12196.htm

CÍMSZÓ: Irodalom

SZÓCIKK: S amily művészien eleveníti meg az író elbeszéléseinek szereplőit, épp oly nagyvonalúsággal tudja érzékeltetni korok és tömegek szellemét. A bazini zsidók: tudatos zsidó író műve, s egyben értékes magyar regény. Azzá teszi: a regény irodalmilag felépített szerkezete, a történelmi hangulatból kiformálódó alakok, a középkorra emlékeztető rozsdás világ politikai életrajza és nemes tendenciája, amidőn két irányba mutat: a zsidók felé, láttatva a hasznot, mely az antiszemitizmusból reakcióként fakad és a kereszténység felé, rámutatva azokra, kik visszaélnek a kereszténység eszményeivel. A naturalista világlátás eszmeiségének formanyelvén szólal meg Szomory Dezső is, de nála az objektivitás helyébe valami egocentrikus önszemlélet lép. Ez irányítja témakereső érdeklődését s ez telíti meg szubjektivitással benyomásait. Szentimentális, romantikus verseinek póztalansága szüremlett át Heltai Jenő novelláiba és regényeibe. Egyéniségének kedves derűje, meleg humora, az az életvidám világszemlélet, mellyel Heltai Jenő nézi az embereket, az eseményeket, az élet komikus fordulatait és visszás ferdeségeit, friss és könnyed stílusábrázolásban és nyelvfestésben ütközik ki. Elbeszélő művei, melyek ötletességben a francia szellemmel tartanak rokonságot, igen gyakran a pesti világ tipikus alak- és élet jelenségeinek bemutatásával szórakoztatnak. A magyar zsidó írók vették először észre, hogy az európai nagyvárossá fejlődő Pestnek megvan a maga sajátos természetrajza, ember- és csodavilága. De Pest költői közül egyik sem látta meg oly mélyen és jelenítette meg oly örökmaradandón a főváros ifjúságának romantikáját, polgárlányának szentimentalizmusát, középosztályának problémáit, mint Molnár Ferenc. A nagy drámaíró elbeszélő költészetének legszebb darabjai: párbeszédes novellái. Ezekben juttatja kifejező formához: emberábrázoló művészetét, megfigyelő éleslátását, szellemességének és humorának gazdagságát. Nagy koncepciójú alkotásaiban pedig: korszellem-megelevenítő, környezet-festő, lélekelemző írói értékei tágítják ki a regényhatás kereteit. Molnár Ferenc adta irodalmunknak a legkomolyabb, legirodalmibb harctéri tudósításokat: a kortörténet jelentőségű Egy haditudósító Naplóját. A munkásság szomorú világának jelenetsorozataival tette teljesebbé Pest irodalomban tükröződő képét: Révész Béla. Objektív meglátás és alanyi átszűrődöttség, Problémaelemzés és valóhű leírás kapcsolódásául elevenít meg betűrajzainak vonalán : embereket, élethelyeket, gondolatokat és szociális kérdéseket. Révész Béla a szocialista irányzatú magyar prózaköltés első irodalomsúlyú művelője. Zsidó kérdések, aktuális zsidó életjelenségek feloldódnak ugyan irodalmunk egy-egy nagyobbszabású művében, mint Erdős René, Földi Mihály, Hatvany Lajos stb. regényeiben, de a kifejezetten zsidó témák egyetemes irodalomtekintélyű feldolgozásait csupán Újvári Péter regényköltészetében találni. Novelláiban és regényeiben nemcsak a meseanyag lendületes és változatos képsorozata kapcsolódik összefüggő egésszé, hanem lecsapódik belőle a zsidó miliő és szellemkor utánérző hangulata is. Jellemfestő erővel megmintázott alakjait utolérhetetlen humor aranyozza be. Újvárinak írásművészete terem tette meg a magyar-zsidó irodalmat (l. Magyar zsidó irodalom). 