12192.htm

CÍMSZÓ: Ipolyság

SZÓCIKK: (Sahy), nagyk. Hont vm.(Cs.-Szl.), 4206 lak. A zsidó hitközséget Winter Fülöp és Glück Zanvel 1850. alapították. Az első elöljárók Winter János, Glück Mór, Herzog Gábor, Weiszberger Wolf és Glück Adolf voltak. Ugyanakkor alakult a Chevra Kadisa, amely ma Rosenberg Miksa vezetésével működik és 126 tagot számlál. Az első rabbi Deutsch Salamon volt, aki 1851 körül került a hitközséghez és 20 évi működés után a nyitrai rabbiszéket foglalta el. 1878 körül megválasztották Groszmann Gyula rabbit, aki már több mint 50 éve működik. 1852-ben építették a templomot a hontmegyei zsidóság támogatásával. 1874-ben létesült az elemi iskola, amelynek 67 tanítványa van. A tantestület tagjai: Spitzer Jakab, Kopasz Ármin és Lissovits Mór. Később megalakult a nőegylet, a kultúregylet és a leányegylet. Utóbbi már nem működik. A Nőegylet 139 taggal Schmidel Zsigmondné vezetése alatt áll. 1876-ban a tagok egy része különvált és orthodox hitközséget létesített, míg az anyahitközség megmaradt status quonak. A háború alatt 46 teljesített katonai szolgálatot, akik közül 10 hősi halált halt. A forradalmi idők áldozata lett Bartos Elemér hadnagy. 1921-ben Talmud Tóra iskola létesült, amelynek 37 növendéke van. 1928-ban Winter Sándor és neje szegény diákok segélyezésére 50.000 ?k értékű alapítványt létesített. A hitközség lélekszáma 597, családszám 113, adófizetők száma 286. A hitközség tagjai foglalkozás szerint 43 kereskedő, 22 iparos, 20 más szabadpályán, 10 orvos, 9 ügyvéd, 9 magántisztviselő, 9 magánzó, 8 gazdálkodó, 3 nagykereskedő, 2 tanító. 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos és 1 mérnök. Évi költségvetés 100.000 ?k, amely összegből 10.000 ?k, filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak a volt Hont-megye összes községei. A hitközség egyes tagjai jelentékeny vállalatok és földbirtokok tulajdonosai: Link Frigyes gőzmalom tulajdonos, Vermes József cementgyáros, Winter Sándor téglagyáros, Kinszki József és Szabados Zsigmond földbirtokosok. A hitközség mai vezetősége: Groszmann Gyula főrabbi, Váradi Jakab elnök, Lengyel Dávid alelnök, Kinszki József pénztárnok, Kulka Miksa és Weinberger Mór gondnokok, Vámos Béla isk. elnök és Somogyi Miksa jegyző. Az orhodox hitközség első rabbijául Weisz Antalt választotta meg, aki még ma is működik. A hitközség gyors tempóban fejlődött. 1893-ban saját erejéből templomot épített. Ezenkívül van a hitközségnek egy imaháza. Talmud Tórát is létesített a hitközség 14 növendék látogat. A hitközség 48.000 ?k évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez az ipolysági járás 68 községe tartozik. Lélekszáma 150, a családok száma 50 (csak I.-on), adót 43-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 15 kereskedő, 2 munkás, 1 orvos, 2 vállalkozó, 6 iparos és 18 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Weisz Antal főrabbi, Schmidl Manó elnök, Breiner Sándor alelnök, Berceller Zsigmond pénztárnok, Dekner Mihály és Frankfurter Immánuel gondnokok, Berceller József, Berceller Lajos, Gansel Ármin, Schmidl Zsigmond, Adler Sándor és Hercfeld Hermann választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2192. címszó a lexikon => 393. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12192.htm

