12188.htm

CÍMSZÓ: Ipar

SZÓCIKK: Ipar. A zsidók szerepe a magyarországi iparban igen későn kezdődik. A középkori kézműves iparban való szerepük meglehetősen jelentéktelen, aminek az a magyarázata, hogy a honalapítás után megtelepedett kazár-zsidók, mint az államhatalom és az uralkodó osztály részesei, nem űztek kereseti foglalkozásokat. A különféle mesterségekkel inkább a zsidó őslakosság ivadékai foglalkoztak, amíg azonban mezőgazdálkodásuk elé akadályokat nem gördítettek, szívesebben űzték a földművelést. Az akkor szokásos és nélkülözhetetlen munkaerőt, a rabszolgákat használták fel a földek művelésére, amikor azonban az esztergomi zsinat (U. o.) 1114 körül végképp lehetetlenné tette számukra a rabszolgákkal való földmunkákat, már csak a kézművesség és az adás-vétel maradt meg számukra (l. Kereskedelem). A mesterségek sikeres gyakorlása elé is nehézségek gördültek, mert a hetivásárokat országszerte szombatra tették át és ez a zsidó kézművesek számára, akik ünnepnapjukat megakarták tartani, lehetetlenné tette, hogy áruikat értékesíthessék. Így maga a törvény szorította ki a zsidókat nemcsak a földművelés, de a kézműipar teréről is. A későbbi időkben, amikor a polgárság iparosai szakmai szervezetekbe, céhekbe tömörültek, állami és városi gazdaságpolitikában erős befolyással érvényesültek a céhek érdekszempontjai és a kifejezett kenyéririgység arra törekedett, hogy a zsidók keresetét és megélhetési lehetőségeit megszorítsa. Helyenként, mint pl. Budán és Pozsonyban versenyképességüket azzal a határozattal gátolták, hogy áruikat csak a zsidó utcában, vagy saját házaikban árulhatták, vagy a maguk házában. Ha pedig másutt rajtakapták őket, áruikat a bíróság elkobozta. A katolikus alapon álló céhek féltékenyen kizártak maguk közül minden idegen elemet és a nagyobb városukban, ahol a céhek külön-külön szervezeti szabályokat alkottak, zsidó iparos nem maradhatott. Ezeken a helyeken nincs is nyoma zsidó iparosnak. Ott, ahol voltak zsidók, akik ipari munkából éltek: szabók, vargák, kalaposok csak hitfeleik számára dolgozhattak. De ezek is mindenesetre a céhen kívül állottak. Kisebb helységekben azonban, valószínűleg olyanokban, ahol szervezett céhek nem alakulhattak, szórványosan találni egyes és kétségtelenül nem szívesen látott zsidó iparosokat, így pl. Bazinban, ahol e korszak vége felé egy zsidó szappanos és egy zsidó kardcsiszár élt, akiket a bazini vérvád (l. o.) vádlottjai között említ a történelem. A Franciaországból kiűzött zsidók, akiknek Zsigmond király megengedte a Budán való letelepülést, a szőnyegszövés mesterségét hozták be az országba. (V. ö. : Kohn S., «A zsidók története Magyarországon» Budapest 1884 VI. f. 2021. Fényes Elek, «Die Israeliten in Ungarn» c. értekezésével) Hogy a zsidók elhelyeződését az I.- i pályákon ennyire megnehezítették, számukra egyetlen megélhetési lehetőségnek a pénzüzlet maradt. E szabad terrénumon tartották fenn magukat egészen addig, míg a zsidógyűlölet felengedett és megnyitotta előttük nem csak az értelmiségi, de az ipari pályákat is. Röviddel azelőtt, hogy az elnyomatás felengedett, azért voltak már zsidó gyáriparosok is az országban, mint 1755-ben Simon Jakab és öt társa, akik Trencsén vidékén gyárat alapítottak nyírfakéregből lepárolás útján nyert olaj készítésére. Eddig Oroszországból importálták ezt a tímársághoz szükséges cikket, de most, hogy a gyárat üzembe helyezték, a szállítás körül olyan nehézségek merültek fel, hogy a gyárat csakhamar be kellett szüntetni. (V ö.: Mandl Bernát, «A XVIII. századbeli zsidók közgazdasági terveiről» az Imit 1905-iki Évkönyvében.) Az ipar reményteljesebb korszaka II. József császár ama rendeletével kezdődött, amely 1781. megengedte, hogy a zsidók szabó-, varga-, ácsmesterséget, műasztalosságot és gyáripart űzhessenek (l. Egyenjogúsító törekvés). Az 1783. Systematica gentis judaicae regulatio c. kiadott rendelet a bányavárosok kivételével megengedte a városokban való letelepülést és ezzel a zsidóság közgazdasági tevékenysége jelentős mértékben megnövekedett, az iparos zsidó megélhetése azonban még mindig lehetetlenné volt téve, minthogy nem tartozott valamely céhbe. A zsidó iparos most is csak számos zsidó által lakott városban élhetett, mert csak hitrokonai számára dolgozhatott. A XVIII. sz. végén Pozsonyban valamennyi zsidó iparos az úgynevezett zsidó utca egyik oldalán lakott, amely a Pálfi-birtokhoz tartozott és ahol szabadon űzhették az I-t. Az utca újabb része azonban már a város tulajdona volt, itt pedig csak céhbeli iparosok találhattak megélhetést. Az 1790. kiadott De Judaeis (l. o.) törvény ismét csak megerősítette a zsidók ama jogait, amiket II. Józseftől kaptak és ebben az állapotban éltek 1840-ig, természetesen viszontagságos körülmények között, mert az antiszemitizmusnak csak az eszközei változtak meg a középkor óta, de lényegében az elnyomatás csak nem szűnt meg (l. Antiszemitizmus). 1840-ben újabb törvény intézkedett a zsidók jogállapotának rendezéséről (l. Jogkiterjesztés) és ez a törvény kimondotta azt is, hogy «mesterségeket akár maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével szabadon űzhetnek.» «E törvénnyel kezdődik a zsidók polgáriasodásának korszaka, amelyben erőteljes lendülettel igyekszik feljutni arra a színvonalra, amelyen eloszlik minden előítélet.» (V. ö. Ventianer : «A magyar zsidóság története». Budapest 1922 II. r. II. f. 103.1.). Most megkezdődik az egyenjogosításért való küzdelem is (l. Emancipáció), de a zsidóellenes körök előbb a magyartalanság vádjával illetik a zsidóságot, majd mikor ez a vád megdől (l. Magyarosítás), előtérbe tolják azt a kérdést, hogy a zsidóság miért nem vesz részt az I.-i és a nehéz kézimunkákban, miért árasztja el az értelmiségi és kereskedelmi pályákat. A vádra csak az állampolitika felelhetett volna, mégis a zsidóságnak kellett megfelelni. És a zsidóság kész volt arra, hogy az elmúlt idők hibáit és mulasztásait, amelyek nem őt terhelték, helyrepótolja. Jakobovics Fülöp elnök-igazgató és Kern Jakab alelnök vezetésével megalapították «A nehéz kézműveseket és a földmívelést az izraeliták közt terjesztő pesti egylet»-et, hogy zsidó ifjakat neveljenek a nehéz kézimunkára és a magyar I. fejlesztésére. Az egyesület utóbb a «Magyar Izraelita Kézmű- és Földmíves-egylet» (l. o.) címet vette fel és hetven esztendős fennállása alatt sok ezer kiképzett iparost adott az országnak. Ezeknek az iparosoknak a sorát az 1846. mesterjogosítványt nyert Feiwel Lipót lakatos nyitotta meg. Az egylet vidékre is kiterjesztette működését és Aradon, Debrecenben és Nagykanizsán indult meg hasonló mozgalom. Sok akadállyal kellett megküzdeni a kezdeményezőknek és csak nagy pénzáldozattal lehetett a keresztény mestereket rábírni arra, hogy zsidó tanoncokat felvegyenek. A zsidó mesterek, akik József nádor közbenjárása folytán 1848-tól kezdve hatósági intézvényekkel és tanácsi végzésekkel szabadíttattak fel, mégis sok nehézséggel találták szembe magukat, mert a céhek zárkózottsága még mindig nem engedett fel. A kisipar így a lassú és szívós munka folytán megindult a fejlődés felé. A negyvenes évek I. mozgalmai azonban felébresztették a vállalkozási kedvet és megkezdődtek a gyáripari alapítások is. E gyárak közül, amelyek nemcsak a belföldi szükséglet kielégítésére törekedtek, de a külföld előtt is reprezentálták a magyar I-t, említésre méltó az óbudai Goldberger Sámuel és fiai kékfestő-gyára, amelyet ugyan még 1785. alapítottak, de csak a XIX. sz. negyvenes éveiben jutott a fejlődés oly fokára, amely versenyképessé tette a külföldi piacokon is. A gyár főérdeme abban áll, hogy felfokozta a termelést, amellyel eddig csak kis ipartelepek foglalkoztak. Fischer Mór (l. o.) alapította a herendi porcelángyárat és ezzel egészen új iparágat létesített Magyarországon és a külföld előtt megbecsülést szerzett a magyar I.-nak. Gyártmányai az 1842-iki első iparműkiállításon bronzérmet nyertek, 1847. pedig megkapták a nagy aranyérmet. 1860-ban alapították meg Pesten az Első Magyarhoni Parkettgyárat a Neuschloss Simon, Bernát és Miksa testvérek, akik már a negyvenes években nagy fakereskedést űztek és ácstelepet tartottak fenn. Zsidók alapítottak Tatán cukorgyárat és Vörösvágáson is zsidók tárták fel az opálbányát. Mandel Bernát már 1837. építette az országban a legelső gőzmalmot és így úttörője lett a malomiparnak. 1860-ban alapított műtrágyagyárat Pécsett Justus Jakab, Festetich Béla gróf anyagi és erkölcsi támogatásával. Közben a kisipar is haladt a fejlődés útján. 1851-ben a bécsi kormány rendeletben mondta ki, hogy vallása, nemzetisége, születése és szüleinek állása miatt nem zárható ki senki a kereskedelem és ipar gyakorlásából. A pesti és budai szabócéhek kérték a rendelet visszavonását, minthogy abban a katolikus vallás érdekeit látták veszélyeztetve, az 1851-iki végleges ipartörvény maguknak a kereskedelmi és iparkamaráknak ajánlatára végleg megszüntette a vallási különbséget. A kisipar annyira fejlődött, hogy 1859. a pesti Dohány-utcai templom építésénél a lakatos- és rézműves munkákat már csupa zsidó iparos végezte. Az ötvenes évek végén Pápán annyi tímár és szabó volt, hogy külön céhet alkottak, Pesten pedig 1861. a zsidó cipészek akartak külön céhbe tömörülni. Az 1879-iki párisi világkiállításkor már egész sora vonulhatott fel a magyar I. képviselőinek. Posner Károly a magyar osztály sikerült megrendezéséért az «Academie national agricole manufacturiére et commercial» nagy aranyérmét kapta. Magas kitüntetésben részesültek még: Nagel Hermán vasöntöde r.-t., Neuschloss Miksa parkettgyáros, Adler Károly szeszgyár-igazgató, Fischer Ignác majolikagyáros, Fischer Sámuel porcelángyáros, Egger Sámuel aranyműves, Löwinger Károly bőröndös és Spitzer Miksa aranyműves. Az 1879-iki székesfehérvári országos kiállítás alkalmával kitüntették: Brüll Lipót malomtulajdonost, Léderer Sándor bányatulajdonost, Márkus Ignác és Ullmann Lajost,a pécsi szénbányák képviselőit. Ezen a kiállításon a 7184 magánkiállító között 1155 volt zsidó. 1855-ben az ország összlakosságának 4,8 százalékát tette a zsidóság, tehát az a körülmény, hogy az I.-i kiállítók közt 16 százalékban vehetett részt a zsidó I., mutatja leginkább azt a fejlődést, amit néhány évtized alatt elért és javára szolgált az ország fejlődésének. Egyébként 1870- 1890-ig a következő zsidó iparosok részesültek arany- és nagy ezüstérem kitüntetésében az Országos Iparegyesület részéről a magyar I. fejlesztése körül szerzett érdemeikért: A legelső ezüstérmet 1870. Schön Jakab zsinór- és paszományos kapta; utána következtek: Dembitz M. aranyműves, Engel Adolf faiparos Pécs, Ehrlich Miklós mázoló, Fischer József szalaggyáros, Lajtha Bruck, Fischer Károly bőrgyáros, Feiwel Lipót lakatos, Fischer Ignác porcelánfestő, Fischer Vilmos porcelánfestő, Grosz és Weisz kalapgyáros, Hirsch Ignác vízmentes ponyvagyáros, Hoffmann Z. kárpitos, Komorner Sámuel márványárugyáros, Knopp és Steiner cégtáblagyár, Krausz Mayer szeszgyára, Krausz és Linczer szeszgyára, Kaufmann Lázár kondor- és kóctelepe, Ludwig Lipót harisnyagyára, Légrády testvérek kő- és könyvnyomdája, Leichtner és Társa szövő- és kötőgyára, Jaulusz és Hoffmann kőszénbánya, Neuschloss K. Fiai parkettagyára, Neumann Vilmos papírlemezgyára, Ohrenstein Testvérek cementgyárosok, Beocsin, Préger Zsigmond tükörüveggyár Keszthely, Rubin és Krausz aranylánckészítők, Sprinzl Mór ács Pozsony, Steinschneider Jakab ágytakarógyára, Schwartz Antal cipész, Spitzer Miksa aranyműves, Schuk Náthán mérleggyára, Taussig József keretgyára, Weiner Mór bádogos, Wolfner Gyula és Társa bőrgyára, Zwack J. likőrgyára, Havas Sándor láncgyáros, Fischer és Heidlberg vegyészeti gyára, Weisz Berthold és Manfréd konzervgyára, Ádler Lajos lakatos, Diamant Manó aranyműves, Fuchs G. mérleggyáros, Kőnig Izidor bútorasztalos, Breitner Testvérek ezüst- és zománcgyárosok, Laczkó Testvérek bőrgyára Liptószentmiklóson, Vogel Mór ékszergyáros, Link Fülöp ötvös, Schön Antal cukrász Győr, Berger Jakab bádogos Ungvár, Engelsmann Henrik épületbádogos, Kunody és Krausz kalapgyárosok, Egger Testvérek villamossági gyár, Ehrlich J. és H. kályhagyára, Freund A. bőrárugyára, Sátori Miksa és Mór ásvány- és kőmalma, Stern József kefegyára Debrecen, Garai Ármin kárpitos, Margulics Miksa gépszíjgyára, Fischer Adolf lakatosárugyára, Mautner Gyula szabó Veszprém, Bérczi D. Sándor hímző minta gyára, Wessel Lipót posztógyáros Veszprém, Blau Mór cipész Felcsúth, Grosz Ignác ecetgyára Hajdúszoboszló, Katzer József szűcs, Reitzer Lipót Szeged, a háziipar fejlesztéséért, Strausz Béla cukorgyáros Pécsett, Sichermann Lipót szerkovács, Freund Jakab festőgyár, Schwarz Róza nyakkendőgyára, Winkler Simon illatszergyára Szabadkán és még sokan mások is. Az 1896-iki millenáris kiállítás már teljes egészében megmutatta azt az eredményt, amit a magyar zsidóság I.