12198.htm

CÍMSZÓ: Irodalomtörténet és esztétika

SZÓCIKK: "Irodalomtörténet és esztétika. E tudomány zsidó művelői között úgy külföldön, mint Magyarországon számos kiválóságot találunk. Meg kell azonban említenünk, hogy a héber irodalmat külön tudományággá, mely a teológiával ugyan szerves kapcsolatban áll, Zunz Leopold tette meg a XIX. sz. elején. Követői voltak S.L. Rappoport hírneves prágai főrabbi, S. Dávid Luzzatto padovai főrabbi és szemináriumi rektor; Dukes Leopold (l. o.), Neubauer Adolf (l. o.) oxfordi egyet. tanár, Schiller-Szinessy cambridgei egyet. tanár (l. o.), Schwab Moise a párisi National Bibl. őre, Bacher Vilmos (l. o.), Blau Lajos (l. o.), Löw Lipót (l. o.), Mortara S. mantovai rabbi, Weiss Isaac bécsi tudós, Brody Heinrich prágai főrabbi (l. o.), Ismar Elbogen berlini rabbiszemináriumi rektor, Schechter M. cambridgei tanár, Gross H. (l. o.) augsburgi főrabbi s főkép Steinschneider M., aki a héber irodalom óriási és szétszórt területén egyaránt vezető szaktekintély. I. Az I. külföldi zsidó művelői közül legkiválóbbak : Adler Guido, zeneesztétika és történet. Ancona Alessandro, v. pisai egyet. tan., olasz irod., Bernays Jacob, v. bonni egyet, tan., görög-latin irod. Bernays Michel*, esztétikus, müncheni egyet. tanár. Bie Oscar*, zeneesztétikus és dramaturg. Bielschowski A.*, Goethe-búvár. Birch-Hirschfeld*, v. lipcsei egyet, tan., francia irod. Brandes Georg, román-germán irod. Breal Michel, francia irodalom tört. Friedländer Ludwig*, v. strassburgi egyet. tan., latin irod. Geiger Ludwig, berlini egyet, tan., német irod. Gundolf Friedrich, heidelbergi egyet. tanár, német irodalom. Karpeles Gustáv, a «Geschichte d. jüd. Literatur» szerzője. Kellner Leon, bécsi egyet. tan., angol irod. Kerr Alfréd, esztétikus, Klein Julius Leopold* (l. o.) Landauer Arthur, esztétikus. Lee Sidney*, angol irod. tört. Ludwig Emil. Mayne Harry, baseli egyet. tan., német irod., Mendelssohn Mózes (l. Filozófia). Meyer L. M., berlini egyet. tan., német irod. Minor Jacob*, bécsi egyet. tan., német irod. Winternitz Moritz, prágai egyet. tan., ind. irod. Witkowsky Georg*, lipcsei egyet, tan., német irod. Wogue Jules, francia irod. Hazaiak: (L. részletesen az illető neveknél.) Alexander Bernát, Elek Artúr*, Feleky Géza, Fenyő Miksa*, Ignotus Hugó, Hatvány Lajos*, Heller Bernát, Hevesi Sándor*, Keszler József, Komló Aladár, Lukács György*, Salgó Ernő, Sebestyén Károly, Silberstein-Otvös Adolf, Szilágyi Géza, Túróczi-Trostler József."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2198. címszó a lexikon => 396. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12198.htm

