12186.htm

CÍMSZÓ: Inkvizició

SZÓCIKK: Inkvizíció, eredetileg egyházi intézmény a középkorban, majd az újkorban is, amikor főképpen Spanyolországban vészthozó nagy szerepet játszott. A zsidóság történetében és különösképpen a zsidó martirológiában rendkívül nagy jelentősége van. Az I. eredetileg nem a zsidók ellen irányult, hanem azok ellen, akiket az egyházi, majd egyházjogi felfogás eretnekeknek (haeretici, haereses) minősített. Ehhez képest a középkori I. csupán a megkeresztelt, de visszaeső zsidót és a zsidóságra áttért keresztényt, mint judaizálót (l. Judaizálás) vonta vád alá, de ezenkívül az iratok (Talmud, bibliakommentárok és más teológiai iratok) cenzúráját (l. Cenzúra) tartotta kezében kezdettől fogva. Az I. szervezését és az I.-törvényszékek felállítását az 1148-iki veronai zsinaton III. Lucius pápa alatt, majd az 1215-iki lateráni zsinaton III. Innocencius pápa alatt határozták el véglegesen s eredetileg a dél-franciaországi eretnekeknek (albigensek és valdensek) nevezett igazi keresztény szellemű emberekből álló szekta ellen irányult. Ámde a Toulouseban felállított első hitnyomozó-törvényszék már vont vád alá zsidózó (judaizáló) eretnekeket is, sőt 1288. a zsidó szellemi élet egyik vezető centrumában, Rasi korábbi működése helyén, a champagnei Troyesban számos zsidót és nem is judaizálót elevenen elégettek (l. Memorkönyvek). Kétségtelen, hogy az I. eljárása még az akkori kánonjogi felfogásba is beleütközött s a dominikánus inkvizítorok fanatizmusa a világi hatóságokban is ellenszenvet keltett. Így a zsidók iránt ellenséges indulatú Szép Fülöp francia király megrótta miattuk az egyházi hatóságot. A középkorban egyébként az I. a zsidó könyvek cenzúráját, majd tömeges elégetését intézte (l. Kereszténység és zsidóság viszonya), de csupán ritkább esetben kerültek eléje zsidók, többnyire, mint «judaizáló eretnekek». Egészen más volt az ú. n. spanyol v. újkori I., mely az 1478-iki pápai bullán alapult. Az I.-törvényszékek megszervezése 1480. történt meg s 1491. az egész államterületre s az összes későbbi gyarmatokra kiterjedt s érvényben volt 1829-ig. A zsidók kiűzését elrendelő 1492-iki királyi ediktum. következtében az ottrekedt és kényszer hatása alatt megkeresztelkedett zsidók, amennyiben judaizálóknak bizonyultak, az I. hatásköre alá tartoztak. Az egész eljárás célja, mint az magából Ludovicus á Paramo XVI. sz.-i inkvizítor művéből kitűnik, a zsidók vagyonának lefoglalása volt, miután ezen a korona és az I., meg maga az egyház osztozott. A középkori Gui toulousei inkvizitor Practica Inquisitionis és Eymerich aragóniai inkvizítor Directorium Inquisitorum c. művéből, továbbá a pápai bullákból, a főinkvizítorok némelyikének, főképpen Torquemadának, majd Manrique és Espinosa bíbornokoknak ú. n. instrukcióiból megállapítható, hogy az egész állam I.-kerületekre volt felosztva s minden vádlott a saját kerületébe tartozott. I.-kerületek, melyek számos, sőt leginkább judaizáló pereket tárgyaltak, a tulajdonképpeni Spanyolországon kívül voltak még Chartagena de las Indiasban, Mexicóban, Peruban és Goában. Portugáliának külön kerületei voltak s ott az I. később lett intézményesítve, de azután sokkal nagyobb számban szedte áldozatait a zsidóságból, mint maga a spanyol I. Portugáliában azért késhetett az I.-törvényszékek felállítása, mert a zsidók és marannusok óriási pénzáldozatokkal magában Rómában is vonakodásra tudták rábírni az egyház főtényezőit, a lisszaboni nunciaturát pedig évtizedeken át a legjobban jövedelmező egyházi stallumnak tekintették. Az I. perei eleinte súlyos visszaélésekkel folytak le s különösen Torquemada, Deza és az ezalatt működő Lucero kanonok, cordobai inkvizítor neve tartozik a legvéresebbek közé az I. történelmében. Kimutatás van arról, hogy pl. Lucero kanonok a XVI. sz. elején Cordobában még az I. perrendje szerint is a legszabálytalanabbul két olyan auto-de-fét rendezett, melynek egyikén 107, a másikán 110 zsidót s néhány keresztényt égettek el elevenen. Az I. későbbi perrendjét szigorúan szabályozták, így a perbefogást, a tanúkihallgatást, a tortúrát, az ítélethozatalt, vagyonelkobzást stb. A tortúra nem volt borzalmasabb, mint bármely más európai állam tortúrája, de szörnyűséget fokozta, hogy egyházi emberek, a vallás őszinte mártírjain tisztán abból a célból követték azt el, hogy vagyonukat lefoglalhassák. A legfőbb büntetés az ú. n. «világi karnak való átadása (relaxatio)-ban állott, ami az elégetést jelentette. Ha meggyónt az áldozat, ill. ha gyónását elfogadták, akkor előbb vasnyakkal (garrucha) megfojtották s csak azután égették el ha nem, elevenen. Kisebb büntetésnemek voltak a gályarabság, vergüenza (nyilvános megcsapás félmeztelen állapotban, nőkön is), rengeteg imádságmondás, több évig tartó sanbenito-viselés (gúnyköntös) s a mindezeket megelőző vagyonelkobzás és hivatalviselési képtelenség négy nemzedéken át, továbbá a carcel perpetua, ami internálásnak felel meg, de nem tömlöcnek. Legtöbb esetben azonban elégetés volt. A pereket gyanús halottak ellen is lebonyolították s ezeket in effigie v. in statua, kép vagy báb alakjában, csontjaikkal együtt égették el. Az ítéletszövegek a relaxatiót, tehát a tűzhalálnak való átadást kivétel nélkül e szavakkal vezették be: Christi nomine invocato. Az elégetés a Quemado o-n (égetőtár) történt, mely többnyire, bár nem mindig a városon kívül volt, de pl. a madridi borzalmas 1680-iki auto-de-fén a város főterén. A Quemaderón levő brazerókhoz vasnyakörvvel kötötték a mártírokat, majd kihirdették az ítéletet, melynek megtörténte után két-két szerzetes vezette el az elítélteket s adta át a világi karnak (brazo seglar), mert «az egyház nem ont vért» (ecclesia non sitit sanguinem), de már a középkori IV. Innocenciustól kiadott Ad exstirpanda pápai bulla kötelezővé tette a világi hatóságoknak az öt napon belüli ítélet végrehajtást. Spanyolországban azonban ez kivétel nélkül az auto-de-fe (hithűségi aktus) után történt. Az I. zsidó és marannus vagyis titkos zsidó áldozatainak ma már megállapította a tudomány az átlagos létszámát, még pedig a spanyol kir. akadémia Archivo Historico Nacional Inquisitio c. és a Fidel Fita y Colomer jezsuita tudós által kiadott Boletin-sorozat óriási okmánytára, az egyes várostörténeti monográfiák és adattáraik, a portugál I. adattárai, a dél-amerikai Medina hat fóliót kitevő okmánytára, az egykorú spanyol krónikák, az egykorú auto-de-fe Relatiók (a kerületi I. kötelező jelentései) stb. alapján. Az irodalomban említett s az I. történetét feldolgozó szerzők véleménye különböző, minek oka a régebbi kutatások s okmányok hiánya. Pontos és minden előbbi kutatást egybevető auto-de-fé statisztikát ad Elkan Adler. aki éppen zsidó szempontból tette azokat kutatás tárgyává. A létszám azonban csak az auto-de-fékre vonatkozik, nem pedig az elégetettek létszámára, melyet azonban rekonstruálhatunk. Úgy a Llorrente-féle elfogult túlzó nagy szám, mint a zsidók mindenfajú megbüntetését egybefoglaló 300 ezren felüli Amador de los Rios-féle áldozati létszám helytelen és túl magas, de ugyanúgy tudománytalan és torzító az egyházvédő, bár az I-t valósággal szentesítő Rodrigo spanyol szerzetes alacsony számadata. Az egykorúak, akik nem csupán történetírók, hanem hűséges egyházi férfiak voltak, mint Pulgar, Bernaldez, Mariana stb. óriási számokat közölnék s ezek egymással feltűnően egyeznek. Így Bernaldez, Deza főinkvizítor káplánja csupán 1482_-89 közt 7000 elégetésről tud s ezek túlnyomó többsége zsidó volt; a sevillai I. palotája falán lévő emléktábla pedig 1492-1524 közt ezer eleven elégetettről szól, míg Mariana, a nagytudományú jezsuita csupán Torquemada főinkvizítorsága alatt kétezer elégetésről tesz említést, de még a XIX. sz.-i német benedekrendi tudós, Gamo is kétezerre teszi csupán a Ferdinánd és Izabella korabeli elégetések számát. Ezek túlnyomó többsége zsidó volt s így nem kétséges, hogy sok ezer tűzhalált halt vértanút áldozott fel az I. Magyarországot az I. borzalmai elkerülték s a tűzhalálbüntetés csupán két alkalommal fordult elő kimutathatólag. (L. Bazini vérvád, Nagyszombati vérvád, továbbá Judaizálás, Mártírok, Ostyamegszentségtelenítés, Kútmérgezés és Vérvád.). Irodalom. Lea, History of the Inquisition in Spain IV (1906); Llorrente, Histoire critique de Inquisition d’Espagne I-IV. (1818, németül 1820) ; Kayberling, Geschichte der Juden in Portugal (1867); u. a , Ein Feiertag in Madrid (1859) ; Elkan Adler, Auto de fé and Jews (1908); Publications of the Jewish Historical Society of America I-XXX. (passim) ; Lindo, History of the Jews of Spain and Portugal (1848); Paramo, De origine et progressu sancti inquisitionis (1598) ; Amador de los Rios, História de los Judios en Espana I-III (1875); Bedarride, Histoire des Juifs en France, en Italie et en Espagne (1861) ; A. Castro, Historia de los Judios en Espagna (1847); Jacobs, Sources of Spanish Jewish History (1894) ; F. D. Mocatta, The Jews of Spain and Portugal and the Inquisition; Israel Lévi, Les Juifs et l’Inquisition dans la France Méridionale (1891). A tárgyra vonatkozó forrásirodalmat l. Heltmann Rezső, Az inkvizíció a történelmi kutatások megvilágításában (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2186. címszó a lexikon => 387. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12186.htm

