12197.htm

CÍMSZÓ: Irodalom

SZÓCIKK: S a mese, az álom, a mennyország, a pokol irracionális és szimbolikus elemeivel, a szalon-világ s a külvárosi élet reális és szelíd naturalizmusba halkuló motívumaival, a formai expresszionizmus színpadra vetített mozzanataival, átlépve a konvencionális témakereteket, új és eddig ismeretlen tartalmakat hódított meg a magyar drámairodalom számára. Molnár Ferenc mellett Lengyel Menyhért darabjait játszották legtöbbször külföldön. Lengyel mesteri megérzője a kordivat színpad-szellemi kívánalmainak. Ebben idomítja, formálja darabjainak témáit. Pályája kezdetén társadalmi kérdések problémamegoldását kereste, utóbb az egzotikumok levegőjével tette túlfűtötté drámáit, majd az aktualitások felé fordult figyelme, végül pedig egy paradox-műfajjal: a polgári népszínművel kísérletezett. Egyik legbiztosabb kezű művésze annak a lélekanalízis szempontjait is figyelemre méltató modern technikájú dráma-konstrukciónak, mely a szilárd gerincű párbeszéd pilléreken építi fel a színdarab egész rendszerét. Hasonló írói intencióval olvaszt össze s állít egymás mellé feltétlen értékű irodalmat és színpadi technikát Biró Lajos, ki valóságos szisztémává rendszeresít minden hatáskeltő mozzanatot, fordulatot, átmenetet. Mint néző írja darabjait s mint író: maga előtt látja közönségét. És ez a következetes folytonossággal kiegyensúlyozott kapcsolat harmonikussá teszi a drámát, a színpadot, a hatást anélkül, hogy az író engedményeket tenne a költészet rovására a színpadi mozgalmasság hatáskiváltó pillanataiért. A franciás espritnek ragyogó szellemű hódítója a magyar színpadokon Heltai Jenő. Könnyed és finom dialógjai és a színpadi konstrukció biztos ismerete jellemzik művészetét és míg a Tündérlaki lányokkal eljutott a népszerűség legmagasabb fokáig a Kis cukrászdával a vígjátéki írástudásnak olyan bizonyítékát szolgáltatta, amely méltó határköve szerzői pályájának. A történelmi drámák aláhanyatlott népszerűségének megújítása s e műfaj modern formaadása Szomory Dezsőre maradt. A Habsburg trilógia és a költői szépségű Lajos király volt az író ezirányú elképzelésének és nagyméretű elgondolásának objektivációja. Hatalmas drámai képekben elevenítette fel a múlt szellemét s rajzolta meg a történelem alakjainak portréit azon az igen gyakran merész ritmussal zenélő nyelven, mely kizárólagosan Szomory sajátja. A nagyasszony c. drámáját az Akadémia a Vojnits-díjjal tüntette ki a ez az irodalmi elismerés eddig kívüle még hat zsidó író művét koszorúzta (Lengyel Menyhért, Nagy Endre, Farkas Pál, Drégely Gábor, Molnár Ferenc, Hevesi Sándor). Századunk szociális kérdései köré fonta érdekes drámai meséit Földes Imre. Darabjainak derűjében, megindultságában egyaránt meghúzódik a költői formába burkolt irányzatosság. Néhol a leghangsúlyozottabban juttatja túlsúlyra a szociális motívumokat. A városi kispolgár gondgyötörte alakjának utolérhetetlen megmintázása épp úgy az ő nevéhez fűződik, mint ahogy ő írta meg irodalmunkban a leghatásosabb magyar irredenta drámát. Tendenciára hajló drámairánya ebben a művében a legteljesebb hazafiasságban kulminál. Feltétlen színpadi rutinja nagy kifejező erővel és kompoziciós készséggel egyesül ebben a drámában a legfájóbb nemzeti érzés kiváltására (Tüzek az éjszakában). Egy írónk sem látta meg oly közelről Pestet, mint Szenes Béla s talán épp ezért lettek alakjai kissé élesen kivehető kontúrvonalakkal túlszínezett figurák. Pest számtalan tipikus alakját, ő fedezte fel a színpad számára. A közönség vígjátékainak szereplőiben magára ismert s mulatott rajtuk. Az utolsó évek legnagyobb színházi sikereit ő aratta és alapított iskolát szórakoztató vígjátékaival.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2197. címszó a lexikon => 396. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12197.htm