3. Dráma. A zsidók művelte irodalmi műfajok közül tárgyi vonatkozásban a dráma szakadt el a leggyökértelenebb messzeségben a zsidó témáktól. De viszont ép ez az irodalmi forma szívta fel magába legmélyebben a zsidó intellektus rá hatásának eredményeit és értékjelenségeit. Nem véletlen, hogy amidőn a magyar zsidóság belekapcsolódott a magyar irodalmi kultúrélet folytonosságába, az első magyar zsidó író, Hugó Károly: a dráma formanyelvén szólalt meg. Hugó a francia romantika programörökségén indult el s megalkotta a francia klasszikus drámák mintájára a legsikerültebb hármasegységű magyar drámát (Bankár és báró 1847), mely az észnek, a logikának diadalát jelentette a szabályok és formák vonalán. A shakespeari szellemkultuszon felépülő neoromanticizmus a zsidó Dóczy Lajosban találta meg egyik legjelentősebb képviselőjét. Az új dráma architektúrájának minden alkotó, szintetikus eleme: a nyelvi ornamentika, a szellemes dialektika, a vers zeneisége, a színes hangulat határtalan költői szépségek megéreztetésére egyesül írói munkásságának oeuvrejében. A naturalizmus drámája Bródy Sándor költészetében jelentkezett. Dada című műve a magyar naturalista dráma egyetlen emléke, a valóság ábrázolás és realista világszemlélet legtisztább lecsapódása. Bródy később szinte eklektikus iránykereséssel hajlik el a romantika s realizmus felé, de jelentkezése irányának hangját hosszú időn át nem hallgattatta el teljesen a reá rétegeződő szellemi áramlatok hatásának problémalátása. És ha drámaírói pályájának vége a szerelmi történetek romantikájába torkolt is, munkássága a magyar színpad új s modern szellemének útraindulását jelentette. A század elején a magyar nemzeti múltból vett történelmi tárgyú drámáival aratta sikereit Fényes Samu, mint a romantikus tradicionális-hazafias színműírók epigonja . De már ekkor a magyar-zsidó drámaírók fiatal csoportja új hadállásokban indult harcra a magyar dráma világsikeréért, ők emelték a magyar drámát világkultúr színvonalra s szerezték meg a külföld érdeklődését a magyar színpad számára. 1908 a magyar drámairodalom emlékezetes esztendeje. Ebben az évben mutatták be Amerika színpadán Molnár Ferenc Ördögét s ezzel megkezdte a magyar dráma országhatáron túli térfoglalását. Molnár Ferenc drámaköltészete a nagyvonalúság s a monumentalitás költészete: a drámastruktúrában, a technikában, a dialógusok művészi vonalvezetésében, a szellemesség és ötletesség ökonómiájában. Egyéni prózastílusának közvetítő rétegén át nem vész el s nem párolog el semmi a drámai erő teremtő impulzusából. A reális életen kívül megjárja az érzékfeletti világ területeit is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2196. címszó a lexikon => 395. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12196.htm

