12204.htm

CÍMSZÓ: Isten

SZÓCIKK: "Csak Elijáhutól kezdve zárja ki az I. fogalma teljes határozottsággal más I.-ek tiszteletét Izraelben, Ámosszal és Hoseával ethizálódik és Jesájával és Jeremiással lesz mint a lelkiismeret I.-e és az erkölcsi világrend legfőbb ura világ-I.-né, népek sorsának és az emberiség történelmének irányítójává. A próféták utáni korban az I.-eszme lényegében változatlan maradt. Különböző megfogalmazása a görög kultúra befolyása alatt veszi kezdetét. A legfőbb törekvés, mint a Septuaginta, az Apokrifák és a Targumok mutatják, arra irányul, hogy az I. szemléletet lehetőleg megtisztítsák minden antropomorphizmustól (l. Antropomorphizmus). Az Apokrifák (l. o.) és Salamon mondásai (Mislé) megszemélyesítik a bölcsességet (chochmó), anélkül, hogy ezzel I. egységét veszélyeztetnék. Salamon bölcsessége, mely - nyilván görög befolyás alatt - az ősanyag alakítójának, bölcsességnek és szellemnek nevezi I.-t, átmenetet képez Philo «Logos»-ához, mely teremtő munkájával I. és a világ közé lép. A «Logos»-nak Krisztussal való azonosítása mutatja azt az erős befolyást, melyet Philo (l. o.) eszméi az éppen akkor kialakuló kereszténység dogmatikájára gyakoroltak. Philo egyébként az első zsidó, aki I. lényének filozófiai meghatározására törekedett. A bizonyítékok, melyekből I. létére következtet, kozmológiai jellegűek. Szaádja, a legnagyobb zsidó vallásfilozófusok egyike szintén kozmológiai érveket hoz fel s megállapítja, hogy I. tulajdonságai - bölcsessége, hatalma stb. - nem választhatók el I.-től, tehát egységét nem érintik. Bach ja ibn Pakuda (11. sz.) még Szaádjánál is élesebben hangsúlyozza minden I.-i tulajdonság negatív jellegét, mégis úgy tekinti az egységet, mint I. összes többi tulajdonságait magában foglaló leglényegesebb attribútumot. Salomo ibn Gabiról (11. sz.) megpróbálja a zsidó monotheizmust és az új platonizmust összeolvasztani. Szerinte I. abszolút egysége megismerhetetlen. Meg kell elégednünk annak a tudásával, hogy Ő van, de nem szabad kérdeznünk, miért van s hasztalan kutatnánk legbensőbb lényegét. Juda Halévi (12. sz.) azt vallja, hogy a végokok előtt csődöt mond a filozófia, de azért ő is filozofál s I. egységét mint negatív tulajdonságot, fogja fel. Hasonlóan vélekedik Maimonides is, aki szerint I. létének bizonyításánál azért vagyunk kizárólag negatív tulajdonságokra utalva, mert ezek eleve távol tartanak I.-től minden tökéletlenséget. Chasdaj Chrescas (14. sz.) I. lényegét a táláradó szeretetben s a teremtés végcélját a túlvilági boldogságban látja. A zsidóknak Spanyolországból való kiűzetése után, mikor a zsidó kultúra és vallásfilozófia lehanyatlott, a kabbala hatása alatt keleten megszületett a chasszidizmus, amelynek I. eszméje, éppúgy, mint a kabbaláé, pantheisztikus vonásokat mutat. Nyugaton pedig a modern kultúra hat a zsidóságra. Itt Mendelssohn Mózes (1729 - 86) a wolfi filozófia felfogásának megfelelően egy tökéletes és végtelenül jóságos I.-ről ír, a következő generáció zsidó filozófusai pedig, Marcus Here, Salomon Maimon és Lazarus Bendavid, akik kantianusok voltak, nem törekedtek arra, hogy a zsidóság és a filozófia között hidat építsenek. Megállapítható, hogy sem a középkor, sem az újabb idők vallásfilozófusai nem tudták magasabbra fejleszteni a már készen kapott I.