CÍMSZÓ: Irodalom

SZÓCIKK: S a mese, az álom, a mennyország, a pokol irracionális és szimbolikus elemeivel, a szalon-világ s a külvárosi élet reális és szelíd naturalizmusba halkuló motívumaival, a formai expresszionizmus színpadra vetített mozzanataival, átlépve a konvencionális témakereteket, új és eddig ismeretlen tartalmakat hódított meg a magyar drámairodalom számára. Molnár Ferenc mellett Lengyel Menyhért darabjait játszották legtöbbször külföldön. Lengyel mesteri megérzője a kordivat színpad-szellemi kívánalmainak. Ebben idomítja, formálja darabjainak témáit. Pályája kezdetén társadalmi kérdések problémamegoldását kereste, utóbb az egzotikumok levegőjével tette túlfűtötté drámáit, majd az aktualitások felé fordult figyelme, végül pedig egy paradox-műfajjal: a polgári népszínművel kísérletezett. Egyik legbiztosabb kezű művésze annak a lélekanalízis szempontjait is figyelemre méltató modern technikájú dráma-konstrukciónak, mely a szilárd gerincű párbeszéd pilléreken építi fel a színdarab egész rendszerét. Hasonló írói intencióval olvaszt össze s állít egymás mellé feltétlen értékű irodalmat és színpadi technikát Biró Lajos, ki valóságos szisztémává rendszeresít minden hatáskeltő mozzanatot, fordulatot, átmenetet. Mint néző írja darabjait s mint író: maga előtt látja közönségét. És ez a következetes folytonossággal kiegyensúlyozott kapcsolat harmonikussá teszi a drámát, a színpadot, a hatást anélkül, hogy az író engedményeket tenne a költészet rovására a színpadi mozgalmasság hatáskiváltó pillanataiért. A franciás espritnek ragyogó szellemű hódítója a magyar színpadokon Heltai Jenő. Könnyed és finom dialógjai és a színpadi konstrukció biztos ismerete jellemzik művészetét és míg a Tündérlaki lányokkal eljutott a népszerűség legmagasabb fokáig a Kis cukrászdával a vígjátéki írástudásnak olyan bizonyítékát szolgáltatta, amely méltó határköve szerzői pályájának. A történelmi drámák aláhanyatlott népszerűségének megújítása s e műfaj modern formaadása Szomory Dezsőre maradt. A Habsburg trilógia és a költői szépségű Lajos király volt az író ezirányú elképzelésének és nagyméretű elgondolásának objektivációja. Hatalmas drámai képekben elevenítette fel a múlt szellemét s rajzolta meg a történelem alakjainak portréit azon az igen gyakran merész ritmussal zenélő nyelven, mely kizárólagosan Szomory sajátja. A nagyasszony c. drámáját az Akadémia a Vojnits-díjjal tüntette ki a ez az irodalmi elismerés eddig kívüle még hat zsidó író művét koszorúzta Lengyel Menyhért, Nagy Endre, Farkas Pál, Drégely Gábor, Molnár Ferenc, Hevesi Sándor . Századunk szociális kérdései köré fonta érdekes drámai meséit Földes Imre. Darabjainak derűjében, megindultságában egyaránt meghúzódik a költői formába burkolt irányzatosság. Néhol a leghangsúlyozottabban juttatja túlsúlyra a szociális motívumokat. A városi kispolgár gondgyötörte alakjának utolérhetetlen megmintázása épp úgy az ő nevéhez fűződik, mint ahogy ő írta meg irodalmunkban a leghatásosabb magyar irredenta drámát. Tendenciára hajló drámairánya ebben a művében a legteljesebb hazafiasságban kulminál. Feltétlen színpadi rutinja nagy kifejező erővel és kompoziciós készséggel egyesül ebben a drámában a legfájóbb nemzeti érzés kiváltására Tüzek az éjszakában . Egy írónk sem látta meg oly közelről Pestet, mint Szenes Béla s talán épp ezért lettek alakjai kissé élesen kivehető kontúrvonalakkal túlszínezett figurák. Pest számtalan tipikus alakját, ő fedezte fel a színpad számára. A közönség vígjátékainak szereplőiben magára ismert s mulatott rajtuk. Az utolsó évek legnagyobb színházi sikereit ő aratta és alapított iskolát szórakoztató vígjátékaival.