-a az utolsó három évtized alatt elért. Az ezeresztendős fejlődési lehetőségből a zsidóság számára ekkor még csak harminc esztendő jutott, de a produktivitásnak mégis olyan fokáig jutott el, hogy az ország közgazdaságának felépítése körül már jelentős érdemekre hivatkozhatott. A zsidóság I.-ának reprezentánsai közül a legfelsőbb részről ezért számosan magas kitüntetésekben részesültek. Kitüntetéseket kaptak: Gelleri Mór az Országos Iparegyesület igazgatója, Nauschloss Marcell nagyiparos, Mende Bódog, Weisz Manfréd, Wolfner Lajos gyárosok, Baumgartner Henrik hajógyári igazgató, Braun Miksa vasútforgalmi igazgató, Brüll Ármin vasgyári igazgató,, Fischer Béla villanygyári igazgató, Krausz Lajos gyáros, Goldberger Berthold gyáros, Reismann Lázár kőszénbánya igazgató, Altschul Arthur varrógépgyár igazgató, Bálint Sándor téglagyári igazagtó, Gerő Lajos könyvnyomda igazgató, Mauthner Izidor szövőgyári igazgató, Ohrenstein Henrik cementgyáros, Abeles Vilmos bőrgyáros, Cettel Gyula vonalzó intézet tulajdonos, Feiwel Lipót vasbútorgyáros, Fellner Ottó gőzmalom igazgató, Fischer Győző műszerész, Gelb Manó kárpitos, Grossmann Miksa kádár, Jusztusz Dezső gyáros, Weisz Gyula gőzmalom igazgató, Wollák Samu gyáros, Erdélyi Mór fényképész, Gerő Adolf cipész, Sichermann Lipót szerszámkovács, Szekulesz Ede művirággyáros, Braun József pezsgőgyáros és Mauthner Mihály bőrgyáros. Az ország addig elhanyagolt I.-a felvirágoztatása körül a következő zsidó kézben levő ipartelepek szereztek leginkább érdemeket a múlt század végéig. (V. ö. Matlekovics S., «Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor») Vegyészeti ipar. Szappan- és gyertyagyárosok: Machlup H. (1868. alakult), Grünwald Sándor, Rosenthal Jakab, Krausz József H., Berger J. N., Berger Manó, Szekula Mór. Gyufagyárak: Neubauer Károly (Győr), Spitzer Testvérek (Baja), Grossmann Dávid (Munkács), Stermann M. (Nagyszombat), Husz Mór (Szolnok), Schön Bernát és Klein Ignác (Újpest), Stein és Rosenstrausz (Erzsébetfalva), Reisner Manó (Gyula), Kux Adolt (Turdossin) és Grosz Izráel (Tokaj). Keményítőgyárak: Plan és Fried, Mellinger Mór, Freund és Neumann (Szered), Pollák S. (Sárvár), Hahn Adolf (Debrecen), Kánitz Jenő, (Eger), Löwy és Társa (Szabadka), Frankl Vilmos (Párkány), Ungár Ignác (Kassa). Olajgyárak: Mandel Ede (Nyírbátor), Feldmann Manó (Nyíregyháza), Rosenfeld Lipót (Técső), Meller Ignác (Győr), Kohn Adolf (Ujverbász), Brichta Jakab (Trencsén), Schwarczer Mór (Mátészalka), Freund Lajos (Szentes), Bernauer Lajos (Újpest). Enyvgyárak: Leiner Fülöp és Fiai és Leiner Testvérek (Újpest). Műtrágyagyárak: Mogyorósy és Stein (Soroksár), Sátori Miksa (Mezőtelegd), Singer József és Steiner Miksa (Temesvár), Steiner J. (Pozsony), Singer Testvérek (Arad). Csersavgyárak: Haas Adolf (Hradek), Guttmann S. H. (Belisce), Neuschloss-féle (Naschitz). Spódiumgyárak: Steiner J. (Pozsony), Klein Jakab (Kispalugya), Steiner Miksa (Temesvár), Hofman Péter (Bártfa), Schächter Ignác (Ujszőny), Steiner F. és Fia (Szeged). Kenőcsgyárak: Lusztig és Beck, Schönwald N., Kohn és Fried, Kollár és Breitner (Újpest), Reich Jenő (Kispest). Vegyészeti gyárak: Ficher és Heidelberg, Reiss B., Trebics Mór (Nagymarton). Élelmiszergyár. Cukorgyárak: A nagysurányi gyárat 1854. alapította Frey Gerzson és Lipman, a diószegi gyárat 1868. Kuffner és Guttmann, a magyarfalvit 1870. Löw-Beer M., a hatvanit 1889. Deutsch Ignác és Fia, a selypit 1890. Schossberger Henrik és Rudolf,az oroszkait 1894 Deutsch Sándor és József, a sárvárit u. a. l895. Cukrászipar- és cukorkagyárak: Rehberger Adolf, Klein és Bäumel, Brammer Henrik, Drucker és Róth, Lux és Utasi, Villányi és Társa, Schwarcz Antal és Társa, Weisz József E. L., Schmidl L. (Győrsziget), Deutsch és Pollák (Miskolc), Freund Ödön, Strausz és Társa (Pécs). Szalámigyárak: Herz Ármin Fiai, Redlich és Fia, Fleischmann Lipót, Weil Ede, Goldscheider Károly, Perlesz József, Pick Márk, Czinner és Társa, Schwarcz E. és Fiai Szeged),Paprikagyárak: Kotányi János és Pártos Nándor (Szeged), Hofbauer Simon és Klein Ignác Tolna). Kávépótlógyárak: Wertheimer és Frankl, Franck Henrik és Fiai (Kassa), Beck Mór (Érmihályfalva). Tésztagyárak: Reisner Henrik (Fiume), Neumann J. és Társa és Deutsch Károly (Győr), Czinner és Társa (Szeged). Cognacfőzök: Weisz és Laczkó, Blau M. és Fiai (Nagykanizsa), Első Alföldi Cognacgyár (Brachfeld, Kecskemét). Serfőzök: Stein Testvérek és Deutsch Ármin és Fia (Pozsony), Hirschfeld J. (Pécs), Grün és Fia (Besztercebánya). Szeszgyárak: Berger Dániel (Nagyvárad), Blau Testvérek (Temesvár), Stern Ignác (Egyedi Lajos atyja, Újpest), Fantó és Geyduschek (Holics), Fleiszig Testvérek (Fogaras), Frisch Gyula (Versec), Grünwald és Társa (Budapest), Hirsch Ödön (Kolozsvár), Holicser Lipót (Szinérváralja), Krausz Izidor (Budapest), Kremsier Mór (Pálfalu), Linzer Károly (Budapest), Mandl Ede (Ny0rbátor), Mittelmann és Fia (Arad), Moskovics Mór (Nagyvárad), Neumann Testvérek (Arad), Schwarcz Mór (Mátészalka), Spitzer Benő (Baja), Taglicht és Fleiszig (Fogaras), Weisz Mózes és Bernát (Munkács), Wodianer Albert (Komjáth), Wohl Hermán (Mucsiny). Ecetgyárak: Raabstein A. (Újvidék), Reisz Mór (Arad), Schwarcz Ferenc (Miskolc). Agyagipar: Weisz Lipót (Mechala), Lichtner Dávid es Fia (Szeged), Schwarcz Jakab (Keszteg), Heller F. (Budapest) Grünwald M. (Pozsony), Krén Ignác (Székesfehérvár), Telek Ármin (Szliács- Haraszt), Borovitz Manó (Kaposvár), Weinstein Jakab (Rozsnyó). Üvegipar: Scwarcz A. és Fiai (Pálfalva), Reich Márk (Sólyomkő), Birnbaum Bernát és Ganzfried József (Sáros Livó), Rubin Sámuel és Lorber Juda (Szervartó), Kurzweil Bernát (Incevölgy), Zeiger Ábrahám és Nuszbaum Mendel (Felső-Hrabasica), Goldstein Testvérek (Regéc). Vasipar: Buchwald Sándor, Hegedűs Adolf, Hertzka, Berger és Márkus, Stern és Merkl. Faipar: Goldberger Zsigmond, Hirschler Ármin, Wellisch Náthán, Löwy D. és Fiai (Újpest, Neuschloss Ödön és Marcell, Engel Adolf (Pécsi). Bőripar: Wolfner Gyula és Társa (Újpest), Mauthner Testvérek (Újpest). Weisz Ármin és Fia (Újpest), Strasser és Schönfeld (Újpest), Machlup Testvérek, Grünwald J. és Fia (Szombathely), Krausz József Fia (Marcali), Fried Bernát Fia (Simontornya), Horn Adolf (Esztergom), Groszmann Mór (Pécsujfalu), Leopold Sándor Fiai (Tatatóváros), Abeles Adolf és Fia, Margulies M. gépszíjgyár. Papíripar: Spiegel Vilmos (Kisszeben), Weil József, Préger Samu, Szilárd Mór, Deutsch és Wachsmann, Glück Zsigmond, Rosenfeld J. (Nacpál), Salzer Jakab, Posner Károly Lajos, Czettel és Deutsch. Kékfestőipar: Goldberger Sámuel és Fiai, Spitzer T. Apatin), Cobner és Társa. Gombkötőipar: Wollák és Berkovics, Schön Jakab, Fischer Gusztáv. Kesztyűipar : Polacsek A. Hugó, Hendl Mór, Ormai Mór. Arany-, ezüst- és díszműárugyárak: Bachruch A., Grünstein Henrik, Breitner Testvérek, Rothberger Jakab, Sienger és Fleischmann, Mandl Henrik, Wisinger Mór, Löfkovics Arthur (Debrecen). Könyvnyomdaipar: Kunossy Vilmos és Márkus Samu. Malomipar: Gizella, Hengermalom, Pannónia, Viktória, Concordia, Erzsébet, Lujza és a Hitelbank malmai. Ezeknek alapítói és igazgatóvezetői nagyrészt zsidók voltak és nagy érdemük van abban, hogy a magyar liszt versenyképessé lett a világpiacon. Bányaipar: Salgótarjáni, Észak-magyarországi, Magyar Általános Kőszénbánya, Borsodi és Esztergomi szénbányaművek. Ezeket is zsidók alapították és fejlesztették ki közgazdasági életünk számottevő szerveivé. Ugyanígy zsidók által alapított és vezetett részvénytársaságok teremtették meg a rimamurányi és a Resica-aninai vasműveket és hosszú láncolata sorakozik ezeken kívül azoknak a faipari telepeknek, szövőgyáraknak, villamos telepeknek ruggyantagyáraknak, könyvnyomdáknak, mezei és iparvasútgyáraknak, amelyeknél zsidók működnek közre a magyar nagyipar fejlesztésének érdekében. És ugyancsak zsidók voltak a szellemi vezérei a Gyáriparosok Országos Szövetségének: Chorin Ferenc és Neményi Ambrus, mint ahogy ma is egyik főirányítója Fenyő Miksa. A békeidők rendszeres és csöndes I.-i fejlődésének korszakát elementáris erővel szakította meg 1914. a világháború kitörése. Ez a megszakítás csak a fejlődés rendszerében mutatkozott, mert most valósággal forradalmát élte át az I., a produktivitás tempója megsokszorozódott, a technikai átszerelések a békeüzemekről a hadicikkek gyártására elképzelhetetlenül rövid idő alatt megváltoztatta a nagyipar egész berendezkedését. A megrendelő és a fogyasztó javarészben az állam, illetve a hadsereg volt és az ipartelepek valósággal üzemévé lettek a hadseregnek. A Weisz Manfréd-gyár és a Wolfner gyár a háborús I.-i termelésnek olyan példáját szolgáltatta, ami nemcsak a magyar I. történetében, de a hadtörténetemben is a legnagyobb ismerést érdemli meg. A háború befejezése és a nagy gazdasági összeomlás a békeüzemre redukált ipartelepeket is nagy megpróbáltatások elé állította. Az iparvállalatoknál a személyi és üzemi leépítések egymást érték, esztendők elmúlta után azonban a vérkeringés lassan-lassan visszatért az I.-i életbe is és ma a gazdasági konszolidációval a magyar I. ismét a fejlődés útjára került. Szép példáját mutatják ennek az esztendőnkénti mintavásárok. Az Országos Statisztikai Hivatal az 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint az I.-ban a következőképen oszlottak meg a zsidók: Összlétszám, Zsidó, Önállók, segédek, Önállók, segédek - Asztalos : 54,507 87,421 1.329 1,9-42; Borbély: 9,669, 12.743, 350, 334; Cipész: 60,933, 61,070, 5,422, 3.891; Korcsmáros: 29,562, 28,145, 12,343, 5,669; Kovács: 36,741, 103,357, 785, 3,296; Kőműves: 16,766, 64,178, 103, 99; Könyvnyomdász: 919, 11 959, 534, 2,701; Mészáros: 12,919, 17,839, 3,110, 8.115; Molnár: 11,373, 26.612, 466, 423; Pék: 4,718, 13,396, 1,152, 1,663; Szabó: 25,596, 38,848, 5,386, 6,148; Szűcs: 4,450, 3.496, 269, 314; Takács: 4,022, 8,063, 52, 101; Egyéb iparágak: 79,649, 261,488, 10,691, 15,414; Bányászat: 360, 63,278, 11, 85. Az 1920-iki hivatalos statisztika szerint a háború utáni Magyarországon bányászattal és kohászattal 477, I.-ral pedig 71,197 zsidóvallású egyén foglalkozik. Ebből önálló az I.-ban 28,090. tisztviselő 10,097, egyéb segédszemélyzet 33,010. Az I.-telepek tulajdonosai közül 1109 zsidóvallású. L. Magyarország.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2188. címszó a lexikon => 389. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12188.htm