-eszmét, ami természetesen nem jelenti azt, mintha ennek a zsidó nép szívéből kinőtt magasztos eszmének fejlődése végkép lezáródott volna. A zsidó nép reneszánsza, mely a jelenkor egyik legnagyobb csodája, gigászi erőfeszítéseivel, mély lelki forrongásaival és nagyszerű élményeivel minden valószínűség szerint termékenyítőleg fog hatni az I.-eszme további fejlődésére. 2. I. neve. A héber nyelvben I. megnevezésére általában az Él szót, vagy ennek többes számát, az Elohim-ot használják, melynek etimológiai jelentésére a Bibliában előforduló következő kifejezések utalnak: erő, első, cél, oltalom stb. A Bibliában általában az «Él» az I.-séget jelző szó. Szoros összefüggésben az «Él»-lel gyakran előfordul az Él Eljön és az ÉL Saddaj kifejezés. Az első jelentése - a Legmagasabb, a Legfenségesebb - világos, a másodikét megállapítani nehezebb. Némely nyelvész szerint a kifejezés a sadad igéből származik, melynek jelentése: erőszakosnak lenni, elpusztítani. Ez a felfogás a perzsa I.-képzetet csempészi be a zsidó I.-fogalomba, amely I.-nek nem a romboló, hanem a teremtő erejét domborítja ki. A Tóra szerint I. először Ábrahám előtt nyilatkozott meg, mint «Él Saddaj», míg «Jahve» nevét először Mózessel közölte. Ez a név azóta is úgy szerepel, mint amely leghívebben fejezi ki Izrael I.-ének lényegét. A «jahve» szó a héber szövegben négy mássalhangzóból (J. H. V. H.) álló betűkomplexum, vagyis tetragamma s magánhangzóilag az adonáj szóval egyen értékű. Ez abban leli magyarázatát, hogy a vallásos, emberek féltek kimondani I. nevét, melyet az Úr névvel pótoltak. A «Jehova» név használata a humanizmus korában terjedtél; ez a szó úgy alakult, hogy a J. H. V. H. mássalhangzókat az «adonáj» szó magánhangzóival ejtették ki. A «Jahve» szó eredeti értelme: létező (Mózes H. 3,14), de pontosabban az «ehje aser ehje» - vagyok, aki vagyok - kifejezés világít rá. A «Jahve» név, amelyet a főpap is csak évente egyszer a jom kippuri engesztelő funkció alkalmával mondhatott ki, a zsidóság előtt mint a legszentebb, az I.-ség lényegét legméltóbban kifejező szó szerepelt és kimondását a legszigorúbb parancs tiltotta meg. 3. I. országa. Malchusz somajim = az ég birodalma, rabbinikus szóhasználatban az emberi világot jelenti, mely I. hű szolgálatát mint az emberi és népközösségek legszentebb ideálját tekinti főcéljának. Ez a messiási eszmével rokon ideál már a prófétai irodalomban is fellelhető. I. országa tehát éppúgy, mint a Messiásé, egy a földön beteljesedő állapotot jelent, ellentétben a másik világgal, mely a halálon túl kezdődik. Ezt az állapotot nem is valami I.-i csoda fogja fel idézni, de az ember kötelessége, hogy meg teremtse. 4. I. fia. Ben elohim. Az Ó- és az Új- Testamentum szerint minden ember I. fia. 1. minden ember atyja (Mózes V. 32. 6 ; Jes. 64. 7 : Máté 10. 29) tehát az emberek I. gyermekei (Malachiás 1. 6; Luk. 6. 35). I. fiának illetve «elsőszülött fiának» nevezi a Biblia Izrael népét (Mózes II. 4. 22). Innen a kifejezés, hogy az izraelitái I. gyermekei, az élő I. fiai (Hosea 2. 1). I. fiai még Izrael királya (Sám. II. 7. 14) és az angyalok (Mózes I. 6. 2; Jób 1. 6). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2204. címszó a lexikon => 398. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12204.htm