CÍMSZÓ: Irodalom

SZÓCIKK: S amily művészien eleveníti meg az író elbeszéléseinek szereplőit, épp oly nagyvonalúsággal tudja érzékeltetni korok és tömegek szellemét. A bazini zsidók: tudatos zsidó író műve, s egyben értékes magyar regény. Azzá teszi: a regény irodalmilag felépített szerkezete, a történelmi hangulatból kiformálódó alakok, a középkorra emlékeztető rozsdás világ politikai életrajza és nemes tendenciája, amidőn két irányba mutat: a zsidók felé, láttatva a hasznot, mely az antiszemitizmusból reakcióként fakad és a kereszténység felé, rámutatva azokra, kik visszaélnek a kereszténység eszményeivel. A naturalista világlátás eszmeiségének formanyelvén szólal meg Szomory Dezső is, de nála az objektivitás helyébe valami egocentrikus önszemlélet lép. Ez irányítja témakereső érdeklődését s ez telíti meg szubjektivitással benyomásait. Szentimentális, romantikus verseinek póztalansága szüremlett át Heltai Jenő novelláiba és regényeibe. Egyéniségének kedves derűje, meleg humora, az az életvidám világszemlélet, mellyel Heltai Jenő nézi az embereket, az eseményeket, az élet komikus fordulatait és visszás ferdeségeit, friss és könnyed stílusábrázolásban és nyelvfestésben ütközik ki. Elbeszélő művei, melyek ötletességben a francia szellemmel tartanak rokonságot, igen gyakran a pesti világ tipikus alak- és élet jelenségeinek bemutatásával szórakoztatnak. A magyar zsidó írók vették először észre, hogy az európai nagyvárossá fejlődő Pestnek megvan a maga sajátos természetrajza, ember- és csodavilága. De Pest költői közül egyik sem látta meg oly mélyen és jelenítette meg oly örökmaradandón a főváros ifjúságának romantikáját, polgárlányának szentimentalizmusát, középosztályának problémáit, mint Molnár Ferenc. A nagy drámaíró elbeszélő költészetének legszebb darabjai: párbeszédes novellái. Ezekben juttatja kifejező formához: emberábrázoló művészetét, megfigyelő éleslátását, szellemességének és humorának gazdagságát. Nagy koncepciójú alkotásaiban pedig: korszellem-megelevenítő, környezet-festő, lélekelemző írói értékei tágítják ki a regényhatás kereteit. Molnár Ferenc adta irodalmunknak a legkomolyabb, legirodalmibb harctéri tudósításokat: a kortörténet jelentőségű Egy haditudósító Naplóját. A munkásság szomorú világának jelenetsorozataival tette teljesebbé Pest irodalomban tükröződő képét: Révész Béla. Objektív meglátás és alanyi átszűrődöttség, Problémaelemzés és valóhű leírás kapcsolódásául elevenít meg betűrajzainak vonalán : embereket, élethelyeket, gondolatokat és szociális kérdéseket. Révész Béla a szocialista irányzatú magyar prózaköltés első irodalomsúlyú művelője. Zsidó kérdések, aktuális zsidó életjelenségek feloldódnak ugyan irodalmunk egy-egy nagyobbszabású művében, mint Erdős René, Földi Mihály, Hatvany Lajos stb. regényeiben, de a kifejezetten zsidó témák egyetemes irodalomtekintélyű feldolgozásait csupán Újvári Péter regényköltészetében találni. Novelláiban és regényeiben nemcsak a meseanyag lendületes és változatos képsorozata kapcsolódik összefüggő egésszé, hanem lecsapódik belőle a zsidó miliő és szellemkor utánérző hangulata is. Jellemfestő erővel megmintázott alakjait utolérhetetlen humor aranyozza be. Újvárinak írásművészete terem tette meg a magyar-zsidó irodalmat l. Magyar zsidó irodalom . 3. Dráma. A zsidók művelte irodalmi műfajok közül tárgyi vonatkozásban a dráma szakadt el a leggyökértelenebb messzeségben a zsidó témáktól. De viszont ép ez az irodalmi forma szívta fel magába legmélyebben a zsidó intellektus rá hatásának eredményeit és értékjelenségeit. Nem véletlen, hogy amidőn a magyar zsidóság belekapcsolódott a magyar irodalmi kultúrélet folytonosságába, az első magyar zsidó író, Hugó Károly: a dráma formanyelvén szólalt meg. Hugó a francia romantika programörökségén indult el s megalkotta a francia klasszikus drámák mintájára a legsikerültebb hármasegységű magyar drámát Bankár és báró 1847 , mely az észnek, a logikának diadalát jelentette a szabályok és formák vonalán. A shakespeari szellemkultuszon felépülő neoromanticizmus a zsidó Dóczy Lajosban találta meg egyik legjelentősebb képviselőjét. Az új dráma architektúrájának minden alkotó, szintetikus eleme: a nyelvi ornamentika, a szellemes dialektika, a vers zeneisége, a színes hangulat határtalan költői szépségek megéreztetésére egyesül írói munkásságának oeuvrejében. A naturalizmus drámája Bródy Sándor költészetében jelentkezett. Dada című műve a magyar naturalista dráma egyetlen emléke, a valóság ábrázolás és realista világszemlélet legtisztább lecsapódása. Bródy később szinte eklektikus iránykereséssel hajlik el a romantika s realizmus felé, de jelentkezése irányának hangját hosszú időn át nem hallgattatta el teljesen a reá rétegeződő szellemi áramlatok hatásának problémalátása. És ha drámaírói pályájának vége a szerelmi történetek romantikájába torkolt is, munkássága a magyar színpad új s modern szellemének útraindulását jelentette. A század elején a magyar nemzeti múltból vett történelmi tárgyú drámáival aratta sikereit Fényes Samu, mint a romantikus tradicionális-hazafias színműírók epigonja . De már ekkor a magyar-zsidó drámaírók fiatal csoportja új hadállásokban indult harcra a magyar dráma világsikeréért, ők emelték a magyar drámát világkultúr színvonalra s szerezték meg a külföld érdeklődését a magyar színpad számára. 1908 a magyar drámairodalom emlékezetes esztendeje. Ebben az évben mutatták be Amerika színpadán Molnár Ferenc Ördögét s ezzel megkezdte a magyar dráma országhatáron túli térfoglalását. Molnár Ferenc drámaköltészete a nagyvonalúság s a monumentalitás költészete: a drámastruktúrában, a technikában, a dialógusok művészi vonalvezetésében, a szellemesség és ötletesség ökonómiájában. Egyéni prózastílusának közvetítő rétegén át nem vész el s nem párolog el semmi a drámai erő teremtő impulzusából. A reális életen kívül megjárja az érzékfeletti világ területeit is.