CÍMSZÓ: Ipar

SZÓCIKK: Ipar. A zsidók szerepe a magyarországi iparban igen későn kezdődik. A középkori kézműves iparban való szerepük meglehetősen jelentéktelen, aminek az a magyarázata, hogy a honalapítás után megtelepedett kazár-zsidók, mint az államhatalom és az uralkodó osztály részesei, nem űztek kereseti foglalkozásokat. A különféle mesterségekkel inkább a zsidó őslakosság ivadékai foglalkoztak, amíg azonban mezőgazdálkodásuk elé akadályokat nem gördítettek, szívesebben űzték a földművelést. Az akkor szokásos és nélkülözhetetlen munkaerőt, a rabszolgákat használták fel a földek művelésére, amikor azonban az esztergomi zsinat U. o. 1114 körül végképp lehetetlenné tette számukra a rabszolgákkal való földmunkákat, már csak a kézművesség és az adás-vétel maradt meg számukra l. Kereskedelem . A mesterségek sikeres gyakorlása elé is nehézségek gördültek, mert a hetivásárokat országszerte szombatra tették át és ez a zsidó kézművesek számára, akik ünnepnapjukat megakarták tartani, lehetetlenné tette, hogy áruikat értékesíthessék. Így maga a törvény szorította ki a zsidókat nemcsak a földművelés, de a kézműipar teréről is. A későbbi időkben, amikor a polgárság iparosai szakmai szervezetekbe, céhekbe tömörültek, állami és városi gazdaságpolitikában erős befolyással érvényesültek a céhek érdekszempontjai és a kifejezett kenyéririgység arra törekedett, hogy a zsidók keresetét és megélhetési lehetőségeit megszorítsa. Helyenként, mint pl. Budán és Pozsonyban versenyképességüket azzal a határozattal gátolták, hogy áruikat csak a zsidó utcában, vagy saját házaikban árulhatták, vagy a maguk házában. Ha pedig másutt rajtakapták őket, áruikat a bíróság elkobozta. A katolikus alapon álló céhek féltékenyen kizártak maguk közül minden idegen elemet és a nagyobb városukban, ahol a céhek külön-külön szervezeti szabályokat alkottak, zsidó iparos nem maradhatott. Ezeken a helyeken nincs is nyoma zsidó iparosnak. Ott, ahol voltak zsidók, akik ipari munkából éltek: szabók, vargák, kalaposok csak hitfeleik számára dolgozhattak. De ezek is mindenesetre a céhen kívül állottak. Kisebb helységekben azonban, valószínűleg olyanokban, ahol szervezett céhek nem alakulhattak, szórványosan találni egyes és kétségtelenül nem szívesen látott zsidó iparosokat, így pl. Bazinban, ahol e korszak vége felé egy zsidó szappanos és egy zsidó kardcsiszár élt, akiket a bazini vérvád l. o. vádlottjai között említ a történelem. A Franciaországból kiűzött zsidók, akiknek Zsigmond király megengedte a Budán való letelepülést, a szőnyegszövés mesterségét hozták be az országba. V. ö. : Kohn S., A zsidók története Magyarországon Budapest 1884 VI. f. 2021. Fényes Elek, Die Israeliten in Ungarn c. értekezésével Hogy a zsidók elhelyeződését az I.- i pályákon ennyire megnehezítették, számukra egyetlen megélhetési lehetőségnek a pénzüzlet maradt. E szabad terrénumon tartották fenn magukat egészen addig, míg a zsidógyűlölet felengedett és megnyitotta előttük nem csak az értelmiségi, de az ipari pályákat is. Röviddel azelőtt, hogy az elnyomatás felengedett, azért voltak már zsidó gyáriparosok is az országban, mint 1755-ben Simon Jakab és öt társa, akik Trencsén vidékén gyárat alapítottak nyírfakéregből lepárolás útján nyert olaj készítésére. Eddig Oroszországból importálták ezt a tímársághoz szükséges cikket, de most, hogy a gyárat üzembe helyezték, a szállítás körül olyan nehézségek merültek fel, hogy a gyárat csakhamar be kellett szüntetni. V ö.: Mandl Bernát, A XVIII. századbeli zsidók közgazdasági terveiről az Imit 1905-iki Évkönyvében. Az ipar reményteljesebb korszaka II. József császár ama rendeletével kezdődött, amely 1781. megengedte, hogy a zsidók szabó-, varga-, ácsmesterséget, műasztalosságot és gyáripart űzhessenek l. Egyenjogúsító törekvés . Az 1783. Systematica gentis judaicae regulatio c. kiadott rendelet a bányavárosok kivételével megengedte a városokban való letelepülést és ezzel a zsidóság közgazdasági tevékenysége jelentős mértékben megnövekedett, az iparos zsidó megélhetése azonban még mindig lehetetlenné volt téve, minthogy nem tartozott valamely céhbe. A zsidó iparos most is csak számos zsidó által lakott városban élhetett, mert csak hitrokonai számára dolgozhatott. A XVIII. sz. végén Pozsonyban valamennyi zsidó iparos az úgynevezett zsidó utca egyik oldalán lakott, amely a Pálfi-birtokhoz tartozott és ahol szabadon űzhették az I-t. Az utca újabb része azonban már a város tulajdona volt, itt pedig csak céhbeli iparosok találhattak megélhetést. Az 1790. kiadott De Judaeis l. o. törvény ismét csak megerősítette a zsidók ama jogait, amiket II. Józseftől kaptak és ebben az állapotban éltek 1840-ig, természetesen viszontagságos körülmények között, mert az antiszemitizmusnak csak az eszközei változtak meg a középkor óta, de lényegében az elnyomatás csak nem szűnt meg l. Antiszemitizmus . 1840-ben újabb törvény intézkedett a zsidók jogállapotának rendezéséről l. Jogkiterjesztés és ez a törvény kimondotta azt is, hogy mesterségeket akár maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével szabadon űzhetnek. E törvénnyel kezdődik a zsidók polgáriasodásának korszaka, amelyben erőteljes lendülettel igyekszik feljutni arra a színvonalra, amelyen eloszlik minden előítélet. V. ö. Ventianer : A magyar zsidóság története . Budapest 1922 II. r. II. f. 103.1. . Most megkezdődik az egyenjogosításért való küzdelem is l. Emancipáció , de a zsidóellenes körök előbb a magyartalanság vádjával illetik a zsidóságot, majd mikor ez a vád megdől l. Magyarosítás , előtérbe tolják azt a kérdést, hogy a zsidóság miért nem vesz részt az I.-i és a nehéz kézimunkákban, miért árasztja el az értelmiségi és kereskedelmi pályákat. A vádra csak az állampolitika felelhetett volna, mégis a zsidóságnak kellett megfelelni. És a zsidóság kész volt arra, hogy az elmúlt idők hibáit és mulasztásait, amelyek nem őt terhelték, helyrepótolja. Jakobovics Fülöp elnök-igazgató és Kern Jakab alelnök vezetésével megalapították A nehéz kézműveseket és a földmívelést az izraeliták közt terjesztő pesti egylet -et, hogy zsidó ifjakat neveljenek a nehéz kézimunkára és a magyar I. fejlesztésére. Az egyesület utóbb a Magyar Izraelita Kézmű- és Földmíves-egylet l. o. címet vette fel és hetven esztendős fennállása alatt sok ezer kiképzett iparost adott az országnak. Ezeknek az iparosoknak a sorát az 1846. mesterjogosítványt nyert Feiwel Lipót lakatos nyitotta meg. Az egylet vidékre is kiterjesztette működését és Aradon, Debrecenben és Nagykanizsán indult meg hasonló mozgalom. Sok akadállyal kellett megküzdeni a kezdeményezőknek és csak nagy pénzáldozattal lehetett a keresztény mestereket rábírni arra, hogy zsidó tanoncokat felvegyenek. A zsidó mesterek, akik József nádor közbenjárása folytán 1848-tól kezdve hatósági intézvényekkel és tanácsi végzésekkel szabadíttattak fel, mégis sok nehézséggel találták szembe magukat, mert a céhek zárkózottsága még mindig nem engedett fel. A kisipar így a lassú és szívós munka folytán megindult a fejlődés felé. A negyvenes évek I. mozgalmai azonban felébresztették a vállalkozási kedvet és megkezdődtek a gyáripari alapítások is. E gyárak közül, amelyek nemcsak a belföldi szükséglet kielégítésére törekedtek, de a külföld előtt is reprezentálták a magyar I-t, említésre méltó az óbudai Goldberger Sámuel és fiai kékfestő-gyára, amelyet ugyan még 1785. alapítottak, de csak a XIX. sz. negyvenes éveiben jutott a fejlődés oly fokára, amely versenyképessé tette a külföldi piacokon is. A gyár főérdeme abban áll, hogy felfokozta a termelést, amellyel eddig csak kis ipartelepek foglalkoztak. Fischer Mór l. o. alapította a herendi porcelángyárat és ezzel egészen új iparágat létesített Magyarországon és a külföld előtt megbecsülést szerzett a magyar I.-nak. Gyártmányai az 1842-iki első iparműkiállításon bronzérmet nyertek, 1847. pedig megkapták a nagy aranyérmet. 1860-ban alapították meg Pesten az Első Magyarhoni Parkettgyárat a Neuschloss Simon, Bernát és Miksa testvérek, akik már a negyvenes években nagy fakereskedést űztek és ácstelepet tartottak fenn. Zsidók alapítottak Tatán cukorgyárat és Vörösvágáson is zsidók tárták fel az opálbányát. Mandel Bernát már 1837. építette az országban a legelső gőzmalmot és így úttörője lett a malomiparnak. 1860-ban alapított műtrágyagyárat Pécsett Justus Jakab, Festetich Béla gróf anyagi és erkölcsi támogatásával. Közben a kisipar is haladt a fejlődés útján. 1851-ben a bécsi kormány rendeletben mondta ki, hogy vallása, nemzetisége, születése és szüleinek állása miatt nem zárható ki senki a kereskedelem és ipar gyakorlásából. A pesti és budai szabócéhek kérték a rendelet visszavonását, minthogy abban a katolikus vallás érdekeit látták veszélyeztetve, az 1851-iki végleges ipartörvény maguknak a kereskedelmi és iparkamaráknak ajánlatára végleg megszüntette a vallási különbséget. A kisipar annyira fejlődött, hogy 1859. a pesti Dohány-utcai templom építésénél a lakatos- és rézműves munkákat már csupa zsidó iparos végezte. Az ötvenes évek végén Pápán annyi tímár és szabó volt, hogy külön céhet alkottak, Pesten pedig 1861. a zsidó cipészek akartak külön céhbe tömörülni. Az 1879-iki párisi világkiállításkor már egész sora vonulhatott fel a magyar I. képviselőinek. Posner Károly a magyar osztály sikerült megrendezéséért az Academie national agricole manufacturiére et commercial nagy aranyérmét kapta. Magas kitüntetésben részesültek még: Nagel Hermán vasöntöde r.-t., Neuschloss Miksa parkettgyáros, Adler Károly szeszgyár-igazgató, Fischer Ignác majolikagyáros, Fischer Sámuel porcelángyáros, Egger Sámuel aranyműves, Löwinger Károly bőröndös és Spitzer Miksa aranyműves. Az 1879-iki székesfehérvári országos kiállítás alkalmával kitüntették: Brüll Lipót malomtulajdonost, Léderer Sándor bányatulajdonost, Márkus Ignác és Ullmann Lajost,a pécsi szénbányák képviselőit. Ezen a kiállításon a 7184 magánkiállító között 1155 volt zsidó. 1855-ben az ország összlakosságának 4,8 százalékát tette a zsidóság, tehát az a körülmény, hogy az I.-i kiállítók közt 16 százalékban vehetett részt a zsidó I., mutatja leginkább azt a fejlődést, amit néhány évtized alatt elért és javára szolgált az ország fejlődésének. Egyébként 1870- 1890-ig a következő zsidó iparosok részesültek arany- és nagy ezüstérem kitüntetésében az Országos Iparegyesület részéről a magyar I. fejlesztése körül szerzett érdemeikért: A legelső ezüstérmet 1870. Schön Jakab zsinór- és paszományos kapta; utána következtek: Dembitz M. aranyműves, Engel Adolf faiparos Pécs, Ehrlich Miklós mázoló, Fischer József szalaggyáros, Lajtha Bruck, Fischer Károly bőrgyáros, Feiwel Lipót lakatos, Fischer Ignác porcelánfestő, Fischer Vilmos porcelánfestő, Grosz és Weisz kalapgyáros, Hirsch Ignác vízmentes ponyvagyáros, Hoffmann Z. kárpitos, Komorner Sámuel márványárugyáros, Knopp és Steiner cégtáblagyár, Krausz Mayer szeszgyára, Krausz és Linczer szeszgyára, Kaufmann Lázár kondor- és kóctelepe, Ludwig Lipót harisnyagyára, Légrády testvérek kő- és könyvnyomdája, Leichtner és Társa szövő- és kötőgyára, Jaulusz és Hoffmann kőszénbánya, Neuschloss K. Fiai parkettagyára, Neumann Vilmos papírlemezgyára, Ohrenstein Testvérek cementgyárosok, Beocsin, Préger Zsigmond tükörüveggyár Keszthely, Rubin és Krausz aranylánckészítők, Sprinzl Mór ács Pozsony, Steinschneider Jakab ágytakarógyára, Schwartz Antal cipész, Spitzer Miksa aranyműves, Schuk Náthán mérleggyára, Taussig József keretgyára, Weiner Mór bádogos, Wolfner Gyula és Társa bőrgyára, Zwack J. likőrgyára, Havas Sándor láncgyáros, Fischer és Heidlberg vegyészeti gyára, Weisz Berthold és Manfréd konzervgyára, Ádler Lajos lakatos, Diamant Manó aranyműves, Fuchs G. mérleggyáros, Kőnig Izidor bútorasztalos, Breitner Testvérek ezüst- és zománcgyárosok, Laczkó Testvérek bőrgyára Liptószentmiklóson, Vogel Mór ékszergyáros, Link Fülöp ötvös, Schön Antal cukrász Győr, Berger Jakab bádogos Ungvár, Engelsmann Henrik épületbádogos, Kunody és Krausz kalapgyárosok, Egger Testvérek villamossági gyár, Ehrlich J. és H. kályhagyára, Freund A. bőrárugyára, Sátori Miksa és Mór ásvány- és kőmalma, Stern József kefegyára Debrecen, Garai Ármin kárpitos, Margulics Miksa gépszíjgyára, Fischer Adolf lakatosárugyára, Mautner Gyula szabó Veszprém, Bérczi D. Sándor hímző minta gyára, Wessel Lipót posztógyáros Veszprém, Blau Mór cipész Felcsúth, Grosz Ignác ecetgyára Hajdúszoboszló, Katzer József szűcs, Reitzer Lipót Szeged, a háziipar fejlesztéséért, Strausz Béla cukorgyáros Pécsett, Sichermann Lipót szerkovács, Freund Jakab festőgyár, Schwarz Róza nyakkendőgyára, Winkler Simon illatszergyára Szabadkán és még sokan mások is. Az 1896-iki millenáris kiállítás már teljes egészében megmutatta azt az eredményt, amit a magyar zsidóság I.-a az utolsó három évtized alatt elért. Az ezeresztendős fejlődési lehetőségből a zsidóság számára ekkor még csak harminc esztendő jutott, de a produktivitásnak mégis olyan fokáig jutott el, hogy az ország közgazdaságának felépítése körül már jelentős érdemekre hivatkozhatott. A zsidóság I.-ának reprezentánsai közül a legfelsőbb részről ezért számosan magas kitüntetésekben részesültek. Kitüntetéseket kaptak: Gelleri Mór az Országos Iparegyesület igazgatója, Nauschloss Marcell nagyiparos, Mende Bódog, Weisz Manfréd, Wolfner Lajos gyárosok, Baumgartner Henrik hajógyári igazgató, Braun Miksa vasútforgalmi igazgató, Brüll Ármin vasgyári igazgató,, Fischer Béla villanygyári igazgató, Krausz Lajos gyáros, Goldberger Berthold gyáros, Reismann Lázár kőszénbánya igazgató, Altschul Arthur varrógépgyár igazgató, Bálint Sándor téglagyári igazagtó, Gerő Lajos könyvnyomda igazgató, Mauthner Izidor szövőgyári igazgató, Ohrenstein Henrik cementgyáros, Abeles Vilmos bőrgyáros, Cettel Gyula vonalzó intézet tulajdonos, Feiwel Lipót vasbútorgyáros, Fellner Ottó gőzmalom igazgató, Fischer Győző műszerész, Gelb Manó kárpitos, Grossmann Miksa kádár, Jusztusz Dezső gyáros, Weisz Gyula gőzmalom igazgató, Wollák Samu gyáros, Erdélyi Mór fényképész, Gerő Adolf cipész, Sichermann Lipót szerszámkovács, Szekulesz Ede művirággyáros, Braun József pezsgőgyáros és Mauthner Mihály bőrgyáros. Az ország addig elhanyagolt I.-a felvirágoztatása körül a következő zsidó kézben levő ipartelepek szereztek leginkább érdemeket a múlt század végéig. V. ö. Matlekovics S., Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor Vegyészeti ipar. Szappan- és gyertyagyárosok: Machlup H. 1868. alakult , Grünwald Sándor, Rosenthal Jakab, Krausz József H., Berger J. N., Berger Manó, Szekula Mór. Gyufagyárak: Neubauer Károly Győr , Spitzer Testvérek Baja , Grossmann Dávid Munkács , Stermann M. Nagyszombat , Husz Mór Szolnok , Schön Bernát és Klein Ignác Újpest , Stein és Rosenstrausz Erzsébetfalva , Reisner Manó Gyula , Kux Adolt Turdossin és Grosz Izráel Tokaj . Keményítőgyárak: Plan és Fried, Mellinger Mór, Freund és Neumann Szered , Pollák S. Sárvár , Hahn Adolf Debrecen , Kánitz Jenő, Eger , Löwy és Társa Szabadka , Frankl Vilmos Párkány , Ungár Ignác Kassa . Olajgyárak: Mandel Ede Nyírbátor , Feldmann Manó Nyíregyháza , Rosenfeld Lipót Técső , Meller Ignác Győr , Kohn Adolf Ujverbász , Brichta Jakab Trencsén , Schwarczer Mór Mátészalka , Freund Lajos Szentes , Bernauer Lajos Újpest . Enyvgyárak: Leiner Fülöp és Fiai és Leiner Testvérek Újpest . Műtrágyagyárak: Mogyorósy és Stein Soroksár , Sátori Miksa Mezőtelegd , Singer József és Steiner Miksa Temesvár , Steiner J. Pozsony , Singer Testvérek Arad . Csersavgyárak: Haas Adolf Hradek , Guttmann S. H. Belisce , Neuschloss-féle Naschitz . Spódiumgyárak: Steiner J. Pozsony , Klein Jakab Kispalugya , Steiner Miksa Temesvár , Hofman Péter Bártfa , Schächter Ignác Ujszőny , Steiner F. és Fia Szeged . Kenőcsgyárak: Lusztig és Beck, Schönwald N., Kohn és Fried, Kollár és Breitner Újpest , Reich Jenő Kispest . Vegyészeti gyárak: Ficher és Heidelberg, Reiss B., Trebics Mór Nagymarton . Élelmiszergyár. Cukorgyárak: A nagysurányi gyárat 1854. alapította Frey Gerzson és Lipman, a diószegi gyárat 1868. Kuffner és Guttmann, a magyarfalvit 1870. Löw-Beer M., a hatvanit 1889. Deutsch Ignác és Fia, a selypit 1890. Schossberger Henrik és Rudolf,az oroszkait 1894 Deutsch Sándor és József, a sárvárit u. a. l895. Cukrászipar- és cukorkagyárak: Rehberger Adolf, Klein és Bäumel, Brammer Henrik, Drucker és Róth, Lux és Utasi, Villányi és Társa, Schwarcz Antal és Társa, Weisz József E. L., Schmidl L. Győrsziget , Deutsch és Pollák Miskolc , Freund Ödön, Strausz és Társa Pécs . Szalámigyárak: Herz Ármin Fiai, Redlich és Fia, Fleischmann Lipót, Weil Ede, Goldscheider Károly, Perlesz József, Pick Márk, Czinner és Társa, Schwarcz E. és Fiai Szeged ,Paprikagyárak: Kotányi János és Pártos Nándor Szeged , Hofbauer Simon és Klein Ignác Tolna . Kávépótlógyárak: Wertheimer és Frankl, Franck Henrik és Fiai Kassa , Beck Mór Érmihályfalva . Tésztagyárak: Reisner Henrik Fiume , Neumann J. és Társa és Deutsch Károly Győr , Czinner és Társa Szeged . Cognacfőzök: Weisz és Laczkó, Blau M. és Fiai Nagykanizsa , Első Alföldi Cognacgyár Brachfeld, Kecskemét . Serfőzök: Stein Testvérek és Deutsch Ármin és Fia Pozsony , Hirschfeld J. Pécs , Grün és Fia Besztercebánya . Szeszgyárak: Berger Dániel Nagyvárad , Blau Testvérek Temesvár , Stern Ignác Egyedi Lajos atyja, Újpest , Fantó és Geyduschek Holics , Fleiszig Testvérek Fogaras , Frisch Gyula Versec , Grünwald és Társa Budapest , Hirsch Ödön Kolozsvár , Holicser Lipót Szinérváralja , Krausz Izidor Budapest , Kremsier Mór Pálfalu , Linzer Károly Budapest , Mandl Ede Ny0rbátor , Mittelmann és Fia Arad , Moskovics Mór Nagyvárad , Neumann Testvérek Arad , Schwarcz Mór Mátészalka , Spitzer Benő Baja , Taglicht és Fleiszig Fogaras , Weisz Mózes és Bernát Munkács , Wodianer Albert Komjáth , Wohl Hermán Mucsiny . Ecetgyárak: Raabstein A. Újvidék , Reisz Mór Arad , Schwarcz Ferenc Miskolc . Agyagipar: Weisz Lipót Mechala , Lichtner Dávid es Fia Szeged , Schwarcz Jakab Keszteg , Heller F. Budapest Grünwald M. Pozsony , Krén Ignác Székesfehérvár , Telek Ármin Szliács- Haraszt , Borovitz Manó Kaposvár , Weinstein Jakab Rozsnyó . Üvegipar: Scwarcz A. és Fiai Pálfalva , Reich Márk Sólyomkő , Birnbaum Bernát és Ganzfried József Sáros Livó , Rubin Sámuel és Lorber Juda Szervartó , Kurzweil Bernát Incevölgy , Zeiger Ábrahám és Nuszbaum Mendel Felső-Hrabasica , Goldstein Testvérek Regéc . Vasipar: Buchwald Sándor, Hegedűs Adolf, Hertzka, Berger és Márkus, Stern és Merkl. Faipar: Goldberger Zsigmond, Hirschler Ármin, Wellisch Náthán, Löwy D. és Fiai Újpest, Neuschloss Ödön és Marcell, Engel Adolf Pécsi . Bőripar: Wolfner Gyula és Társa Újpest , Mauthner Testvérek Újpest . Weisz Ármin és Fia Újpest , Strasser és Schönfeld Újpest , Machlup Testvérek, Grünwald J. és Fia Szombathely , Krausz József Fia Marcali , Fried Bernát Fia Simontornya , Horn Adolf Esztergom , Groszmann Mór Pécsujfalu , Leopold Sándor Fiai Tatatóváros , Abeles Adolf és Fia, Margulies M. gépszíjgyár. Papíripar: Spiegel Vilmos Kisszeben , Weil József, Préger Samu, Szilárd Mór, Deutsch és Wachsmann, Glück Zsigmond, Rosenfeld J. Nacpál , Salzer Jakab, Posner Károly Lajos, Czettel és Deutsch. Kékfestőipar: Goldberger Sámuel és Fiai, Spitzer T. Apatin , Cobner és Társa. Gombkötőipar: Wollák és Berkovics, Schön Jakab, Fischer Gusztáv. Kesztyűipar : Polacsek A. Hugó, Hendl Mór, Ormai Mór. Arany-, ezüst- és díszműárugyárak: Bachruch A., Grünstein Henrik, Breitner Testvérek, Rothberger Jakab, Sienger és Fleischmann, Mandl Henrik, Wisinger Mór, Löfkovics Arthur Debrecen . Könyvnyomdaipar: Kunossy Vilmos és Márkus Samu. Malomipar: Gizella, Hengermalom, Pannónia, Viktória, Concordia, Erzsébet, Lujza és a Hitelbank malmai. Ezeknek alapítói és igazgatóvezetői nagyrészt zsidók voltak és nagy érdemük van abban, hogy a magyar liszt versenyképessé lett a világpiacon. Bányaipar: Salgótarjáni, Észak-magyarországi, Magyar Általános Kőszénbánya, Borsodi és Esztergomi szénbányaművek. Ezeket is zsidók alapították és fejlesztették ki közgazdasági életünk számottevő szerveivé. Ugyanígy zsidók által alapított és vezetett részvénytársaságok teremtették meg a rimamurányi és a Resica-aninai vasműveket és hosszú láncolata sorakozik ezeken kívül azoknak a faipari telepeknek, szövőgyáraknak, villamos telepeknek ruggyantagyáraknak, könyvnyomdáknak, mezei és iparvasútgyáraknak, amelyeknél zsidók működnek közre a magyar nagyipar fejlesztésének érdekében. És ugyancsak zsidók voltak a szellemi vezérei a Gyáriparosok Országos Szövetségének: Chorin Ferenc és Neményi Ambrus, mint ahogy ma is egyik főirányítója Fenyő Miksa. A békeidők rendszeres és csöndes I.-i fejlődésének korszakát elementáris erővel szakította meg 1914. a világháború kitörése. Ez a megszakítás csak a fejlődés rendszerében mutatkozott, mert most valósággal forradalmát élte át az I., a produktivitás tempója megsokszorozódott, a technikai átszerelések a békeüzemekről a hadicikkek gyártására elképzelhetetlenül rövid idő alatt megváltoztatta a nagyipar egész berendezkedését. A megrendelő és a fogyasztó javarészben az állam, illetve a hadsereg volt és az ipartelepek valósággal üzemévé lettek a hadseregnek. A Weisz Manfréd-gyár és a Wolfner gyár a háborús I.-i termelésnek olyan példáját szolgáltatta, ami nemcsak a magyar I. történetében, de a hadtörténetemben is a legnagyobb ismerést érdemli meg. A háború befejezése és a nagy gazdasági összeomlás a békeüzemre redukált ipartelepeket is nagy megpróbáltatások elé állította. Az iparvállalatoknál a személyi és üzemi leépítések egymást érték, esztendők elmúlta után azonban a vérkeringés lassan-lassan visszatért az I.-i életbe is és ma a gazdasági konszolidációval a magyar I. ismét a fejlődés útjára került. Szép példáját mutatják ennek az esztendőnkénti mintavásárok. Az Országos Statisztikai Hivatal az 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint az I.-ban a következőképen oszlottak meg a zsidók: Összlétszám, Zsidó, Önállók, segédek, Önállók, segédek - Asztalos : 54,507 87,421 1.329 1,9-42; Borbély: 9,669, 12.743, 350, 334; Cipész: 60,933, 61,070, 5,422, 3.891; Korcsmáros: 29,562, 28,145, 12,343, 5,669; Kovács: 36,741, 103,357, 785, 3,296; Kőműves: 16,766, 64,178, 103, 99; Könyvnyomdász: 919, 11 959, 534, 2,701; Mészáros: 12,919, 17,839, 3,110, 8.115; Molnár: 11,373, 26.612, 466, 423; Pék: 4,718, 13,396, 1,152, 1,663; Szabó: 25,596, 38,848, 5,386, 6,148; Szűcs: 4,450, 3.496, 269, 314; Takács: 4,022, 8,063, 52, 101; Egyéb iparágak: 79,649, 261,488, 10,691, 15,414; Bányászat: 360, 63,278, 11, 85. Az 1920-iki hivatalos statisztika szerint a háború utáni Magyarországon bányászattal és kohászattal 477, I.-ral pedig 71,197 zsidóvallású egyén foglalkozik. Ebből önálló az I.-ban 28,090. tisztviselő 10,097, egyéb segédszemélyzet 33,010. Az I.-telepek tulajdonosai közül 1109 zsidóvallású. L. Magyarország.