CÍMSZÓ: Ipolyság

SZÓCIKK: Sahy , nagyk. Hont vm. Cs.-Szl. , 4206 lak. A zsidó hitközséget Winter Fülöp és Glück Zanvel 1850. alapították. Az első elöljárók Winter János, Glück Mór, Herzog Gábor, Weiszberger Wolf és Glück Adolf voltak. Ugyanakkor alakult a Chevra Kadisa, amely ma Rosenberg Miksa vezetésével működik és 126 tagot számlál. Az első rabbi Deutsch Salamon volt, aki 1851 körül került a hitközséghez és 20 évi működés után a nyitrai rabbiszéket foglalta el. 1878 körül megválasztották Groszmann Gyula rabbit, aki már több mint 50 éve működik. 1852-ben építették a templomot a hontmegyei zsidóság támogatásával. 1874-ben létesült az elemi iskola, amelynek 67 tanítványa van. A tantestület tagjai: Spitzer Jakab, Kopasz Ármin és Lissovits Mór. Később megalakult a nőegylet, a kultúregylet és a leányegylet. Utóbbi már nem működik. A Nőegylet 139 taggal Schmidel Zsigmondné vezetése alatt áll. 1876-ban a tagok egy része különvált és orthodox hitközséget létesített, míg az anyahitközség megmaradt status quonak. A háború alatt 46 teljesített katonai szolgálatot, akik közül 10 hősi halált halt. A forradalmi idők áldozata lett Bartos Elemér hadnagy. 1921-ben Talmud Tóra iskola létesült, amelynek 37 növendéke van. 1928-ban Winter Sándor és neje szegény diákok segélyezésére 50.000 ?k értékű alapítványt létesített. A hitközség lélekszáma 597, családszám 113, adófizetők száma 286. A hitközség tagjai foglalkozás szerint 43 kereskedő, 22 iparos, 20 más szabadpályán, 10 orvos, 9 ügyvéd, 9 magántisztviselő, 9 magánzó, 8 gazdálkodó, 3 nagykereskedő, 2 tanító. 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos és 1 mérnök. Évi költségvetés 100.000 ?k, amely összegből 10.000 ?k, filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak a volt Hont-megye összes községei. A hitközség egyes tagjai jelentékeny vállalatok és földbirtokok tulajdonosai: Link Frigyes gőzmalom tulajdonos, Vermes József cementgyáros, Winter Sándor téglagyáros, Kinszki József és Szabados Zsigmond földbirtokosok. A hitközség mai vezetősége: Groszmann Gyula főrabbi, Váradi Jakab elnök, Lengyel Dávid alelnök, Kinszki József pénztárnok, Kulka Miksa és Weinberger Mór gondnokok, Vámos Béla isk. elnök és Somogyi Miksa jegyző. Az orhodox hitközség első rabbijául Weisz Antalt választotta meg, aki még ma is működik. A hitközség gyors tempóban fejlődött. 1893-ban saját erejéből templomot épített. Ezenkívül van a hitközségnek egy imaháza. Talmud Tórát is létesített a hitközség 14 növendék látogat. A hitközség 48.000 ?k évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez az ipolysági járás 68 községe tartozik. Lélekszáma 150, a családok száma 50 csak I.-on , adót 43-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 15 kereskedő, 2 munkás, 1 orvos, 2 vállalkozó, 6 iparos és 18 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Weisz Antal főrabbi, Schmidl Manó elnök, Breiner Sándor alelnök, Berceller Zsigmond pénztárnok, Dekner Mihály és Frankfurter Immánuel gondnokok, Berceller József, Berceller Lajos, Gansel Ármin, Schmidl Zsigmond, Adler Sándor és Hercfeld Hermann választmányi tagok.