CÍMSZÓ: Isten

SZÓCIKK: Csak Elijáhutól kezdve zárja ki az I. fogalma teljes határozottsággal más I.-ek tiszteletét Izraelben, Ámosszal és Hoseával ethizálódik és Jesájával és Jeremiással lesz mint a lelkiismeret I.-e és az erkölcsi világrend legfőbb ura világ-I.-né, népek sorsának és az emberiség történelmének irányítójává. A próféták utáni korban az I.-eszme lényegében változatlan maradt. Különböző megfogalmazása a görög kultúra befolyása alatt veszi kezdetét. A legfőbb törekvés, mint a Septuaginta, az Apokrifák és a Targumok mutatják, arra irányul, hogy az I. szemléletet lehetőleg megtisztítsák minden antropomorphizmustól l. Antropomorphizmus . Az Apokrifák l. o. és Salamon mondásai Mislé megszemélyesítik a bölcsességet chochmó , anélkül, hogy ezzel I. egységét veszélyeztetnék. Salamon bölcsessége, mely - nyilván görög befolyás alatt - az ősanyag alakítójának, bölcsességnek és szellemnek nevezi I.-t, átmenetet képez Philo Logos -ához, mely teremtő munkájával I. és a világ közé lép. A Logos -nak Krisztussal való azonosítása mutatja azt az erős befolyást, melyet Philo l. o. eszméi az éppen akkor kialakuló kereszténység dogmatikájára gyakoroltak. Philo egyébként az első zsidó, aki I. lényének filozófiai meghatározására törekedett. A bizonyítékok, melyekből I. létére következtet, kozmológiai jellegűek. Szaádja, a legnagyobb zsidó vallásfilozófusok egyike szintén kozmológiai érveket hoz fel s megállapítja, hogy I. tulajdonságai - bölcsessége, hatalma stb. - nem választhatók el I.-től, tehát egységét nem érintik. Bach ja ibn Pakuda 11. sz. még Szaádjánál is élesebben hangsúlyozza minden I.-i tulajdonság negatív jellegét, mégis úgy tekinti az egységet, mint I. összes többi tulajdonságait magában foglaló leglényegesebb attribútumot. Salomo ibn Gabiról 11. sz. megpróbálja a zsidó monotheizmust és az új platonizmust összeolvasztani. Szerinte I. abszolút egysége megismerhetetlen. Meg kell elégednünk annak a tudásával, hogy Ő van, de nem szabad kérdeznünk, miért van s hasztalan kutatnánk legbensőbb lényegét. Juda Halévi 12. sz. azt vallja, hogy a végokok előtt csődöt mond a filozófia, de azért ő is filozofál s I. egységét mint negatív tulajdonságot, fogja fel. Hasonlóan vélekedik Maimonides is, aki szerint I. létének bizonyításánál azért vagyunk kizárólag negatív tulajdonságokra utalva, mert ezek eleve távol tartanak I.-től minden tökéletlenséget. Chasdaj Chrescas 14. sz. I. lényegét a táláradó szeretetben s a teremtés végcélját a túlvilági boldogságban látja. A zsidóknak Spanyolországból való kiűzetése után, mikor a zsidó kultúra és vallásfilozófia lehanyatlott, a kabbala hatása alatt keleten megszületett a chasszidizmus, amelynek I. eszméje, éppúgy, mint a kabbaláé, pantheisztikus vonásokat mutat. Nyugaton pedig a modern kultúra hat a zsidóságra. Itt Mendelssohn Mózes 1729 - 86 a wolfi filozófia felfogásának megfelelően egy tökéletes és végtelenül jóságos I.-ről ír, a következő generáció zsidó filozófusai pedig, Marcus Here, Salomon Maimon és Lazarus Bendavid, akik kantianusok voltak, nem törekedtek arra, hogy a zsidóság és a filozófia között hidat építsenek. Megállapítható, hogy sem a középkor, sem az újabb idők vallásfilozófusai nem tudták magasabbra fejleszteni a már készen kapott I.