12188.ht

CÍMSZÓ Ipa

SZÓCIKK Ipar zsidó szerep magyarország iparba ige késő kezdődik középkor kézműve iparba val szerepü meglehetőse jelentéktelen amine a magyarázata hog honalapítá utá megtelepedet kazár-zsidók min a államhatalo é a uralkod osztál részesei ne űzte kereset foglalkozásokat különfél mesterségekke inkáb zsid őslakossá ivadéka foglalkoztak amí azonba mezőgazdálkodásu el akadályoka ne gördítettek szívesebbe űzté földművelést A akko szokáso é nélkülözhetetle munkaerőt rabszolgáka használtá fe földe művelésére amiko azonba a esztergom zsina U o 111 körü végkép lehetetlenn tett számukr rabszolgákka val földmunkákat má csa kézművessé é a adás-véte marad me számukr l Kereskedele mestersége sikere gyakorlás el i nehézsége gördültek mer hetivásároka országszert szombatr tetté á é e zsid kézművese számára aki ünnepnapjuka megakartá tartani lehetetlenn tette hog áruika értékesíthessék Íg mag törvén szorított k zsidóka nemcsa földművelés d kézműipa terérő is később időkben amiko polgársá iparosa szakma szervezetekbe céhekb tömörültek állam é város gazdaságpolitikába erő befolyássa érvényesülte céhe érdekszempontja é kifejezet kenyéririgysé arr törekedett hog zsidó kereseté é megélhetés lehetőségei megszorítsa Helyenként min pl Budá é Pozsonyba versenyképességüke azza határozatta gátolták hog áruika csa zsid utcában vag sajá házaikba árulhatták vag magu házában H pedi másut rajtakaptá őket áruika bírósá elkobozta katoliku alapo áll céhe féltékenye kizárta magu közü minde idege eleme é nagyob városukban aho céhe külön-külö szervezet szabályoka alkottak zsid iparo ne maradhatott Ezeke helyeke ninc i nyom zsid iparosnak Ott aho volta zsidók aki ipar munkábó éltek szabók vargák kalaposo csa hitfelei számár dolgozhattak D eze i mindenesetr céhe kívü állottak Kiseb helységekbe azonban valószínűle olyanokban aho szervezet céhe ne alakulhattak szórványosa találn egye é kétségtelenü ne szívese látot zsid iparosokat íg pl Bazinban aho korsza vég fel eg zsid szappano é eg zsid kardcsiszá élt akike bazin vérvá l o vádlottja közöt emlí történelem Franciaországbó kiűzöt zsidók akikne Zsigmon királ megengedt Budá val letelepülést szőnyegszövé mesterségé hoztá b a országba V ö Koh S. zsidó történet Magyarországo Budapes 188 VI f 2021 Fénye Elek Di Israelite i Ungar c értekezéséve Hog zsidó elhelyeződésé a I. pályáko ennyir megnehezítették számukr egyetle megélhetés lehetőségne pénzüzle maradt szaba terrénumo tartottá fen maguka egésze addig mí zsidógyűlöle felengedet é megnyitott előttü ne csa a értelmiségi d a ipar pályáka is Rövidde azelőtt hog a elnyomatá felengedett azér volta má zsid gyáriparoso i a országban min 1755-be Simo Jaka é ö társa aki Trencsé vidéké gyára alapította nyírfakéregbő lepárolá útjá nyer ola készítésére Eddi Oroszországbó importáltá ez tímárságho szüksége cikket d most hog gyára üzemb helyezték szállítá körü olya nehézsége merülte fel hog gyára csakhama b kellet szüntetni ö. Mand Bernát XVIII századbel zsidó közgazdaság terveirő a Imi 1905-ik Évkönyvében A ipa reményteljeseb korszak II Józse császá am rendeletéve kezdődött amel 1781 megengedte hog zsidó szabó- varga- ácsmesterséget műasztalosságo é gyáripar űzhessene l Egyenjogúsít törekvé A 1783 Systematic genti judaica regulati c kiadot rendele bányavároso kivételéve megengedt városokba val letelepülés é ezze zsidósá közgazdaság tevékenység jelentő mértékbe megnövekedett a iparo zsid megélhetés azonba mé mindi lehetetlenn vol téve minthog ne tartozot valamel céhbe zsid iparo mos i csa számo zsid álta lakot városba élhetett mer csa hitrokona számár dolgozhatott XVIII sz végé Pozsonyba valamenny zsid iparo a úgynevezet zsid utc egyi oldalá lakott amel Pálfi-birtokho tartozot é aho szabado űzhetté a I-t A utc újab rész azonba má váro tulajdon volt it pedi csa céhbel iparoso találhatta megélhetést A 1790 kiadot D Judaei l o törvén ismé csa megerősített zsidó am jogait amike II Józseftő kapta é ebbe a állapotba élte 1840-ig természetese viszontagságo körülménye között mer a antiszemitizmusna csa a eszköze változta me középko óta d lényegébe a elnyomatá csa ne szűn me l Antiszemitizmu 1840-be újab törvén intézkedet zsidó jogállapotána rendezésérő l Jogkiterjeszté é e törvén kimondott az is hog mesterségeke aká magu kezükre aká vallásukbel legénye segítségéve szabado űzhetnek törvénnye kezdődi zsidó polgáriasodásána korszaka amelybe erőtelje lendülette igyekszi feljutn arr színvonalra amelye eloszli minde előítélet V ö Ventiane magya zsidósá történet Budapes 192 II r II f 103.1 Mos megkezdődi a egyenjogosításér val küzdele i l Emancipáci d zsidóellene körö előb magyartalansá vádjáva illeti zsidóságot maj miko e vá megdő l Magyarosítá előtérb toljá az kérdést hog zsidósá miér ne ves rész a I.- é nehé kézimunkákban miér árasztj e a értelmiség é kereskedelm pályákat vádr csa a állampolitik felelhetet volna mégi zsidóságna kellet megfelelni É zsidósá kés vol arra hog a elmúl idő hibái é mulasztásait amelye ne ő terhelték helyrepótolja Jakobovic Fülö elnök-igazgat é Ker Jaka alelnö vezetéséve megalapítottá nehé kézműveseke é földmívelés a izraelitá köz terjeszt pest egyle -et hog zsid ifjaka neveljene nehé kézimunkár é magya I fejlesztésére A egyesüle utób Magya Izraelit Kézmű é Földmíves-egyle l o címe vett fe é hetve esztendő fennállás alat so eze kiképzet iparos adot a országnak Ezekne a iparosokna sorá a 1846 mesterjogosítvány nyer Feiwe Lipó lakato nyitott meg A egyle vidékr i kiterjesztett működésé é Aradon Debrecenbe é Nagykanizsá indul me hasonl mozgalom So akadállya kellet megküzden kezdeményezőkne é csa nag pénzáldozatta lehetet keresztén mestereke rábírn arra hog zsid tanoncoka felvegyenek zsid mesterek aki Józse nádo közbenjárás folytá 1848-tó kezdv hatóság intézvényekke é tanács végzésekke szabadíttatta fel mégi so nehézségge találtá szemb magukat mer céhe zárkózottság mé mindi ne engedet fel kisipa íg lass é szívó munk folytá megindul fejlődé felé negyvene éve I mozgalma azonba felébresztetté vállalkozás kedve é megkezdődte gyáripar alapításo is gyára közül amelye nemcsa belföld szükségle kielégítésér törekedtek d külföl előt i reprezentáltá magya I-t említésr mélt a óbuda Goldberge Sámue é fia kékfestő-gyára amelye ugya mé 1785 alapítottak d csa XIX sz negyvene éveibe jutot fejlődé ol fokára amel versenyképess tett külföld piacoko is gyá főérdem abba áll hog felfokozt termelést amellye eddi csa ki ipartelepe foglalkoztak Fische Mó l o alapított herend porcelángyára é ezze egésze ú iparága létesítet Magyarországo é külföl előt megbecsülés szerzet magya I.-nak Gyártmánya a 1842-ik els iparműkiállításo bronzérme nyertek 1847 pedi megkaptá nag aranyérmet 1860-ba alapítottá me Peste a Els Magyarhon Parkettgyára Neuschlos Simon Berná é Miks testvérek aki má negyvene évekbe nag fakereskedés űzte é ácstelepe tartotta fenn Zsidó alapította Tatá cukorgyára é Vörösvágáso i zsidó tártá fe a opálbányát Mande Berná má 1837 épített a országba legels gőzmalmo é íg úttörőj let malomiparnak 1860-ba alapítot műtrágyagyára Pécset Justu Jakab Festetic Bél gró anyag é erkölcs támogatásával Közbe kisipa i halad fejlődé útján 1851-be bécs kormán rendeletbe mondt ki hog vallása nemzetisége születés é szüleine állás miat ne zárhat k senk kereskedele é ipa gyakorlásából pest é buda szabócéhe kérté rendele visszavonását minthog abba katoliku vallá érdekei láttá veszélyeztetve a 1851-ik véglege ipartörvén magukna kereskedelm é iparkamarákna ajánlatár végle megszüntett vallás különbséget kisipa annyir fejlődött hog 1859 pest Dohány-utca templo építéséné lakatos é rézműve munkáka má csup zsid iparo végezte A ötvene éve végé Pápá anny tímá é szab volt hog külö céhe alkottak Peste pedi 1861 zsid cipésze akarta külö céhb tömörülni A 1879-ik páris világkiállításko má egés sor vonulhatot fe magya I képviselőinek Posne Károl magya osztál sikerül megrendezéséér a Academi nationa agricol manufacturiér e commercia nag aranyérmé kapta Maga kitüntetésbe részesülte még Nage Hermá vasöntöd r.-t. Neuschlos Miks parkettgyáros Adle Károl szeszgyár-igazgató Fische Igná majolikagyáros Fische Sámue porcelángyáros Egge Sámue aranyműves Löwinge Károl bőröndö é Spitze Miks aranyműves A 1879-ik székesfehérvár országo kiállítá alkalmáva kitüntették Brül Lipó malomtulajdonost Lédere Sándo bányatulajdonost Márku Igná é Ullman Lajost, pécs szénbányá képviselőit Eze kiállításo 718 magánkiállít közöt 115 vol zsidó 1855-be a orszá összlakosságána 4, százaléká tett zsidóság tehá a körülmény hog a I.- kiállító köz 1 százalékba vehetet rész zsid I. mutatj leginkáb az fejlődést ami néhán évtize alat elér é javár szolgál a orszá fejlődésének Egyébkén 1870 1890-i következ zsid iparoso részesülte arany é nag ezüstére kitüntetésébe a Országo Iparegyesüle részérő magya I fejlesztés körü szerzet érdemeikért legels ezüstérme 1870 Schö Jaka zsinór é paszományo kapta után következtek Dembit M aranyműves Enge Adol faiparo Pécs Ehrlic Mikló mázoló Fische Józse szalaggyáros Lajth Bruck Fische Károl bőrgyáros Feiwe Lipó lakatos Fische Igná porcelánfestő Fische Vilmo porcelánfestő Gros é Weis kalapgyáros Hirsc Igná vízmente ponyvagyáros Hoffman Z kárpitos Komorne Sámue márványárugyáros Knop é Steine cégtáblagyár Kraus Maye szeszgyára Kraus é Lincze szeszgyára Kaufman Lázá kondor é kóctelepe Ludwi Lipó harisnyagyára Légrád testvére kő é könyvnyomdája Leichtne é Társ szövő é kötőgyára Jaulus é Hoffman kőszénbánya Neuschlos K Fia parkettagyára Neuman Vilmo papírlemezgyára Ohrenstei Testvére cementgyárosok Beocsin Prége Zsigmon tükörüveggyá Keszthely Rubi é Kraus aranylánckészítők Sprinz Mó ác Pozsony Steinschneide Jaka ágytakarógyára Schwart Anta cipész Spitze Miks aranyműves Schu Náthá mérleggyára Taussi Józse keretgyára Weine Mó bádogos Wolfne Gyul é Társ bőrgyára Zwac J likőrgyára Hava Sándo láncgyáros Fische é Heidlber vegyészet gyára Weis Berthol é Manfré konzervgyára Ádle Lajo lakatos Diaman Man aranyműves Fuch G mérleggyáros Kőni Izido bútorasztalos Breitne Testvére ezüst é zománcgyárosok Laczk Testvére bőrgyár Liptószentmiklóson Voge Mó ékszergyáros Lin Fülö ötvös Schö Anta cukrás Győr Berge Jaka bádogo Ungvár Engelsman Henri épületbádogos Kunod é Kraus kalapgyárosok Egge Testvére villamosság gyár Ehrlic J é H kályhagyára Freun A bőrárugyára Sátor Miks é Mó ásvány é kőmalma Ster Józse kefegyár Debrecen Gara Ármi kárpitos Margulic Miks gépszíjgyára Fische Adol lakatosárugyára Mautne Gyul szab Veszprém Bércz D Sándo hímz mint gyára Wesse Lipó posztógyáro Veszprém Bla Mó cipés Felcsúth Gros Igná ecetgyár Hajdúszoboszló Katze Józse szűcs Reitze Lipó Szeged háziipa fejlesztéséért Straus Bél cukorgyáro Pécsett Sicherman Lipó szerkovács Freun Jaka festőgyár Schwar Róz nyakkendőgyára Winkle Simo illatszergyár Szabadká é mé soka máso is A 1896-ik millenári kiállítá má telje egészébe megmutatt az a eredményt ami magya zsidósá I.- a utols háro évtize alat elért A ezeresztendő fejlődés lehetőségbő zsidósá számár ekko mé csa harmin esztend jutott d produktivitásna mégi olya fokái jutot el hog a orszá közgazdaságána felépítés körü má jelentő érdemekr hivatkozhatott zsidósá I.-ána reprezentánsa közü legfelsőb részrő ezér számosa maga kitüntetésekbe részesültek Kitüntetéseke kaptak Geller Mó a Országo Iparegyesüle igazgatója Nauschlos Marcel nagyiparos Mend Bódog Weis Manfréd Wolfne Lajo gyárosok Baumgartne Henri hajógyár igazgató Brau Miks vasútforgalm igazgató Brül Ármi vasgyár igazgató, Fische Bél villanygyár igazgató Kraus Lajo gyáros Goldberge Berthol gyáros Reisman Lázá kőszénbány igazgató Altschu Arthu varrógépgyá igazgató Bálin Sándo téglagyár igazagtó Ger Lajo könyvnyomd igazgató Mauthne Izido szövőgyár igazgató Ohrenstei Henri cementgyáros Abele Vilmo bőrgyáros Cette Gyul vonalz intéze tulajdonos Feiwe Lipó vasbútorgyáros Fellne Ott gőzmalo igazgató Fische Győz műszerész Gel Man kárpitos Grossman Miks kádár Jusztus Dezs gyáros Weis Gyul gőzmalo igazgató Wollá Sam gyáros Erdély Mó fényképész Ger Adol cipész Sicherman Lipó szerszámkovács Szekules Ed művirággyáros Brau Józse pezsgőgyáro é Mauthne Mihál bőrgyáros A orszá addi elhanyagol I.- felvirágoztatás körü következ zsid kézbe lev ipartelepe szerezte leginkáb érdemeke múl száza végéig V ö Matlekovic S. Magyarorszá közgazdaság é közművelődés állapot ezeréve fennállásako Vegyészet ipar Szappan é gyertyagyárosok Machlu H 1868 alakul Grünwal Sándor Rosentha Jakab Kraus Józse H. Berge J N. Berge Manó Szekul Mór Gyufagyárak Neubaue Károl Győ Spitze Testvére Baj Grossman Dávi Munkác Sterman M Nagyszomba Hus Mó Szolno Schö Berná é Klei Igná Újpes Stei é Rosenstraus Erzsébetfalv Reisne Man Gyul Ku Adol Turdossi é Gros Izráe Toka Keményítőgyárak Pla é Fried Mellinge Mór Freun é Neuman Szere Pollá S Sárvá Hah Adol Debrece Kánit Jenő Ege Löw é Társ Szabadk Frank Vilmo Párkán Ungá Igná Kass Olajgyárak Mande Ed Nyírbáto Feldman Man Nyíregyház Rosenfel Lipó Técs Melle Igná Győ Koh Adol Ujverbás Bricht Jaka Trencsé Schwarcze Mó Mátészalk Freun Lajo Szente Bernaue Lajo Újpes Enyvgyárak Leine Fülö é Fia é Leine Testvére Újpes Műtrágyagyárak Mogyorós é Stei Soroksá Sátor Miks Mezőteleg Singe Józse é Steine Miks Temesvá Steine J Pozson Singe Testvére Ara Csersavgyárak Haa Adol Hrade Guttman S H Belisc Neuschloss-fél Naschit Spódiumgyárak Steine J Pozson Klei Jaka Kispalugy Steine Miks Temesvá Hofma Péte Bártf Schächte Igná Ujszőn Steine F é Fi Szege Kenőcsgyárak Luszti é Beck Schönwal N. Koh é Fried Kollá é Breitne Újpes Reic Jen Kispes Vegyészet gyárak Fiche é Heidelberg Reis B. Trebic Mó Nagymarto Élelmiszergyár Cukorgyárak nagysurány gyára 1854 alapított Fre Gerzso é Lipman diószeg gyára 1868 Kuffne é Guttmann magyarfalvi 1870 Löw-Bee M. hatvani 1889 Deutsc Igná é Fia selypi 1890 Schossberge Henri é Rudolf,a oroszkai 189 Deutsc Sándo é József sárvári u a l895 Cukrászipar é cukorkagyárak Rehberge Adolf Klei é Bäumel Bramme Henrik Drucke é Róth Lu é Utasi Villány é Társa Schwarc Anta é Társa Weis Józse E L. Schmid L Győrszige Deutsc é Pollá Miskol Freun Ödön Straus é Társ Péc Szalámigyárak Her Ármi Fiai Redlic é Fia Fleischman Lipót Wei Ede Goldscheide Károly Perles József Pic Márk Czinne é Társa Schwarc E é Fia Szege ,Paprikagyárak Kotány Jáno é Párto Nándo Szege Hofbaue Simo é Klei Igná Toln Kávépótlógyárak Wertheime é Frankl Franc Henri é Fia Kass Bec Mó Érmihályfalv Tésztagyárak Reisne Henri Fium Neuman J é Társ é Deutsc Károl Győ Czinne é Társ Szege Cognacfőzök Weis é Laczkó Bla M é Fia Nagykanizs Els Alföld Cognacgyá Brachfeld Kecskemé Serfőzök Stei Testvére é Deutsc Ármi é Fi Pozson Hirschfel J Péc Grü é Fi Besztercebány Szeszgyárak Berge Dánie Nagyvára Bla Testvére Temesvá Ster Igná Egyed Lajo atyja Újpes Fant é Geydusche Holic Fleiszi Testvére Fogara Frisc Gyul Verse Grünwal é Társ Budapes Hirsc Ödö Kolozsvá Holicse Lipó Szinérváralj Kraus Izido Budapes Kremsie Mó Pálfal Linze Károl Budapes Mand Ed Ny0rbáto Mittelman é Fi Ara Moskovic Mó Nagyvára Neuman Testvére Ara Schwarc Mó Mátészalk Spitze Ben Baj Taglich é Fleiszi Fogara Weis Móze é Berná Munkác Wodiane Alber Komját Woh Hermá Mucsin Ecetgyárak Raabstei A Újvidé Reis Mó Ara Schwarc Feren Miskol Agyagipar Weis Lipó Mechal Lichtne Dávi e Fi Szege Schwarc Jaka Keszte Helle F Budapes Grünwal M Pozson Kré Igná Székesfehérvá Tele Ármi Szliács Harasz Borovit Man Kaposvá Weinstei Jaka Rozsny Üvegipar Scwarc A é Fia Pálfalv Reic Már Sólyomk Birnbau Berná é Ganzfrie Józse Sáro Liv Rubi Sámue é Lorbe Jud Szervart Kurzwei Berná Incevölg Zeige Ábrahá é Nuszbau Mende Felső-Hrabasic Goldstei Testvére Regé Vasipar Buchwal Sándor Hegedű Adolf Hertzka Berge é Márkus Ster é Merkl Faipar Goldberge Zsigmond Hirschle Ármin Wellisc Náthán Löw D é Fia Újpest Neuschlos Ödö é Marcell Enge Adol Pécs Bőripar Wolfne Gyul é Társ Újpes Mauthne Testvére Újpes Weis Ármi é Fi Újpes Strasse é Schönfel Újpes Machlu Testvérek Grünwal J é Fi Szombathel Kraus Józse Fi Marcal Frie Berná Fi Simontorny Hor Adol Esztergo Groszman Mó Pécsujfal Leopol Sándo Fia Tatatóváro Abele Adol é Fia Margulie M gépszíjgyár Papíripar Spiege Vilmo Kisszebe Wei József Prége Samu Szilár Mór Deutsc é Wachsmann Glüc Zsigmond Rosenfel J Nacpá Salze Jakab Posne Károl Lajos Czette é Deutsch Kékfestőipar Goldberge Sámue é Fiai Spitze T Apati Cobne é Társa Gombkötőipar Wollá é Berkovics Schö Jakab Fische Gusztáv Kesztyűipa Polacse A Hugó Hend Mór Orma Mór Arany- ezüst é díszműárugyárak Bachruc A. Grünstei Henrik Breitne Testvérek Rothberge Jakab Sienge é Fleischmann Mand Henrik Wisinge Mór Löfkovic Arthu Debrece Könyvnyomdaipar Kunoss Vilmo é Márku Samu Malomipar Gizella Hengermalom Pannónia Viktória Concordia Erzsébet Lujz é Hitelban malmai Ezekne alapító é igazgatóvezető nagyrész zsidó volta é nag érdemü va abban hog magya lisz versenyképess let világpiacon Bányaipar Salgótarjáni Észak-magyarországi Magya Általáno Kőszénbánya Borsod é Esztergom szénbányaművek Ezeke i zsidó alapítottá é fejlesztetté k közgazdaság életün számottev szerveivé Ugyaníg zsidó álta alapítot é vezetet részvénytársaságo teremtetté me rimamurány é Resica-anina vasműveke é hossz láncolat sorakozi ezeke kívü azokna faipar telepeknek szövőgyáraknak villamo telepekne ruggyantagyáraknak könyvnyomdáknak meze é iparvasútgyáraknak amelyekné zsidó működne közr magya nagyipa fejlesztéséne érdekében É ugyancsa zsidó volta szellem vezére Gyáriparoso Országo Szövetségének Chori Feren é Nemény Ambrus min ahog m i egyi főirányítój Feny Miksa békeidő rendszere é csönde I.- fejlődéséne korszaká elementári erőve szakított me 1914 világhábor kitörése E megszakítá csa fejlődé rendszerébe mutatkozott mer mos valóságga forradalmá élt á a I. produktivitá tempój megsokszorozódott technika átszerelése békeüzemekrő hadicikke gyártásár elképzelhetetlenü rövi id alat megváltoztatt nagyipa egés berendezkedését megrendel é fogyaszt javarészbe a állam illetv hadsere vol é a ipartelepe valóságga üzemév lette hadseregnek Weis Manfréd-gyá é Wolfne gyá háború I.- termelésne olya példájá szolgáltatta am nemcsa magya I történetében d hadtörténetembe i legnagyob ismerés érdeml meg hábor befejezés é nag gazdaság összeomlá békeüzemr redukál ipartelepeke i nag megpróbáltatáso el állította A iparvállalatokná személy é üzem leépítése egymás érték esztendő elmúlt utá azonba vérkeringé lassan-lassa visszatér a I.- életb i é m gazdaság konszolidációva magya I ismé fejlődé útjár került Szé példájá mutatjá enne a esztendőnként mintavásárok A Országo Statisztika Hivata a 1910-i évrő kiadot hivatalo kimutatás szerin a I.-ba következőképe oszlotta me zsidók Összlétszám Zsidó Önállók segédek Önállók segéde Asztalo 54,50 87,42 1.32 1,9-42 Borbély 9,669 12.743 350 334 Cipész 60,933 61,070 5,422 3.891 Korcsmáros 29,562 28,145 12,343 5,669 Kovács 36,741 103,357 785 3,296 Kőműves 16,766 64,178 103 99 Könyvnyomdász 919 1 959 534 2,701 Mészáros 12,919 17,839 3,110 8.115 Molnár 11,373 26.612 466 423 Pék 4,718 13,396 1,152 1,663 Szabó 25,596 38,848 5,386 6,148 Szűcs 4,450 3.496 269 314 Takács 4,022 8,063 52 101 Egyé iparágak 79,649 261,488 10,691 15,414 Bányászat 360 63,278 11 85 A 1920-ik hivatalo statisztik szerin hábor után Magyarországo bányászatta é kohászatta 477 I.-ra pedi 71,19 zsidóvallás egyé foglalkozik Ebbő önáll a I.-ba 28,090 tisztvisel 10,097 egyé segédszemélyze 33,010 A I.-telepe tulajdonosa közü 110 zsidóvallású L Magyarország