CÍMSZÓ: Irodalomtörténet és esztétika

SZÓCIKK: Irodalomtörténet és esztétika. E tudomány zsidó művelői között úgy külföldön, mint Magyarországon számos kiválóságot találunk. Meg kell azonban említenünk, hogy a héber irodalmat külön tudományággá, mely a teológiával ugyan szerves kapcsolatban áll, Zunz Leopold tette meg a XIX. sz. elején. Követői voltak S.L. Rappoport hírneves prágai főrabbi, S. Dávid Luzzatto padovai főrabbi és szemináriumi rektor; Dukes Leopold l. o. , Neubauer Adolf l. o. oxfordi egyet. tanár, Schiller-Szinessy cambridgei egyet. tanár l. o. , Schwab Moise a párisi National Bibl. őre, Bacher Vilmos l. o. , Blau Lajos l. o. , Löw Lipót l. o. , Mortara S. mantovai rabbi, Weiss Isaac bécsi tudós, Brody Heinrich prágai főrabbi l. o. , Ismar Elbogen berlini rabbiszemináriumi rektor, Schechter M. cambridgei tanár, Gross H. l. o. augsburgi főrabbi s főkép Steinschneider M., aki a héber irodalom óriási és szétszórt területén egyaránt vezető szaktekintély. I. Az I. külföldi zsidó művelői közül legkiválóbbak : Adler Guido, zeneesztétika és történet. Ancona Alessandro, v. pisai egyet. tan., olasz irod., Bernays Jacob, v. bonni egyet, tan., görög-latin irod. Bernays Michel*, esztétikus, müncheni egyet. tanár. Bie Oscar*, zeneesztétikus és dramaturg. Bielschowski A.*, Goethe-búvár. Birch-Hirschfeld*, v. lipcsei egyet, tan., francia irod. Brandes Georg, román-germán irod. Breal Michel, francia irodalom tört. Friedländer Ludwig*, v. strassburgi egyet. tan., latin irod. Geiger Ludwig, berlini egyet, tan., német irod. Gundolf Friedrich, heidelbergi egyet. tanár, német irodalom. Karpeles Gustáv, a Geschichte d. jüd. Literatur szerzője. Kellner Leon, bécsi egyet. tan., angol irod. Kerr Alfréd, esztétikus, Klein Julius Leopold* l. o. Landauer Arthur, esztétikus. Lee Sidney*, angol irod. tört. Ludwig Emil. Mayne Harry, baseli egyet. tan., német irod., Mendelssohn Mózes l. Filozófia . Meyer L. M., berlini egyet. tan., német irod. Minor Jacob*, bécsi egyet. tan., német irod. Winternitz Moritz, prágai egyet. tan., ind. irod. Witkowsky Georg*, lipcsei egyet, tan., német irod. Wogue Jules, francia irod. Hazaiak: L. részletesen az illető neveknél. Alexander Bernát, Elek Artúr*, Feleky Géza, Fenyő Miksa*, Ignotus Hugó, Hatvány Lajos*, Heller Bernát, Hevesi Sándor*, Keszler József, Komló Aladár, Lukács György*, Salgó Ernő, Sebestyén Károly, Silberstein-Otvös Adolf, Szilágyi Géza, Túróczi-Trostler József.

12198.ht

CÍMSZÓ Irodalomtörténe é esztétik

SZÓCIKK Irodalomtörténe é esztétika tudomán zsid művelő közöt úg külföldön min Magyarországo számo kiválóságo találunk Me kel azonba említenünk hog hébe irodalma külö tudományággá mel teológiáva ugya szerve kapcsolatba áll Zun Leopol tett me XIX sz elején Követő volta S.L Rappopor hírneve prága főrabbi S Dávi Luzzatt padova főrabb é szeminárium rektor Duke Leopol l o Neubaue Adol l o oxford egyet tanár Schiller-Sziness cambridge egyet taná l o Schwa Mois páris Nationa Bibl őre Bache Vilmo l o Bla Lajo l o Lö Lipó l o Mortar S mantova rabbi Weis Isaa bécs tudós Brod Heinric prága főrabb l o Isma Elboge berlin rabbiszeminárium rektor Schechte M cambridge tanár Gros H l o augsburg főrabb főké Steinschneide M. ak hébe irodalo óriás é szétszór területé egyarán vezet szaktekintély I A I külföld zsid művelő közü legkiválóbba Adle Guido zeneesztétik é történet Ancon Alessandro v pisa egyet tan. olas irod. Bernay Jacob v bonn egyet tan. görög-lati irod Bernay Michel* esztétikus münchen egyet tanár Bi Oscar* zeneesztétiku é dramaturg Bielschowsk A.* Goethe-búvár Birch-Hirschfeld* v lipcse egyet tan. franci irod Brande Georg román-germá irod Brea Michel franci irodalo tört Friedlände Ludwig* v strassburg egyet tan. lati irod Geige Ludwig berlin egyet tan. néme irod Gundol Friedrich heidelberg egyet tanár néme irodalom Karpele Gustáv Geschicht d jüd Literatu szerzője Kellne Leon bécs egyet tan. ango irod Ker Alfréd esztétikus Klei Juliu Leopold l o Landaue Arthur esztétikus Le Sidney* ango irod tört Ludwi Emil Mayn Harry basel egyet tan. néme irod. Mendelssoh Móze l Filozófi Meye L M. berlin egyet tan. néme irod Mino Jacob* bécs egyet tan. néme irod Winternit Moritz prága egyet tan. ind irod Witkowsk Georg* lipcse egyet tan. néme irod Wogu Jules franci irod Hazaiak L részletese a illet neveknél Alexande Bernát Ele Artúr* Felek Géza Feny Miksa* Ignotu Hugó Hatván Lajos* Helle Bernát Heves Sándor* Keszle József Koml Aladár Lukác György* Salg Ernő Sebestyé Károly Silberstein-Otvö Adolf Szilágy Géza Túróczi-Trostle József

