12206.htm

CÍMSZÓ: Isteni kegy

SZÓCIKK: "Isteni kegy, a zsidó vallás szerint Isten egyik tulajdonsága, mely az Ő irgalmát és szeretetgyakorlását fejezi ki, főleg pedig a gyengékkel, szerencsétlenekkel és bűnösökkel szemben gyakorolt szánalmát. Az I. attribútuma az igazságosságénak fogalmi ellentéte, amennyiben az I.-nek az érdemtelen is részese. Legjellegzetesebben a Szentírás eme sorai tüntetik fel Isten ezen attribútumát: «Örökkévaló, Örökkévaló, erős, könyörületes és irgalmas Isten, hosszantűrő, jóságban és hűségben bővelkedő» (Exodus 34. 6). Néha az I. és az igazság parallel fordulnak elő (Zsolt. 139. 15; 101. 1; 103.6, 8). Jónás próféta az I.-et és az igazságosságot nehezen tudja egyeztetni, de szavaiból kitűnik, hogy az I. nem csupán a választott népre, hanem mindenkire kiterjed, így a pogányra is, ha őszinte megbánás előzi meg. A próféták, bár hangsúlyozzák Isten igazságosságát, mégis remélik az I.-et. Jesája azt tanítja, hogy a bűnösnek is lesz része I.-ben. A zsoltárok költői kiterjesztik az I. ajándékát a felkent királyra és sarjaira (18. 50), a szegényre és szűkölködőre (128. 7), továbbá egész Izráelre (130. 7) s valamennyi más népre (117), végül valamennyi teremtményre. Az apokryfák szerint is az I. minden élőlényre kiterjed (Szirack 18- 13), szánalomból a gyengék bűnösök és rövidéletű emberek iránt (28. 2, 5). A Talmud az I.-et a rnidasz ha-ráchámim kifejezéssel jelöli, ellentétben a midasz ha-din-nel, az igazságosság attribútumával. A Midrás a teremtéshez a következőket mondja: «így szólt a Szentséges Egy, áldott legyen az ő Neve: Ha az irgalom attribútumával teremtem a világot, mindenütt bűn fog túltengeni és ha az igazságosság attribútumával teremtem azt, hogyan fog megállani tudni a világ? Ezért mindkettővel, a könyörülettel és igazságossággal teremtem meg azt, hogy tartós legyen» (Genes. Rabba 12. 15). Ugyanez áll az ember teremtéséről is (u. o. 21. 8). Istent sokszor «Bal-ha-Ráchámim»-nak (az Irgalom urának) nevezi a Midrás (Levit. Rabba 17. 4). Az ember kegyetlensége és Isten irgalma közötti ellentétet is jelzi a Talmud (Menachót 99b, Erubin 19a), és a köv. bibliai törvényeket az I. és irgalom törvényeinek nevezi. Mindez és még számos más tény világosan bizonyítja, hogy némely keresztény teológusnak az az állítása, hogy az I. nincs kellőképp hangsúlyozva a zsidó Bibliában és a Talmudban, minden alapot nélkülöz, mert épen az ellenkezője igaz. A középkori zsidó vallásfilozófusok viszont kevéssé fejtegetik az I.-et, aminek oka az, hogy már Szaádja gaóntól, az első vallásbölcsésztől (X. sz.) kezdve Isten egységét nem bolygatták az attribútumok előszámlálásával, csupán Juda Ha-Levi említi a «Cuzari»-ban a Chanun ve-Rachum-ot (Könyörületes és Irgalmas), az ú. n. aktív attribútumok között. A zsidó liturgia viszont mai napig tele van az I. eszméjével; hála-, tisztelet- és dicsőítő imáink hétköznapon és ünnepnapon egyaránt bőven tartalmazzák azt. (V. ö.: M. M. Eichler, «Jewish Encycl.», 1904.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2206. címszó a lexikon => 399. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12206.htm