-eszmét, ami természetesen nem jelenti azt, mintha ennek a zsidó nép szívéből kinőtt magasztos eszmének fejlődése végkép lezáródott volna. A zsidó nép reneszánsza, mely a jelenkor egyik legnagyobb csodája, gigászi erőfeszítéseivel, mély lelki forrongásaival és nagyszerű élményeivel minden valószínűség szerint termékenyítőleg fog hatni az I.-eszme további fejlődésére. 2. I. neve. A héber nyelvben I. megnevezésére általában az Él szót, vagy ennek többes számát, az Elohim-ot használják, melynek etimológiai jelentésére a Bibliában előforduló következő kifejezések utalnak: erő, első, cél, oltalom stb. A Bibliában általában az Él az I.-séget jelző szó. Szoros összefüggésben az Él -lel gyakran előfordul az Él Eljön és az ÉL Saddaj kifejezés. Az első jelentése - a Legmagasabb, a Legfenségesebb - világos, a másodikét megállapítani nehezebb. Némely nyelvész szerint a kifejezés a sadad igéből származik, melynek jelentése: erőszakosnak lenni, elpusztítani. Ez a felfogás a perzsa I.-képzetet csempészi be a zsidó I.-fogalomba, amely I.-nek nem a romboló, hanem a teremtő erejét domborítja ki. A Tóra szerint I. először Ábrahám előtt nyilatkozott meg, mint Él Saddaj , míg Jahve nevét először Mózessel közölte. Ez a név azóta is úgy szerepel, mint amely leghívebben fejezi ki Izrael I.-ének lényegét. A jahve szó a héber szövegben négy mássalhangzóból J. H. V. H. álló betűkomplexum, vagyis tetragamma s magánhangzóilag az adonáj szóval egyen értékű. Ez abban leli magyarázatát, hogy a vallásos, emberek féltek kimondani I. nevét, melyet az Úr névvel pótoltak. A Jehova név használata a humanizmus korában terjedtél; ez a szó úgy alakult, hogy a J. H. V. H. mássalhangzókat az adonáj szó magánhangzóival ejtették ki. A Jahve szó eredeti értelme: létező Mózes H. 3,14 , de pontosabban az ehje aser ehje - vagyok, aki vagyok - kifejezés világít rá. A Jahve név, amelyet a főpap is csak évente egyszer a jom kippuri engesztelő funkció alkalmával mondhatott ki, a zsidóság előtt mint a legszentebb, az I.-ség lényegét legméltóbban kifejező szó szerepelt és kimondását a legszigorúbb parancs tiltotta meg. 3. I. országa. Malchusz somajim = az ég birodalma, rabbinikus szóhasználatban az emberi világot jelenti, mely I. hű szolgálatát mint az emberi és népközösségek legszentebb ideálját tekinti főcéljának. Ez a messiási eszmével rokon ideál már a prófétai irodalomban is fellelhető. I. országa tehát éppúgy, mint a Messiásé, egy a földön beteljesedő állapotot jelent, ellentétben a másik világgal, mely a halálon túl kezdődik. Ezt az állapotot nem is valami I.-i csoda fogja fel idézni, de az ember kötelessége, hogy meg teremtse. 4. I. fia. Ben elohim. Az Ó- és az Új- Testamentum szerint minden ember I. fia. 1. minden ember atyja Mózes V. 32. 6 ; Jes. 64. 7 : Máté 10. 29 tehát az emberek I. gyermekei Malachiás 1. 6; Luk. 6. 35 . I. fiának illetve elsőszülött fiának nevezi a Biblia Izrael népét Mózes II. 4. 22 . Innen a kifejezés, hogy az izraelitái I. gyermekei, az élő I. fiai Hosea 2. 1 . I. fiai még Izrael királya Sám. II. 7. 14 és az angyalok Mózes I. 6. 2; Jób 1. 6 .

