Mag Művész Alman jel m Budap székesfővá kerületé városbír törvényhatóságá tag uto évei pe kerül I Nőegy titk vo

12182

CÍM I

SZEMÉLY I He

SZÓC In Hen színés s Nagyvár 18 m Budape 1 Eredet pozs jes ta Ma Z feleke hetil szerkeszt Ké Ber Mün egyete látoga 1897 Vígszí színésziskoláj Kegle Is elnök-igaz elmé tár taná nev id Pa Lex z szín munkat v Ki Op kala akkor ir ma nye megje kísé v Magyarors Egyetér u N Politis Volksb színikriti v föld H zenéj operett-libre 1901-1 szerkeszt Ma Színés Almanac 1903 Ma Művés Alma je Buda székesfőv kerület városbí törvényhatóság ta ut éve p kerü Nőeg tit v

1218SZEMÉL H

SZÓ I He színé Nagyvá 1 Budap Erede poz je t M felek heti szerkesz K Be Mü egyet látog 189 Vígsz színésziskolá Kegl I elnök-iga elm tá tan ne i P Le szí munka K O kal akko i m ny megj kís Magyaror Egyeté Politi Volks színikrit föl zené operett-libr 1901- szerkesz M Színé Almana 190 M Művé Alm j Bud székesfő kerüle városb törvényhatósá t u év ker Nőe ti