12198.h

CÍMSZ Irodalomtörtén esztéti

SZÓCIK Irodalomtörtén esztétik tudomá zsi művel közö ú külföldö mi Magyarország szám kiválóság találun M ke azonb említenün ho héb irodalm kül tudományágg me teológiáv ugy szerv kapcsolatb ál Zu Leopo tet m XI s elejé Követ volt S. Rappopo hírnev prág főrabb Dáv Luzzat padov főrab szemináriu rekto Duk Leopo Neubau Ado oxfor egye taná Schiller-Szines cambridg egye tan Schw Moi pári Nation Bib őr Bach Vilm Bl Laj L Lip Morta mantov rabb Wei Isa béc tudó Bro Heinri prág főrab Ism Elbog berli rabbiszemináriu rekto Schecht cambridg taná Gro augsbur főrab fők Steinschneid M a héb irodal óriá szétszó terület egyará veze szaktekintél külföl zsi művel köz legkiválóbb Adl Guid zeneesztéti történe Anco Alessandr pis egye tan ola irod Berna Jaco bon egye tan görög-lat iro Berna Michel esztétiku münche egye taná B Oscar zeneesztétik dramatur Bielschows A. Goethe-búvá Birch-Hirschfeld lipcs egye tan franc iro Brand Geor román-germ iro Bre Miche franc irodal tör Friedländ Ludwig strassbur egye tan lat iro Geig Ludwi berli egye tan ném iro Gundo Friedric heidelber egye taná ném irodalo Karpel Gustá Geschich jü Literat szerzőj Kelln Leo béc egye tan ang iro Ke Alfré esztétiku Kle Juli Leopol Landau Arthu esztétiku L Sidney ang iro tör Ludw Emi May Harr base egye tan ném irod Mendelsso Móz Filozóf Mey M berli egye tan ném iro Min Jacob béc egye tan ném iro Winterni Morit prág egye tan in iro Witkows Georg lipcs egye tan ném iro Wog Jule franc iro Hazaia részletes ille nevekné Alexand Berná El Artúr Fele Géz Fen Miksa Ignot Hug Hatvá Lajos Hell Berná Heve Sándor Keszl Józse Kom Aladá Luká György Sal Ern Sebesty Károl Silberstein-Otv Adol Szilág Géz Túróczi-Trostl Józse

12198.