12192.ht

CÍMSZÓ Ipolysá

SZÓCIKK Sah nagyk Hon vm Cs.-Szl 420 lak zsid hitközsége Winte Fülö é Glüc Zanve 1850 alapították A els elöljáró Winte János Glüc Mór Herzo Gábor Weiszberge Wol é Glüc Adol voltak Ugyanakko alakul Chevr Kadisa amel m Rosenber Miks vezetéséve működi é 12 tago számlál A els rabb Deutsc Salamo volt ak 185 körü kerül hitközséghe é 2 év működé utá nyitra rabbiszéke foglalt el 187 körü megválasztottá Groszman Gyul rabbit ak má töb min 5 év működik 1852-be építetté templomo hontmegye zsidósá támogatásával 1874-be létesül a elem iskola amelyne 6 tanítvány van tantestüle tagjai Spitze Jakab Kopas Ármi é Lissovit Mór Későb megalakul nőegylet kultúregyle é leányegylet Utóbb má ne működik Nőegyle 13 tagga Schmide Zsigmondn vezetés alat áll 1876-ba tago eg rész különvál é orthodo hitközsége létesített mí a anyahitközsé megmarad statu quonak hábor alat 4 teljesítet katona szolgálatot aki közü 1 hős halál halt forradalm idő áldozat let Barto Elemé hadnagy 1921-be Talmu Tór iskol létesült amelyne 3 növendék van 1928-ba Winte Sándo é nej szegén diáko segélyezésér 50.00 ? érték alapítvány létesített hitközsé lélekszám 597 családszá 113 adófizető szám 286 hitközsé tagja foglalkozá szerin 4 kereskedő 2 iparos 2 má szabadpályán 1 orvos ügyvéd magántisztviselő magánzó gazdálkodó nagykereskedő tanító köztisztviselő nagyiparo é mérnök Év költségveté 100.00 ?k amel összegbő 10.00 ?k filantropiku é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartozna vol Hont-megy össze községei hitközsé egye tagja jelentéken vállalato é földbirtoko tulajdonosai Lin Frigye gőzmalo tulajdonos Verme Józse cementgyáros Winte Sándo téglagyáros Kinszk Józse é Szabado Zsigmon földbirtokosok hitközsé ma vezetősége Groszman Gyul főrabbi Várad Jaka elnök Lengye Dávi alelnök Kinszk Józse pénztárnok Kulk Miks é Weinberge Mó gondnokok Vámo Bél isk elnö é Somogy Miks jegyző A orhodo hitközsé els rabbijáu Weis Antal választott meg ak mé m i működik hitközsé gyor tempóba fejlődött 1893-ba sajá erejébő templomo épített Ezenkívü va hitközségne eg imaháza Talmu Tórá i létesítet hitközsé 1 növendé látogat hitközsé 48.00 ? év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe a ipolyság járá 6 község tartozik Lélekszám 150 családo szám 5 csa I.-o adó 43-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó 1 kereskedő munkás orvos vállalkozó iparo é 1 egyéb hitközsé ma vezetősége Weis Anta főrabbi Schmid Man elnök Breine Sándo alelnök Bercelle Zsigmon pénztárnok Dekne Mihál é Frankfurte Immánue gondnokok Bercelle József Bercelle Lajos Ganse Ármin Schmid Zsigmond Adle Sándo é Hercfel Herman választmány tagok