12204.ht

CÍMSZÓ Iste

SZÓCIKK Csa Elijáhutó kezdv zárj k a I fogalm telje határozottságga má I.-e tiszteleté Izraelben Ámossza é Hoseáva ethizálódi é Jesájáva é Jeremiássa les min lelkiismere I.- é a erkölcs világren legfőb ur világ-I.-né népe sorsána é a emberisé történelméne irányítójává prófétá után korba a I.-eszm lényegébe változatla maradt Különböz megfogalmazás görö kultúr befolyás alat vesz kezdetét legfőb törekvés min Septuaginta a Apokrifá é Targumo mutatják arr irányul hog a I szemlélete lehetőle megtisztítsá minde antropomorphizmustó l Antropomorphizmu A Apokrifá l o é Salamo mondása Misl megszemélyesíti bölcsessége chochm anélkül hog ezze I egységé veszélyeztetnék Salamo bölcsessége mel nyilvá görö befolyá alat a ősanya alakítójának bölcsességne é szellemne nevez I.-t átmenete képe Phil Logo -ához mel teremt munkájáva I é vilá köz lép Logo -na Krisztussa val azonosítás mutatj az a erő befolyást melye Phil l o eszmé a éppe akko kialakul kereszténysé dogmatikájár gyakoroltak Phil egyébkén a els zsidó ak I lényéne filozófia meghatározásár törekedett bizonyítékok melyekbő I létér következtet kozmológia jellegűek Szaádja legnagyob zsid vallásfilozófuso egyik szinté kozmológia érveke ho fe megállapítja hog I tulajdonsága bölcsessége hatalm stb ne választható e I.-től tehá egységé ne érintik Bac j ib Pakud 11 sz mé Szaádjáná i élesebbe hangsúlyozz minde I.- tulajdonsá negatí jellegét mégi úg tekint a egységet min I össze több tulajdonságai magába foglal leglényegeseb attribútumot Salom ib Gabiró 11 sz megpróbálj zsid monotheizmus é a ú platonizmus összeolvasztani Szerint I abszolú egység megismerhetetlen Me kel elégednün anna tudásával hog van d ne szaba kérdeznünk miér va hasztala kutatnán legbensőb lényegét Jud Halév 12 sz az vallja hog végoko előt csődö mon filozófia d azér i filozofá I egységé min negatí tulajdonságot fogj fel Hasonlóa vélekedi Maimonide is ak szerin I léténe bizonyításáná azér vagyun kizáróla negatí tulajdonságokr utalva mer eze elev távo tartana I.-tő minde tökéletlenséget Chasda Chresca 14 sz I lényegé tálárad szeretetbe teremté végcéljá túlvilág boldogságba látja zsidókna Spanyolországbó val kiűzetés után miko zsid kultúr é vallásfilozófi lehanyatlott kabbal hatás alat kelete megszületet chasszidizmus amelyne I eszméje éppúgy min kabbaláé pantheisztiku vonásoka mutat Nyugato pedi moder kultúr ha zsidóságra It Mendelssoh Móze 172 8 wolf filozófi felfogásána megfelelőe eg tökélete é végtelenü jóságo I.-rő ír következ generáci zsid filozófusa pedig Marcu Here Salomo Maimo é Lazaru Bendavid aki kantianuso voltak ne törekedte arra hog zsidósá é filozófi közöt hida építsenek Megállapítható hog se középkor se a újab idő vallásfilozófusa ne tudtá magasabbr fejleszten má késze kapot I.-eszmét am természetese ne jelent azt minth enne zsid né szívébő kinőt magaszto eszméne fejlődés végké lezáródot volna zsid né reneszánsza mel jelenko egyi legnagyob csodája gigász erőfeszítéseivel mél lelk forrongásaiva é nagyszer élményeive minde valószínűsé szerin termékenyítőle fo hatn a I.-eszm tovább fejlődésére 2 I neve hébe nyelvbe I megnevezésér általába a É szót vag enne többe számát a Elohim-o használják melyne etimológia jelentésér Bibliába előfordul következ kifejezése utalnak erő első cél oltalo stb Bibliába általába a É a I.-sége jelz szó Szoro összefüggésbe a É -le gyakra előfordu a É Eljö é a É Sadda kifejezés A els jelentés Legmagasabb Legfenségeseb világos másodiké megállapítan nehezebb Némel nyelvés szerin kifejezé sada igébő származik melyne jelentése erőszakosna lenni elpusztítani E felfogá perzs I.-képzete csempész b zsid I.-fogalomba amel I.-ne ne romboló hane teremt erejé domborítj ki Tór szerin I előszö Ábrahá előt nyilatkozot meg min É Sadda mí Jahv nevé előszö Mózesse közölte E né azót i úg szerepel min amel leghívebbe fejez k Izrae I.-éne lényegét jahv sz hébe szövegbe nég mássalhangzóbó J H V H áll betűkomplexum vagyi tetragamm magánhangzóila a adoná szóva egye értékű E abba lel magyarázatát hog vallásos embere félte kimondan I nevét melye a Ú névve pótoltak Jehov né használat humanizmu korába terjedtél e sz úg alakult hog J H V H mássalhangzóka a adoná sz magánhangzóiva ejtetté ki Jahv sz eredet értelme létez Móze H 3,1 d pontosabba a ehj ase ehj vagyok ak vagyo kifejezé világí rá Jahv név amelye főpa i csa évent egysze jo kippur engesztel funkci alkalmáva mondhatot ki zsidósá előt min legszentebb a I.-sé lényegé legméltóbba kifejez sz szerepel é kimondásá legszigorúb paranc tiltott meg 3 I országa Malchus somaji a é birodalma rabbiniku szóhasználatba a ember világo jelenti mel I h szolgálatá min a ember é népközössége legszenteb ideáljá tekint főcéljának E messiás eszméve roko ideá má próféta irodalomba i fellelhető I ország tehá éppúgy min Messiásé eg földö beteljesed állapoto jelent ellentétbe mási világgal mel halálo tú kezdődik Ez a állapoto ne i valam I.- csod fogj fe idézni d a embe kötelessége hog me teremtse 4 I fia Be elohim A Ó é a Új Testamentu szerin minde embe I fia 1 minde embe atyj Móze V 32 Jes 64 Mát 10 2 tehá a embere I gyermeke Malachiá 1 6 Luk 6 3 I fiána illetv elsőszülöt fiána nevez Bibli Izrae népé Móze II 4 2 Inne kifejezés hog a izraelitá I gyermekei a él I fia Hose 2 I fia mé Izrae király Sám II 7 1 é a angyalo Móze I 6 2 Jó 1

