12200.htm

CÍMSZÓ: Iskolaalap

SZÓCIKK: Iskolaalap. A magyar szabadságharc leveretése után Haynau császári generális 2.300.000 forint hadisarcra ítélte a hazai zsidóságot, büntetőül a szabadságharcban való lelkes részvételeért. I. Ferenc József 1850 szept. 20. elengedte a hadisarcot, e helyett azonban kötelezte a magyar koronaországban, a temesi bánságban és a szerb vajdaságban lakó összes zsidókat, hogy 1.000.000 forintot fizessenek egy létesítendő zsidó iskolai és tanügyi alap céljaira. Roller miniszteri biztos vezetése alatt meg is alakult az Israelitische Landes Schulfondbegründungs Comite, melynek elnökét: Kassowitz J. H.-t és Összes tagjait a bécsi kormány nevezte ki. A bizottság a megszűnt türelmi adu (l. o.) alapján megállapította az egyes hitközségek hozzájárulási összeget, azt behajtotta ós 1855-ig beszolgáltatta a kormánynak. Erre 1856 márc. 29. legfelsőbb elhatározás jelent meg, mely következőkben állapította meg az iskolaalap céljait: 1. Rabbiképző felállítása. 2. Minden közigazgatási területen minta főelemi iskola létesítése. 3. Szegénysorú vak és siketnéma gyermekek neveltetése. Az uralkodó elhatározásának megfelelve, a kormány Pesten, Temesvárott, Pécsett és Sátoraljaújhelyen mintaiskolát létesített, melyek közül a pestiből alakult ki a tanítóképezde, míg a többi 3 iskola 1868-69. évi kongresszus (l. o.) határozata értelmében feloszlott. A Rabbiképző s a siketnémák intézete 1877. nyílt meg Budapesten.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2200. címszó a lexikon => 397. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12200.htm

CÍMSZÓ: Iskolaalap

SZÓCIKK: Iskolaalap. A magyar szabadságharc leveretése után Haynau császári generális 2.300.000 forint hadisarcra ítélte a hazai zsidóságot, büntetőül a szabadságharcban való lelkes részvételeért. I. Ferenc József 1850 szept. 20. elengedte a hadisarcot, e helyett azonban kötelezte a magyar koronaországban, a temesi bánságban és a szerb vajdaságban lakó összes zsidókat, hogy 1.000.000 forintot fizessenek egy létesítendő zsidó iskolai és tanügyi alap céljaira. Roller miniszteri biztos vezetése alatt meg is alakult az Israelitische Landes Schulfondbegründungs Comite, melynek elnökét: Kassowitz J. H.-t és Összes tagjait a bécsi kormány nevezte ki. A bizottság a megszűnt türelmi adu l. o. alapján megállapította az egyes hitközségek hozzájárulási összeget, azt behajtotta ós 1855-ig beszolgáltatta a kormánynak. Erre 1856 márc. 29. legfelsőbb elhatározás jelent meg, mely következőkben állapította meg az iskolaalap céljait: 1. Rabbiképző felállítása. 2. Minden közigazgatási területen minta főelemi iskola létesítése. 3. Szegénysorú vak és siketnéma gyermekek neveltetése. Az uralkodó elhatározásának megfelelve, a kormány Pesten, Temesvárott, Pécsett és Sátoraljaújhelyen mintaiskolát létesített, melyek közül a pestiből alakult ki a tanítóképezde, míg a többi 3 iskola 1868-69. évi kongresszus l. o. határozata értelmében feloszlott. A Rabbiképző s a siketnémák intézete 1877. nyílt meg Budapesten.

12200.ht

CÍMSZÓ Iskolaala

SZÓCIKK Iskolaalap magya szabadsághar leveretés utá Hayna császár generáli 2.300.00 forin hadisarcr ítélt haza zsidóságot büntetőü szabadságharcba val lelke részvételeért I Feren Józse 185 szept 20 elengedt hadisarcot helyet azonba kötelezt magya koronaországban temes bánságba é szer vajdaságba lak össze zsidókat hog 1.000.00 forinto fizessene eg létesítend zsid iskola é tanügy ala céljaira Rolle miniszter bizto vezetés alat me i alakul a Israelitisch Lande Schulfondbegründung Comite melyne elnökét Kassowit J H.- é Össze tagjai bécs kormán nevezt ki bizottsá megszűn türelm ad l o alapjá megállapított a egye hitközsége hozzájárulás összeget az behajtott ó 1855-i beszolgáltatt kormánynak Err 185 márc 29 legfelsőb elhatározá jelen meg mel következőkbe állapított me a iskolaala céljait 1 Rabbiképz felállítása 2 Minde közigazgatás területe mint főelem iskol létesítése 3 Szegénysor va é siketném gyermeke neveltetése A uralkod elhatározásána megfelelve kormán Pesten Temesvárott Pécset é Sátoraljaújhelye mintaiskolá létesített melye közü pestibő alakul k tanítóképezde mí több iskol 1868-69 év kongresszu l o határozat értelmébe feloszlott Rabbiképz siketnémá intézet 1877 nyíl me Budapesten