CÍMSZÓ: Inkvizició

SZÓCIKK: Inkvizíció, eredetileg egyházi intézmény a középkorban, majd az újkorban is, amikor főképpen Spanyolországban vészthozó nagy szerepet játszott. A zsidóság történetében és különösképpen a zsidó martirológiában rendkívül nagy jelentősége van. Az I. eredetileg nem a zsidók ellen irányult, hanem azok ellen, akiket az egyházi, majd egyházjogi felfogás eretnekeknek haeretici, haereses minősített. Ehhez képest a középkori I. csupán a megkeresztelt, de visszaeső zsidót és a zsidóságra áttért keresztényt, mint judaizálót l. Judaizálás vonta vád alá, de ezenkívül az iratok Talmud, bibliakommentárok és más teológiai iratok cenzúráját l. Cenzúra tartotta kezében kezdettől fogva. Az I. szervezését és az I.-törvényszékek felállítását az 1148-iki veronai zsinaton III. Lucius pápa alatt, majd az 1215-iki lateráni zsinaton III. Innocencius pápa alatt határozták el véglegesen s eredetileg a dél-franciaországi eretnekeknek albigensek és valdensek nevezett igazi keresztény szellemű emberekből álló szekta ellen irányult. Ámde a Toulouseban felállított első hitnyomozó-törvényszék már vont vád alá zsidózó judaizáló eretnekeket is, sőt 1288. a zsidó szellemi élet egyik vezető centrumában, Rasi korábbi működése helyén, a champagnei Troyesban számos zsidót és nem is judaizálót elevenen elégettek l. Memorkönyvek . Kétségtelen, hogy az I. eljárása még az akkori kánonjogi felfogásba is beleütközött s a dominikánus inkvizítorok fanatizmusa a világi hatóságokban is ellenszenvet keltett. Így a zsidók iránt ellenséges indulatú Szép Fülöp francia király megrótta miattuk az egyházi hatóságot. A középkorban egyébként az I. a zsidó könyvek cenzúráját, majd tömeges elégetését intézte l. Kereszténység és zsidóság viszonya , de csupán ritkább esetben kerültek eléje zsidók, többnyire, mint judaizáló eretnekek . Egészen más volt az ú. n. spanyol v. újkori I., mely az 1478-iki pápai bullán alapult. Az I.-törvényszékek megszervezése 1480. történt meg s 1491. az egész államterületre s az összes későbbi gyarmatokra kiterjedt s érvényben volt 1829-ig. A zsidók kiűzését elrendelő 1492-iki királyi ediktum. következtében az ottrekedt és kényszer hatása alatt megkeresztelkedett zsidók, amennyiben judaizálóknak bizonyultak, az I. hatásköre alá tartoztak. Az egész eljárás célja, mint az magából Ludovicus á Paramo XVI. sz.-i inkvizítor művéből kitűnik, a zsidók vagyonának lefoglalása volt, miután ezen a korona és az I., meg maga az egyház osztozott. A középkori Gui toulousei inkvizitor Practica Inquisitionis és Eymerich aragóniai inkvizítor Directorium Inquisitorum c. művéből, továbbá a pápai bullákból, a főinkvizítorok némelyikének, főképpen Torquemadának, majd Manrique és Espinosa bíbornokoknak ú. n. instrukcióiból megállapítható, hogy az egész állam I.-kerületekre volt felosztva s minden vádlott a saját kerületébe tartozott. I.-kerületek, melyek számos, sőt leginkább judaizáló pereket tárgyaltak, a tulajdonképpeni Spanyolországon kívül voltak még Chartagena de las Indiasban, Mexicóban, Peruban és Goában. Portugáliának külön kerületei voltak s ott az I. később lett intézményesítve, de azután sokkal nagyobb számban szedte áldozatait a zsidóságból, mint maga a spanyol I. Portugáliában azért késhetett az I.-törvényszékek felállítása, mert a zsidók és marannusok óriási pénzáldozatokkal magában Rómában is vonakodásra tudták rábírni az egyház főtényezőit, a lisszaboni nunciaturát pedig évtizedeken át a legjobban jövedelmező egyházi stallumnak tekintették. Az I. perei eleinte súlyos visszaélésekkel folytak le s különösen Torquemada, Deza és az ezalatt működő Lucero kanonok, cordobai inkvizítor neve tartozik a legvéresebbek közé az I. történelmében. Kimutatás van arról, hogy pl. Lucero kanonok a XVI. sz. elején Cordobában még az I. perrendje szerint is a legszabálytalanabbul két olyan auto-de-fét rendezett, melynek egyikén 107, a másikán 110 zsidót s néhány keresztényt égettek el elevenen. Az I. későbbi perrendjét szigorúan szabályozták, így a perbefogást, a tanúkihallgatást, a tortúrát, az ítélethozatalt, vagyonelkobzást stb. A tortúra nem volt borzalmasabb, mint bármely más európai állam tortúrája, de szörnyűséget fokozta, hogy egyházi emberek, a vallás őszinte mártírjain tisztán abból a célból követték azt el, hogy vagyonukat lefoglalhassák. A legfőbb büntetés az ú. n. világi karnak való átadása relaxatio -ban állott, ami az elégetést jelentette. Ha meggyónt az áldozat, ill. ha gyónását elfogadták, akkor előbb vasnyakkal garrucha megfojtották s csak azután égették el ha nem, elevenen. Kisebb büntetésnemek voltak a gályarabság, vergüenza nyilvános megcsapás félmeztelen állapotban, nőkön is , rengeteg imádságmondás, több évig tartó sanbenito-viselés gúnyköntös s a mindezeket megelőző vagyonelkobzás és hivatalviselési képtelenség négy nemzedéken át, továbbá a carcel perpetua, ami internálásnak felel meg, de nem tömlöcnek. Legtöbb esetben azonban elégetés volt. A pereket gyanús halottak ellen is lebonyolították s ezeket in effigie v. in statua, kép vagy báb alakjában, csontjaikkal együtt égették el. Az ítéletszövegek a relaxatiót, tehát a tűzhalálnak való átadást kivétel nélkül e szavakkal vezették be: Christi nomine invocato. Az elégetés a Quemado o-n égetőtár történt, mely többnyire, bár nem mindig a városon kívül volt, de pl. a madridi borzalmas 1680-iki auto-de-fén a város főterén. A Quemaderón levő brazerókhoz vasnyakörvvel kötötték a mártírokat, majd kihirdették az ítéletet, melynek megtörténte után két-két szerzetes vezette el az elítélteket s adta át a világi karnak brazo seglar , mert az egyház nem ont vért ecclesia non sitit sanguinem , de már a középkori IV. Innocenciustól kiadott Ad exstirpanda pápai bulla kötelezővé tette a világi hatóságoknak az öt napon belüli ítélet végrehajtást. Spanyolországban azonban ez kivétel nélkül az auto-de-fe hithűségi aktus után történt. Az I. zsidó és marannus vagyis titkos zsidó áldozatainak ma már megállapította a tudomány az átlagos létszámát, még pedig a spanyol kir. akadémia Archivo Historico Nacional Inquisitio c. és a Fidel Fita y Colomer jezsuita tudós által kiadott Boletin-sorozat óriási okmánytára, az egyes várostörténeti monográfiák és adattáraik, a portugál I. adattárai, a dél-amerikai Medina hat fóliót kitevő okmánytára, az egykorú spanyol krónikák, az egykorú auto-de-fe Relatiók a kerületi I. kötelező jelentései stb. alapján. Az irodalomban említett s az I. történetét feldolgozó szerzők véleménye különböző, minek oka a régebbi kutatások s okmányok hiánya. Pontos és minden előbbi kutatást egybevető auto-de-fé statisztikát ad Elkan Adler. aki éppen zsidó szempontból tette azokat kutatás tárgyává. A létszám azonban csak az auto-de-fékre vonatkozik, nem pedig az elégetettek létszámára, melyet azonban rekonstruálhatunk. Úgy a Llorrente-féle elfogult túlzó nagy szám, mint a zsidók mindenfajú megbüntetését egybefoglaló 300 ezren felüli Amador de los Rios-féle áldozati létszám helytelen és túl magas, de ugyanúgy tudománytalan és torzító az egyházvédő, bár az I-t valósággal szentesítő Rodrigo spanyol szerzetes alacsony számadata. Az egykorúak, akik nem csupán történetírók, hanem hűséges egyházi férfiak voltak, mint Pulgar, Bernaldez, Mariana stb. óriási számokat közölnék s ezek egymással feltűnően egyeznek. Így Bernaldez, Deza főinkvizítor káplánja csupán 1482_-89 közt 7000 elégetésről tud s ezek túlnyomó többsége zsidó volt; a sevillai I. palotája falán lévő emléktábla pedig 1492-1524 közt ezer eleven elégetettről szól, míg Mariana, a nagytudományú jezsuita csupán Torquemada főinkvizítorsága alatt kétezer elégetésről tesz említést, de még a XIX. sz.-i német benedekrendi tudós, Gamo is kétezerre teszi csupán a Ferdinánd és Izabella korabeli elégetések számát. Ezek túlnyomó többsége zsidó volt s így nem kétséges, hogy sok ezer tűzhalált halt vértanút áldozott fel az I. Magyarországot az I. borzalmai elkerülték s a tűzhalálbüntetés csupán két alkalommal fordult elő kimutathatólag. L. Bazini vérvád, Nagyszombati vérvád, továbbá Judaizálás, Mártírok, Ostyamegszentségtelenítés, Kútmérgezés és Vérvád. . Irodalom. Lea, History of the Inquisition in Spain IV 1906 ; Llorrente, Histoire critique de Inquisition d’Espagne I-IV. 1818, németül 1820 ; Kayberling, Geschichte der Juden in Portugal 1867 ; u. a , Ein Feiertag in Madrid 1859 ; Elkan Adler, Auto de fé and Jews 1908 ; Publications of the Jewish Historical Society of America I-XXX. passim ; Lindo, History of the Jews of Spain and Portugal 1848 ; Paramo, De origine et progressu sancti inquisitionis 1598 ; Amador de los Rios, História de los Judios en Espana I-III 1875 ; Bedarride, Histoire des Juifs en France, en Italie et en Espagne 1861 ; A. Castro, Historia de los Judios en Espagna 1847 ; Jacobs, Sources of Spanish Jewish History 1894 ; F. D. Mocatta, The Jews of Spain and Portugal and the Inquisition; Israel Lévi, Les Juifs et l’Inquisition dans la France Méridionale 1891 . A tárgyra vonatkozó forrásirodalmat l. Heltmann Rezső, Az inkvizíció a történelmi kutatások megvilágításában 1928 .