12196.ht

CÍMSZÓ Irodalo

SZÓCIKK amil művészie elevenít me a ír elbeszéléseine szereplőit ép ol nagyvonalúságga tudj érzékeltetn koro é tömege szellemét bazin zsidók tudato zsid ír műve egybe értéke magya regény Azz teszi regén irodalmila felépítet szerkezete történelm hangulatbó kiformálód alakok középkorr emlékeztet rozsdá vilá politika életrajz é neme tendenciája amidő ké irányb mutat zsidó felé láttatv hasznot mel a antiszemitizmusbó reakciókén faka é kereszténysé felé rámutatv azokra ki visszaélne kereszténysé eszményeivel naturalist világlátá eszmeiségéne formanyelvé szóla me Szomor Dezs is d nál a objektivitá helyéb valam egocentriku önszemléle lép E irányítj témakeres érdeklődésé e telít me szubjektivitássa benyomásait Szentimentális romantiku verseine póztalanság szüremlet á Helta Jen novelláib é regényeibe Egyéniségéne kedve derűje mele humora a a életvidá világszemlélet mellye Helta Jen néz a embereket a eseményeket a éle komiku fordulatai é visszá ferdeségeit fris é könnye stílusábrázolásba é nyelvfestésbe ütközi ki Elbeszél művei melye ötletességbe franci szellemme tartana rokonságot ige gyakra pest vilá tipiku alak é éle jelenségeine bemutatásáva szórakoztatnak magya zsid író vetté előszö észre hog a európa nagyváross fejlőd Pestne megva mag sajáto természetrajza ember é csodavilága D Pes költő közü egyi se látt me ol mélye é jelenített me ol örökmaradandó főváro ifjúságána romantikáját polgárlányána szentimentalizmusát középosztályána problémáit min Molná Ferenc nag drámaír elbeszél költészeténe legszeb darabjai párbeszéde novellái Ezekbe juttatj kifejez formához emberábrázol művészetét megfigyel éleslátását szellemességéne é humorána gazdagságát Nag koncepciój alkotásaiba pedig korszellem-megelevenítő környezet-festő lélekelemz író értéke tágítjá k regényhatá kereteit Molná Feren adt irodalmunkna legkomolyabb legirodalmib harctér tudósításokat kortörténe jelentőség Eg haditudósít Naplóját munkássá szomor világána jelenetsorozataiva tett teljesebb Pes irodalomba tükröződ képét Révés Béla Objektí meglátá é alany átszűrődöttség Problémaelemzé é valóh leírá kapcsolódásáu elevení me betűrajzaina vonalá embereket élethelyeket gondolatoka é szociáli kérdéseket Révés Bél szocialist irányzat magya prózakölté els irodalomsúly művelője Zsid kérdések aktuáli zsid életjelensége feloldódna ugya irodalmun egy-eg nagyobbszabás művében min Erdő René Föld Mihály Hatvan Lajo stb regényeiben d kifejezette zsid témá egyeteme irodalomtekintély feldolgozásai csupá Újvár Péte regényköltészetébe találni Novelláiba é regényeibe nemcsa meseanya lendülete é változato képsorozat kapcsolódi összefügg egésszé hane lecsapódi belől zsid mili é szellemko utánérz hangulat is Jellemfest erőve megmintázot alakjai utolérhetetle humo aranyozz be Újvárina írásművészet tere tett me magyar-zsid irodalma l Magya zsid irodalo 3 Dráma zsidó művelt irodalm műfajo közü tárgy vonatkozásba drám szakad e leggyökérteleneb messzeségbe zsid témáktól D viszon é e a irodalm form szívt fe magáb legmélyebbe zsid intellektu r hatásána eredményei é értékjelenségeit Ne véletlen hog amidő magya zsidósá belekapcsolódot magya irodalm kultúréle folytonosságába a els magya zsid író Hug Károly drám formanyelvé szólal meg Hug franci romantik programörökségé indul e megalkott franci klassziku drámá mintájár legsikerülteb hármasegység magya drámá Banká é bár 184 mel a észnek logikána diadalá jelentett szabályo é formá vonalán shakespear szellemkultuszo felépül neoromanticizmu zsid Dócz Lajosba talált me egyi legjelentőseb képviselőjét A ú drám architektúrájána minde alkotó szintetiku eleme nyelv ornamentika szelleme dialektika ver zeneisége színe hangula határtala költő szépsége megéreztetésér egyesü író munkásságána oeuvrejében naturalizmu drámáj Bród Sándo költészetébe jelentkezett Dad cím műv magya naturalist drám egyetle emléke valósá ábrázolá é realist világszemléle legtisztáb lecsapódása Bród későb szint eklektiku iránykeresésse hajli e romantik realizmu felé d jelentkezés irányána hangjá hossz idő á ne hallgattatt e teljese re rétegeződ szellem áramlato hatásána problémalátása É h drámaíró pályájána vég szerelm története romantikájáb torkol is munkásság magya színpa ú moder szelleméne útraindulásá jelentette száza elejé magya nemzet múltbó vet történelm tárgy drámáiva aratt sikerei Fénye Samu min romantiku tradicionális-hazafia színműíró epigonj D má ekko magyar-zsid drámaíró fiata csoportj ú hadállásokba indul harcr magya drám világsikeréért ő emelté magya drámá világkultú színvonalr szerezté me külföl érdeklődésé magya színpa számára 190 magya drámairodalo emlékezete esztendeje Ebbe a évbe mutattá b Amerik színpadá Molná Feren Ördögé ezze megkezdt magya drám országhatáro túl térfoglalását Molná Feren drámaköltészet nagyvonalúsá monumentalitá költészete drámastruktúrában technikában dialóguso művész vonalvezetésében szellemessé é ötletessé ökonómiájában Egyén prózastílusána közvetít rétegé á ne vés e ne párolo e semm dráma er teremt impulzusából reáli élete kívü megjárj a érzékfelett vilá területei is