12200.h

CÍMSZ Iskolaal

SZÓCIK Iskolaala magy szabadságha levereté ut Hayn császá generál 2.300.0 fori hadisarc ítél haz zsidóságo büntető szabadságharcb va lelk részvételeér Fere Józs 18 szep 2 elenged hadisarco helye azonb kötelez magy koronaországba teme bánságb sze vajdaságb la össz zsidóka ho 1.000.0 forint fizessen e létesíten zsi iskol tanüg al céljair Roll miniszte bizt vezeté ala m alaku Israelitisc Land Schulfondbegründun Comit melyn elnöké Kassowi H. Össz tagja béc kormá nevez k bizotts megszű türel a alapj megállapítot egy hitközség hozzájárulá összege a behajtot 1855- beszolgáltat kormányna Er 18 már 2 legfelső elhatároz jele me me következőkb állapítot m iskolaal céljai Rabbikép felállítás Mind közigazgatá terület min főele isko létesítés Szegényso v siketné gyermek neveltetés uralko elhatározásán megfelelv kormá Peste Temesvárot Pécse Sátoraljaújhely mintaiskol létesítet mely köz pestib alaku tanítóképezd m töb isko 1868-6 é kongressz határoza értelméb feloszlot Rabbikép siketném intéze 187 nyí m Budapeste

12200.

CÍMS Iskolaa

SZÓCI Iskolaal mag szabadságh leveret u Hay csász generá 2.300. for hadisar íté ha zsidóság büntet szabadságharc v lel részvételeé Fer Józ 1 sze elenge hadisarc hely azon kötele mag koronaországb tem bánság sz vajdaság l öss zsidók h 1.000. forin fizesse létesíte zs isko tanü a céljai Rol miniszt biz vezet al alak Israelitis Lan Schulfondbegründu Comi mely elnök Kassow H Öss tagj bé korm neve bizott megsz türe alap megállapíto eg hitközsé hozzájárul összeg behajto 1855 beszolgálta kormányn E 1 má legfels elhatáro jel m m következők állapíto iskolaa célja Rabbiké felállítá Min közigazgat terüle mi főel isk létesíté Szegénys siketn gyerme nevelteté uralk elhatározásá megfelel korm Pest Temesváro Pécs Sátoraljaújhel mintaisko létesíte mel kö pesti alak tanítóképez tö isk 1868- kongress határoz értelmé feloszlo Rabbiké siketné intéz 18 ny Budapest

12200

CÍM Iskola

SZÓC Iskolaa ma szabadság levere Ha csás gener 2.300 fo hadisa ít h zsidósá bünte szabadsághar le részvétele Fe Jó sz eleng hadisar hel azo kötel ma koronaország te bánsá s vajdasá ös zsidó 1.000 fori fizess létesít z isk tan célja Ro minisz bi veze a ala Israeliti La Schulfondbegründ Com mel elnö Kasso Ös tag b kor nev bizot megs tür ala megállapít e hitközs hozzájáru össze behajt 185 beszolgált kormány m legfel elhatár je következő állapít iskola célj Rabbik felállít Mi közigazga terül m főe is létesít Szegény siket gyerm neveltet ural elhatározás megfele kor Pes Temesvár Péc Sátoraljaújhe mintaisk létesít me k pest ala tanítóképe t is 1868 kongres határo értelm feloszl Rabbik siketn inté 1 n Budapes

1220

CÍ Iskol

SZÓ Iskola m szabadsá lever H csá gene 2.30 f hadis í zsidós bünt szabadságha l részvétel F J s elen hadisa he az köte m koronaorszá t báns vajdas ö zsid 1.00 for fizes létesí is ta célj R minis b vez al Israelit L Schulfondbegrün Co me eln Kass Ö ta ko ne bizo meg tü al megállapí hitköz hozzájár össz behaj 18 beszolgál kormán legfe elhatá j következ állapí iskol cél Rabbi felállí M közigazg terü fő i létesí Szegén sike gyer nevelte ura elhatározá megfel ko Pe Temesvá Pé Sátoraljaújh mintais létesí m pes al tanítókép i 186 kongre határ értel felosz Rabbi siket int Budape