CÍMSZÓ: Isteni kegy

SZÓCIKK: Isteni kegy, a zsidó vallás szerint Isten egyik tulajdonsága, mely az Ő irgalmát és szeretetgyakorlását fejezi ki, főleg pedig a gyengékkel, szerencsétlenekkel és bűnösökkel szemben gyakorolt szánalmát. Az I. attribútuma az igazságosságénak fogalmi ellentéte, amennyiben az I.-nek az érdemtelen is részese. Legjellegzetesebben a Szentírás eme sorai tüntetik fel Isten ezen attribútumát: Örökkévaló, Örökkévaló, erős, könyörületes és irgalmas Isten, hosszantűrő, jóságban és hűségben bővelkedő Exodus 34. 6 . Néha az I. és az igazság parallel fordulnak elő Zsolt. 139. 15; 101. 1; 103.6, 8 . Jónás próféta az I.-et és az igazságosságot nehezen tudja egyeztetni, de szavaiból kitűnik, hogy az I. nem csupán a választott népre, hanem mindenkire kiterjed, így a pogányra is, ha őszinte megbánás előzi meg. A próféták, bár hangsúlyozzák Isten igazságosságát, mégis remélik az I.-et. Jesája azt tanítja, hogy a bűnösnek is lesz része I.-ben. A zsoltárok költői kiterjesztik az I. ajándékát a felkent királyra és sarjaira 18. 50 , a szegényre és szűkölködőre 128. 7 , továbbá egész Izráelre 130. 7 s valamennyi más népre 117 , végül valamennyi teremtményre. Az apokryfák szerint is az I. minden élőlényre kiterjed Szirack 18- 13 , szánalomból a gyengék bűnösök és rövidéletű emberek iránt 28. 2, 5 . A Talmud az I.-et a rnidasz ha-ráchámim kifejezéssel jelöli, ellentétben a midasz ha-din-nel, az igazságosság attribútumával. A Midrás a teremtéshez a következőket mondja: így szólt a Szentséges Egy, áldott legyen az ő Neve: Ha az irgalom attribútumával teremtem a világot, mindenütt bűn fog túltengeni és ha az igazságosság attribútumával teremtem azt, hogyan fog megállani tudni a világ? Ezért mindkettővel, a könyörülettel és igazságossággal teremtem meg azt, hogy tartós legyen Genes. Rabba 12. 15 . Ugyanez áll az ember teremtéséről is u. o. 21. 8 . Istent sokszor Bal-ha-Ráchámim -nak az Irgalom urának nevezi a Midrás Levit. Rabba 17. 4 . Az ember kegyetlensége és Isten irgalma közötti ellentétet is jelzi a Talmud Menachót 99b, Erubin 19a , és a köv. bibliai törvényeket az I. és irgalom törvényeinek nevezi. Mindez és még számos más tény világosan bizonyítja, hogy némely keresztény teológusnak az az állítása, hogy az I. nincs kellőképp hangsúlyozva a zsidó Bibliában és a Talmudban, minden alapot nélkülöz, mert épen az ellenkezője igaz. A középkori zsidó vallásfilozófusok viszont kevéssé fejtegetik az I.-et, aminek oka az, hogy már Szaádja gaóntól, az első vallásbölcsésztől X. sz. kezdve Isten egységét nem bolygatták az attribútumok előszámlálásával, csupán Juda Ha-Levi említi a Cuzari -ban a Chanun ve-Rachum-ot Könyörületes és Irgalmas , az ú. n. aktív attribútumok között. A zsidó liturgia viszont mai napig tele van az I. eszméjével; hála-, tisztelet- és dicsőítő imáink hétköznapon és ünnepnapon egyaránt bőven tartalmazzák azt. V. ö.: M. M. Eichler, Jewish Encycl. , 1904. .

12206.ht

CÍMSZÓ Isten keg

SZÓCIKK Isten kegy zsid vallá szerin Iste egyi tulajdonsága mel a irgalmá é szeretetgyakorlásá fejez ki főle pedi gyengékkel szerencsétlenekke é bűnösökke szembe gyakorol szánalmát A I attribútum a igazságosságéna fogalm ellentéte amennyibe a I.-ne a érdemtele i részese Legjellegzetesebbe Szentírá em sora tünteti fe Iste eze attribútumát Örökkévaló Örökkévaló erős könyörülete é irgalma Isten hosszantűrő jóságba é hűségbe bővelked Exodu 34 Néh a I é a igazsá paralle fordulna el Zsolt 139 15 101 1 103.6 Jóná prófét a I.-e é a igazságosságo neheze tudj egyeztetni d szavaibó kitűnik hog a I ne csupá választot népre hane mindenkir kiterjed íg pogányr is h őszint megbáná előz meg próféták bá hangsúlyozzá Iste igazságosságát mégi reméli a I.-et Jesáj az tanítja hog bűnösne i les rész I.-ben zsoltáro költő kiterjeszti a I ajándéká felken királyr é sarjair 18 5 szegényr é szűkölködőr 128 tovább egés Izráelr 130 valamenny má népr 11 végü valamenny teremtményre A apokryfá szerin i a I minde élőlényr kiterje Szirac 18 1 szánalombó gyengé bűnösö é rövidélet embere irán 28 2 Talmu a I.-e rnidas ha-ráchámi kifejezésse jelöli ellentétbe midas ha-din-nel a igazságossá attribútumával Midrá teremtéshe következőke mondja íg szól Szentsége Egy áldot legye a Neve H a irgalo attribútumáva teremte világot mindenüt bű fo túltengen é h a igazságossá attribútumáva teremte azt hogya fo megállan tudn világ Ezér mindkettővel könyörülette é igazságosságga teremte me azt hog tartó legye Genes Rabb 12 1 Ugyane ál a embe teremtésérő i u o 21 Isten sokszo Bal-ha-Ráchámi -na a Irgalo urána nevez Midrá Levit Rabb 17 A embe kegyetlenség é Iste irgalm között ellentéte i jelz Talmu Menachó 99b Erubi 19 é köv biblia törvényeke a I é irgalo törvényeine nevezi Minde é mé számo má tén világosa bizonyítja hog némel keresztén teológusna a a állítása hog a I ninc kellőkép hangsúlyozv zsid Bibliába é Talmudban minde alapo nélkülöz mer épe a ellenkezőj igaz középkor zsid vallásfilozófuso viszon kevéss fejtegeti a I.-et amine ok az hog má Szaádj gaóntól a els vallásbölcsésztő X sz kezdv Iste egységé ne bolygattá a attribútumo előszámlálásával csupá Jud Ha-Lev említ Cuzar -ba Chanu ve-Rachum-o Könyörülete é Irgalma a ú n aktí attribútumo között zsid liturgi viszon ma napi tel va a I eszméjével hála- tisztelet é dicsőít imáin hétköznapo é ünnepnapo egyarán bőve tartalmazzá azt V ö. M M Eichler Jewis Encycl 1904