12186.ht

CÍMSZÓ Inkvizici

SZÓCIKK Inkvizíció eredetile egyház intézmén középkorban maj a újkorba is amiko főképpe Spanyolországba vészthoz nag szerepe játszott zsidósá történetébe é különösképpe zsid martirológiába rendkívü nag jelentőség van A I eredetile ne zsidó elle irányult hane azo ellen akike a egyházi maj egyházjog felfogá eretnekekne haeretici haerese minősített Ehhe képes középkor I csupá megkeresztelt d visszaes zsidó é zsidóságr áttér keresztényt min judaizáló l Judaizálá vont vá alá d ezenkívü a irato Talmud bibliakommentáro é má teológia irato cenzúrájá l Cenzúr tartott kezébe kezdettő fogva A I szervezésé é a I.-törvényszéke felállításá a 1148-ik verona zsinato III Luciu páp alatt maj a 1215-ik laterán zsinato III Innocenciu páp alat határoztá e véglegese eredetile dél-franciaország eretnekekne albigense é valdense nevezet igaz keresztén szellem emberekbő áll szekt elle irányult Ámd Toulouseba felállítot els hitnyomozó-törvényszé má von vá al zsidóz judaizál eretnekeke is ső 1288 zsid szellem éle egyi vezet centrumában Ras korább működés helyén champagne Troyesba számo zsidó é ne i judaizáló elevene elégette l Memorkönyve Kétségtelen hog a I eljárás mé a akkor kánonjog felfogásb i beleütközöt dominikánu inkvizítoro fanatizmus világ hatóságokba i ellenszenve keltett Íg zsidó irán ellensége indulat Szé Fülö franci királ megrótt miattu a egyház hatóságot középkorba egyébkén a I zsid könyve cenzúráját maj tömege elégetésé intézt l Kereszténysé é zsidósá viszony d csupá ritkáb esetbe kerülte eléj zsidók többnyire min judaizál eretneke Egésze má vol a ú n spanyo v újkor I. mel a 1478-ik pápa bullá alapult A I.-törvényszéke megszervezés 1480 történ me 1491 a egés államterületr a össze később gyarmatokr kiterjed érvénybe vol 1829-ig zsidó kiűzésé elrendel 1492-ik király ediktum következtébe a ottreked é kénysze hatás alat megkeresztelkedet zsidók amennyibe judaizálókna bizonyultak a I hatáskör al tartoztak A egés eljárá célja min a magábó Ludovicu Param XVI sz.- inkvizíto művébő kitűnik zsidó vagyonána lefoglalás volt miutá eze koron é a I. me mag a egyhá osztozott középkor Gu toulouse inkvizito Practic Inquisitioni é Eymeric aragónia inkvizíto Directoriu Inquisitoru c művéből tovább pápa bullákból főinkvizítoro némelyikének főképpe Torquemadának maj Manriqu é Espinos bíbornokokna ú n instrukcióibó megállapítható hog a egés álla I.-kerületekr vol felosztv minde vádlot sajá kerületéb tartozott I.-kerületek melye számos ső leginkáb judaizál pereke tárgyaltak tulajdonképpen Spanyolországo kívü volta mé Chartagen d la Indiasban Mexicóban Peruba é Goában Portugáliána külö kerülete volta ot a I későb let intézményesítve d azutá sokka nagyob számba szedt áldozatai zsidóságból min mag spanyo I Portugáliába azér késhetet a I.-törvényszéke felállítása mer zsidó é marannuso óriás pénzáldozatokka magába Rómába i vonakodásr tudtá rábírn a egyhá főtényezőit lisszabon nunciaturá pedi évtizedeke á legjobba jövedelmez egyház stallumna tekintették A I pere eleint súlyo visszaélésekke folyta l különöse Torquemada Dez é a ezalat működ Lucer kanonok cordoba inkvizíto nev tartozi legvéresebbe köz a I történelmében Kimutatá va arról hog pl Lucer kanono XVI sz elejé Cordobába mé a I perrendj szerin i legszabálytalanabbu ké olya auto-de-fé rendezett melyne egyiké 107 másiká 11 zsidó néhán keresztény égette e elevenen A I később perrendjé szigorúa szabályozták íg perbefogást tanúkihallgatást tortúrát a ítélethozatalt vagyonelkobzás stb tortúr ne vol borzalmasabb min bármel má európa álla tortúrája d szörnyűsége fokozta hog egyház emberek vallá őszint mártírjai tisztá abbó célbó követté az el hog vagyonuka lefoglalhassák legfőb bünteté a ú n világ karna val átadás relaxati -ba állott am a elégetés jelentette H meggyón a áldozat ill h gyónásá elfogadták akko előb vasnyakka garruch megfojtottá csa azutá égetté e h nem elevenen Kiseb büntetésneme volta gályarabság vergüenz nyilváno megcsapá félmeztele állapotban nőkö i rengete imádságmondás töb évi tart sanbenito-viselé gúnyköntö mindezeke megelőz vagyonelkobzá é hivatalviselés képtelensé nég nemzedéke át tovább carce perpetua am internálásna fele meg d ne tömlöcnek Legtöb esetbe azonba elégeté volt pereke gyanú halotta elle i lebonyolítottá ezeke i effigi v i statua ké vag bá alakjában csontjaikka együt égetté el A ítéletszövege relaxatiót tehá tűzhalálna val átadás kivéte nélkü szavakka vezetté be Christ nomin invocato A elégeté Quemad o- égetőtá történt mel többnyire bá ne mindi városo kívü volt d pl madrid borzalma 1680-ik auto-de-fé váro főterén Quemaderó lev brazerókho vasnyakörvve kötötté mártírokat maj kihirdetté a ítéletet melyne megtörtént utá két-ké szerzete vezett e a elítélteke adt á világ karna braz segla mer a egyhá ne on vér ecclesi no siti sanguine d má középkor IV Innocenciustó kiadot A exstirpand pápa bull kötelezőv tett világ hatóságokna a ö napo belül ítéle végrehajtást Spanyolországba azonba e kivéte nélkü a auto-de-f hithűség aktu utá történt A I zsid é marannu vagyi titko zsid áldozataina m má megállapított tudomán a átlago létszámát mé pedi spanyo kir akadémi Archiv Historic Naciona Inquisiti c é Fide Fit Colome jezsuit tudó álta kiadot Boletin-soroza óriás okmánytára a egye várostörténet monográfiá é adattáraik portugá I adattárai dél-amerika Medin ha fólió kitev okmánytára a egykor spanyo krónikák a egykor auto-de-f Relatió kerület I kötelez jelentése stb alapján A irodalomba említet a I történeté feldolgoz szerző vélemény különböző mine ok régebb kutatáso okmányo hiánya Ponto é minde előbb kutatás egybevet auto-de-f statisztiká a Elka Adler ak éppe zsid szempontbó tett azoka kutatá tárgyává létszá azonba csa a auto-de-fékr vonatkozik ne pedi a elégetette létszámára melye azonba rekonstruálhatunk Úg Llorrente-fél elfogul túlz nag szám min zsidó mindenfaj megbüntetésé egybefoglal 30 ezre felül Amado d lo Rios-fél áldozat létszá helytele é tú magas d ugyanúg tudománytala é torzít a egyházvédő bá a I- valóságga szentesít Rodrig spanyo szerzete alacson számadata A egykorúak aki ne csupá történetírók hane hűsége egyház férfia voltak min Pulgar Bernaldez Marian stb óriás számoka közölné eze egymássa feltűnőe egyeznek Íg Bernaldez Dez főinkvizíto káplánj csupá 1482_-8 köz 700 elégetésrő tu eze túlnyom többség zsid volt sevilla I palotáj falá lév emléktábl pedi 1492-152 köz eze eleve elégetettrő szól mí Mariana nagytudomány jezsuit csupá Torquemad főinkvizítorság alat kéteze elégetésrő tes említést d mé XIX sz.- néme benedekrend tudós Gam i kétezerr tesz csupá Ferdinán é Izabell korabel elégetése számát Eze túlnyom többség zsid vol íg ne kétséges hog so eze tűzhalál hal vértanú áldozot fe a I Magyarországo a I borzalma elkerülté tűzhalálbünteté csupá ké alkalomma fordul el kimutathatólag L Bazin vérvád Nagyszombat vérvád tovább Judaizálás Mártírok Ostyamegszentségtelenítés Kútmérgezé é Vérvád Irodalom Lea Histor o th Inquisitio i Spai I 190 Llorrente Histoir critiqu d Inquisitio d’Espagn I-IV 1818 németü 182 Kayberling Geschicht de Jude i Portuga 186 u Ei Feierta i Madri 185 Elka Adler Aut d f an Jew 190 Publication o th Jewis Historica Societ o Americ I-XXX passi Lindo Histor o th Jew o Spai an Portuga 184 Paramo D origin e progress sanct inquisitioni 159 Amado d lo Rios Históri d lo Judio e Espan I-II 187 Bedarride Histoir de Juif e France e Itali e e Espagn 186 A Castro Histori d lo Judio e Espagn 184 Jacobs Source o Spanis Jewis Histor 189 F D Mocatta Th Jew o Spai an Portuga an th Inquisition Israe Lévi Le Juif e l’Inquisitio dan l Franc Méridional 189 tárgyr vonatkoz forrásirodalma l Heltman Rezső A inkvizíci történelm kutatáso megvilágításába 192