CÍMS Irodalomtörté esztét

SZÓCI Irodalomtörté esztéti tudom zs műve köz külföld m Magyarorszá szá kiválósá találu k azon említenü h hé irodal kü tudományág m teológiá ug szer kapcsolat á Z Leop te X elej Köve vol S Rappop hírne prá főrab Dá Luzza pado főra szeminári rekt Du Leop Neuba Ad oxfo egy tan Schiller-Szine cambrid egy ta Sch Mo pár Natio Bi ő Bac Vil B La Li Mort manto rab We Is bé tud Br Heinr prá főra Is Elbo berl rabbiszeminári rekt Schech cambrid tan Gr augsbu főra fő Steinschnei hé iroda óri szétsz terüle egyar vez szaktekinté külfö zs műve kö legkiválób Ad Gui zeneesztét történ Anc Alessand pi egy ta ol iro Bern Jac bo egy ta görög-la ir Bern Miche esztétik münch egy tan Osca zeneesztéti dramatu Bielschow A Goethe-búv Birch-Hirschfel lipc egy ta fran ir Bran Geo román-ger ir Br Mich fran iroda tö Friedlän Ludwi strassbu egy ta la ir Gei Ludw berl egy ta né ir Gund Friedri heidelbe egy tan né irodal Karpe Gust Geschic j Litera szerző Kell Le bé egy ta an ir K Alfr esztétik Kl Jul Leopo Landa Arth esztétik Sidne an ir tö Lud Em Ma Har bas egy ta né iro Mendelss Mó Filozó Me berl egy ta né ir Mi Jaco bé egy ta né ir Wintern Mori prá egy ta i ir Witkow Geor lipc egy ta né ir Wo Jul fran ir Hazai részlete ill nevekn Alexan Bern E Artú Fel Gé Fe Miks Igno Hu Hatv Lajo Hel Bern Hev Sándo Kesz Józs Ko Alad Luk Györg Sa Er Sebest Káro Silberstein-Ot Ado Szilá Gé Túróczi-Trost Józs

12198

CÍM Irodalomtört eszté

SZÓC Irodalomtört esztét tudo z műv kö külföl Magyarorsz sz kiválós talál azo említen h iroda k tudományá teológi u sze kapcsola Leo t ele Köv vo Rappo hírn pr főra D Luzz pad főr szeminár rek D Leo Neub A oxf eg ta Schiller-Szin cambri eg t Sc M pá Nati B Ba Vi L L Mor mant ra W I b tu B Hein pr főr I Elb ber rabbiszeminár rek Schec cambri ta G augsb főr f Steinschne h irod ór széts terül egya ve szaktekint külf z műv k legkiváló A Gu zeneeszté törté An Alessan p eg t o ir Ber Ja b eg t görög-l i Ber Mich esztéti münc eg ta Osc zeneesztét dramat Bielscho Goethe-bú Birch-Hirschfe lip eg t fra i Bra Ge román-ge i B Mic fra irod t Friedlä Ludw strassb eg t l i Ge Lud ber eg t n i Gun Friedr heidelb eg ta n iroda Karp Gus Geschi Liter szerz Kel L b eg t a i Alf esztéti K Ju Leop Land Art esztéti Sidn a i t Lu E M Ha ba eg t n ir Mendels M Filoz M ber eg t n i M Jac b eg t n i Winter Mor pr eg t i Witko Geo lip eg t n i W Ju fra i Haza részlet il nevek Alexa Ber Art Fe G F Mik Ign H Hat Laj He Ber He Sánd Kes Józ K Ala Lu Györ S E Sebes Kár Silberstein-O Ad Szil G Túróczi-Tros Józ

1219

CÍ Irodalomtör eszt

SZÓ Irodalomtör eszté tud mű k külfö Magyarors s kiváló talá az említe irod tudomány teológ sz kapcsol Le el Kö v Rapp hír p főr Luz pa fő szeminá re Le Neu ox e t Schiller-Szi cambr e S p Nat B V Mo man r t Hei p fő El be rabbiszeminá re Sche cambr t augs fő Steinschn iro ó szét terü egy v szaktekin kül mű legkivál G zeneeszt tört A Alessa e i Be J e görög- Be Mic esztét mün e t Os zeneeszté drama Bielsch Goethe-b Birch-Hirschf li e fr Br G román-g Mi fr iro Friedl Lud strass e G Lu be e Gu Fried heidel e t irod Kar Gu Gesch Lite szer Ke e Al esztét J Leo Lan Ar esztét Sid L H b e i Mendel Filo be e Ja e Winte Mo p e Witk Ge li e J fr Haz részle i neve Alex Be Ar F Mi Ig Ha La H Be H Sán Ke Jó Al L Gyö Sebe Ká Silberstein- A Szi Túróczi-Tro Jó