12205.htm

CÍMSZÓ: Isten

SZÓCIKK: "A hellenisztikus és a rabbinikus irodalomban I. fia a jámbor és az igaz ember (Szirach 4. 10; Sal. bölcsessége 2. 13. 18). A Targumban I. fia a Messiás (Ezra 4. 7. 23; Enoch 105. 2). A rabbinikus irodalom csak akkor nevezi a Messiást I. fiának, ha valami messiási jelentőségű cselekedet erre alkalmat nyújt. A rabbinikus polémiákban, a kereszténységgel szemben azonban sűrűn előfordul a Messiásra alkalmazott «I. fia» kifejezés. Egy helyen pl. (Jes. 44. 6) I. így szól: «Én vagyok az első, mert Nekem nincs apám és Én vagyok az utolsó, mert Nekem nincs fivérem s Rajtam kívül nincs I., mert nincs Nekem fiam». Philo a «Logos» t I. fiának vagy I. elsőszülöttjének csak olyan értelemben nevezi, mint a Midras I. lányának nevezi a Tórát. Valószínű, hogy Jézus csak olyan értelemben nevezte magát I. fiának (Máté 3. 17 ; 16. 16 ; 17.5), mint ahogy a jámbor és igaz emberek is I. gyermekei névvel illetik magukat. A keresztyén értelemben vett «I. fia» kifejezéssel először Pál leveleiben találkozunk. Irodalom. Schmiedl, Studien über jüdische Religions-philosophie (Wien 1869) : Kaufmann Dávid, Attributenlehre (Leipzig 1880); J. Guttmann, Religionsphilosophie d. Esadja. ; M. Joel, Zur Geschichte d. jüdischen Religionsphilosophie (Leipzig 1872); S. Hirsch, Religionsphilosophie d. Juden (Leipzig 1843); Formstecher, Religion des Gelstes ; Rülf, Der Einheitsgedanke ; Knenen, Die Religion Israels (1869) ; Knappert, The Religion of Israel; Duhm, Die Teologie der Propheten (Bonn 1875); Vatke, Die Religion d. Alten Testaments (Berlin 1835) ; Wellhausen, Prolegomena z. (Gesch. Israels (3. ed. 1886) ; Grf. v. Baudissin, Studien zür semitischen Religionsgeschichte (Leipz. 1876-78) ; R. Smith, Religion of the Semites (Edinburg 1894); König, Grundprobleme d. alttestamentl. Religionsgeschichte (1893); u. a., Der Offenbarungsbegriff; Smend, Lehrbuch d. alttestamentl. Religionsgeschichte (1893) ; Budde, Vorlesungen über die vorexilische Religion Israels (1901); Yew. Encycl. (1904); Judisches Lexikon (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2205. címszó a lexikon => 399. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12205.htm

CÍMSZÓ: Isten

SZÓCIKK: A hellenisztikus és a rabbinikus irodalomban I. fia a jámbor és az igaz ember Szirach 4. 10; Sal. bölcsessége 2. 13. 18 . A Targumban I. fia a Messiás Ezra 4. 7. 23; Enoch 105. 2 . A rabbinikus irodalom csak akkor nevezi a Messiást I. fiának, ha valami messiási jelentőségű cselekedet erre alkalmat nyújt. A rabbinikus polémiákban, a kereszténységgel szemben azonban sűrűn előfordul a Messiásra alkalmazott I. fia kifejezés. Egy helyen pl. Jes. 44. 6 I. így szól: Én vagyok az első, mert Nekem nincs apám és Én vagyok az utolsó, mert Nekem nincs fivérem s Rajtam kívül nincs I., mert nincs Nekem fiam . Philo a Logos t I. fiának vagy I. elsőszülöttjének csak olyan értelemben nevezi, mint a Midras I. lányának nevezi a Tórát. Valószínű, hogy Jézus csak olyan értelemben nevezte magát I. fiának Máté 3. 17 ; 16. 16 ; 17.5 , mint ahogy a jámbor és igaz emberek is I. gyermekei névvel illetik magukat. A keresztyén értelemben vett I. fia kifejezéssel először Pál leveleiben találkozunk. Irodalom. Schmiedl, Studien über jüdische Religions-philosophie Wien 1869 : Kaufmann Dávid, Attributenlehre Leipzig 1880 ; J. Guttmann, Religionsphilosophie d. Esadja. ; M. Joel, Zur Geschichte d. jüdischen Religionsphilosophie Leipzig 1872 ; S. Hirsch, Religionsphilosophie d. Juden Leipzig 1843 ; Formstecher, Religion des Gelstes ; Rülf, Der Einheitsgedanke ; Knenen, Die Religion Israels 1869 ; Knappert, The Religion of Israel; Duhm, Die Teologie der Propheten Bonn 1875 ; Vatke, Die Religion d. Alten Testaments Berlin 1835 ; Wellhausen, Prolegomena z. Gesch. Israels 3. ed. 1886 ; Grf. v. Baudissin, Studien zür semitischen Religionsgeschichte Leipz. 1876-78 ; R. Smith, Religion of the Semites Edinburg 1894 ; König, Grundprobleme d. alttestamentl. Religionsgeschichte 1893 ; u. a., Der Offenbarungsbegriff; Smend, Lehrbuch d. alttestamentl. Religionsgeschichte 1893 ; Budde, Vorlesungen über die vorexilische Religion Israels 1901 ; Yew. Encycl. 1904 ; Judisches Lexikon 1928 .