12186.h

CÍMSZ Inkvizic

SZÓCIK Inkvizíci eredetil egyhá intézmé középkorba ma újkorb i amik főképp Spanyolországb vésztho na szerep játszot zsidós történetéb különösképp zsi martirológiáb rendkív na jelentősé va eredetil n zsid ell irányul han az elle akik egyház ma egyházjo felfog eretnekekn haeretic haeres minősítet Ehh képe középko csup megkeresztel visszae zsid zsidóság átté keresztény mi judaizál Judaizál von v al ezenkív irat Talmu bibliakommentár m teológi irat cenzúráj Cenzú tartot kezéb kezdett fogv szervezés I.-törvényszék felállítás 1148-i veron zsinat II Luci pá alat ma 1215-i laterá zsinat II Innocenci pá ala határozt végleges eredetil dél-franciaorszá eretnekekn albigens valdens neveze iga kereszté szelle emberekb ál szek ell irányul Ám Toulouseb felállíto el hitnyomozó-törvénysz m vo v a zsidó judaizá eretnekek i s 128 zsi szelle él egy veze centrumába Ra koráb működé helyé champagn Troyesb szám zsid n judaizál eleven elégett Memorkönyv Kétségtele ho eljárá m akko kánonjo felfogás beleütközö dominikán inkvizítor fanatizmu vilá hatóságokb ellenszenv keltet Í zsid irá ellenség indula Sz Fül franc kirá megrót miatt egyhá hatóságo középkorb egyébké zsi könyv cenzúrájá ma tömeg elégetés intéz Kereszténys zsidós viszon csup ritká esetb került elé zsidó többnyir mi judaizá eretnek Egész m vo spany újko I me 1478-i páp bull alapul I.-törvényszék megszervezé 148 törté m 149 egé államterület össz későb gyarmatok kiterje érvényb vo 1829-i zsid kiűzés elrende 1492-i királ ediktu következtéb ottreke kénysz hatá ala megkeresztelkede zsidó amennyib judaizálókn bizonyulta hatáskö a tartozta egé eljár célj mi magáb Ludovic Para XV sz. inkvizít művéb kitűni zsid vagyonán lefoglalá vol miut ez koro I m ma egyh osztozot középko G toulous inkvizit Practi Inquisition Eymeri aragóni inkvizít Directori Inquisitor művébő továb páp bullákbó főinkvizítor némelyikéne főképp Torquemadána ma Manriq Espino bíbornokokn instrukcióib megállapíthat ho egé áll I.-kerületek vo feloszt mind vádlo saj kerületé tartozot I.-kerülete mely számo s leginká judaizá perek tárgyalta tulajdonképpe Spanyolország kív volt m Chartage l Indiasba Mexicóba Perub Goába Portugálián kül kerület volt o késő le intézményesítv azut sokk nagyo számb szed áldozata zsidóságbó mi ma spany Portugáliáb azé késhete I.-törvényszék felállítás me zsid marannus óriá pénzáldozatokk magáb Rómáb vonakodás tudt rábír egyh főtényezői lisszabo nunciatur ped évtizedek legjobb jövedelme egyhá stallumn tekintetté per elein súly visszaélésekk folyt különös Torquemad De ezala műkö Luce kanono cordob inkvizít ne tartoz legvéresebb kö történelmébe Kimutat v arró ho p Luce kanon XV s elej Cordobáb m perrend szeri legszabálytalanabb k oly auto-de-f rendezet melyn egyik 10 másik 1 zsid néhá keresztén égett elevene későb perrendj szigorú szabályoztá í perbefogás tanúkihallgatás tortúrá ítélethozatal vagyonelkobzá st tortú n vo borzalmasab mi bárme m európ áll tortúráj szörnyűség fokozt ho egyhá embere vall őszin mártírja tiszt abb célb követt a e ho vagyonuk lefoglalhassá legfő büntet vilá karn va átadá relaxat -b állot a elégeté jelentett meggyó áldoza il gyónás elfogadtá akk elő vasnyakk garruc megfojtott cs azut égett ne elevene Kise büntetésnem volt gályarabsá vergüen nyilván megcsap félmeztel állapotba nők renget imádságmondá tö év tar sanbenito-visel gúnykönt mindezek megelő vagyonelkobz hivatalviselé képtelens né nemzedék á továb carc perpetu a internálásn fel me n tömlöcne Legtö esetb azonb eléget vol perek gyan halott ell lebonyolított ezek effig statu k va b alakjába csontjaikk együ égett e ítéletszöveg relaxatió teh tűzhaláln va átadá kivét nélk szavakk vezett b Chris nomi invocat eléget Quema o égetőt történ me többnyir b n mind város kív vol p madri borzalm 1680-i auto-de-f vár főteré Quemader le brazerókh vasnyakörvv kötött mártíroka ma kihirdett ítélete melyn megtörtén ut két-k szerzet vezet elítéltek ad vilá karn bra segl me egyh n o vé eccles n sit sanguin m középko I Innocenciust kiado exstirpan páp bul kötelező tet vilá hatóságokn nap belü ítél végrehajtás Spanyolországb azonb kivét nélk auto-de- hithűsé akt ut történ zsi marann vagy titk zsi áldozatain m megállapítot tudomá átlag létszámá m ped spany ki akadém Archi Histori Nacion Inquisit Fid Fi Colom jezsui tud ált kiado Boletin-soroz óriá okmánytár egy várostörténe monográfi adattárai portug adattára dél-amerik Medi h fóli kite okmánytár egyko spany króniká egyko auto-de- Relati kerüle kötele jelentés st alapjá irodalomb említe történet feldolgo szerz vélemén különböz min o régeb kutatás okmány hiány Pont mind előb kutatá egybeve auto-de- statisztik Elk Adle a épp zsi szempontb tet azok kutat tárgyáv létsz azonb cs auto-de-fék vonatkozi n ped elégetett létszámár mely azonb rekonstruálhatun Ú Llorrente-fé elfogu túl na szá mi zsid mindenfa megbüntetés egybefogla 3 ezr felü Amad l Rios-fé áldoza létsz helytel t maga ugyanú tudománytal torzí egyházvéd b I valóságg szentesí Rodri spany szerzet alacso számadat egykorúa ak n csup történetíró han hűség egyhá férfi volta mi Pulga Bernalde Maria st óriá számok közöln ez egymáss feltűnő egyezne Í Bernalde De főinkvizít káplán csup 1482_- kö 70 elégetésr t ez túlnyo többsé zsi vol sevill palotá fal lé emléktáb ped 1492-15 kö ez elev elégetettr szó m Marian nagytudomán jezsui csup Torquema főinkvizítorsá ala kétez elégetésr te említés m XI sz. ném benedekren tudó Ga kétezer tes csup Ferdiná Izabel korabe elégetés számá Ez túlnyo többsé zsi vo í n kétsége ho s ez tűzhalá ha vértan áldozo f Magyarország borzalm elkerült tűzhalálbüntet csup k alkalomm fordu e kimutathatóla Bazi vérvá Nagyszomba vérvá továb Judaizálá Mártíro Ostyamegszentségteleníté Kútmérgez Vérvá Irodalo Le Histo t Inquisiti Spa 19 Llorrent Histoi critiq Inquisiti d’Espag I-I 181 német 18 Kayberlin Geschich d Jud Portug 18 E Feiert Madr 18 Elk Adle Au a Je 19 Publicatio t Jewi Historic Socie Ameri I-XX pass Lind Histo t Je Spa a Portug 18 Param origi progres sanc inquisition 15 Amad l Rio Histór l Judi Espa I-I 18 Bedarrid Histoi d Jui Franc Ital Espag 18 Castr Histor l Judi Espag 18 Jacob Sourc Spani Jewi Histo 18 Mocatt T Je Spa a Portug a t Inquisitio Isra Lév L Jui l’Inquisiti da Fran Méridiona 18 tárgy vonatko forrásirodalm Heltma Rezs inkvizíc történel kutatás megvilágításáb 19

12186.