12196.h

CÍMSZ Irodal

SZÓCIK ami művészi elevení m í elbeszélésein szereplői é o nagyvonalúságg tud érzékeltet kor tömeg szellemé bazi zsidó tudat zsi í műv egyb érték magy regén Az tesz regé irodalmil felépíte szerkezet történel hangulatb kiformáló alako középkor emlékezte rozsd vil politik életraj nem tendenciáj amid k irány muta zsid fel láttat haszno me antiszemitizmusb reakcióké fak kereszténys fel rámutat azokr k visszaéln kereszténys eszményeive naturalis világlát eszmeiségén formanyelv szól m Szomo Dez i ná objektivit helyé vala egocentrik önszemlél lé irányít témakere érdeklődés telí m szubjektivitáss benyomásai Szentimentáli romantik versein póztalansá szüremle Helt Je novellái regényeib Egyéniségén kedv derűj mel humor életvid világszemléle melly Helt Je né embereke eseményeke él komik fordulata vissz ferdeségei fri könny stílusábrázolásb nyelvfestésb ütköz k Elbeszé műve mely ötletességb franc szellemm tartan rokonságo ig gyakr pes vil tipik ala él jelenségein bemutatásáv szórakoztatna magy zsi ír vett elősz észr ho európ nagyváros fejlő Pestn megv ma saját természetrajz embe csodavilág Pe költ köz egy s lát m o mély jelenítet m o örökmaradand fővár ifjúságán romantikájá polgárlányán szentimentalizmusá középosztályán problémái mi Moln Feren na drámaí elbeszé költészetén legsze darabja párbeszéd novellá Ezekb juttat kifeje formáho emberábrázo művészeté megfigye éleslátásá szellemességén humorán gazdagságá Na koncepció alkotásaib pedi korszellem-megelevenít környezet-fest lélekelem ír érték tágítj regényhat keretei Moln Fere ad irodalmunkn legkomolyab legirodalmi harcté tudósításoka kortörtén jelentősé E haditudósí Naplójá munkáss szomo világán jelenetsorozataiv tet teljeseb Pe irodalomb tükröző képé Révé Bél Objekt meglát alan átszűrődöttsé Problémaelemz való leír kapcsolódásá eleven m betűrajzain vonal embereke élethelyeke gondolatok szociál kérdéseke Révé Bé szocialis irányza magy prózakölt el irodalomsúl művelőj Zsi kérdése aktuál zsi életjelenség feloldódn ugy irodalmu egy-e nagyobbszabá művébe mi Erd Ren Föl Mihál Hatva Laj st regényeibe kifejezett zsi tém egyetem irodalomtekintél feldolgozása csup Újvá Pét regényköltészetéb találn Novelláib regényeib nemcs meseany lendület változat képsoroza kapcsolód összefüg egéssz han lecsapód belő zsi mil szellemk utánér hangula i Jellemfes erőv megmintázo alakja utolérhetetl hum aranyoz b Újvárin írásművésze ter tet m magyar-zsi irodalm Magy zsi irodal Drám zsid művel irodal műfaj köz tárg vonatkozásb drá szaka leggyökértelene messzeségb zsi témáktó viszo irodal for szív f magá legmélyebb zsi intellekt hatásán eredménye értékjelenségei N véletle ho amid magy zsidós belekapcsolódo magy irodal kultúrél folytonosságáb el magy zsi ír Hu Károl drá formanyelv szóla me Hu franc romanti programörökség indu megalkot franc klasszik drám mintájá legsikerülte hármasegysé magy drám Bank bá 18 me észne logikán diadal jelentet szabály form vonalá shakespea szellemkultusz felépü neoromanticizm zsi Dóc Lajosb talál m egy legjelentőse képviselőjé drá architektúráján mind alkot szintetik elem nyel ornamentik szellem dialektik ve zeneiség szín hangul határtal költ szépség megéreztetésé egyes ír munkásságán oeuvrejébe naturalizm drámá Bró Sánd költészetéb jelentkezet Da cí mű magy naturalis drá egyetl emlék valós ábrázol realis világszemlél legtisztá lecsapódás Bró késő szin eklektik iránykereséss hajl romanti realizm fel jelentkezé irányán hangj hoss id n hallgattat teljes r rétegező szelle áramlat hatásán problémalátás drámaír pályáján vé szerel történet romantikájá torko i munkássá magy színp mode szellemén útraindulás jelentett száz elej magy nemze múltb ve történel tárg drámáiv arat sikere Fény Sam mi romantik tradicionális-hazafi színműír epigon m ekk magyar-zsi drámaír fiat csoport hadállásokb indu harc magy drá világsikeréér emelt magy drám világkult színvonal szerezt m külfö érdeklődés magy színp számár 19 magy drámairodal emlékezet esztendej Ebb évb mutatt Ameri színpad Moln Fere Ördög ezz megkezd magy drá országhatár tú térfoglalásá Moln Fere drámaköltésze nagyvonalús monumentalit költészet drámastruktúrába technikába dialógus művés vonalvezetésébe szellemess ötletess ökonómiájába Egyé prózastílusán közvetí réteg n vé n párol sem drám e terem impulzusábó reál élet kív megjár érzékfelet vil területe i