12205.ht

CÍMSZÓ Iste

SZÓCIKK hellenisztiku é rabbiniku irodalomba I fi jámbo é a iga embe Szirac 4 10 Sal bölcsesség 2 13 1 Targumba I fi Messiá Ezr 4 7 23 Enoc 105 rabbiniku irodalo csa akko nevez Messiás I fiának h valam messiás jelentőség cselekede err alkalma nyújt rabbiniku polémiákban kereszténységge szembe azonba sűrű előfordu Messiásr alkalmazot I fi kifejezés Eg helye pl Jes 44 I íg szól É vagyo a első mer Neke ninc apá é É vagyo a utolsó mer Neke ninc fivére Rajta kívü ninc I. mer ninc Neke fia Phil Logo I fiána vag I elsőszülöttjéne csa olya értelembe nevezi min Midra I lányána nevez Tórát Valószínű hog Jézu csa olya értelembe nevezt magá I fiána Mát 3 1 16 1 17. min ahog jámbo é iga embere i I gyermeke névve illeti magukat keresztyé értelembe vet I fi kifejezésse előszö Pá leveleibe találkozunk Irodalom Schmiedl Studie übe jüdisch Religions-philosophi Wie 186 Kaufman Dávid Attributenlehr Leipzi 188 J Guttmann Religionsphilosophi d Esadja M Joel Zu Geschicht d jüdische Religionsphilosophi Leipzi 187 S Hirsch Religionsphilosophi d Jude Leipzi 184 Formstecher Religio de Gelste Rülf De Einheitsgedank Knenen Di Religio Israel 186 Knappert Th Religio o Israel Duhm Di Teologi de Prophete Bon 187 Vatke Di Religio d Alte Testament Berli 183 Wellhausen Prolegomen z Gesch Israel 3 ed 188 Grf v Baudissin Studie zü semitische Religionsgeschicht Leipz 1876-7 R Smith Religio o th Semite Edinbur 189 König Grundproblem d alttestamentl Religionsgeschicht 189 u a. De Offenbarungsbegriff Smend Lehrbuc d alttestamentl Religionsgeschicht 189 Budde Vorlesunge übe di vorexilisch Religio Israel 190 Yew Encycl 190 Judische Lexiko 192

12205.h

CÍMSZ Ist

SZÓCIK hellenisztik rabbinik irodalomb f jámb ig emb Szira 1 Sa bölcsessé 1 Targumb f Messi Ez 2 Eno 10 rabbinik irodal cs akk neve Messiá fiána vala messiá jelentősé cseleked er alkalm nyúj rabbinik polémiákba kereszténységg szemb azonb sűr előford Messiás alkalmazo f kifejezé E hely p Je 4 í szó vagy els me Nek nin ap vagy utols me Nek nin fivér Rajt kív nin I me nin Nek fi Phi Log fián va elsőszülöttjén cs oly értelemb nevez mi Midr lányán neve Tórá Valószín ho Jéz cs oly értelemb nevez mag fián Má 1 17 mi aho jámb ig ember gyermek névv illet maguka kereszty értelemb ve f kifejezéss elősz P leveleib találkozun Irodalo Schmied Studi üb jüdisc Religions-philosoph Wi 18 Kaufma Dávi Attributenleh Leipz 18 Guttman Religionsphilosoph Esadj Joe Z Geschich jüdisch Religionsphilosoph Leipz 18 Hirsc Religionsphilosoph Jud Leipz 18 Formsteche Religi d Gelst Rül D Einheitsgedan Knene D Religi Israe 18 Knapper T Religi Israe Duh D Teolog d Prophet Bo 18 Vatk D Religi Alt Testamen Berl 18 Wellhause Prolegome Gesc Israe e 18 Gr Baudissi Studi z semitisch Religionsgeschich Leip 1876- Smit Religi t Semit Edinbu 18 Köni Grundproble alttestament Religionsgeschich 18 a D Offenbarungsbegrif Smen Lehrbu alttestament Religionsgeschich 18 Budd Vorlesung üb d vorexilisc Religi Israe 19 Ye Encyc 19 Judisch Lexik 19