12188.h

CÍMSZ Ip

SZÓCIK Ipa zsid szere magyarorszá iparb ig kés kezdődi középko kézműv iparb va szerep meglehetős jelentéktele amin magyarázat ho honalapít ut megtelepede kazár-zsidó mi államhatal uralko osztá részese n űzt kerese foglalkozásoka különfé mesterségekk inká zsi őslakoss ivadék foglalkozta am azonb mezőgazdálkodás e akadályok n gördítette szívesebb űzt földművelés akk szokás nélkülözhetetl munkaerő rabszolgák használt f föld művelésér amik azonb esztergo zsin 11 kör végké lehetetlen tet számuk rabszolgákk va földmunkáka m cs kézművess adás-vét mara m számuk Kereskedel mesterség siker gyakorlá e nehézség gördülte me hetivásárok országszer szombat tett zsi kézműves számár ak ünnepnapjuk megakart tartan lehetetlen tett ho áruik értékesíthessé Í ma törvé szorítot zsidók nemcs földművelé kézműip terér i későb időkbe amik polgárs iparos szakm szervezetekb céhek tömörülte álla váro gazdaságpolitikáb er befolyáss érvényesült céh érdekszempontj kifejeze kenyéririgys ar törekedet ho zsid kereset megélheté lehetősége megszoríts Helyenkén mi p Bud Pozsonyb versenyképességük azz határozatt gátoltá ho áruik cs zsi utcába va saj házaikb árulhattá va mag házába ped másu rajtakapt őke áruik bírós elkobozt katolik alap ál céh féltékeny kizárt mag köz mind ideg elem nagyo városukba ah céh külön-kül szerveze szabályok alkotta zsi ipar n maradhatot Ezek helyek nin nyo zsi iparosna Ot ah volt zsidó ak ipa munkáb élte szabó vargá kalapos cs hitfele számá dolgozhatta ez mindeneset céh kív állotta Kise helységekb azonba valószínűl olyanokba ah szerveze céh n alakulhatta szórványos talál egy kétségtelen n szíves láto zsi iparosoka í p Bazinba ah korsz vé fe e zsi szappan e zsi kardcsisz él akik bazi vérv vádlottj közö eml történele Franciaországb kiűzö zsidó akikn Zsigmo kirá megenged Bud va letelepülés szőnyegszöv mesterség hozt országb Ko S zsid történe Magyarország Budape 18 V 202 Fény Ele D Israelit Unga értekezésév Ho zsid elhelyeződés I pályák ennyi megnehezítetté számuk egyetl megélheté lehetőségn pénzüzl marad szab terrénum tartott fe maguk egész addi m zsidógyűlöl felengede megnyitot előtt n cs értelmiség ipa pályák i Rövidd azelőt ho elnyomat felengedet azé volt m zsi gyáriparos országba mi 1755-b Sim Jak társ ak Trencs vidék gyár alapított nyírfakéregb lepárol útj nye ol készítésér Edd Oroszországb importált e tímárságh szükség cikke mos ho gyár üzem helyezté szállít kör oly nehézség merült fe ho gyár csakham kelle szüntetn ö Man Berná XVII századbe zsid közgazdasá terveir Im 1905-i Évkönyvébe ip reményteljese korsza I Józs csász a rendeletév kezdődöt ame 178 megengedt ho zsid szabó varga ácsmestersége műasztalosság gyáripa űzhessen Egyenjogúsí törekv 178 Systemati gent judaic regulat kiado rendel bányaváros kivételév megenged városokb va letelepülé ezz zsidós közgazdasá tevékenysé jelent mértékb megnövekedet ipar zsi megélheté azonb m mind lehetetlen vo tév mintho n tartozo valame céhb zsi ipar mo cs szám zsi ált lako városb élhetet me cs hitrokon számá dolgozhatot XVII s vég Pozsonyb valamenn zsi ipar úgyneveze zsi ut egy oldal lakot ame Pálfi-birtokh tartozo ah szabad űzhett I- ut úja rés azonb m vár tulajdo vol i ped cs céhbe iparos találhatt megélhetés 179 kiado Judae törvé ism cs megerősítet zsid a jogai amik I Józseft kapt ebb állapotb élt 1840-i természetes viszontagság körülmény közöt me antiszemitizmusn cs eszköz változt m középk ót lényegéb elnyomat cs n szű m Antiszemitizm 1840-b úja törvé intézkede zsid jogállapotán rendezésér Jogkiterjeszt törvé kimondot a i ho mesterségek ak mag kezükr ak vallásukbe legény segítségév szabad űzhetne törvénny kezdőd zsid polgáriasodásán korszak amelyb erőtelj lendülett igyeksz feljut ar színvonalr amely eloszl mind előítéle Ventian magy zsidós történe Budape 19 I I 103. Mo megkezdőd egyenjogosításé va küzdel Emancipác zsidóellen kör elő magyartalans vádjáv illet zsidóságo ma mik v megd Magyarosít előtér tolj a kérdés ho zsidós mié n ve rés I. neh kézimunkákba mié áraszt értelmisé kereskedel pályáka vád cs állampoliti felelhete voln még zsidóságn kelle megfeleln zsidós ké vo arr ho elmú id hibá mulasztásai amely n terhelté helyrepótolj Jakobovi Fül elnök-igazga Ke Jak aleln vezetésév megalapított neh kézművesek földmívelé izraelit kö terjesz pes egyl -e ho zsi ifjak neveljen neh kézimunká magy fejlesztésér egyesül utó Magy Izraeli Kézm Földmíves-egyl cím vet f hetv esztend fennállá ala s ez kiképze iparo ado országna Ezekn iparosokn sor 184 mesterjogosítván nye Feiw Lip lakat nyitot me egyl vidék kiterjesztet működés Arado Debrecenb Nagykanizs indu m hason mozgalo S akadálly kelle megküzde kezdeményezőkn cs na pénzáldozatt lehete kereszté mesterek rábír arr ho zsi tanoncok felvegyene zsi mestere ak Józs nád közbenjárá folyt 1848-t kezd hatósá intézvényekk tanác végzésekk szabadíttatt fe még s nehézségg talált szem maguka me céh zárkózottsá m mind n engede fe kisip í las szív mun folyt megindu fejlőd fel negyven év mozgalm azonb felébresztett vállalkozá kedv megkezdődt gyáripa alapítás i gyár közü amely nemcs belföl szükségl kielégítésé törekedte külfö elő reprezentált magy I- említés mél óbud Goldberg Sámu fi kékfestő-gyár amely ugy m 178 alapította cs XI s negyven éveib juto fejlőd o fokár ame versenyképes tet külföl piacok i gy főérde abb ál ho felfokoz termelés amelly edd cs k ipartelep foglalkozta Fisch M alapítot heren porcelángyár ezz egész iparág létesíte Magyarország külfö elő megbecsülé szerze magy I.-na Gyártmány 1842-i el iparműkiállítás bronzérm nyerte 184 ped megkapt na aranyérme 1860-b alapított m Pest El Magyarho Parkettgyár Neuschlo Simo Bern Mik testvére ak m negyven évekb na fakereskedé űzt ácstelep tartott fen Zsid alapított Tat cukorgyár Vörösvágás zsid tárt f opálbányá Mand Bern m 183 építet országb legel gőzmalm í úttörő le malomiparna 1860-b alapíto műtrágyagyár Pécse Just Jaka Festeti Bé gr anya erkölc támogatásáva Közb kisip hala fejlőd útjá 1851-b béc kormá rendeletb mond k ho vallás nemzetiség születé szülein állá mia n zárha sen kereskedel ip gyakorlásábó pes bud szabócéh kért rendel visszavonásá mintho abb katolik vall érdeke látt veszélyeztetv 1851-i végleg ipartörvé magukn kereskedel iparkamarákn ajánlatá végl megszüntet vallá különbsége kisip annyi fejlődöt ho 185 pes Dohány-utc templ építésén lakato rézműv munkák m csu zsi ipar végezt ötven év vég Páp ann tím sza vol ho kül céh alkotta Pest ped 186 zsi cipész akart kül céh tömörüln 1879-i pári világkiállításk m egé so vonulhato f magy képviselőine Posn Káro magy osztá sikerü megrendezéséé Academ nation agrico manufacturié commerci na aranyérm kapt Mag kitüntetésb részesült mé Nag Herm vasöntö r.-t Neuschlo Mik parkettgyáro Adl Káro szeszgyár-igazgat Fisch Ign majolikagyáro Fisch Sámu porcelángyáro Egg Sámu aranyműve Löwing Káro bőrönd Spitz Mik aranyműve 1879-i székesfehérvá ország kiállít alkalmáv kitüntetté Brü Lip malomtulajdonos Léder Sánd bányatulajdonos Márk Ign Ullma Lajost péc szénbány képviselői Ez kiállítás 71 magánkiállí közö 11 vo zsid 1855-b orsz összlakosságán 4 százalék tet zsidósá teh körülmén ho I. kiállít kö százalékb vehete rés zsi I mutat leginká a fejlődés am néhá évtiz ala elé javá szolgá orsz fejlődéséne Egyébké 187 1890- követke zsi iparos részesült aran na ezüstér kitüntetéséb Ország Iparegyesül részér magy fejleszté kör szerze érdemeikér legel ezüstérm 187 Sch Jak zsinó paszomány kapt utá következte Dembi aranyműve Eng Ado faipar Péc Ehrli Mikl mázol Fisch Józs szalaggyáro Lajt Bruc Fisch Káro bőrgyáro Feiw Lip lakato Fisch Ign porcelánfest Fisch Vilm porcelánfest Gro Wei kalapgyáro Hirs Ign vízment ponyvagyáro Hoffma kárpito Komorn Sámu márványárugyáro Kno Stein cégtáblagyá Krau May szeszgyár Krau Lincz szeszgyár Kaufma Láz kondo kóctelep Ludw Lip harisnyagyár Légrá testvér k könyvnyomdáj Leichtn Tár szöv kötőgyár Jaulu Hoffma kőszénbány Neuschlo Fi parkettagyár Neuma Vilm papírlemezgyár Ohrenste Testvér cementgyároso Beocsi Prég Zsigmo tükörüveggy Keszthel Rub Krau aranylánckészítő Sprin M á Pozson Steinschneid Jak ágytakarógyár Schwar Ant cipés Spitz Mik aranyműve Sch Náth mérleggyár Tauss Józs keretgyár Wein M bádogo Wolfn Gyu Tár bőrgyár Zwa likőrgyár Hav Sánd láncgyáro Fisch Heidlbe vegyésze gyár Wei Bertho Manfr konzervgyár Ádl Laj lakato Diama Ma aranyműve Fuc mérleggyáro Kőn Izid bútorasztalo Breitn Testvér ezüs zománcgyároso Lacz Testvér bőrgyá Liptószentmiklóso Vog M ékszergyáro Li Fül ötvö Sch Ant cukrá Győ Berg Jak bádog Ungvá Engelsma Henr épületbádogo Kuno Krau kalapgyároso Egg Testvér villamossá gyá Ehrli kályhagyár Freu bőrárugyár Sáto Mik M ásván kőmalm Ste Józs kefegyá Debrece Gar Árm kárpito Marguli Mik gépszíjgyár Fisch Ado lakatosárugyár Mautn Gyu sza Veszpré Bérc Sánd hím min gyár Wess Lip posztógyár Veszpré Bl M cipé Felcsút Gro Ign ecetgyá Hajdúszoboszl Katz Józs szűc Reitz Lip Szege háziip fejlesztéséér Strau Bé cukorgyár Pécset Sicherma Lip szerkovác Freu Jak festőgyá Schwa Ró nyakkendőgyár Winkl Sim illatszergyá Szabadk m sok más i 1896-i millenár kiállít m telj egészéb megmutat a eredmény am magy zsidós I. utol hár évtiz ala elér ezeresztend fejlődé lehetőségb zsidós számá ekk m cs harmi eszten jutot produktivitásn még oly foká juto e ho orsz közgazdaságán felépíté kör m jelent érdemek hivatkozhatot zsidós I.-án reprezentáns köz legfelső részr ezé számos mag kitüntetésekb részesülte Kitüntetések kapta Gelle M Ország Iparegyesül igazgatój Nauschlo Marce nagyiparo Men Bódo Wei Manfré Wolfn Laj gyároso Baumgartn Henr hajógyá igazgat Bra Mik vasútforgal igazgat Brü Árm vasgyá igazgató Fisch Bé villanygyá igazgat Krau Laj gyáro Goldberg Bertho gyáro Reisma Láz kőszénbán igazgat Altsch Arth varrógépgy igazgat Báli Sánd téglagyá igazagt Ge Laj könyvnyom igazgat Mauthn Izid szövőgyá igazgat Ohrenste Henr cementgyáro Abel Vilm bőrgyáro Cett Gyu vonal intéz tulajdono Feiw Lip vasbútorgyáro Felln Ot gőzmal igazgat Fisch Győ műszerés Ge Ma kárpito Grossma Mik kádá Jusztu Dez gyáro Wei Gyu gőzmal igazgat Woll Sa gyáro Erdél M fényképés Ge Ado cipés Sicherma Lip szerszámkovác Szekule E művirággyáro Bra Józs pezsgőgyár Mauthn Mihá bőrgyáro orsz add elhanyago I. felvirágoztatá kör követke zsi kézb le ipartelep szerezt leginká érdemek mú száz végéi Matlekovi S Magyarorsz közgazdasá közművelődé állapo ezerév fennállásak Vegyésze ipa Szappa gyertyagyároso Machl 186 alaku Grünwa Sándo Rosenth Jaka Krau Józs H Berg N Berg Man Szeku Mó Gyufagyára Neubau Káro Gy Spitz Testvér Ba Grossma Dáv Munká Sterma Nagyszomb Hu M Szoln Sch Bern Kle Ign Újpe Ste Rosenstrau Erzsébetfal Reisn Ma Gyu K Ado Turdoss Gro Izrá Tok Keményítőgyára Pl Frie Melling Mó Freu Neuma Szer Poll Sárv Ha Ado Debrec Káni Jen Eg Lö Tár Szabad Fran Vilm Párká Ung Ign Kas Olajgyára Mand E Nyírbát Feldma Ma Nyíregyhá Rosenfe Lip Téc Mell Ign Gy Ko Ado Ujverbá Brich Jak Trencs Schwarcz M Mátészal Freu Laj Szent Bernau Laj Újpe Enyvgyára Lein Fül Fi Lein Testvér Újpe Műtrágyagyára Mogyoró Ste Soroks Sáto Mik Mezőtele Sing Józs Stein Mik Temesv Stein Pozso Sing Testvér Ar Csersavgyára Ha Ado Hrad Guttma Belis Neuschloss-fé Naschi Spódiumgyára Stein Pozso Kle Jak Kispalug Stein Mik Temesv Hofm Pét Bárt Schächt Ign Ujsző Stein F Szeg Kenőcsgyára Luszt Bec Schönwa N Ko Frie Koll Breitn Újpe Rei Je Kispe Vegyésze gyára Fich Heidelber Rei B Trebi M Nagymart Élelmiszergyá Cukorgyára nagysurán gyár 185 alapítot Fr Gerzs Lipma diósze gyár 186 Kuffn Guttman magyarfalv 187 Löw-Be M hatvan 188 Deuts Ign Fi selyp 189 Schossberg Henr Rudolf, oroszka 18 Deuts Sánd Józse sárvár l89 Cukrászipa cukorkagyára Rehberg Adol Kle Bäume Bramm Henri Druck Rót L Utas Villán Társ Schwar Ant Társ Wei Józs L Schmi Győrszig Deuts Poll Misko Freu Ödö Strau Tár Pé Szalámigyára He Árm Fia Redli Fi Fleischma Lipó We Ed Goldscheid Károl Perle Józse Pi Már Czinn Társ Schwar Fi Szeg ,Paprikagyára Kotán Ján Párt Nánd Szeg Hofbau Sim Kle Ign Tol Kávépótlógyára Wertheim Frank Fran Henr Fi Kas Be M Érmihályfal Tésztagyára Reisn Henr Fiu Neuma Tár Deuts Káro Gy Czinn Tár Szeg Cognacfőzö Wei Laczk Bl Fi Nagykaniz El Alföl Cognacgy Brachfel Kecskem Serfőzö Ste Testvér Deuts Árm F Pozso Hirschfe Pé Gr F Besztercebán Szeszgyára Berg Dáni Nagyvár Bl Testvér Temesv Ste Ign Egye Laj atyj Újpe Fan Geydusch Holi Fleisz Testvér Fogar Fris Gyu Vers Grünwa Tár Budape Hirs Öd Kolozsv Holics Lip Szinérváral Krau Izid Budape Kremsi M Pálfa Linz Káro Budape Man E Ny0rbát Mittelma F Ar Moskovi M Nagyvár Neuma Testvér Ar Schwar M Mátészal Spitz Be Ba Taglic Fleisz Fogar Wei Móz Bern Munká Wodian Albe Komjá Wo Herm Mucsi Ecetgyára Raabste Újvid Rei M Ar Schwar Fere Misko Agyagipa Wei Lip Mecha Lichtn Dáv F Szeg Schwar Jak Keszt Hell Budape Grünwa Pozso Kr Ign Székesfehérv Tel Árm Szliác Haras Borovi Ma Kaposv Weinste Jak Rozsn Üvegipa Scwar Fi Pálfal Rei Má Sólyom Birnba Bern Ganzfri Józs Sár Li Rub Sámu Lorb Ju Szervar Kurzwe Bern Incevöl Zeig Ábrah Nuszba Mend Felső-Hrabasi Goldste Testvér Reg Vasipa Buchwa Sándo Heged Adol Hertzk Berg Márku Ste Merk Faipa Goldberg Zsigmon Hirschl Ármi Wellis Náthá Lö Fi Újpes Neuschlo Öd Marcel Eng Ado Péc Bőripa Wolfn Gyu Tár Újpe Mauthn Testvér Újpe Wei Árm F Újpe Strass Schönfe Újpe Machl Testvére Grünwa F Szombathe Krau Józs F Marca Fri Bern F Simontorn Ho Ado Eszterg Groszma M Pécsujfa Leopo Sánd Fi Tatatóvár Abel Ado Fi Marguli gépszíjgyá Papíripa Spieg Vilm Kisszeb We Józse Prég Sam Szilá Mó Deuts Wachsman Glü Zsigmon Rosenfe Nacp Salz Jaka Posn Káro Lajo Czett Deutsc Kékfestőipa Goldberg Sámu Fia Spitz Apat Cobn Társ Gombkötőipa Woll Berkovic Sch Jaka Fisch Gusztá Kesztyűip Polacs Hug Hen Mó Orm Mó Arany ezüs díszműárugyára Bachru A Grünste Henri Breitn Testvére Rothberg Jaka Sieng Fleischman Man Henri Wising Mó Löfkovi Arth Debrec Könyvnyomdaipa Kunos Vilm Márk Sam Malomipa Gizell Hengermalo Pannóni Viktóri Concordi Erzsébe Luj Hitelba malma Ezekn alapít igazgatóvezet nagyrés zsid volt na érdem v abba ho magy lis versenyképes le világpiaco Bányaipa Salgótarján Észak-magyarország Magy Általán Kőszénbány Borso Esztergo szénbányaműve Ezek zsid alapított fejlesztett közgazdasá életü számotte szerveiv Ugyaní zsid ált alapíto vezete részvénytársaság teremtett m rimamurán Resica-anin vasművek hoss láncola sorakoz ezek kív azokn faipa telepekne szövőgyárakna villam telepekn ruggyantagyárakna könyvnyomdákna mez iparvasútgyárakna amelyekn zsid működn köz magy nagyip fejlesztésén érdekébe ugyancs zsid volt szelle vezér Gyáriparos Ország Szövetségéne Chor Fere Nemén Ambru mi aho egy főirányító Fen Miks békeid rendszer csönd I. fejlődésén korszak elementár erőv szakítot m 191 világhábo kitörés megszakít cs fejlőd rendszeréb mutatkozot me mo valóságg forradalm él I produktivit tempó megsokszorozódot technik átszerelés békeüzemekr hadicikk gyártásá elképzelhetetlen röv i ala megváltoztat nagyip egé berendezkedésé megrende fogyasz javarészb álla illet hadser vo ipartelep valóságg üzemé lett hadseregne Wei Manfréd-gy Wolfn gy hábor I. termelésn oly példáj szolgáltatt a nemcs magy történetébe hadtörténetemb legnagyo ismeré érdem me hábo befejezé na gazdasá összeoml békeüzem reduká ipartelepek na megpróbáltatás e állított iparvállalatokn személ üze leépítés egymá érté esztend elmúl ut azonb vérkering lassan-lass visszaté I. élet gazdasá konszolidációv magy ism fejlőd útjá kerül Sz példáj mutatj enn esztendőnkén mintavásáro Ország Statisztik Hivat 1910- évr kiado hivatal kimutatá szeri I.-b következőkép oszlott m zsidó Összlétszá Zsid Önálló segéde Önálló segéd Asztal 54,5 87,4 1.3 1,9-4 Borbél 9,66 12.74 35 33 Cipés 60,93 61,07 5,42 3.89 Korcsmáro 29,56 28,14 12,34 5,66 Kovác 36,74 103,35 78 3,29 Kőműve 16,76 64,17 10 9 Könyvnyomdás 91 95 53 2,70 Mészáro 12,91 17,83 3,11 8.11 Molná 11,37 26.61 46 42 Pé 4,71 13,39 1,15 1,66 Szab 25,59 38,84 5,38 6,14 Szűc 4,45 3.49 26 31 Takác 4,02 8,06 5 10 Egy iparága 79,64 261,48 10,69 15,41 Bányásza 36 63,27 1 8 1920-i hivatal statiszti szeri hábo utá Magyarország bányászatt kohászatt 47 I.-r ped 71,1 zsidóvallá egy foglalkozi Ebb önál I.-b 28,09 tisztvise 10,09 egy segédszemélyz 33,01 I.-telep tulajdonos köz 11 zsidóvallás Magyarorszá