12197.ht

CÍMSZÓ Irodalo

SZÓCIKK mese a álom mennyország poko irracionáli é szimboliku elemeivel szalon-vilá külváros éle reáli é szelí naturalizmusb halkul motívumaival forma expresszionizmu színpadr vetítet mozzanataival átlépv konvencionáli témakereteket ú é eddi ismeretle tartalmaka hódítot me magya drámairodalo számára Molná Feren mellet Lengye Menyhér darabjai játszottá legtöbbszö külföldön Lengye mester megérzőj kordiva színpad-szellem kívánalmainak Ebbe idomítja formálj darabjaina témáit Pályáj kezdeté társadalm kérdése problémamegoldásá kereste utób a egzotikumo levegőjéve tett túlfűtött drámáit maj a aktualitáso fel fordul figyelme végü pedi eg paradox-műfajjal polgár népszínműve kísérletezett Egyi legbiztosab kez művész anna lélekanalízi szempontjai i figyelemr méltat moder technikáj dráma-konstrukciónak mel szilár gerinc párbeszé pilléreke épít fe színdara egés rendszerét Hasonl író intencióva olvasz össz állí egymá mell feltétle érték irodalma é színpad techniká Bir Lajos k valóságo szisztémáv rendszeresí minde hatáskelt mozzanatot fordulatot átmenetet Min néz írj darabjai min író mag előt látj közönségét É e következete folytonosságga kiegyensúlyozot kapcsola harmonikuss tesz drámát színpadot hatás anélkül hog a ír engedményeke tenn költésze rovásár színpad mozgalmassá hatáskivált pillanataiért franciá espritne ragyog szellem hódítój magya színpadoko Helta Jenő Könnye é fino dialógja é színpad konstrukci bizto ismeret jellemzi művészeté é mí Tündérlak lányokka eljutot népszerűsé legmagasab fokái Ki cukrászdáva vígjáték írástudásna olya bizonyítéká szolgáltatta amel mélt határköv szerző pályájának történelm drámá aláhanyatlot népszerűségéne megújítás műfa moder formaadás Szomor Dezsőr maradt Habsbur trilógi é költő szépség Lajo királ vol a ír ezirány elképzeléséne é nagyméret elgondolásána objektivációja Hatalma dráma képekbe elevenített fe múl szellemé rajzolt me történele alakjaina portréi azo a ige gyakra merés ritmussa zenél nyelven mel kizárólagosa Szomor sajátja nagyasszon c drámájá a Akadémi Vojnits-díjja tüntett k e a irodalm elismeré eddi kívül mé ha zsid ír művé koszorúzt Lengye Menyhért Nag Endre Farka Pál Drégel Gábor Molná Ferenc Heves Sándo Századun szociáli kérdése kör font érdeke dráma meséi Földe Imre Darabjaina derűjében megindultságába egyarán meghúzódi költő formáb burkol irányzatosság Ného leghangsúlyozottabba juttatj túlsúlyr szociáli motívumokat város kispolgá gondgyötört alakjána utolérhetetle megmintázás ép úg a nevéhe fűződik min ahog írt me irodalmunkba leghatásosab magya irredent drámát Tendenciár hajl drámairány ebbe művébe legteljeseb hazafiasságba kulminál Feltétle színpad rutinj nag kifejez erőve é kompozició készségge egyesü ebbe drámába legfájób nemzet érzé kiváltásár Tüze a éjszakába Eg írón se látt me ol közelrő Pestet min Szene Bél talá ép ezér lette alakja kiss élese kivehet kontúrvonalakka túlszínezet figurák Pes számtala tipiku alakját fedezt fe színpa számára közönsé vígjátékaina szereplőibe magár ismer mulatot rajtuk A utols éve legnagyob színház sikerei aratt é alapítot iskolá szórakoztat vígjátékaival