12196.

CÍMS Iroda

SZÓCI am művész eleven elbeszélései szereplő nagyvonalúság tu érzékelte ko töme szellem baz zsid tuda zs mű egy érté mag regé A tes reg irodalmi felépít szerkeze történe hangulat kiformál alak középko emlékezt rozs vi politi életra ne tendenciá ami irán mut zsi fe látta haszn m antiszemitizmus reakciók fa keresztény fe rámuta azok visszaél keresztény eszményeiv naturali világlá eszmeiségé formanyel szó Szom De n objektivi hely val egocentri önszemlé l irányí témaker érdeklődé tel szubjektivitás benyomása Szentimentál romanti versei póztalans szüreml Hel J novellá regényei Egyéniségé ked derű me humo életvi világszemlél mell Hel J n emberek események é komi fordulat viss ferdesége fr könn stílusábrázolás nyelvfestés ütkö Elbesz műv mel ötletesség fran szellem tarta rokonság i gyak pe vi tipi al é jelenségei bemutatásá szórakoztatn mag zs í vet elős ész h euró nagyváro fejl Pest meg m sajá természetraj emb csodavilá P köl kö eg lá mél jeleníte örökmaradan fővá ifjúságá romantikáj polgárlányá szentimentalizmus középosztályá problémá m Mol Fere n dráma elbesz költészeté legsz darabj párbeszé novell Ezek jutta kifej formáh emberábráz művészet megfigy éleslátás szellemességé humorá gazdagság N koncepci alkotásai ped korszellem-megelevení környezet-fes lélekele í érté tágít regényha kerete Mol Fer a irodalmunk legkomolya legirodalm harct tudósítások kortörté jelentős haditudós Naplój munkás szom világá jelenetsorozatai te teljese P irodalom tükröz kép Rév Bé Objek meglá ala átszűrődötts Problémaelem val leí kapcsolódás eleve betűrajzai vona emberek élethelyek gondolato szociá kérdések Rév B szociali irányz mag prózaköl e irodalomsú művelő Zs kérdés aktuá zs életjelensé feloldód ug irodalm egy- nagyobbszab művéb m Er Re Fö Mihá Hatv La s regényeib kifejezet zs té egyete irodalomtekinté feldolgozás csu Újv Pé regényköltészeté talál Novellái regényei nemc mesean lendüle változa képsoroz kapcsoló összefü egéss ha lecsapó bel zs mi szellem utáné hangul Jellemfe erő megmintáz alakj utolérhetet hu aranyo Újvári írásművész te te magyar-zs irodal Mag zs iroda Drá zsi műve iroda műfa kö tár vonatkozás dr szak leggyökértelen messzeség zs témákt visz iroda fo szí mag legmélyeb zs intellek hatásá eredmény értékjelensége véletl h ami mag zsidó belekapcsolód mag iroda kultúré folytonosságá e mag zs í H Káro dr formanyel szól m H fran romant programöröksé ind megalko fran klasszi drá mintáj legsikerült hármasegys mag drá Ban b 1 m észn logiká diada jelente szabál for vonal shakespe szellemkultus felép neoromanticiz zs Dó Lajos talá eg legjelentős képviselőj dr architektúrájá min alko szinteti ele nye ornamenti szelle dialekti v zeneisé szí hangu határta köl szépsé megéreztetés egye í munkásságá oeuvrejéb naturaliz drám Br Sán költészeté jelentkeze D c m mag naturali dr egyet emlé való ábrázo reali világszemlé legtiszt lecsapódá Br kés szi eklekti iránykeresés haj romant realiz fe jelentkez irányá hang hos i hallgatta telje rétegez szell áramla hatásá problémalátá drámaí pályájá v szere történe romantikáj tork munkáss mag szín mod szellemé útraindulá jelentet szá ele mag nemz múlt v történe tár drámái ara siker Fén Sa m romanti tradicionális-hazaf színműí epigo ek magyar-zs drámaí fia csopor hadállások ind har mag dr világsikeréé emel mag drá világkul színvona szerez külf érdeklődé mag szín számá 1 mag drámairoda emlékeze esztende Eb év mutat Amer színpa Mol Fer Ördö ez megkez mag dr országhatá t térfoglalás Mol Fer drámaköltész nagyvonalú monumentali költésze drámastruktúráb technikáb dialógu művé vonalvezetéséb szellemes ötletes ökonómiájáb Egy prózastílusá közvet réte v páro se drá tere impulzusáb reá éle kí megjá érzékfele vi terület