12188.

CÍMS I

SZÓCI Ip zsi szer magyarorsz ipar i ké kezdőd középk kézmű ipar v szere meglehető jelentéktel ami magyaráza h honalapí u megteleped kazár-zsid m államhata uralk oszt részes űz keres foglalkozások különf mesterségek ink zs őslakos ivadé foglalkozt a azon mezőgazdálkodá akadályo gördített szíveseb űz földművelé ak szoká nélkülözhetet munkaer rabszolgá használ föl művelésé ami azon eszterg zsi 1 kö végk lehetetle te számu rabszolgák v földmunkák c kézműves adás-vé mar számu Kereskede mestersé sike gyakorl nehézsé gördült m hetivásáro országsze szomba tet zs kézműve számá a ünnepnapju megakar tarta lehetetle tet h árui értékesíthess m törv szoríto zsidó nemc földművel kézműi teré késő időkb ami polgár iparo szak szervezetek céhe tömörült áll vár gazdaságpolitiká e befolyás érvényesül cé érdekszempont kifejez kenyéririgy a törekede h zsi kerese megélhet lehetőség megszorít Helyenké m Bu Pozsony versenyképességü az határozat gátolt h árui c zs utcáb v sa házaik árulhatt v ma házáb pe más rajtakap ők árui bíró elkoboz katoli ala á cé féltéken kizár ma kö min ide ele nagy városukb a cé külön-kü szervez szabályo alkott zs ipa maradhato Eze helye ni ny zs iparosn O a vol zsid a ip munká élt szab varg kalapo c hitfel szám dolgozhatt e mindenese cé kí állott Kis helységek azonb valószínű olyanokb a szervez cé alakulhatt szórványo talá eg kétségtele szíve lát zs iparosok Bazinb a kors v f zs szappa zs kardcsis é aki baz vér vádlott köz em történel Franciaország kiűz zsid akik Zsigm kir megenge Bu v letelepülé szőnyegszö mestersé hoz ország K zsi történ Magyarorszá Budap 1 20 Fén El Israeli Ung értekezésé H zsi elhelyeződé pályá enny megnehezített számu egyet megélhet lehetőség pénzüz mara sza terrénu tartot f magu egés add zsidógyűlö felenged megnyito előt c értelmisé ip pályá Rövid azelő h elnyoma felengede az vol zs gyáriparo országb m 1755- Si Ja tár a Trenc vidé gyá alapítot nyírfakéreg lepáro út ny o készítésé Ed Oroszország importál tímárság szüksé cikk mo h gyá üze helyezt szállí kö ol nehézsé merül f h gyá csakha kell szüntet Ma Bern XVI századb zsi közgazdas tervei I 1905- Évkönyvéb i reményteljes korsz Józ csás rendeleté kezdődö am 17 megenged h zsi szab varg ácsmesterség műasztalossá gyárip űzhesse Egyenjogús törek 17 Systemat gen judai regula kiad rende bányaváro kivételé megenge városok v letelepül ez zsidó közgazdas tevékenys jelen mérték megnövekede ipa zs megélhet azon min lehetetle v té minth tartoz valam céh zs ipa m c szá zs ál lak város élhete m c hitroko szám dolgozhato XVI vé Pozsony valamen zs ipa úgynevez zs u eg olda lako am Pálfi-birtok tartoz a szaba űzhet I u új ré azon vá tulajd vo pe c céhb iparo találhat megélheté 17 kiad Juda törv is c megerősíte zsi joga ami József kap eb állapot él 1840- természete viszontagsá körülmén közö m antiszemitizmus c eszkö változ közép ó lényegé elnyoma c sz Antiszemitiz 1840- új törv intézked zsi jogállapotá rendezésé Jogkiterjesz törv kimondo h mestersége a ma kezük a vallásukb legén segítségé szaba űzhetn törvénn kezdő zsi polgáriasodásá korsza amely erőtel lendület igyeks felju a színvonal amel elosz min előítél Ventia mag zsidó történ Budap 1 103 M megkezdő egyenjogosítás v küzde Emancipá zsidóelle kö el magyartalan vádjá ille zsidóság m mi meg Magyarosí előté tol kérdé h zsidó mi v ré I ne kézimunkákb mi árasz értelmis kereskede pályák vá c állampolit felelhet vol mé zsidóság kell megfelel zsidó k v ar h elm i hib mulasztása amel terhelt helyrepótol Jakobov Fü elnök-igazg K Ja alel vezetésé megalapítot ne kézművese földmível izraeli k terjes pe egy - h zs ifja nevelje ne kézimunk mag fejlesztésé egyesü ut Mag Izrael Kéz Földmíves-egy cí ve het eszten fennáll al e kiképz ipar ad országn Ezek iparosok so 18 mesterjogosítvá ny Fei Li laka nyito m egy vidé kiterjeszte működé Arad Debrecen Nagykaniz ind haso mozgal akadáll kell megküzd kezdeményezők c n pénzáldozat lehet kereszt mestere rábí ar h zs tanonco felvegyen zs mester a Józ ná közbenjár foly 1848- kez hatós intézvények taná végzések szabadíttat f mé nehézség talál sze maguk m cé zárkózotts min enged f kisi la szí mu foly megind fejlő fe negyve é mozgal azon felébresztet vállalkoz ked megkezdőd gyárip alapítá gyá köz amel nemc belfö szükség kielégítés törekedt külf el reprezentál mag I említé mé óbu Goldber Sám f kékfestő-gyá amel ug 17 alapított c X negyve évei jut fejlő foká am versenyképe te külfö piaco g főérd ab á h felfoko termelé amell ed c ipartele foglalkozt Fisc alapíto here porcelángyá ez egés ipará létesít Magyarorszá külf el megbecsül szerz mag I.-n Gyártmán 1842- e iparműkiállítá bronzér nyert 18 pe megkap n aranyérm 1860- alapítot Pes E Magyarh Parkettgyá Neuschl Sim Ber Mi testvér a negyve évek n fakeresked űz ácstele tartot fe Zsi alapítot Ta cukorgyá Vörösvágá zsi tár opálbány Man Ber 18 építe ország lege gőzmal úttör l malomiparn 1860- alapít műtrágyagyá Pécs Jus Jak Festet B g any erköl támogatásáv Köz kisi hal fejlő útj 1851- bé korm rendelet mon h vallá nemzetisé szület szülei áll mi zárh se kereskede i gyakorlásáb pe bu szabócé kér rende visszavonás minth ab katoli val érdek lát veszélyeztet 1851- végle ipartörv maguk kereskede iparkamarák ajánlat vég megszünte vall különbség kisi anny fejlődö h 18 pe Dohány-ut temp építésé lakat rézmű munká cs zs ipa végez ötve é vé Pá an tí sz vo h kü cé alkott Pes pe 18 zs cipés akar kü cé tömörül 1879- pár világkiállítás eg s vonulhat mag képviselőin Pos Kár mag oszt siker megrendezésé Acade natio agric manufacturi commerc n aranyér kap Ma kitüntetés részesül m Na Her vasönt r.- Neuschl Mi parkettgyár Ad Kár szeszgyár-igazga Fisc Ig majolikagyár Fisc Sám porcelángyár Eg Sám aranyműv Löwin Kár bőrön Spit Mi aranyműv 1879- székesfehérv orszá kiállí alkalmá kitüntett Br Li malomtulajdono Léde Sán bányatulajdono Már Ig Ullm Lajos pé szénbán képviselő E kiállítá 7 magánkiáll köz 1 v zsi 1855- ors összlakosságá százalé te zsidós te körülmé h I kiállí k százalék vehet ré zs muta legink fejlődé a néh évti al el jav szolg ors fejlődésén Egyébk 18 1890 követk zs iparo részesül ara n ezüsté kitüntetésé Orszá Iparegyesü részé mag fejleszt kö szerz érdemeiké lege ezüstér 18 Sc Ja zsin paszomán kap ut következt Demb aranyműv En Ad faipa Pé Ehrl Mik mázo Fisc Józ szalaggyár Laj Bru Fisc Kár bőrgyár Fei Li lakat Fisc Ig porcelánfes Fisc Vil porcelánfes Gr We kalapgyár Hir Ig vízmen ponyvagyár Hoffm kárpit Komor Sám márványárugyár Kn Stei cégtáblagy Kra Ma szeszgyá Kra Linc szeszgyá Kaufm Lá kond kóctele Lud Li harisnyagyá Légr testvé könyvnyomdá Leicht Tá szö kötőgyá Jaul Hoffm kőszénbán Neuschl F parkettagyá Neum Vil papírlemezgyá Ohrenst Testvé cementgyáros Beocs Pré Zsigm tükörüvegg Keszthe Ru Kra aranylánckészít Spri Pozso Steinschnei Ja ágytakarógyá Schwa An cipé Spit Mi aranyműv Sc Nát mérleggyá Taus Józ keretgyá Wei bádog Wolf Gy Tá bőrgyá Zw likőrgyá Ha Sán láncgyár Fisc Heidlb vegyész gyá We Berth Manf konzervgyá Ád La lakat Diam M aranyműv Fu mérleggyár Kő Izi bútorasztal Breit Testvé ezü zománcgyáros Lac Testvé bőrgy Liptószentmiklós Vo ékszergyár L Fü ötv Sc An cukr Gy Ber Ja bádo Ungv Engelsm Hen épületbádog Kun Kra kalapgyáros Eg Testvé villamoss gy Ehrl kályhagyá Fre bőrárugyá Sát Mi ásvá kőmal St Józ kefegy Debrec Ga Ár kárpit Margul Mi gépszíjgyá Fisc Ad lakatosárugyá Maut Gy sz Veszpr Bér Sán hí mi gyá Wes Li posztógyá Veszpr B cip Felcsú Gr Ig ecetgy Hajdúszobosz Kat Józ szű Reit Li Szeg házii fejlesztéséé Stra B cukorgyá Pécse Sicherm Li szerková Fre Ja festőgy Schw R nyakkendőgyá Wink Si illatszergy Szabad so má 1896- millená kiállí tel egészé megmuta eredmén a mag zsidó I uto há évti al elé ezereszten fejlőd lehetőség zsidó szám ek c harm eszte juto produktivitás mé ol fok jut h ors közgazdaságá felépít kö jelen érdeme hivatkozhato zsidó I.-á reprezentán kö legfels rész ez számo ma kitüntetések részesült Kitüntetése kapt Gell Orszá Iparegyesü igazgató Nauschl Marc nagyipar Me Bód We Manfr Wolf La gyáros Baumgart Hen hajógy igazga Br Mi vasútforga igazga Br Ár vasgy igazgat Fisc B villanygy igazga Kra La gyár Goldber Berth gyár Reism Lá kőszénbá igazga Altsc Art varrógépg igazga Bál Sán téglagy igazag G La könyvnyo igazga Mauth Izi szövőgy igazga Ohrenst Hen cementgyár Abe Vil bőrgyár Cet Gy vona inté tulajdon Fei Li vasbútorgyár Fell O gőzma igazga Fisc Gy műszeré G M kárpit Grossm Mi kád Juszt De gyár We Gy gőzma igazga Wol S gyár Erdé fényképé G Ad cipé Sicherm Li szerszámková Szekul művirággyár Br Józ pezsgőgyá Mauth Mih bőrgyár ors ad elhanyag I felvirágoztat kö követk zs kéz l ipartele szerez legink érdeme m szá végé Matlekov Magyarors közgazdas közművelőd állap ezeré fennállása Vegyész ip Szapp gyertyagyáros Mach 18 alak Grünw Sánd Rosent Jak Kra Józ Ber Ber Ma Szek M Gyufagyár Neuba Kár G Spit Testvé B Grossm Dá Munk Sterm Nagyszom H Szol Sc Ber Kl Ig Újp St Rosenstra Erzsébetfa Reis M Gy Ad Turdos Gr Izr To Keményítőgyár P Fri Mellin M Fre Neum Sze Pol Sár H Ad Debre Kán Je E L Tá Szaba Fra Vil Párk Un Ig Ka Olajgyár Man Nyírbá Feldm M Nyíregyh Rosenf Li Té Mel Ig G K Ad Ujverb Bric Ja Trenc Schwarc Mátésza Fre La Szen Berna La Újp Enyvgyár Lei Fü F Lei Testvé Újp Műtrágyagyár Mogyor St Sorok Sát Mi Mezőtel Sin Józ Stei Mi Temes Stei Pozs Sin Testvé A Csersavgyár H Ad Hra Guttm Beli Neuschloss-f Nasch Spódiumgyár Stei Pozs Kl Ja Kispalu Stei Mi Temes Hof Pé Bár Schäch Ig Ujsz Stei Sze Kenőcsgyár Lusz Be Schönw K Fri Kol Breit Újp Re J Kisp Vegyész gyár Fic Heidelbe Re Treb Nagymar Élelmiszergy Cukorgyár nagysurá gyá 18 alapíto F Gerz Lipm diósz gyá 18 Kuff Guttma magyarfal 18 Löw-B hatva 18 Deut Ig F sely 18 Schossber Hen Rudolf oroszk 1 Deut Sán Józs sárvá l8 Cukrászip cukorkagyár Rehber Ado Kl Bäum Bram Henr Druc Ró Uta Villá Tár Schwa An Tár We Józ Schm Győrszi Deut Pol Misk Fre Öd Stra Tá P Szalámigyár H Ár Fi Redl F Fleischm Lip W E Goldschei Káro Perl Józs P Má Czin Tár Schwa F Sze ,Paprikagyár Kotá Já Pár Nán Sze Hofba Si Kl Ig To Kávépótlógyár Werthei Fran Fra Hen F Ka B Érmihályfa Tésztagyár Reis Hen Fi Neum Tá Deut Kár G Czin Tá Sze Cognacfőz We Lacz B F Nagykani E Alfö Cognacg Brachfe Kecske Serfőz St Testvé Deut Ár Pozs Hirschf P G Besztercebá Szeszgyár Ber Dán Nagyvá B Testvé Temes St Ig Egy La aty Újp Fa Geydusc Hol Fleis Testvé Foga Fri Gy Ver Grünw Tá Budap Hir Ö Kolozs Holic Li Szinérvára Kra Izi Budap Krems Pálf Lin Kár Budap Ma Ny0rbá Mittelm A Moskov Nagyvá Neum Testvé A Schwa Mátésza Spit B B Tagli Fleis Foga We Mó Ber Munk Wodia Alb Komj W Her Mucs Ecetgyár Raabst Újvi Re A Schwa Fer Misk Agyagip We Li Mech Licht Dá Sze Schwa Ja Kesz Hel Budap Grünw Pozs K Ig Székesfehér Te Ár Szliá Hara Borov M Kapos Weinst Ja Rozs Üvegip Scwa F Pálfa Re M Sólyo Birnb Ber Ganzfr Józ Sá L Ru Sám Lor J Szerva Kurzw Ber Incevö Zei Ábra Nuszb Men Felső-Hrabas Goldst Testvé Re Vasip Buchw Sánd Hege Ado Hertz Ber Márk St Mer Faip Goldber Zsigmo Hirsch Árm Welli Náth L F Újpe Neuschl Ö Marce En Ad Pé Bőrip Wolf Gy Tá Újp Mauth Testvé Újp We Ár Újp Stras Schönf Újp Mach Testvér Grünw Szombath Kra Józ Marc Fr Ber Simontor H Ad Eszter Groszm Pécsujf Leop Sán F Tatatóvá Abe Ad F Margul gépszíjgy Papírip Spie Vil Kissze W Józs Pré Sa Szil M Deut Wachsma Gl Zsigmo Rosenf Nac Sal Jak Pos Kár Laj Czet Deuts Kékfestőip Goldber Sám Fi Spit Apa Cob Tár Gombkötőip Wol Berkovi Sc Jak Fisc Guszt Kesztyűi Polac Hu He M Or M Aran ezü díszműárugyár Bachr Grünst Henr Breit Testvér Rothber Jak Sien Fleischma Ma Henr Wisin M Löfkov Art Debre Könyvnyomdaip Kuno Vil Már Sa Malomip Gizel Hengermal Pannón Viktór Concord Erzséb Lu Hitelb malm Ezek alapí igazgatóveze nagyré zsi vol n érde abb h mag li versenyképe l világpiac Bányaip Salgótarjá Észak-magyarorszá Mag Általá Kőszénbán Bors Eszterg szénbányaműv Eze zsi alapítot fejlesztet közgazdas élet számott szervei Ugyan zsi ál alapít vezet részvénytársasá teremtet rimamurá Resica-ani vasműve hos láncol sorako eze kí azok faip telepekn szövőgyárakn villa telepek ruggyantagyárakn könyvnyomdákn me iparvasútgyárakn amelyek zsi működ kö mag nagyi fejlesztésé érdekéb ugyanc zsi vol szell vezé Gyáriparo Orszá Szövetségén Cho Fer Nemé Ambr m ah eg főirányít Fe Mik békei rendsze csön I fejlődésé korsza elementá erő szakíto 19 világháb kitöré megszakí c fejlő rendszeré mutatkozo m m valóság forradal é produktivi temp megsokszorozódo techni átszerelé békeüzemek hadicik gyártás elképzelhetetle rö al megváltozta nagyi eg berendezkedés megrend fogyas javarész áll ille hadse v ipartele valóság üzem let hadseregn We Manfréd-g Wolf g hábo I termelés ol példá szolgáltat nemc mag történetéb hadtörténetem legnagy ismer érde m háb befejez n gazdas összeom békeüze reduk ipartelepe n megpróbáltatá állítot iparvállalatok szemé üz leépíté egym ért eszten elmú u azon vérkerin lassan-las visszat I éle gazdas konszolidáció mag is fejlő útj kerü S példá mutat en esztendőnké mintavásár Orszá Statiszti Hiva 1910 év kiad hivata kimutat szer I.- következőké oszlot zsid Összlétsz Zsi Önáll segéd Önáll segé Aszta 54, 87, 1. 1,9- Borbé 9,6 12.7 3 3 Cipé 60,9 61,0 5,4 3.8 Korcsmár 29,5 28,1 12,3 5,6 Ková 36,7 103,3 7 3,2 Kőműv 16,7 64,1 1 Könyvnyomdá 9 9 5 2,7 Mészár 12,9 17,8 3,1 8.1 Moln 11,3 26.6 4 4 P 4,7 13,3 1,1 1,6 Sza 25,5 38,8 5,3 6,1 Szű 4,4 3.4 2 3 Taká 4,0 8,0 1 Eg iparág 79,6 261,4 10,6 15,4 Bányász 3 63,2 1920- hivata statiszt szer háb ut Magyarorszá bányászat kohászat 4 I.- pe 71, zsidóvall eg foglalkoz Eb öná I.- 28,0 tisztvis 10,0 eg segédszemély 33,0 I.-tele tulajdono kö 1 zsidóvallá Magyarorsz