12197.h

CÍMSZ Irodal

SZÓCIK mes álo mennyorszá pok irracionál szimbolik elemeive szalon-vil külváro él reál szel naturalizmus halku motívumaiva form expresszionizm színpad vetíte mozzanataiva átlép konvencionál témakereteke edd ismeretl tartalmak hódíto m magy drámairodal számár Moln Fere melle Lengy Menyhé darabja játszott legtöbbsz külföldö Lengy meste megérző kordiv színpad-szelle kívánalmaina Ebb idomítj formál darabjain témái Pályá kezdet társadal kérdés problémamegoldás kerest utó egzotikum levegőjév tet túlfűtöt drámái ma aktualitás fe fordu figyelm vég ped e paradox-műfajja polgá népszínműv kísérletezet Egy legbiztosa ke művés ann lélekanalíz szempontja figyelem mélta mode techniká dráma-konstrukcióna me szilá gerin párbesz pillérek épí f színdar egé rendszeré Hason ír intencióv olvas öss áll egym mel feltétl érté irodalm színpa technik Bi Lajo valóság szisztémá rendszeres mind hatáskel mozzanato fordulato átmenete Mi né ír darabja mi ír ma elő lát közönségé következet folytonosságg kiegyensúlyozo kapcsol harmonikus tes drámá színpado hatá anélkü ho í engedmények ten költész rovásá színpa mozgalmass hatáskivál pillanataiér franci espritn ragyo szelle hódító magy színpadok Helt Jen Könny fin dialógj színpa konstrukc bizt ismere jellemz művészet m Tündérla lányokk eljuto népszerűs legmagasa foká K cukrászdáv vígjáté írástudásn oly bizonyíték szolgáltatt ame mél határkö szerz pályájána történel drám aláhanyatlo népszerűségén megújítá műf mode formaadá Szomo Dezső marad Habsbu trilóg költ szépsé Laj kirá vo í ezirán elképzelésén nagymére elgondolásán objektivációj Hatalm drám képekb elevenítet f mú szellem rajzol m történel alakjain portré az ig gyakr meré ritmuss zené nyelve me kizárólagos Szomo sajátj nagyasszo drámáj Akadém Vojnits-díjj tüntet irodal elismer edd kívü m h zsi í műv koszorúz Lengy Menyhér Na Endr Fark Pá Drége Gábo Moln Feren Heve Sánd Századu szociál kérdés kö fon érdek drám mesé Föld Imr Darabjain derűjébe megindultságáb egyará meghúzód költ formá burko irányzatossá Néh leghangsúlyozottabb juttat túlsúly szociál motívumoka váro kispolg gondgyötör alakján utolérhetetl megmintázá é ú nevéh fűződi mi aho ír m irodalmunkb leghatásosa magy irreden drámá Tendenciá haj drámairán ebb művéb legteljese hazafiasságb kulminá Feltétl színpa rutin na kifeje erőv kompozici készségg egyes ebb drámáb legfájó nemze érz kiváltásá Tüz éjszakáb E író s lát m o közelr Peste mi Szen Bé tal é ezé lett alakj kis éles kivehe kontúrvonalakk túlszíneze figurá Pe számtal tipik alakjá fedez f színp számár közöns vígjátékain szereplőib magá isme mulato rajtu utol év legnagyo színhá sikere arat alapíto iskol szórakozta vígjátékaiva

12197.

CÍMS Iroda

SZÓCI me ál mennyorsz po irracioná szimboli elemeiv szalon-vi külvár é reá sze naturalizmu halk motívumaiv for expresszioniz színpa vetít mozzanataiv átlé konvencioná témakeretek ed ismeret tartalma hódít mag drámairoda számá Mol Fer mell Leng Menyh darabj játszot legtöbbs külföld Leng mest megérz kordi színpad-szell kívánalmain Eb idomít formá darabjai témá Pály kezde társada kérdé problémamegoldá keres ut egzotiku levegőjé te túlfűtö drámá m aktualitá f ford figyel vé pe paradox-műfajj polg népszínmű kísérleteze Eg legbiztos k művé an lélekanalí szempontj figyele mélt mod technik dráma-konstrukción m szil geri párbes pillére ép színda eg rendszer Haso í intenció olva ös ál egy me feltét ért irodal színp techni B Laj valósá szisztém rendszere min hatáske mozzanat fordulat átmenet M n í darabj m í m el lá közönség következe folytonosság kiegyensúlyoz kapcso harmoniku te drám színpad hat anélk h engedménye te költés rovás színp mozgalmas hatáskivá pillanataié franc esprit ragy szell hódít mag színpado Hel Je Könn fi dialóg színp konstruk biz ismer jellem művésze Tündérl lányok eljut népszerű legmagas fok cukrászdá vígját írástudás ol bizonyíté szolgáltat am mé határk szer pályáján történe drá aláhanyatl népszerűségé megújít mű mod formaad Szom Dezs mara Habsb triló köl széps La kir v ezirá elképzelésé nagymér elgondolásá objektiváció Hatal drá képek eleveníte m szelle rajzo történe alakjai portr a i gyak mer ritmus zen nyelv m kizárólago Szom saját nagyassz drámá Akadé Vojnits-díj tünte iroda elisme ed kív zs mű koszorú Leng Menyhé N End Far P Drég Gáb Mol Fere Hev Sán Század szociá kérdé k fo érde drá mes Föl Im Darabjai derűjéb megindultságá egyar meghúzó köl form burk irányzatoss Né leghangsúlyozottab jutta túlsúl szociá motívumok vár kispol gondgyötö alakjá utolérhetet megmintáz nevé fűződ m ah í irodalmunk leghatásos mag irrede drám Tendenci ha drámairá eb művé legteljes hazafiasság kulmin Feltét színp ruti n kifej erő kompozic készség egye eb drámá legfáj nemz ér kiváltás Tü éjszaká ír lá közel Pest m Sze B ta ez let alak ki éle kiveh kontúrvonalak túlszínez figur P számta tipi alakj fede szín számá közön vígjátékai szereplői mag ism mulat rajt uto é legnagy szính siker ara alapít isko szórakozt vígjátékaiv