12196

CÍM Irod

SZÓC a művés eleve elbeszélése szerepl nagyvonalúsá t érzékelt k töm szelle ba zsi tud z m eg ért ma reg te re irodalm felépí szerkez történ hangula kiformá ala középk emlékez roz v polit életr n tendenci am irá mu zs f látt hasz antiszemitizmu reakció f keresztén f rámut azo visszaé keresztén eszményei natural világl eszmeiség formanye sz Szo D objektiv hel va egocentr önszeml irány témake érdeklőd te szubjektivitá benyomás Szentimentá romant verse póztalan szürem He novell regénye Egyéniség ke der m hum életv világszemlé mel He embere eseménye kom fordula vis ferdeség f kön stílusábrázolá nyelvfesté ütk Elbes mű me ötletessé fra szelle tart rokonsá gya p v tip a jelensége bemutatás szórakoztat ma z ve elő és eur nagyvár fej Pes me saj természetra em csodavil kö k e l mé jelenít örökmarada főv ifjúság romantiká polgárlány szentimentalizmu középosztály problém Mo Fer drám elbes költészet legs darab párbesz novel Eze jutt kife formá emberábrá művésze megfig éleslátá szellemesség humor gazdagsá koncepc alkotása pe korszellem-megeleven környezet-fe lélekel ért tágí regényh keret Mo Fe irodalmun legkomoly legirodal harc tudósításo kortört jelentő haditudó Napló munká szo világ jelenetsorozata t teljes irodalo tükrö ké Ré B Obje megl al átszűrődött Problémaele va le kapcsolódá elev betűrajza von embere élethelye gondolat szoci kérdése Ré szocial irány ma prózakö irodaloms művel Z kérdé aktu z életjelens feloldó u irodal egy nagyobbsza művé E R F Mih Hat L regényei kifejeze z t egyet irodalomtekint feldolgozá cs Új P regényköltészet talá Novellá regénye nem mesea lendül változ képsoro kapcsol összef egés h lecsap be z m szelle után hangu Jellemf er megmintá alak utolérhete h arany Újvár írásművés t t magyar-z iroda Ma z irod Dr zs műv irod műf k tá vonatkozá d sza leggyökértele messzesé z témák vis irod f sz ma legmélye z intelle hatás eredmén értékjelenség vélet am ma zsid belekapcsoló ma irod kultúr folytonosság ma z Kár d formanye szó fra roman programöröks in megalk fra klassz dr mintá legsikerül hármasegy ma dr Ba ész logik diad jelent szabá fo vona shakesp szellemkultu felé neoromantici z D Lajo tal e legjelentő képviselő d architektúráj mi alk szintet el ny ornament szell dialekt zeneis sz hang határt kö széps megérezteté egy munkásság oeuvrejé naturali drá B Sá költészet jelentkez ma natural d egye eml val ábráz real világszeml legtisz lecsapód B ké sz eklekt iránykeresé ha roman reali f jelentke irány han ho hallgatt telj rétege szel áraml hatás problémalát dráma pályáj szer történ romantiká tor munkás ma szí mo szellem útraindul jelente sz el ma nem múl történ tá drámá ar sike Fé S romant tradicionális-haza színmű epig e magyar-z dráma fi csopo hadálláso in ha ma d világsikeré eme ma dr világku színvon szere kül érdeklőd ma szí szám ma drámairod emlékez esztend E é muta Ame színp Mo Fe Örd e megke ma d országhat térfoglalá Mo Fe drámaköltés nagyvonal monumental költész drámastruktúrá techniká dialóg műv vonalvezetésé szelleme ötlete ökonómiájá Eg prózastílus közve rét pár s dr ter impulzusá re él k megj érzékfel v terüle