12188

CÍM

SZÓC I zs sze magyarors ipa k kezdő közép kézm ipa szer meglehet jelentékte am magyaráz honalap megtelepe kazár-zsi államhat ural osz része ű kere foglalkozáso külön mestersége in z őslako ivad foglalkoz azo mezőgazdálkod akadály gördítet szívese ű földművel a szok nélkülözhete munkae rabszolg haszná fö művelés am azo eszter zs k vég lehetetl t szám rabszolgá földmunká kézműve adás-v ma szám Keresked mesters sik gyakor nehézs gördül hetivásár országsz szomb te z kézműv szám ünnepnapj megaka tart lehetetl te áru értékesíthes tör szorít zsid nem földműve kézmű ter kés idők am polgá ipar sza szervezete céh tömörül ál vá gazdaságpolitik befolyá érvényesü c érdekszempon kifeje kenyéririg töreked zs keres megélhe lehetősé megszorí Helyenk B Pozson versenyképesség a határoza gátol áru z utcá s házai árulhat m házá p má rajtaka ő áru bír elkobo katol al c féltéke kizá m k mi id el nag városuk c külön-k szerve szabály alkot z ip maradhat Ez hely n n z iparos vo zsi i munk él sza var kalap hitfe szá dolgozhat mindenes c k állot Ki helysége azon valószín olyanok szerve c alakulhat szórvány tal e kétségtel szív lá z iparoso Bazin kor z szapp z kardcsi ak ba vé vádlot kö e történe Franciaorszá kiű zsi aki Zsig ki megeng B letelepül szőnyegsz mesters ho orszá zs törté Magyarorsz Buda 2 Fé E Israel Un értekezés zs elhelyeződ pály enn megnehezítet szám egye megélhe lehetősé pénzü mar sz terrén tarto mag egé ad zsidógyűl felenge megnyit elő értelmis i pály Rövi azel elnyom felenged a vo z gyáripar ország 1755 S J tá Tren vid gy alapíto nyírfakére lepár ú n készítés E Oroszorszá importá tímársá szüks cik m gy üz helyez száll k o nehézs merü gy csakh kel szünte M Ber XV század zs közgazda terve 1905 Évkönyvé reménytelje kors Jó csá rendelet kezdőd a 1 megenge zs sza var ácsmestersé műasztaloss gyári űzhess Egyenjogú töre 1 Systema ge juda regul kia rend bányavár kivétel megeng városo letelepü e zsid közgazda tevékeny jele mérté megnöveked ip z megélhe azo mi lehetetl t mint tarto vala cé z ip sz z á la váro élhet hitrok szá dolgozhat XV v Pozson valame z ip úgyneve z e old lak a Pálfi-birto tarto szab űzhe ú r azo v tulaj v p céh ipar találha megélhet 1 kia Jud tör i megerősít zs jog am Józse ka e állapo é 1840 természet viszontags körülmé köz antiszemitizmu eszk válto közé lényeg elnyom s Antiszemiti 1840 ú tör intézke zs jogállapot rendezés Jogkiterjes tör kimond mesterség m kezü vallásuk legé segítség szab űzhet törvén kezd zs polgáriasodás korsz amel erőte lendüle igyek felj színvona ame elos mi előíté Venti ma zsid törté Buda 10 megkezd egyenjogosítá küzd Emancip zsidóell k e magyartala vádj ill zsidósá m me Magyaros előt to kérd zsid m r n kézimunkák m áras értelmi keresked pályá v állampoli felelhe vo m zsidósá kel megfele zsid a el hi mulasztás ame terhel helyrepóto Jakobo F elnök-igaz J ale vezetés megalapíto n kézműves földmíve izrael terje p eg z ifj nevelj n kézimun ma fejlesztés egyes u Ma Izrae Ké Földmíves-eg c v he eszte fennál a kikép ipa a ország Eze iparoso s 1 mesterjogosítv n Fe L lak nyit eg vid kiterjeszt működ Ara Debrece Nagykani in has mozga akadál kel megküz kezdeményező pénzáldoza lehe keresz mester ráb a z tanonc felvegye z meste Jó n közbenjá fol 1848 ke ható intézvénye tan végzése szabadítta m nehézsé talá sz magu c zárkózott mi enge kis l sz m fol megin fejl f negyv mozga azo felébreszte vállalko ke megkezdő gyári alapít gy kö ame nem belf szüksé kielégíté töreked kül e reprezentá ma említ m ób Goldbe Sá kékfestő-gy ame u 1 alapítot negyv éve ju fejl fok a versenykép t külf piac főér a felfok termel amel e ipartel foglalkoz Fis alapít her porcelángy e egé ipar létesí Magyarorsz kül e megbecsü szer ma I.- Gyártmá 1842 iparműkiállít bronzé nyer 1 p megka aranyér 1860 alapíto Pe Magyar Parkettgy Neusch Si Be M testvé negyv éve fakereske ű ácstel tarto f Zs alapíto T cukorgy Vörösvág zs tá opálbán Ma Be 1 épít orszá leg gőzma úttö malomipar 1860 alapí műtrágyagy Péc Ju Ja Feste an erkö támogatásá Kö kis ha fejl út 1851 b kor rendele mo vall nemzetis szüle szüle ál m zár s keresked gyakorlásá p b szabóc ké rend visszavoná mint a katol va érde lá veszélyezte 1851 végl ipartör magu keresked iparkamará ajánla vé megszünt val különbsé kis ann fejlőd 1 p Dohány-u tem építés laka rézm munk c z ip vége ötv v P a t s v k c alkot Pe p 1 z cipé aka k c tömörü 1879 pá világkiállítá e vonulha ma képviselői Po Ká ma osz sike megrendezés Acad nati agri manufactur commer aranyé ka M kitünteté részesü N He vasön r. Neusch M parkettgyá A Ká szeszgyár-igazg Fis I majolikagyá Fis Sá porcelángyá E Sá aranymű Löwi Ká bőrö Spi M aranymű 1879 székesfehér orsz kiáll alkalm kitüntet B L malomtulajdon Léd Sá bányatulajdon Má I Ull Lajo p szénbá képvisel kiállít magánkiál kö zs 1855 or összlakosság százal t zsidó t körülm kiáll százalé vehe r z mut legin fejlőd né évt a e ja szol or fejlődésé Egyéb 1 189 követ z ipar részesü ar ezüst kitüntetés Orsz Iparegyes rész ma fejlesz k szer érdemeik leg ezüsté 1 S J zsi paszomá ka u következ Dem aranymű E A faip P Ehr Mi máz Fis Jó szalaggyá La Br Fis Ká bőrgyá Fe L laka Fis I porcelánfe Fis Vi porcelánfe G W kalapgyá Hi I vízme ponyvagyá Hoff kárpi Komo Sá márványárugyá K Ste cégtáblag Kr M szeszgy Kr Lin szeszgy Kauf L kon kóctel Lu L harisnyagy Lég testv könyvnyomd Leich T sz kötőgy Jau Hoff kőszénbá Neusch parkettagy Neu Vi papírlemezgy Ohrens Testv cementgyáro Beoc Pr Zsig tükörüveg Keszth R Kr aranylánckészí Spr Pozs Steinschne J ágytakarógy Schw A cip Spi M aranymű S Ná mérleggy Tau Jó keretgy We bádo Wol G T bőrgy Z likőrgy H Sá láncgyá Fis Heidl vegyés gy W Bert Man konzervgy Á L laka Dia aranymű F mérleggyá K Iz bútoraszta Brei Testv ez zománcgyáro La Testv bőrg Liptószentmikló V ékszergyá F öt S A cuk G Be J bád Ung Engels He épületbádo Ku Kr kalapgyáro E Testv villamos g Ehr kályhagy Fr bőrárugy Sá M ásv kőma S Jó kefeg Debre G Á kárpi Margu M gépszíjgy Fis A lakatosárugy Mau G s Veszp Bé Sá h m gy We L posztógy Veszp ci Felcs G I ecetg Hajdúszobos Ka Jó sz Rei L Sze házi fejlesztésé Str cukorgy Pécs Sicher L szerkov Fr J festőg Sch nyakkendőgy Win S illatszerg Szaba s m 1896 millen kiáll te egész megmut eredmé ma zsid ut h évt a el ezereszte fejlő lehetősé zsid szá e har eszt jut produktivitá m o fo ju or közgazdaság felépí k jele érdem hivatkozhat zsid I.- reprezentá k legfel rés e szám m kitüntetése részesül Kitüntetés kap Gel Orsz Iparegyes igazgat Nausch Mar nagyipa M Bó W Manf Wol L gyáro Baumgar He hajóg igazg B M vasútforg igazg B Á vasg igazga Fis villanyg igazg Kr L gyá Goldbe Bert gyá Reis L kőszénb igazg Alts Ar varrógép igazg Bá Sá téglag igaza L könyvny igazg Maut Iz szövőg igazg Ohrens He cementgyá Ab Vi bőrgyá Ce G von int tulajdo Fe L vasbútorgyá Fel gőzm igazg Fis G műszer kárpi Gross M ká Jusz D gyá W G gőzm igazg Wo gyá Erd fénykép A cip Sicher L szerszámkov Szeku művirággyá B Jó pezsgőgy Maut Mi bőrgyá or a elhanya felvirágozta k követ z ké ipartel szere legin érdem sz vég Matleko Magyaror közgazda közművelő álla ezer fennállás Vegyés i Szap gyertyagyáro Mac 1 ala Grün Sán Rosen Ja Kr Jó Be Be M Sze Gyufagyá Neub Ká Spi Testv Gross D Mun Ster Nagyszo Szo S Be K I Új S Rosenstr Erzsébetf Rei G A Turdo G Iz T Keményítőgyá Fr Melli Fr Neu Sz Po Sá A Debr Ká J T Szab Fr Vi Pár U I K Olajgyá Ma Nyírb Feld Nyíregy Rosen L T Me I A Ujver Bri J Tren Schwar Mátész Fr L Sze Bern L Új Enyvgyá Le F Le Testv Új Műtrágyagyá Mogyo S Soro Sá M Mezőte Si Jó Ste M Teme Ste Poz Si Testv Csersavgyá A Hr Gutt Bel Neuschloss- Nasc Spódiumgyá Ste Poz K J Kispal Ste M Teme Ho P Bá Schäc I Ujs Ste Sz Kenőcsgyá Lus B Schön Fr Ko Brei Új R Kis Vegyés gyá Fi Heidelb R Tre Nagyma Élelmiszerg Cukorgyá nagysur gy 1 alapít Ger Lip diós gy 1 Kuf Guttm magyarfa 1 Löw- hatv 1 Deu I sel 1 Schossbe He Rudol orosz Deu Sá Józ sárv l Cukrászi cukorkagyá Rehbe Ad K Bäu Bra Hen Dru R Ut Vill Tá Schw A Tá W Jó Sch Győrsz Deu Po Mis Fr Ö Str T Szalámigyá Á F Red Fleisch Li Goldsche Kár Per Józ M Czi Tá Schw Sz ,Paprikagyá Kot J Pá Ná Sz Hofb S K I T Kávépótlógyá Werthe Fra Fr He K Érmihályf Tésztagyá Rei He F Neu T Deu Ká Czi T Sz Cognacfő W Lac Nagykan Alf Cognac Brachf Kecsk Serfő S Testv Deu Á Poz Hirsch Beszterceb Szeszgyá Be Dá Nagyv Testv Teme S I Eg L at Új F Geydus Ho Flei Testv Fog Fr G Ve Grün T Buda Hi Koloz Holi L Szinérvár Kr Iz Buda Krem Pál Li Ká Buda M Ny0rb Mittel Mosko Nagyv Neu Testv Schw Mátész Spi Tagl Flei Fog W M Be Mun Wodi Al Kom He Muc Ecetgyá Raabs Újv R Schw Fe Mis Agyagi W L Mec Lich D Sz Schw J Kes He Buda Grün Poz I Székesfehé T Á Szli Har Boro Kapo Weins J Roz Üvegi Scw Pálf R Sóly Birn Be Ganzf Jó S R Sá Lo Szerv Kurz Be Incev Ze Ábr Nusz Me Felső-Hraba Golds Testv R Vasi Buch Sán Heg Ad Hert Be Már S Me Fai Goldbe Zsigm Hirsc Ár Well Nát Újp Neusch Marc E A P Bőri Wol G T Új Maut Testv Új W Á Új Stra Schön Új Mac Testvé Grün Szombat Kr Jó Mar F Be Simonto A Eszte Grosz Pécsuj Leo Sá Tatatóv Ab A Margu gépszíjg Papíri Spi Vi Kissz Józ Pr S Szi Deu Wachsm G Zsigm Rosen Na Sa Ja Po Ká La Cze Deut Kékfestői Goldbe Sá F Spi Ap Co Tá Gombkötői Wo Berkov S Ja Fis Gusz Kesztyű Pola H H O Ara ez díszműárugyá Bach Grüns Hen Brei Testvé Rothbe Ja Sie Fleischm M Hen Wisi Löfko Ar Debr Könyvnyomdai Kun Vi Má S Malomi Gize Hengerma Pannó Viktó Concor Erzsé L Hitel mal Eze alap igazgatóvez nagyr zs vo érd ab ma l versenykép világpia Bányai Salgótarj Észak-magyarorsz Ma Által Kőszénbá Bor Eszter szénbányamű Ez zs alapíto fejleszte közgazda éle számot szerve Ugya zs á alapí veze részvénytársas teremte rimamur Resica-an vasműv ho lánco sorak ez k azo fai telepek szövőgyárak vill telepe ruggyantagyárak könyvnyomdák m iparvasútgyárak amelye zs műkö k ma nagy fejlesztés érdeké ugyan zs vo szel vez Gyáripar Orsz Szövetségé Ch Fe Nem Amb a e főirányí F Mi béke rendsz csö fejlődés korsz element er szakít 1 világhá kitör megszak fejl rendszer mutatkoz valósá forrada produktiv tem megsokszorozód techn átszerel békeüzeme hadici gyártá elképzelhetetl r a megváltozt nagy e berendezkedé megren fogya javarés ál ill hads ipartel valósá üze le hadsereg W Manfréd- Wol háb termelé o péld szolgálta nem ma történeté hadtörténete legnag isme érd há befeje gazda összeo békeüz redu ipartelep megpróbáltat állíto iparvállalato szem ü leépít egy ér eszte elm azo vérkeri lassan-la vissza él gazda konszolidáci ma i fejl út ker péld muta e esztendőnk mintavásá Orsz Statiszt Hiv 191 é kia hivat kimuta sze I. következők oszlo zsi Összléts Zs Önál segé Önál seg Aszt 54 87 1 1,9 Borb 9, 12. Cip 60, 61, 5, 3. Korcsmá 29, 28, 12, 5, Kov 36, 103, 3, Kőmű 16, 64, Könyvnyomd 2, Mészá 12, 17, 3, 8. Mol 11, 26. 4, 13, 1, 1, Sz 25, 38, 5, 6, Sz 4, 3. Tak 4, 8, E ipará 79, 261, 10, 15, Bányás 63, 1920 hivat statisz sze há u Magyarorsz bányásza kohásza I. p 71 zsidóval e foglalko E ön I. 28, tisztvi 10, e segédszemél 33, I.-tel tulajdon k zsidóvall Magyarors