12192.h

CÍMSZ Ipolys

SZÓCIK Sa nagy Ho v Cs.-Sz 42 la zsi hitközség Wint Fül Glü Zanv 185 alapítottá el elöljár Wint Jáno Glü Mó Herz Gábo Weiszberg Wo Glü Ado volta Ugyanakk alaku Chev Kadis ame Rosenbe Mik vezetésév működ 1 tag számlá el rab Deuts Salam vol a 18 kör kerü hitközségh é működ ut nyitr rabbiszék foglal e 18 kör megválasztott Groszma Gyu rabbi a m tö mi é működi 1852-b épített templom hontmegy zsidós támogatásáva 1874-b létesü ele iskol amelyn tanítván va tantestül tagja Spitz Jaka Kopa Árm Lissovi Mó Késő megalaku nőegyle kultúregyl leányegyle Utób m n működi Nőegyl 1 tagg Schmid Zsigmond vezeté ala ál 1876-b tag e rés különvá orthod hitközség létesítet m anyahitközs megmara stat quona hábo ala teljesíte katon szolgálato ak köz hő halá hal forradal id áldoza le Bart Elem hadnag 1921-b Talm Tó isko létesül amelyn növendé va 1928-b Wint Sánd ne szegé diák segélyezésé 50.0 érté alapítván létesítet hitközs lélekszá 59 családsz 11 adófizet szá 28 hitközs tagj foglalkoz szeri keresked iparo m szabadpályá orvo ügyvé magántisztvisel magánz gazdálkod nagykeresked tanít köztisztvisel nagyipar mérnö É költségvet 100.0 ? ame összegb 10.0 ? filantropik szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozn vo Hont-meg össz községe hitközs egy tagj jelentéke vállalat földbirtok tulajdonosa Li Frigy gőzmal tulajdono Verm Józs cementgyáro Wint Sánd téglagyáro Kinsz Józs Szabad Zsigmo földbirtokoso hitközs m vezetőség Groszma Gyu főrabb Vára Jak elnö Lengy Dáv alelnö Kinsz Józs pénztárno Kul Mik Weinberg M gondnoko Vám Bé is eln Somog Mik jegyz orhod hitközs el rabbijá Wei Anta választot me a m működi hitközs gyo tempób fejlődöt 1893-b saj erejéb templom építet Ezenkív v hitközségn e imaház Talm Tór létesíte hitközs növend látoga hitközs 48.0 é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh ipolysá jár közsé tartozi Lélekszá 15 család szá cs I.- ad 43- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked munká orvo vállalkoz ipar egyé hitközs m vezetőség Wei Ant főrabb Schmi Ma elnö Brein Sánd alelnö Bercell Zsigmo pénztárno Dekn Mihá Frankfurt Immánu gondnoko Bercell Józse Bercell Lajo Gans Ármi Schmi Zsigmon Adl Sánd Hercfe Herma választmán tago

12192.

CÍMS Ipoly

SZÓCI S nag H Cs.-S 4 l zs hitközsé Win Fü Gl Zan 18 alapított e elöljá Win Ján Gl M Her Gáb Weiszber W Gl Ad volt Ugyanak alak Che Kadi am Rosenb Mi vezetésé műkö ta száml e ra Deut Sala vo 1 kö ker hitközség műkö u nyit rabbiszé fogla 1 kö megválasztot Groszm Gy rabb t m működ 1852- építet templo hontmeg zsidó támogatásáv 1874- létes el isko amely tanítvá v tantestü tagj Spit Jak Kop Ár Lissov M Kés megalak nőegyl kultúregy leányegyl Utó működ Nőegy tag Schmi Zsigmon vezet al á 1876- ta ré különv ortho hitközsé létesíte anyahitköz megmar sta quon háb al teljesít kato szolgálat a kö h hal ha forrada i áldoz l Bar Ele hadna 1921- Tal T isk létesü amely növend v 1928- Win Sán n szeg diá segélyezés 50. ért alapítvá létesíte hitköz léleksz 5 családs 1 adófize sz 2 hitköz tag foglalko szer kereske ipar szabadpály orv ügyv magántisztvise magán gazdálko nagykereske taní köztisztvise nagyipa mérn költségve 100. am összeg 10. filantropi szociá célo szolg Anyakön területé tartoz v Hont-me öss község hitköz eg tag jelenték vállala földbirto tulajdonos L Frig gőzma tulajdon Ver Józ cementgyár Win Sán téglagyár Kins Józ Szaba Zsigm földbirtokos hitköz vezetősé Groszm Gy főrab Vár Ja eln Leng Dá aleln Kins Józ pénztárn Ku Mi Weinber gondnok Vá B i el Somo Mi jegy orho hitköz e rabbij We Ant választo m működ hitköz gy tempó fejlődö 1893- sa erejé templo építe Ezenkí hitközség imahá Tal Tó létesít hitköz növen látog hitköz 48. költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé ipolys já közs tartoz Léleksz 1 csalá sz c I. a 43 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske munk orv vállalko ipa egy hitköz vezetősé We An főrab Schm M eln Brei Sán aleln Bercel Zsigm pénztárn Dek Mih Frankfur Immán gondnok Bercel Józs Bercel Laj Gan Árm Schm Zsigmo Ad Sán Hercf Herm választmá tag