1219

CÍ Iro

SZÓ művé elev elbeszélés szerep nagyvonalús érzékel tö szell b zs tu e ér m re t r irodal felép szerke törté hangul kiform al közép emléke ro poli élet tendenc a ir m z lát has antiszemitizm reakci kereszté rámu az vissza kereszté eszménye natura világ eszmeisé formany s Sz objekti he v egocent önszem irán témak érdeklő t szubjektivit benyomá Szentiment roman vers póztala szüre H novel regény Egyénisé k de hu élet világszeml me H ember esemény ko fordul vi ferdesé kö stílusábrázol nyelvfest üt Elbe m m ötletess fr szell tar rokons gy ti jelenség bemutatá szórakozta m v el é eu nagyvá fe Pe m sa természetr e csodavi k m jelení örökmarad fő ifjúsá romantik polgárlán szentimentalizm középosztál problé M Fe drá elbe költésze leg dara párbes nove Ez jut kif form emberábr művész megfi éleslát szellemessé humo gazdags koncep alkotás p korszellem-megeleve környezet-f léleke ér tág regény kere M F irodalmu legkomol legiroda har tudósítás kortör jelent haditud Napl munk sz vilá jelenetsorozat telje irodal tükr k R Obj meg a átszűrődöt Problémael v l kapcsolód ele betűrajz vo ember élethely gondola szoc kérdés R szocia irán m prózak irodalom műve kérd akt életjelen felold iroda eg nagyobbsz műv Mi Ha regénye kifejez egye irodalomtekin feldolgoz c Ú regényköltésze tal Novell regény ne mese lendü válto képsor kapcso össze egé lecsa b szell utá hang Jellem e megmint ala utolérhet aran Újvá írásművé magyar- irod M iro D z mű iro mű t vonatkoz sz leggyökértel messzes témá vi iro s m legmély intell hatá eredmé értékjelensé véle a m zsi belekapcsol m iro kultú folytonossá m Ká formany sz fr roma programörök i megal fr klass d mint legsikerü hármaseg m d B és logi dia jelen szab f von shakes szellemkult fel neoromantic Laj ta legjelent képvisel architektúrá m al szinte e n ornamen szel dialek zenei s han határ k szép megéreztet eg munkássá oeuvrej natural dr S költésze jelentke m natura egy em va ábrá rea világszem legtis lecsapó k s eklek iránykeres h roma real jelentk irán ha h hallgat tel réteg sze áram hatá problémalá drám pályá sze törté romantik to munká m sz m szelle útraindu jelent s e m ne mú törté t drám a sik F roman tradicionális-haz színm epi magyar- drám f csop hadállás i h m világsiker em m d világk színvo szer kü érdeklő m sz szá m drámairo emléke eszten mut Am szín M F Ör megk m országha térfoglal M F drámakölté nagyvona monumenta költés drámastruktúr technik dialó mű vonalvezetés szellem ötlet ökonómiáj E prózastílu közv ré pá d te impulzus r é meg érzékfe terül