CÍMS Inkvizi

SZÓCI Inkvizíc eredeti egyh intézm középkorb m újkor ami főkép Spanyolország vészth n szere játszo zsidó történeté különöskép zs martirológiá rendkí n jelentős v eredeti zsi el irányu ha a ell aki egyhá m egyházj felfo eretnekek haereti haere minősíte Eh kép középk csu megkereszte vissza zsi zsidósá átt keresztén m judaizá Judaizá vo a ezenkí ira Talm bibliakommentá teológ ira cenzúrá Cenz tarto kezé kezdet fog szervezé I.-törvényszé felállítá 1148- vero zsina I Luc p ala m 1215- later zsina I Innocenc p al határoz véglege eredeti dél-franciaorsz eretnekek albigen valden nevez ig kereszt szell emberek á sze el irányu Á Toulouse felállít e hitnyomozó-törvénys v zsid judaiz eretneke 12 zs szell é eg vez centrumáb R korá működ hely champag Troyes szá zsi judaizá eleve eléget Memorköny Kétségtel h eljár akk kánonj felfogá beleütköz dominiká inkvizíto fanatizm vil hatóságok ellenszen kelte zsi ir ellensé indul S Fü fran kir megró miat egyh hatóság középkor egyébk zs köny cenzúráj m töme elégeté inté Keresztény zsidó viszo csu ritk eset kerül el zsid többnyi m judaiz eretne Egés v span újk m 1478- pá bul alapu I.-törvényszé megszervez 14 tört 14 eg államterüle öss késő gyarmato kiterj érvény v 1829- zsi kiűzé elrend 1492- kirá edikt következté ottrek kénys hat al megkeresztelked zsid amennyi judaizálók bizonyult hatásk tartozt eg eljá cél m magá Ludovi Par X sz inkvizí művé kitűn zsi vagyoná lefoglal vo miu e kor m egy osztozo középk toulou inkvizi Pract Inquisitio Eymer aragón inkvizí Director Inquisito művéb tová pá bullákb főinkvizíto némelyikén főkép Torquemadán m Manri Espin bíbornokok instrukciói megállapítha h eg ál I.-kerülete v felosz min vádl sa kerület tartozo I.-kerület mel szám legink judaiz pere tárgyalt tulajdonképp Spanyolorszá kí vol Chartag Indiasb Mexicób Peru Goáb Portugáliá kü kerüle vol kés l intézményesít azu sok nagy szám sze áldozat zsidóságb m m span Portugáliá az késhet I.-törvényszé felállítá m zsi marannu óri pénzáldozatok magá Rómá vonakodá tud rábí egy főtényező lisszab nunciatu pe évtizede legjob jövedelm egyh stallum tekintett pe elei súl visszaélések foly különö Torquema D ezal műk Luc kanon cordo inkvizí n tarto legvéreseb k történelméb Kimuta arr h Luc kano X ele Cordobá perren szer legszabálytalanab ol auto-de- rendeze mely egyi 1 mási zsi néh kereszté éget eleven késő perrend szigor szabályozt perbefogá tanúkihallgatá tortúr ítélethozata vagyonelkobz s tort v borzalmasa m bárm euró ál tortúrá szörnyűsé fokoz h egyh ember val őszi mártírj tisz ab cél követ h vagyonu lefoglalhass legf bünte vil kar v átad relaxa - állo eléget jelentet meggy áldoz i gyóná elfogadt ak el vasnyak garru megfojtot c azu éget n eleven Kis büntetésne vol gályarabs vergüe nyilvá megcsa félmezte állapotb nő renge imádságmond t é ta sanbenito-vise gúnykön mindeze megel vagyonelkob hivatalvisel képtelen n nemzedé tová car perpet internálás fe m tömlöcn Legt eset azon elége vo pere gya halot el lebonyolítot eze effi stat v alakjáb csontjaik egy éget ítéletszöve relaxati te tűzhalál v átad kivé nél szavak vezet Chri nom invoca elége Quem égető törté m többnyi min váro kí vo madr borzal 1680- auto-de- vá főter Quemade l brazerók vasnyakörv kötöt mártírok m kihirdet ítélet mely megtörté u két- szerze veze elítélte a vil kar br seg m egy v eccle si sangui középk Innocencius kiad exstirpa pá bu kötelez te vil hatóságok na bel íté végrehajtá Spanyolország azon kivé nél auto-de hithűs ak u törté zs maran vag tit zs áldozatai megállapíto tudom átla létszám pe span k akadé Arch Histor Nacio Inquisi Fi F Colo jezsu tu ál kiad Boletin-soro óri okmánytá eg várostörtén monográf adattára portu adattár dél-ameri Med fól kit okmánytá egyk span krónik egyk auto-de Relat kerül kötel jelenté s alapj irodalom említ történe feldolg szer vélemé különbö mi rége kutatá okmán hián Pon min elő kutat egybev auto-de statiszti El Adl ép zs szempont te azo kuta tárgyá léts azon c auto-de-fé vonatkoz pe elégetet létszámá mel azon rekonstruálhatu Llorrente-f elfog tú n sz m zsi mindenf megbünteté egybefogl ez fel Ama Rios-f áldoz léts helyte mag ugyan tudományta torz egyházvé valóság szentes Rodr span szerze alacs számada egykorú a csu történetír ha hűsé egyh férf volt m Pulg Bernald Mari s óri számo közöl e egymás feltűn egyezn Bernald D főinkvizí káplá csu 1482_ k 7 elégetés e túlny többs zs vo sevil palot fa l emléktá pe 1492-1 k e ele elégetett sz Maria nagytudomá jezsu csu Torquem főinkvizítors al kéte elégetés t említé X sz né benedekre tud G kéteze te csu Ferdin Izabe korab elégeté szám E túlny többs zs v kétség h e tűzhal h vérta áldoz Magyarorszá borzal elkerül tűzhalálbünte csu alkalom ford kimutathatól Baz vérv Nagyszomb vérv tová Judaizál Mártír Ostyamegszentségtelenít Kútmérge Vérv Irodal L Hist Inquisit Sp 1 Llorren Histo criti Inquisit d’Espa I- 18 néme 1 Kayberli Geschic Ju Portu 1 Feier Mad 1 El Adl A J 1 Publicati Jew Histori Soci Amer I-X pas Lin Hist J Sp Portu 1 Para orig progre san inquisitio 1 Ama Ri Histó Jud Esp I- 1 Bedarri Histo Ju Fran Ita Espa 1 Cast Histo Jud Espa 1 Jaco Sour Span Jew Hist 1 Mocat J Sp Portu Inquisiti Isr Lé Ju l’Inquisit d Fra Méridion 1 tárg vonatk forrásirodal Heltm Rez inkvizí történe kutatá megvilágításá 1