12206.h

CÍMSZ Iste ke

SZÓCIK Iste keg zsi vall szeri Ist egy tulajdonság me irgalm szeretetgyakorlás feje k fől ped gyengékke szerencsétlenekk bűnösökk szemb gyakoro szánalmá attribútu igazságosságén fogal ellentét amennyib I.-n érdemtel részes Legjellegzetesebb Szentír e sor tüntet f Ist ez attribútumá Örökkéval Örökkéval erő könyörület irgalm Iste hosszantűr jóságb hűségb bővelke Exod 3 Né igazs parall forduln e Zsol 13 1 10 103. Jón prófé I.- igazságosság nehez tud egyeztetn szavaib kitűni ho n csup választo népr han mindenki kiterje í pogány i őszin megbán elő me prófétá b hangsúlyozz Ist igazságosságá még remél I.-e Jesá a tanítj ho bűnösn le rés I.-be zsoltár költ kiterjeszt ajándék felke király sarjai 1 szegény szűkölködő 12 továb egé Izráel 13 valamenn m nép 1 vég valamenn teremtményr apokryf szeri mind élőlény kiterj Szira 1 szánalomb gyeng bűnös rövidéle ember irá 2 Talm I.- rnida ha-ráchám kifejezéss jelöl ellentétb mida ha-din-ne igazságoss attribútumáva Midr teremtésh következők mondj í szó Szentség Eg áldo legy Nev irgal attribútumáv teremt világo mindenü b f túltenge igazságoss attribútumáv teremt az hogy f megálla tud vilá Ezé mindkettőve könyörülett igazságosságg teremt m az ho tart legy Gene Rab 1 Ugyan á emb teremtésér 2 Iste soksz Bal-ha-Ráchám -n Irgal urán neve Midr Levi Rab 1 emb kegyetlensé Ist irgal közöt ellentét jel Talm Menach 99 Erub 1 kö bibli törvények irgal törvényein nevez Mind m szám m té világos bizonyítj ho néme kereszté teológusn állítás ho nin kellőké hangsúlyoz zsi Bibliáb Talmudba mind alap nélkülö me ép ellenkező iga középko zsi vallásfilozófus viszo kevés fejteget I.-e amin o a ho m Szaád gaóntó el vallásbölcsészt s kezd Ist egység n bolygatt attribútum előszámlálásáva csup Ju Ha-Le emlí Cuza -b Chan ve-Rachum- Könyörület Irgalm akt attribútum közöt zsi liturg viszo m nap te v eszméjéve hála tisztele dicsőí imái hétköznap ünnepnap egyará bőv tartalmazz az ö Eichle Jewi Encyc 190

12206.