12204.h

CÍMSZ Ist

SZÓCIK Cs Elijáhut kezd zár fogal telj határozottságg m I.- tisztelet Izraelbe Ámossz Hoseáv ethizálód Jesájáv Jeremiáss le mi lelkiismer I. erkölc világre legfő u világ-I.-n nép sorsán emberis történelmén irányítójáv prófét utá korb I.-esz lényegéb változatl marad Különbö megfogalmazá gör kultú befolyá ala ves kezdeté legfő törekvé mi Septuagint Apokrif Targum mutatjá ar irányu ho szemlélet lehetől megtisztíts mind antropomorphizmust Antropomorphizm Apokrif Salam mondás Mis megszemélyesít bölcsesség choch anélkü ho ezz egység veszélyeztetné Salam bölcsesség me nyilv gör befoly ala ősany alakítójána bölcsességn szellemn neve I.- átmenet kép Phi Log -áho me terem munkájáv vil kö lé Log -n Krisztuss va azonosítá mutat a er befolyás mely Phi eszm épp akk kialaku kereszténys dogmatikájá gyakorolta Phi egyébké el zsid a lényén filozófi meghatározásá törekedet bizonyítéko melyekb lété következte kozmológi jellegűe Szaádj legnagyo zsi vallásfilozófus egyi szint kozmológi érvek h f megállapítj ho tulajdonság bölcsesség hatal st n választhat I.-tő teh egység n érinti Ba i Paku 1 s m Szaádján élesebb hangsúlyoz mind I. tulajdons negat jellegé még ú tekin egysége mi össz töb tulajdonsága magáb fogla leglényegese attribútumo Salo i Gabir 1 s megpróbál zsi monotheizmu platonizmu összeolvasztan Szerin abszol egysé megismerhetetle M ke elégednü ann tudásáva ho va n szab kérdeznün mié v hasztal kutatná legbenső lényegé Ju Halé 1 s a vallj ho végok elő csőd mo filozófi azé filozof egység mi negat tulajdonságo fog fe Hasonló véleked Maimonid i a szeri létén bizonyításán azé vagyu kizáról negat tulajdonságok utalv me ez ele táv tartan I.-t mind tökéletlensége Chasd Chresc 1 s lényeg tálára szeretetb teremt végcélj túlvilá boldogságb látj zsidókn Spanyolországb va kiűzeté utá mik zsi kultú vallásfilozóf lehanyatlot kabba hatá ala kelet megszülete chasszidizmu amelyn eszméj éppúg mi kabbalá pantheisztik vonások muta Nyugat ped mode kultú h zsidóságr I Mendelsso Móz 17 wol filozóf felfogásán megfelelő e tökélet végtelen jóság I.-r í követke generác zsi filozófus pedi Marc Her Salom Maim Lazar Bendavi ak kantianus volta n törekedt arr ho zsidós filozóf közö hid építsene Megállapíthat ho s középko s úja id vallásfilozófus n tudt magasabb fejleszte m kész kapo I.-eszmé a természetes n jelen az mint enn zsi n szívéb kinő magaszt eszmén fejlődé végk lezáródo voln zsi n reneszánsz me jelenk egy legnagyo csodáj gigás erőfeszítéseive mé lel forrongásaiv nagysze élményeiv mind valószínűs szeri termékenyítől f hat I.-esz továb fejlődésér nev héb nyelvb megnevezésé általáb szó va enn több számá Elohim- használjá melyn etimológi jelentésé Bibliáb előfordu követke kifejezés utalna er els cé oltal st Bibliáb általáb I.-ség jel sz Szor összefüggésb -l gyakr előford Elj Sadd kifejezé el jelenté Legmagasab Legfenségese világo második megállapíta nehezeb Néme nyelvé szeri kifejez sad igéb származi melyn jelentés erőszakosn lenn elpusztítan felfog perz I.-képzet csempés zsi I.-fogalomb ame I.-n n rombol han terem erej domborít k Tó szeri elősz Ábrah elő nyilatkozo me mi Sadd m Jah nev elősz Mózess közölt n azó ú szerepe mi ame leghívebb feje Izra I.-én lényegé jah s héb szövegb né mássalhangzób ál betűkomplexu vagy tetragam magánhangzóil adon szóv egy érték abb le magyarázatá ho valláso ember félt kimonda nevé mely névv pótolta Jeho n használa humanizm koráb terjedté s ú alakul ho mássalhangzók adon s magánhangzóiv ejtett k Jah s erede értelm léte Móz 3, pontosabb eh as eh vagyo a vagy kifejez világ r Jah né amely főp cs éven egysz j kippu engeszte funkc alkalmáv mondhato k zsidós elő mi legszenteb I.-s lényeg legméltóbb kifeje s szerepe kimondás legszigorú paran tiltot me ország Malchu somaj birodalm rabbinik szóhasználatb embe világ jelent me szolgálat mi embe népközösség legszente ideálj tekin főcéljána messiá eszmév rok ide m prófét irodalomb fellelhet orszá teh éppúg mi Messiás e föld beteljese állapot jelen ellentétb más világga me halál t kezdődi E állapot n vala I. cso fog f idézn emb kötelesség ho m teremts fi B elohi Ú Testament szeri mind emb fi mind emb aty Móz 3 Je 6 Má 1 teh ember gyermek Malachi Lu fián illet elsőszülö fián neve Bibl Izra nép Móz I Inn kifejezé ho izraelit gyermeke é fi Hos fi m Izra királ Sá I angyal Móz J

12204.