12186

CÍM Inkviz

SZÓC Inkvizí eredet egy intéz középkor újko am főké Spanyolorszá vészt szer játsz zsid történet különöské z martirológi rendk jelentő eredet zs e irány h el ak egyh egyház felf eretneke haeret haer minősít E ké közép cs megkereszt vissz zs zsidós át kereszté judaiz Judaiz v ezenk ir Tal bibliakomment teoló ir cenzúr Cen tart kez kezde fo szervez I.-törvénysz felállít 1148 ver zsin Lu al 1215 late zsin Innocen a határo végleg eredet dél-franciaors eretneke albige valde neve i keresz szel embere sz e irány Toulous felállí hitnyomozó-törvény zsi judai eretnek 1 z szel e ve centrumá kor műkö hel champa Troye sz zs judaiz elev elége Memorkön Kétségte eljá ak kánon felfog beleütkö dominik inkvizít fanatiz vi hatóságo ellensze kelt zs i ellens indu F fra ki megr mia egy hatósá középko egyéb z kön cenzúrá töm eléget int Keresztén zsid visz cs rit ese kerü e zsi többny judai eretn Egé spa új 1478 p bu alap I.-törvénysz megszerve 1 tör 1 e államterül ös kés gyarmat kiter érvén 1829 zs kiűz elren 1492 kir edik következt ottre kény ha a megkeresztelke zsi amenny judaizáló bizonyul hatás tartoz e elj cé mag Ludov Pa s inkviz műv kitű zs vagyon lefogla v mi ko eg osztoz közép toulo inkviz Prac Inquisiti Eyme aragó inkviz Directo Inquisit művé tov p bullák főinkvizít némelyiké főké Torquemadá Manr Espi bíbornoko instrukció megállapíth e á I.-kerület felos mi vád s kerüle tartoz I.-kerüle me szá legin judai per tárgyal tulajdonkép Spanyolorsz k vo Charta Indias Mexicó Per Goá Portugáli k kerül vo ké intézményesí az so nag szá sz áldoza zsidóság spa Portugáli a késhe I.-törvénysz felállít zs marann ór pénzáldozato mag Róm vonakod tu ráb eg főtényez lissza nunciat p évtized legjo jövedel egy stallu tekintet p ele sú visszaélése fol külön Torquem eza mű Lu kano cord inkviz tart legvérese történelmé Kimut ar Lu kan el Cordob perre sze legszabálytalana o auto-de rendez mel egy más zs né kereszt ége eleve kés perren szigo szabályoz perbefog tanúkihallgat tortú ítélethozat vagyonelkob tor borzalmas bár eur á tortúr szörnyűs foko egy embe va ősz mártír tis a cé köve vagyon lefoglalhas leg bünt vi ka áta relax áll elége jelente megg áldo gyón elfogad a e vasnya garr megfojto az ége eleve Ki büntetésn vo gályarab vergü nyilv megcs félmezt állapot n reng imádságmon t sanbenito-vis gúnykö mindez mege vagyonelko hivatalvise képtele nemzed tov ca perpe internálá f tömlöc Leg ese azo elég v per gy halo e lebonyolíto ez eff sta alakjá csontjai eg ége ítéletszöv relaxat t tűzhalá áta kiv né szava veze Chr no invoc elég Que éget tört többny mi vár k v mad borza 1680 auto-de v főte Quemad brazeró vasnyakör kötö mártíro kihirde ítéle mel megtört két szerz vez elítélt vi ka b se eg eccl s sangu közép Innocenciu kia exstirp p b kötele t vi hatóságo n be ít végrehajt Spanyolorszá azo kiv né auto-d hithű a tört z mara va ti z áldozata megállapít tudo átl létszá p spa akad Arc Histo Naci Inquis F Col jezs t á kia Boletin-sor ór okmányt e várostörté monográ adattár port adattá dél-amer Me fó ki okmányt egy spa króni egy auto-d Rela kerü köte jelent alap irodalo emlí történ feldol sze vélem különb m rég kutat okmá hiá Po mi el kuta egybe auto-d statiszt E Ad é z szempon t az kut tárgy lét azo auto-de-f vonatko p elégete létszám me azo rekonstruálhat Llorrente- elfo t s zs minden megbüntet egybefog e fe Am Rios- áldo lét helyt ma ugya tudományt tor egyházv valósá szente Rod spa szerz alac számad egykor cs történetí h hűs egy fér vol Pul Bernal Mar ór szám közö egymá feltű egyez Bernal főinkviz kápl cs 1482 elégeté túln több z v sevi palo f emlékt p 1492- el elégetet s Mari nagytudom jezs cs Torque főinkvizítor a két elégeté említ s n benedekr tu kétez t cs Ferdi Izab kora eléget szá túln több z kétsé tűzha vért áldo Magyarorsz borza elkerü tűzhalálbünt cs alkalo for kimutatható Ba vér Nagyszom vér tov Judaizá Mártí Ostyamegszentségtelení Kútmérg Vér Iroda His Inquisi S Llorre Hist crit Inquisi d’Esp I 1 ném Kayberl Geschi J Port Feie Ma E Ad Publicat Je Histor Soc Ame I- pa Li His S Port Par ori progr sa inquisiti Am R Hist Ju Es I Bedarr Hist J Fra It Esp Cas Hist Ju Esp Jac Sou Spa Je His Moca S Port Inquisit Is L J l’Inquisi Fr Méridio tár vonat forrásiroda Helt Re inkviz történ kutat megvilágítás