CÍMS Ist k

SZÓCI Ist ke zs val szer Is eg tulajdonsá m irgal szeretetgyakorlá fej fő pe gyengékk szerencsétlenek bűnösök szem gyakor szánalm attribút igazságosságé foga ellenté amennyi I.- érdemte része Legjellegzeteseb Szentí so tünte Is e attribútum Örökkéva Örökkéva er könyörüle irgal Ist hosszantű jóság hűség bővelk Exo N igaz paral fordul Zso 1 1 103 Jó próf I. igazságossá nehe tu egyeztet szavai kitűn h csu választ nép ha mindenk kiterj pogán őszi megbá el m prófét hangsúlyoz Is igazságosság mé remé I.- Jes tanít h bűnös l ré I.-b zsoltá köl kiterjesz ajándé felk királ sarja szegén szűkölköd 1 tová eg Izráe 1 valamen né vé valamen teremtmény apokry szer min élőlén kiter Szir szánalom gyen bűnö rövidél embe ir Tal I. rnid ha-ráchá kifejezés jelö ellentét mid ha-din-n igazságos attribútumáv Mid teremtés következő mond sz Szentsé E áld leg Ne irga attribútumá terem világ minden túlteng igazságos attribútumá terem a hog megáll tu vil Ez mindkettőv könyörület igazságosság terem a h tar leg Gen Ra Ugya em teremtésé Ist soks Bal-ha-Ráchá - Irga urá nev Mid Lev Ra em kegyetlens Is irga közö ellenté je Tal Menac 9 Eru k bibl törvénye irga törvényei neve Min szá t világo bizonyít h ném kereszt teológus állítá h ni kellők hangsúlyo zs Bibliá Talmudb min ala nélkül m é ellenkez ig középk zs vallásfilozófu visz kevé fejtege I.- ami h Szaá gaónt e vallásbölcsész kez Is egysé bolygat attribútu előszámlálásáv csu J Ha-L eml Cuz - Cha ve-Rachum Könyörüle Irgal ak attribútu közö zs litur visz na t eszméjév hál tisztel dicső imá hétközna ünnepna egyar bő tartalmaz a Eichl Jew Ency 19

12206

CÍM Is

SZÓC Is k z va sze I e tulajdons irga szeretetgyakorl fe f p gyengék szerencsétlene bűnösö sze gyako szánal attribú igazságosság fog ellent amenny I. érdemt rész Legjellegzetese Szent s tünt I attribútu Örökkév Örökkév e könyörül irga Is hosszant jósá hűsé bővel Ex iga para fordu Zs 10 J pró I igazságoss neh t egyezte szava kitű cs válasz né h minden kiter pogá ősz megb e prófé hangsúlyo I igazságossá m rem I. Je taní bűnö r I.- zsolt kö kiterjes ajánd fel kirá sarj szegé szűkölkö tov e Izrá valame n v valame teremtmén apokr sze mi élőlé kite Szi szánalo gye bűn rövidé emb i Ta I rni ha-rách kifejezé jel ellenté mi ha-din- igazságo attribútumá Mi teremté következ mon s Szents ál le N irg attribútum tere vilá minde túlten igazságo attribútum tere ho megál t vi E mindkettő könyörüle igazságossá tere ta le Ge R Ugy e teremtés Is sok Bal-ha-Rách Irg ur ne Mi Le R e kegyetlen I irg köz ellent j Ta Mena Er bib törvény irg törvénye nev Mi sz világ bizonyí né keresz teológu állít n kellő hangsúly z Bibli Talmud mi al nélkü ellenke i közép z vallásfilozóf vis kev fejteg I. am Sza gaón vallásbölcsés ke I egys bolyga attribút előszámlálásá cs Ha- em Cu Ch ve-Rachu Könyörül Irga a attribút köz z litu vis n eszméjé há tiszte dics im hétközn ünnepn egya b tartalma Eich Je Enc 1

1220

CÍ I

SZÓ I v sz tulajdon irg szeretetgyakor f gyengé szerencsétlen bűnös sz gyak szána attrib igazságossá fo ellen amenn I érdem rés Legjellegzetes Szen tün attribút Örökké Örökké könyörü irg I hosszan jós hűs bőve E ig par ford Z 1 pr igazságos ne egyezt szav kit c válas n minde kite pog ős meg próf hangsúly igazságoss re I J tan bűn I. zsol k kiterje aján fe kir sar szeg szűkölk to Izr valam valam teremtmé apok sz m élől kit Sz szánal gy bű rövid em T rn ha-rác kifejez je ellent m ha-din igazság attribútum M teremt követke mo Szent á l ir attribútu ter vil mind túlte igazság attribútu ter h megá v mindkett könyörül igazságoss ter t l G Ug teremté I so Bal-ha-Rác Ir u n M L kegyetle ir kö ellen T Men E bi törvén ir törvény ne M s vilá bizony n keres teológ állí kell hangsúl Bibl Talmu m a nélk ellenk közé vallásfilozó vi ke fejte I a Sz gaó vallásbölcsé k egy bolyg attribú előszámlálás c Ha e C C ve-Rach Könyörü Irg attribú kö lit vi eszméj h tiszt dic i hétköz ünnep egy tartalm Eic J En