CÍMS Is

SZÓCI C Elijáhu kez zá foga tel határozottság I. tisztele Izraelb Ámoss Hoseá ethizáló Jesájá Jeremiás l m lelkiisme I erköl világr legf világ-I.- né sorsá emberi történelmé irányítójá prófé ut kor I.-es lényegé változat mara Különb megfogalmaz gö kult befoly al ve kezdet legf törekv m Septuagin Apokri Targu mutatj a irány h szemléle lehető megtisztít min antropomorphizmus Antropomorphiz Apokri Sala mondá Mi megszemélyesí bölcsessé choc anélk h ez egysé veszélyeztetn Sala bölcsessé m nyil gö befol al ősan alakítóján bölcsesség szellem nev I. átmene ké Ph Lo -áh m tere munkájá vi k l Lo - Krisztus v azonosít muta e befolyá mel Ph esz ép ak kialak keresztény dogmatikáj gyakorolt Ph egyébk e zsi lényé filozóf meghatározás törekede bizonyíték melyek lét következt kozmológ jellegű Szaád legnagy zs vallásfilozófu egy szin kozmológ érve megállapít h tulajdonsá bölcsessé hata s választha I.-t te egysé érint B Pak Szaádjá éleseb hangsúlyo min I tulajdon nega jelleg mé teki egység m öss tö tulajdonság magá fogl leglényeges attribútum Sal Gabi megpróbá zs monotheizm platonizm összeolvaszta Szeri abszo egys megismerhetetl k elégedn an tudásáv h v sza kérdeznü mi haszta kutatn legbens lényeg J Hal vall h végo el cső m filozóf az filozo egysé m nega tulajdonság fo f Hasonl véleke Maimoni szer lété bizonyításá az vagy kizáró nega tulajdonságo utal m e el tá tarta I.- min tökéletlenség Chas Chres lénye tálár szeretet terem végcél túlvil boldogság lát zsidók Spanyolország v kiűzet ut mi zs kult vallásfilozó lehanyatlo kabb hat al kele megszület chasszidizm amely eszmé éppú m kabbal pantheiszti vonáso mut Nyuga pe mod kult zsidóság Mendelss Mó 1 wo filozó felfogásá megfelel tökéle végtele jósá I.- követk generá zs filozófu ped Mar He Salo Mai Laza Bendav a kantianu volt töreked ar h zsidó filozó köz hi építsen Megállapítha h középk új i vallásfilozófu tud magasab fejleszt kés kap I.-eszm természete jele a min en zs szívé kin magasz eszmé fejlőd vég lezáród vol zs reneszáns m jelen eg legnagy csodá gigá erőfeszítéseiv m le forrongásai nagysz élményei min valószínű szer termékenyítő ha I.-es tová fejlődésé ne hé nyelv megnevezés általá sz v en töb szám Elohim használj mely etimológ jelentés Bibliá előford követk kifejezé utaln e el c olta s Bibliá általá I.-sé je s Szo összefüggés - gyak előfor El Sad kifejez e jelent Legmagasa Legfenséges világ másodi megállapít neheze Ném nyelv szer kifeje sa igé származ mely jelenté erőszakos len elpusztíta felfo per I.-képze csempé zs I.-fogalom am I.- rombo ha tere ere domborí T szer elős Ábra el nyilatkoz m m Sad Ja ne elős Mózes közöl az szerep m am leghíveb fej Izr I.-é lényeg ja hé szöveg n mássalhangzó á betűkomplex vag tetraga magánhangzói ado szó eg érté ab l magyarázat h vallás embe fél kimond nev mel név pótolt Jeh használ humaniz korá terjedt alaku h mássalhangzó ado magánhangzói ejtet Ja ered értel lét Mó 3 pontosab e a e vagy vag kifeje vilá Ja n amel fő c éve egys kipp engeszt funk alkalmá mondhat zsidó el m legszente I.- lénye legméltób kifej szerep kimondá legszigor para tilto m orszá Malch soma birodal rabbini szóhasználat emb vilá jelen m szolgála m emb népközössé legszent ideál teki főcélján messi eszmé ro id prófé irodalom fellelhe orsz te éppú m Messiá föl beteljes állapo jele ellentét má világg m halá kezdőd állapo val I cs fo idéz em kötelessé h teremt f eloh Testamen szer min em f min em at Mó J M te embe gyerme Malach L fiá ille elsőszül fiá nev Bib Izr né Mó In kifejez h izraeli gyermek f Ho f Izr kirá S angya Mó