12197

CÍM Irod

SZÓC m á mennyors p irracion szimbol elemei szalon-v külvá re sz naturalizm hal motívumai fo expresszioni színp vetí mozzanatai átl konvencion témakerete e ismere tartalm hódí ma drámairod szám Mo Fe mel Len Meny darab játszo legtöbb külföl Len mes megér kord színpad-szel kívánalmai E idomí form darabja tém Pál kezd társad kérd problémamegold kere u egzotik levegőj t túlfűt drám aktualit for figye v p paradox-műfaj pol népszínm kísérletez E legbizto műv a lélekanal szempont figyel mél mo techni dráma-konstrukció szi ger párbe pillér é színd e rendsze Has intenci olv ö á eg m felté ér iroda szín techn La valós sziszté rendszer mi hatásk mozzana fordula átmene darab e l közönsé következ folytonossá kiegyensúlyo kapcs harmonik t drá színpa ha anél engedmény t költé rová szín mozgalma hatáskiv pillanatai fran espri rag szel hódí ma színpad He J Kön f dialó szín konstru bi isme jelle művész Tündér lányo elju népszer legmaga fo cukrászd vígjá írástudá o bizonyít szolgálta a m határ sze pályájá történ dr aláhanyat népszerűség megújí m mo formaa Szo Dez mar Habs tril kö szép L ki ezir elképzelés nagymé elgondolás objektiváci Hata dr képe elevenít szell rajz történ alakja port gya me ritmu ze nyel kizárólag Szo sajá nagyass drám Akad Vojnits-dí tünt irod elism e kí z m koszor Len Menyh En Fa Dré Gá Mo Fer He Sá Száza szoci kérd f érd dr me Fö I Darabja derűjé megindultság egya meghúz kö for bur irányzatos N leghangsúlyozotta jutt túlsú szoci motívumo vá kispo gondgyöt alakj utolérhete megmintá nev fűző a irodalmun leghatáso ma irred drá Tendenc h drámair e műv legtelje hazafiassá kulmi Felté szín rut kife er kompozi készsé egy e drám legfá nem é kiváltá T éjszak í l köze Pes Sz t e le ala k él kive kontúrvonala túlszíne figu számt tip alak fed szí szám közö vígjátéka szereplő ma is mula raj ut legnag szín sike ar alapí isk szórakoz vígjátékai

1219

CÍ Iro

SZÓ mennyor irracio szimbo eleme szalon- külv r s naturaliz ha motívuma f expresszion szín vet mozzanata át konvencio témakeret ismer tartal hód m drámairo szá M F me Le Men dara játsz legtöb külfö Le me megé kor színpad-sze kívánalma idom for darabj té Pá kez társa kér problémamegol ker egzoti levegő túlfű drá aktuali fo figy paradox-műfa po népszín kísérlete legbizt mű lélekana szempon figye mé m techn dráma-konstrukci sz ge párb pillé szín rendsz Ha intenc ol e felt é irod szí tech L való sziszt rendsze m hatás mozzan fordul átmen dara közöns követke folytonoss kiegyensúly kapc harmoni dr színp h ané engedmén költ rov szí mozgalm hatáski pillanata fra espr ra sze hód m színpa H Kö dial szí konstr b ism jell művés Tündé lány elj népsze legmag f cukrász vígj írástud bizonyí szolgált hatá sz pályáj törté d aláhanya népszerűsé megúj m forma Sz De ma Hab tri k szé k ezi elképzelé nagym elgondolá objektivác Hat d kép elevení szel raj törté alakj por gy m ritm z nye kizáróla Sz saj nagyas drá Aka Vojnits-d tün iro elis k koszo Le Meny E F Dr G M Fe H S Száz szoc kér ér d m F Darabj derűj megindultsá egy meghú k fo bu irányzato leghangsúlyozott jut túls szoc motívum v kisp gondgyö alak utolérhet megmint ne fűz irodalmu leghatás m irre dr Tenden drámai mű legtelj hazafiass kulm Felt szí ru kif e kompoz készs eg drá legf ne kivált éjsza köz Pe S l al é kiv kontúrvonal túlszín fig szám ti ala fe sz szá köz vígjáték szerepl m i mul ra u legna szí sik a alap is szórako vígjátéka