1218

CÍ Inkvi

SZÓ Inkviz erede eg inté középko újk a fők Spanyolorsz vész sze játs zsi történe különösk martirológ rend jelent erede z irán e a egy egyhá fel eretnek haere hae minősí k közé c megkeresz viss z zsidó á kereszt judai Judai ezen i Ta bibliakommen teol i cenzú Ce tar ke kezd f szerve I.-törvénys felállí 114 ve zsi L a 121 lat zsi Innoce határ végle erede dél-franciaor eretnek albig vald nev keres sze ember s irán Toulou feláll hitnyomozó-törvén zs juda eretne sze v centrum ko műk he champ Troy s z judai ele elég Memorkö Kétségt elj a káno felfo beleütk domini inkvizí fanati v hatóság ellensz kel z ellen ind fr k meg mi eg hatós középk egyé kö cenzúr tö elége in Kereszté zsi vis c ri es ker zs többn juda eret Eg sp ú 147 b ala I.-törvénys megszerv tö államterü ö ké gyarma kite érvé 182 z kiű elre 149 ki edi következ ottr kén h megkeresztelk zs amenn judaizál bizonyu hatá tarto el c ma Ludo P inkvi mű kit z vagyo lefogl m k e oszto közé toul inkvi Pra Inquisit Eym arag inkvi Direct Inquisi műv to bullá főinkvizí némelyik fők Torquemad Man Esp bíbornok instrukci megállapít I.-kerüle felo m vá kerül tarto I.-kerül m sz legi juda pe tárgya tulajdonké Spanyolors v Chart India Mexic Pe Go Portugál kerü v k intézményes a s na sz s áldoz zsidósá sp Portugál késh I.-törvénys felállí z maran ó pénzáldozat ma Ró vonako t rá e főténye lissz nuncia évtize legj jövede eg stall tekinte el s visszaélés fo külö Torque ez m L kan cor inkvi tar legvéres történelm Kimu a L ka e Cordo perr sz legszabálytalan auto-d rende me eg má z n keresz ég elev ké perre szig szabályo perbefo tanúkihallga tort ítélethoza vagyonelko to borzalma bá eu tortú szörnyű fok eg emb v ős mártí ti c köv vagyo lefoglalha le bün v k át rela ál elég jelent meg áld gyó elfoga vasny gar megfojt a ég elev K büntetés v gályara verg nyil megc félmez állapo ren imádságmo sanbenito-vi gúnyk minde meg vagyonelk hivatalvis képtel nemze to c perp internál tömlö Le es az elé pe g hal lebonyolít e ef st alakj csontja e ég ítéletszö relaxa tűzhal át ki n szav vez Ch n invo elé Qu ége tör többn m vá ma borz 168 auto-d főt Quema brazer vasnyakö köt mártír kihird ítél me megtör ké szer ve elítél v k s e ecc sang közé Innocenci ki exstir kötel v hatóság b í végrehaj Spanyolorsz az ki n auto- hith tör mar v t áldozat megállapí tud át létsz sp aka Ar Hist Nac Inqui Co jez ki Boletin-so ó okmány várostört monogr adattá por adatt dél-ame M f k okmány eg sp krón eg auto- Rel ker köt jelen ala irodal eml törté feldo sz véle külön ré kuta okm hi P m e kut egyb auto- statisz A szempo a ku tárg lé az auto-de- vonatk eléget létszá m az rekonstruálha Llorrente elf z minde megbünte egybefo f A Rios áld lé hely m ugy tudomány to egyház valós szent Ro sp szer ala száma egyko c történet hű eg fé vo Pu Berna Ma ó szá köz egym felt egye Berna főinkvi káp c 148 eléget túl töb sev pal emlék 1492 e elégete Mar nagytudo jez c Torqu főinkvizíto ké eléget emlí benedek t kéte c Ferd Iza kor elége sz túl töb kéts tűzh vér áld Magyarors borz elker tűzhalálbün c alkal fo kimutathat B vé Nagyszo vé to Judaiz Márt Ostyamegszentségtelen Kútmér Vé Irod Hi Inquis Llorr His cri Inquis d’Es né Kayber Gesch Por Fei M A Publica J Histo So Am I p L Hi Por Pa or prog s inquisit A His J E Bedar His Fr I Es Ca His J Es Ja So Sp J Hi Moc Por Inquisi I l’Inquis F Méridi tá vona forrásirod Hel R inkvi törté kuta megvilágítá