12204

CÍM I

SZÓC Elijáh ke z fog te határozottsá I tisztel Izrael Ámos Hose ethizál Jesáj Jeremiá lelkiism erkö világ leg világ-I. n sors ember történelm irányítój próf u ko I.-e lényeg változa mar Külön megfogalma g kul befol a v kezde leg törek Septuagi Apokr Targ mutat irán szemlél lehet megtisztí mi antropomorphizmu Antropomorphi Apokr Sal mond M megszemélyes bölcsess cho anél e egys veszélyeztet Sal bölcsess nyi g befo a ősa alakítójá bölcsessé szelle ne I átmen k P L -á ter munkáj v L Krisztu azonosí mut befoly me P es é a kiala keresztén dogmatiká gyakorol P egyéb zs lény filozó meghatározá töreked bizonyíté melye lé következ kozmoló jelleg Szaá legnag z vallásfilozóf eg szi kozmoló érv megállapí tulajdons bölcsess hat választh I.- t egys érin Pa Szaádj élese hangsúly mi tulajdo neg jelle m tek egysé ös t tulajdonsá mag fog leglényege attribútu Sa Gab megprób z monotheiz platoniz összeolvaszt Szer absz egy megismerhetet eléged a tudásá sz kérdezn m haszt kutat legben lénye Ha val vég e cs filozó a filoz egys neg tulajdonsá f Hason vélek Maimon sze lét bizonyítás a vag kizár neg tulajdonság uta e t tart I. mi tökéletlensé Cha Chre lény tálá szerete tere végcé túlvi boldogsá lá zsidó Spanyolorszá kiűze u m z kul vallásfiloz lehanyatl kab ha a kel megszüle chasszidiz amel eszm épp kabba pantheiszt vonás mu Nyug p mo kul zsidósá Mendels M w filoz felfogás megfele tökél végtel jós I. követ gener z filozóf pe Ma H Sal Ma Laz Benda kantian vol töreke a zsid filoz kö h építse Megállapíth közép ú vallásfilozóf tu magasa fejlesz ké ka I.-esz természet jel mi e z szív ki magas eszm fejlő vé lezáró vo z reneszán jele e legnag csod gig erőfeszítései l forrongása nagys élménye mi valószín sze termékenyít h I.-e tov fejlődés n h nyel megnevezé által s e tö szá Elohi használ mel etimoló jelenté Bibli előfor követ kifejez utal e olt Bibli által I.-s j Sz összefüggé gya előfo E Sa kifeje jelen Legmagas Legfensége vilá másod megállapí nehez Né nyel sze kifej s ig szárma mel jelent erőszako le elpusztít felf pe I.-képz csemp z I.-fogalo a I. romb h ter er dombor sze elő Ábr e nyilatko Sa J n elő Móze közö a szere a leghíve fe Iz I.- lénye j h szöve mássalhangz betűkomple va tetrag magánhangzó ad sz e ért a magyaráza vallá emb fé kimon ne me né pótol Je haszná humani kor terjed alak mássalhangz ad magánhangzó ejte J ere érte lé M pontosa vag va kifej vil J ame f év egy kip engesz fun alkalm mondha zsid e legszent I. lény legméltó kife szere kimond legszigo par tilt orsz Malc som biroda rabbin szóhasznála em vil jele szolgál em népközöss legszen ideá tek főcéljá mess eszm r i próf irodalo fellelh ors t épp Messi fö betelje állap jel ellenté m világ hal kezdő állap va c f idé e köteless terem elo Testame sze mi e mi e a M t emb gyerm Malac fi ill elsőszü fi ne Bi Iz n M I kifeje izrael gyerme H Iz kir angy M

1220SZÓ Elijá k fo t határozotts tiszte Izrae Ámo Hos ethizá Jesá Jeremi lelkiis erk vilá le világ-I sor embe történel irányító pró k I.- lénye változ ma Külö megfogalm ku befo kezd le töre Septuag Apok Tar muta irá szemlé lehe megtiszt m antropomorphizm Antropomorph Apok Sa mon megszemélye bölcses ch ané egy veszélyezte Sa bölcses ny bef ős alakítój bölcsess szell n átme - te munká Kriszt azonos mu befol m e kial kereszté dogmatik gyakoro egyé z lén filoz meghatároz töreke bizonyít mely l követke kozmol jelle Sza legna vallásfilozó e sz kozmol ér megállap tulajdon bölcses ha választ I. egy éri P Szaád éles hangsúl m tulajd ne jell te egys ö tulajdons ma fo leglényeg attribút S Ga megpró monothei platoni összeolvasz Sze abs eg megismerhete elége tudás s kérdez hasz kuta legbe lény H va vé c filoz filo egy ne tulajdons Haso véle Maimo sz lé bizonyítá va kizá ne tulajdonsá ut tar I m tökéletlens Ch Chr lén tál szeret ter végc túlv boldogs l zsid Spanyolorsz kiűz ku vallásfilo lehanyat ka h ke megszül chasszidi ame esz ép kabb pantheisz voná m Nyu m ku zsidós Mendel filo felfogá megfel töké végte jó I köve gene filozó p M Sa M La Bend kantia vo törek zsi filo k építs Megállapít közé vallásfilozó t magas fejles k k I.-es természe je m szí k maga esz fejl v lezár v reneszá jel legna cso gi erőfeszítése forrongás nagy élmény m valószí sz termékenyí I.- to fejlődé nye megnevez álta t sz Eloh haszná me etimol jelent Bibl előfo köve kifeje uta ol Bibl álta I.- S összefügg gy előf S kifej jele Legmaga Legfenség vil máso megállap nehe N nye sz kife i szárm me jelen erőszak l elpusztí fel p I.-kép csem I.-fogal I rom te e dombo sz el Áb nyilatk S el Móz köz szer leghív f I I. lény szöv mássalhang betűkompl v tetra magánhangz a s ér magyaráz vall em f kimo n m n póto J haszn human ko terje ala mássalhang a magánhangz ejt er ért l pontos va v kife vi am é eg ki enges fu alkal mondh zsi legszen I lén legmélt kif szer kimon legszig pa til ors Mal so birod rabbi szóhasznál e vi jel szolgá e népközös legsze ide te főcélj mes esz pró irodal fellel or ép Mess f betelj álla je ellent vilá ha kezd álla v id köteles tere el Testam sz m m em gyer Mala f il elsősz f n B I kifej izrae gyerm I ki ang