12201.htm

CÍMSZÓ: Ismétlés könyve

SZÓCIKK: "Ismétlés könyve, elterjedt héber nevén Széfer Dévórim, görögül a Szeptuaginta szerint Deuteronomion, latinul a Vulgata szerint Deuteronomium; Mózes ötödik könyvének, vagy a Pentaleuchus (Tóra) ötödik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Mózes áttekinti a zsidó történetet II. Törvényeknek gyűjteménye. III. Buzdít Isten iránt való hűségre: elmondja Jósua kiválasztását, Mózes halálát és temetését. A könyv harmincnégy fejezetre, illetőleg 11 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassak fel a zsinagógákban. (Mindegyiket I. és a II. címszónál (Dévórim, Voeszchánon, Ékev, Réé, Sóftim, Ki-szécé, Ki-szóm, Nicovim, Vájélech, Haazinu, Vezosz habrochó)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2201. címszó a lexikon => 397. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12201.htm

CÍMSZÓ: Ismétlés könyve

SZÓCIKK: Ismétlés könyve, elterjedt héber nevén Széfer Dévórim, görögül a Szeptuaginta szerint Deuteronomion, latinul a Vulgata szerint Deuteronomium; Mózes ötödik könyvének, vagy a Pentaleuchus Tóra ötödik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Mózes áttekinti a zsidó történetet II. Törvényeknek gyűjteménye. III. Buzdít Isten iránt való hűségre: elmondja Jósua kiválasztását, Mózes halálát és temetését. A könyv harmincnégy fejezetre, illetőleg 11 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassak fel a zsinagógákban. Mindegyiket I. és a II. címszónál Dévórim, Voeszchánon, Ékev, Réé, Sóftim, Ki-szécé, Ki-szóm, Nicovim, Vájélech, Haazinu, Vezosz habrochó .

12201.ht

CÍMSZÓ Ismétlé könyv

SZÓCIKK Ismétlé könyve elterjed hébe nevé Széfe Dévórim görögü Szeptuagint szerin Deuteronomion latinu Vulgat szerin Deuteronomium Móze ötödi könyvének vag Pentaleuchu Tór ötödi könyvéne i nevezik Tartalma I Móze áttekint zsid története II Törvényekne gyűjteménye III Buzdí Iste irán val hűségre elmondj Jósu kiválasztását Móze halálá é temetését köny harmincnég fejezetre illetőle 1 hetiszakaszr oszlik mel utóbbiakna mindegyiké más-má szombato olvassa fe zsinagógákban Mindegyike I é II címszóná Dévórim Voeszchánon Ékev Réé Sóftim Ki-szécé Ki-szóm Nicovim Vájélech Haazinu Vezos habroch

12201.h

CÍMSZ Ismétl köny

SZÓCIK Ismétl könyv elterje héb nev Széf Dévóri görög Szeptuagin szeri Deuteronomio latin Vulga szeri Deuteronomiu Móz ötöd könyvéne va Pentaleuch Tó ötöd könyvén nevezi Tartalm Móz áttekin zsi történet I Törvényekn gyűjtemény II Buzd Ist irá va hűségr elmond Jós kiválasztásá Móz halál temetésé kön harmincné fejezetr illetől hetiszakasz oszli me utóbbiakn mindegyik más-m szombat olvass f zsinagógákba Mindegyik I címszón Dévóri Voeszcháno Éke Ré Sófti Ki-széc Ki-szó Nicovi Vájélec Haazin Vezo habroc

12201.

CÍMS Ismét kön

SZÓCI Ismét köny elterj hé ne Szé Dévór görö Szeptuagi szer Deuteronomi lati Vulg szer Deuteronomi Mó ötö könyvén v Pentaleuc T ötö könyvé nevez Tartal Mó átteki zs történe Törvények gyűjtemén I Buz Is ir v hűség elmon Jó kiválasztás Mó halá temetés kö harmincn fejezet illető hetiszakas oszl m utóbbiak mindegyi más- szomba olvas zsinagógákb Mindegyi címszó Dévór Voeszchán Ék R Sóft Ki-szé Ki-sz Nicov Vájéle Haazi Vez habro

12201

CÍM Ismé kö

SZÓC Ismé kön elter h n Sz Dévó gör Szeptuag sze Deuteronom lat Vul sze Deuteronom M öt könyvé Pentaleu öt könyv neve Tarta M áttek z történ Törvénye gyűjtemé Bu I i hűsé elmo J kiválasztá M hal temeté k harminc fejeze illet hetiszaka osz utóbbia mindegy más szomb olva zsinagógák Mindegy címsz Dévó Voeszchá É Sóf Ki-sz Ki-s Nico Vájél Haaz Ve habr

1220

CÍ Ism k

SZÓ Ism kö elte S Dév gö Szeptua sz Deuterono la Vu sz Deuterono ö könyv Pentale ö köny nev Tart átte törté Törvény gyűjtem B hűs elm kiválaszt ha temet harmin fejez ille hetiszak os utóbbi mindeg má szom olv zsinagógá Mindeg címs Dév Voeszch Só Ki-s Ki- Nic Vájé Haa V hab