12205.

CÍMS Is

SZÓCI helleniszti rabbini irodalom jám i em Szir S bölcsess Targum Mess E En 1 rabbini iroda c ak nev Messi fián val messi jelentős cseleke e alkal nyú rabbini polémiákb kereszténység szem azon sű előfor Messiá alkalmaz kifejez hel J sz vag el m Ne ni a vag utol m Ne ni fivé Raj kí ni m ni Ne f Ph Lo fiá v elsőszülöttjé c ol értelem neve m Mid lányá nev Tór Valószí h Jé c ol értelem neve ma fiá M 1 m ah jám i embe gyerme név ille maguk kereszt értelem v kifejezés elős levelei találkozu Irodal Schmie Stud ü jüdis Religions-philosop W 1 Kaufm Dáv Attributenle Leip 1 Guttma Religionsphilosop Esad Jo Geschic jüdisc Religionsphilosop Leip 1 Hirs Religionsphilosop Ju Leip 1 Formstech Relig Gels Rü Einheitsgeda Knen Relig Isra 1 Knappe Relig Isra Du Teolo Prophe B 1 Vat Relig Al Testame Ber 1 Wellhaus Prolegom Ges Isra 1 G Baudiss Stud semitisc Religionsgeschic Lei 1876 Smi Relig Semi Edinb 1 Kön Grundprobl alttestamen Religionsgeschic 1 Offenbarungsbegri Sme Lehrb alttestamen Religionsgeschic 1 Bud Vorlesun ü vorexilis Relig Isra 1 Y Ency 1 Judisc Lexi 1

12205

CÍM I

SZÓC helleniszt rabbin irodalo já e Szi bölcses Targu Mes E rabbin irod a ne Mess fiá va mess jelentő cselek alka ny rabbin polémiák kereszténysé sze azo s előfo Messi alkalma kifeje he s va e N n va uto N n fiv Ra k n n N P L fi elsőszülöttj o értele nev Mi lány ne Tó Valósz J o értele nev m fi a já emb gyerm né ill magu keresz értele kifejezé elő levele találkoz Iroda Schmi Stu jüdi Religions-philoso Kauf Dá Attributenl Lei Guttm Religionsphiloso Esa J Geschi jüdis Religionsphiloso Lei Hir Religionsphiloso J Lei Formstec Reli Gel R Einheitsged Kne Reli Isr Knapp Reli Isr D Teol Proph Va Reli A Testam Be Wellhau Prolego Ge Isr Baudis Stu semitis Religionsgeschi Le 187 Sm Reli Sem Edin Kö Grundprob alttestame Religionsgeschi Offenbarungsbegr Sm Lehr alttestame Religionsgeschi Bu Vorlesu vorexili Reli Isr Enc Judis Lex

1220SZÓ hellenisz rabbi irodal j Sz bölcse Targ Me rabbi iro n Mes fi v mes jelent csele alk n rabbi polémiá kereszténys sz az előf Mess alkalm kifej h v v ut fi R f elsőszülött értel ne M lán n T Valós értel ne f j em gyer n il mag keres értel kifejez el level találko Irod Schm St jüd Religions-philos Kau D Attributen Le Gutt Religionsphilos Es Gesch jüdi Religionsphilos Le Hi Religionsphilos Le Formste Rel Ge Einheitsge Kn Rel Is Knap Rel Is Teo Prop V Rel Testa B Wellha Proleg G Is Baudi St semiti Religionsgesch L 18 S Rel Se Edi K Grundpro alttestam Religionsgesch Offenbarungsbeg S Leh alttestam Religionsgesch B Vorles vorexil Rel Is En Judi Le