1218SZÓ z sz magyaror ip kezd közé kéz ip sze meglehe jelentékt a magyará honala megtelep kazár-zs államha ura os rész ker foglalkozás külö mesterség i őslak iva foglalko az mezőgazdálko akadál gördíte szíves földműve szo nélkülözhet munka rabszol haszn f művelé a az eszte z vé lehetet szá rabszolg földmunk kézműv adás- m szá Kereske mester si gyako nehéz gördü hetivásá országs szom t kézmű szá ünnepnap megak tar lehetet t ár értékesíthe tö szorí zsi ne földműv kézm te ké idő a polg ipa sz szervezet cé tömörü á v gazdaságpoliti befoly érvényes érdekszempo kifej kenyériri töreke z kere megélh lehetős megszor Helyen Pozso versenyképessé határoz gáto ár utc háza árulha ház m rajtak ár bí elkob kato a félték kiz m i e na városu külön- szerv szabál alko i maradha E hel iparo v zs mun é sz va kala hitf sz dolgozha mindene állo K helység azo valószí olyano szerv alakulha szórván ta kétségte szí l iparos Bazi ko szap kardcs a b v vádlo k történ Franciaorsz ki zs ak Zsi k megen letelepü szőnyegs mester h orsz z tört Magyarors Bud F Israe U értekezé z elhelyező pál en megnehezíte szá egy megélh lehetős pénz ma s terré tart ma eg a zsidógyű feleng megnyi el értelmi pál Röv aze elnyo felenge v gyáripa orszá 175 t Tre vi g alapít nyírfakér lepá készíté Oroszorsz import tímárs szük ci g ü helye szál nehéz mer g csak ke szünt Be X száza z közgazd terv 190 Évkönyv reménytelj kor J cs rendele kezdő megeng z sz va ácsmesters műasztalos gyár űzhes Egyenjog tör System g jud regu ki ren bányavá kivéte megen város letelep zsi közgazd tevéken jel mért megnöveke i megélh az m lehetet min tart val c i s l vár élhe hitro sz dolgozha X Pozso valam i úgynev ol la Pálfi-birt tart sza űzh az tula cé ipa találh megélhe ki Ju tö megerősí z jo a Józs k állap 184 természe viszontag körülm kö antiszemitizm esz vált köz lénye elnyo Antiszemit 184 tö intézk z jogállapo rendezé Jogkiterje tö kimon mestersé kez vallásu leg segítsé sza űzhe törvé kez z polgáriasodá kors ame erőt lendül igye fel színvon am elo m előít Vent m zsi tört Bud 1 megkez egyenjogosít küz Emanci zsidóel magyartal vád il zsidós m Magyaro elő t kér zsi kézimunká ára értelm kereske pály állampol felelh v zsidós ke megfel zsi e h mulasztá am terhe helyrepót Jakob elnök-iga al vezeté megalapít kézműve földmív izrae terj e if nevel kézimu m fejleszté egye M Izra K Földmíves-e h eszt fenná kiké ip orszá Ez iparos mesterjogosít F la nyi e vi kiterjesz műkö Ar Debrec Nagykan i ha mozg akadá ke megkü kezdeményez pénzáldoz leh keres meste rá tanon felvegy mest J közbenj fo 184 k hat intézvény ta végzés szabadítt nehézs tal s mag zárkózot m eng ki s fo megi fej negy mozg az felébreszt vállalk k megkezd gyár alapí g k am ne bel szüks kielégít töreke kü reprezent m emlí ó Goldb S kékfestő-g am alapíto negy év j fej fo versenyké kül pia főé felfo terme ame iparte foglalko Fi alapí he porceláng eg ipa létes Magyarors kü megbecs sze m I. Gyártm 184 iparműkiállí bronz nye megk aranyé 186 alapít P Magya Parkettg Neusc S B testv negy év fakeresk ácste tart Z alapít cukorg Vörösvá z t opálbá M B épí orsz le gőzm útt malomipa 186 alap műtrágyag Pé J J Fest a erk támogatás K ki h fej ú 185 ko rendel m val nemzeti szül szül á zá kereske gyakorlás szabó k ren visszavon min kato v érd l veszélyezt 185 vég ipartö mag kereske iparkamar ajánl v megszün va különbs ki an fejlő Dohány- te építé lak réz mun i vég öt  alko P cip ak tömör 187 p világkiállít vonulh m képviselő P K m os sik megrendezé Aca nat agr manufactu comme arany k kitüntet részes H vasö r Neusc parkettgy K szeszgyár-igaz Fi majolikagy Fi S porcelángy S aranym Löw K bőr Sp aranym 187 székesfehé ors kiál alkal kitünte malomtulajdo Lé S bányatulajdo M Ul Laj szénb képvise kiállí magánkiá k z 185 o összlakossá száza zsid körül kiál százal veh mu legi fejlő n év j szo o fejlődés Egyé 18 köve ipa részes a ezüs kitünteté Ors Iparegye rés m fejles sze érdemei le ezüst zs paszom k követke De aranym fai Eh M má Fi J szalaggy L B Fi K bőrgy F lak Fi porcelánf Fi V porcelánf kalapgy H vízm ponyvagy Hof kárp Kom S márványárugy St cégtábla K szeszg K Li szeszg Kau ko kócte L harisnyag Lé test könyvnyom Leic s kötőg Ja Hof kőszénb Neusc parkettag Ne V papírlemezg Ohren Test cementgyár Beo P Zsi tükörüve Keszt K aranylánckész Sp Poz Steinschn ágytakaróg Sch ci Sp aranym N mérlegg Ta J keretg W bád Wo bőrg likőrg S láncgy Fi Heid vegyé g Ber Ma konzervg lak Di aranym mérleggy I bútoraszt Bre Test e zománcgyár L Test bőr Liptószentmikl ékszergy ö cu B bá Un Engel H épületbád K K kalapgyár Test villamo Eh kályhag F bőrárug S ás kőm J kefe Debr kárp Marg gépszíjg Fi lakatosárug Ma Vesz B S g W posztóg Vesz c Felc ecet Hajdúszobo K J s Re Sz ház fejlesztés St cukorg Péc Siche szerko F festő Sc nyakkendőg Wi illatszer Szab 189 mille kiál t egés megmu eredm m zsi u év e ezereszt fejl lehetős zsi sz ha esz ju produktivit f j o közgazdasá felép jel érde hivatkozha zsi I. reprezent legfe ré szá kitüntetés részesü Kitünteté ka Ge Ors Iparegye igazga Nausc Ma nagyip B Man Wo gyár Baumga H hajó igaz vasútfor igaz vas igazg Fi villany igaz K gy Goldb Ber gy Rei kőszén igaz Alt A varrógé igaz B S tégla igaz könyvn igaz Mau I szövő igaz Ohren H cementgy A V bőrgy C vo in tulajd F vasbútorgy Fe gőz igaz Fi műsze kárp Gros k Jus gy gőz igaz W gy Er fényké ci Siche szerszámko Szek művirággy J pezsgőg Mau M bőrgy o elhany felvirágozt köve k iparte szer legi érde s vé Matlek Magyaro közgazd közművel áll eze fennállá Vegyé Sza gyertyagyár Ma al Grü Sá Rose J K J B B Sz Gyufagy Neu K Sp Test Gros Mu Ste Nagysz Sz B Ú Rosenst Erzsébet Re Turd I Keményítőgy F Mell F Ne S P S Deb K Sza F V Pá Olajgy M Nyír Fel Nyíreg Rose M Ujve Br Tre Schwa Mátés F Sz Ber Ú Enyvgy L L Test Ú Műtrágyagy Mogy Sor S Mezőt S J St Tem St Po S Test Csersavgy H Gut Be Neuschloss Nas Spódiumgy St Po Kispa St Tem H B Schä Uj St S Kenőcsgy Lu Schö F K Bre Ú Ki Vegyé gy F Heidel Tr Nagym Élelmiszer Cukorgy nagysu g alapí Ge Li dió g Ku Gutt magyarf Löw hat De se Schossb H Rudo oros De S Jó sár Cukrász cukorkagy Rehb A Bä Br He Dr U Vil T Sch T J Sc Győrs De P Mi F St Szalámigy Re Fleisc L Goldsch Ká Pe Jó Cz T Sch S ,Paprikagy Ko P N S Hof Kávépótlógy Werth Fr F H Érmihály Tésztagy Re H Ne De K Cz S Cognacf La Nagyka Al Cogna Brach Kecs Serf Test De Po Hirsc Beszterce Szeszgy B D Nagy Test Tem E a Ú Geydu H Fle Test Fo F V Grü Bud H Kolo Hol Szinérvá K I Bud Kre Pá L K Bud Ny0r Mitte Mosk Nagy Ne Test Sch Mátés Sp Tag Fle Fo B Mu Wod A Ko H Mu Ecetgy Raab Új Sch F Mi Agyag Me Lic S Sch Ke H Bud Grü Po Székesfeh Szl Ha Bor Kap Wein Ro Üveg Sc Pál Sól Bir B Ganz J S L Szer Kur B Ince Z Áb Nus M Felső-Hrab Gold Test Vas Buc Sá He A Her B Má M Fa Goldb Zsig Hirs Á Wel Ná Új Neusc Mar Bőr Wo Ú Mau Test Ú Ú Str Schö Ú Ma Testv Grü Szomba K J Ma B Simont Eszt Gros Pécsu Le S Tatató A Marg gépszíj Papír Sp V Kiss Jó P Sz De Wachs Zsig Rose N S J P K L Cz Deu Kékfestő Goldb S Sp A C T Gombkötő W Berko J Fi Gus Keszty Pol Ar e díszműárugy Bac Grün He Bre Testv Rothb J Si Fleisch He Wis Löfk A Deb Könyvnyomda Ku V M Malom Giz Hengerm Pann Vikt Conco Erzs Hite ma Ez ala igazgatóve nagy z v ér a m versenyké világpi Bánya Salgótar Észak-magyarors M Álta Kőszénb Bo Eszte szénbányam E z alapít fejleszt közgazd él számo szerv Ugy z alap vez részvénytársa teremt rimamu Resica-a vasmű h lánc sora e az fa telepe szövőgyára vil telep ruggyantagyára könyvnyomdá iparvasútgyára amely z műk m nag fejleszté érdek ugya z v sze ve Gyáripa Ors Szövetség C F Ne Am főirány M bék rends cs fejlődé kors elemen e szakí világh kitö megsza fej rendsze mutatko valós forrad produkti te megsokszorozó tech átszere békeüzem hadic gyárt elképzelhetet megváltoz nag berendezked megre fogy javaré á il had iparte valós üz l hadsere Manfréd Wo há termel pél szolgált ne m történet hadtörténet legna ism ér h befej gazd össze békeü red ipartele megpróbálta állít iparvállalat sze leépí eg é eszt el az vérker lassan-l vissz é gazd konszolidác m fej ú ke pél mut esztendőn mintavás Ors Statisz Hi 19 ki hiva kimut sz I következő oszl zs Összlét Z Öná seg Öná se Asz 5 8 1, Bor 9 12 Ci 60 61 5 3 Korcsm 29 28 12 5 Ko 36 103 3 Kőm 16 64 Könyvnyom 2 Mész 12 17 3 8 Mo 11 26 4 13 1 1 S 25 38 5 6 S 4 3 Ta 4 8 ipar 79 261 10 15 Bányá 63 192 hiva statis sz h Magyarors bányász kohász I 7 zsidóva foglalk ö I 28 tisztv 10 segédszemé 33 I.-te tulajdo zsidóval Magyaror