12192

CÍM Ipol

SZÓC na Cs.- z hitközs Wi F G Za 1 alapítot elölj Wi Já G He Gá Weiszbe G A vol Ugyana ala Ch Kad a Rosen M vezetés műk t szám r Deu Sal v k ke hitközsé műk nyi rabbisz fogl k megválaszto Grosz G rab műkö 1852 építe templ hontme zsid támogatásá 1874 léte e isk amel tanítv tantest tag Spi Ja Ko Á Lisso Ké megala nőegy kultúreg leányegy Ut műkö Nőeg ta Schm Zsigmo veze a 1876 t r külön orth hitközs létesít anyahitkö megma st quo há a teljesí kat szolgála k ha h forrad áldo Ba El hadn 1921 Ta is létes amel növen 1928 Wi Sá sze di segélyezé 50 ér alapítv létesít hitkö léleks család adófiz s hitkö ta foglalk sze keresk ipa szabadpál or ügy magántisztvis magá gazdálk nagykeresk tan köztisztvis nagyip mér költségv 100 a össze 10 filantrop szoci cél szol Anyakö terület tarto Hont-m ös közsé hitkö e ta jelenté vállal földbirt tulajdono Fri gőzm tulajdo Ve Jó cementgyá Wi Sá téglagyá Kin Jó Szab Zsig földbirtoko hitkö vezetős Grosz G főra Vá J el Len D alel Kin Jó pénztár K M Weinbe gondno V e Som M jeg orh hitkö rabbi W An választ műkö hitkö g temp fejlőd 1893 s erej templ épít Ezenk hitközsé imah Ta T létesí hitkö növe láto hitkö 48 költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület ipoly j köz tarto Léleks csal s I 4 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk mun or vállalk ip eg hitkö vezetős W A főra Sch el Bre Sá alel Berce Zsig pénztár De Mi Frankfu Immá gondno Berce Józ Berce La Ga Ár Sch Zsigm A Sá Herc Her választm ta

1219

CÍ Ipo

SZÓ n Cs. hitköz W Z alapíto elöl W J H G Weiszb vo Ugyan al C Ka Rose vezeté mű szá De Sa k hitközs mű ny rabbis fog megválaszt Gros ra műk 185 épít temp hontm zsi támogatás 187 lét is ame tanít tantes ta Sp J K Liss K megal nőeg kultúre leányeg U műk Nőe t Sch Zsigm vez 187 külö ort hitköz létesí anyahitk megm s qu h teljes ka szolgál h forra áld B E had 192 T i léte ame növe 192 W S sz d segélyez 5 é alapít létesí hitk lélek csalá adófi hitk t foglal sz keres ip szabadpá o üg magántisztvi mag gazdál nagykeres ta köztisztvi nagyi mé költség 10 össz 1 filantro szoc cé szo Anyak terüle tart Hont- ö közs hitk t jelent válla földbir tulajdon Fr gőz tulajd V J cementgy W S téglagy Ki J Sza Zsi földbirtok hitk vezető Gros főr V e Le ale Ki J pénztá Weinb gondn So je or hitk rabb A válasz műk hitk tem fejlő 189 ere temp épí Ezen hitközs ima T létes hitk növ lát hitk 4 költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle ipol kö tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál keres mu o vállal i e hitk vezető főr Sc e Br S ale Berc Zsi pénztá D M Frankf Imm gondn Berc Jó Berc L G Á Sc Zsig S Her He választ t