12212.htm

CÍMSZÓ: Ito

SZÓCIKK: Ito. (Jewish Territorial Organisation). E szervezetet Izrael Zangwill alapította 1905. A cionista vezérek között akkor többen voltak, - így Zangwill is - akik nem tartották alkalmasnak Palesztinát arra, hogy ott épüljön fel a zsidó nép otthona. Mikor 1905. a VII. cionista kongresszus kimondotta, hogy szilárdan áll a baseli programm (l. Cionizmus) alapján, többen kiváltak a cionista szervezetből és megalapították az Ito-t, amely az üldözött zsidók számára egy autonóm területet keresett. Az I. vezetősége tárgyalásokat is folytatott különböző területekről (Galveston, Texas, Argora), de eredménytelenül. A magyar zsidóságnak az a része, amely ellenezte a politikai cionizmust, néhai Szabolcsi Miksa agitációjára Zangwill irányához csatlakozott és megalapította az Ito magyarországi fiókját Wintenberg Gyula elnöklete alatt. A cionizmus politikai sikereinek következtében később az I. külföldi vezetői ünnepélyes nyilatkozatot tettek, mely szerint hajlandók a zsidó Palesztina felépítési munkájában részt venni. Ez a nyilatkozat automatikusan maga után vonta az Ito megszűnését. Azóta természetesen Magyarországon sem működik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2212. címszó a lexikon => 400. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12212.htm

CÍMSZÓ: Ito

SZÓCIKK: Ito. Jewish Territorial Organisation . E szervezetet Izrael Zangwill alapította 1905. A cionista vezérek között akkor többen voltak, - így Zangwill is - akik nem tartották alkalmasnak Palesztinát arra, hogy ott épüljön fel a zsidó nép otthona. Mikor 1905. a VII. cionista kongresszus kimondotta, hogy szilárdan áll a baseli programm l. Cionizmus alapján, többen kiváltak a cionista szervezetből és megalapították az Ito-t, amely az üldözött zsidók számára egy autonóm területet keresett. Az I. vezetősége tárgyalásokat is folytatott különböző területekről Galveston, Texas, Argora , de eredménytelenül. A magyar zsidóságnak az a része, amely ellenezte a politikai cionizmust, néhai Szabolcsi Miksa agitációjára Zangwill irányához csatlakozott és megalapította az Ito magyarországi fiókját Wintenberg Gyula elnöklete alatt. A cionizmus politikai sikereinek következtében később az I. külföldi vezetői ünnepélyes nyilatkozatot tettek, mely szerint hajlandók a zsidó Palesztina felépítési munkájában részt venni. Ez a nyilatkozat automatikusan maga után vonta az Ito megszűnését. Azóta természetesen Magyarországon sem működik.

12212.ht

CÍMSZÓ It

SZÓCIKK Ito Jewis Territoria Organisatio szervezete Izrae Zangwil alapított 1905 cionist vezére közöt akko többe voltak íg Zangwil i aki ne tartottá alkalmasna Palesztiná arra hog ot épüljö fe zsid né otthona Miko 1905 VII cionist kongresszu kimondotta hog szilárda ál basel program l Cionizmu alapján többe kiválta cionist szervezetbő é megalapítottá a Ito-t amel a üldözöt zsidó számár eg autonó területe keresett A I vezetőség tárgyalásoka i folytatot különböz területekrő Galveston Texas Argor d eredménytelenül magya zsidóságna a része amel ellenezt politika cionizmust néha Szabolcs Miks agitációjár Zangwil irányáho csatlakozot é megalapított a It magyarország fiókjá Wintenber Gyul elnöklet alatt cionizmu politika sikereine következtébe későb a I külföld vezető ünnepélye nyilatkozato tettek mel szerin hajlandó zsid Palesztin felépítés munkájába rész venni E nyilatkoza automatikusa mag utá vont a It megszűnését Azót természetese Magyarországo se működik

12212.h

CÍMSZ I

SZÓCIK It Jewi Territori Organisati szervezet Izra Zangwi alapítot 190 cionis vezér közö akk több volta í Zangwi ak n tartott alkalmasn Palesztin arr ho o épülj f zsi n otthon Mik 190 VI cionis kongressz kimondott ho szilárd á base progra Cionizm alapjá több kivált cionis szervezetb megalapított Ito- ame üldözö zsid számá e auton terület kereset vezetősé tárgyalások folytato különbö területekr Galvesto Texa Argo eredménytelenü magy zsidóságn rész ame ellenez politik cionizmus néh Szabolc Mik agitációjá Zangwi irányáh csatlakozo megalapítot I magyarorszá fiókj Wintenbe Gyu elnökle alat cionizm politik sikerein következtéb késő külföl vezet ünnepély nyilatkozat tette me szeri hajland zsi Paleszti felépíté munkájáb rés venn nyilatkoz automatikus ma ut von I megszűnésé Azó természetes Magyarország s működi

12212.

CÍMS

SZÓCI I Jew Territor Organisat szerveze Izr Zangw alapíto 19 cioni vezé köz ak töb volt Zangw a tartot alkalmas Paleszti ar h épül zs ottho Mi 19 V cioni kongress kimondot h szilár bas progr Cioniz alapj töb kivál cioni szervezet megalapítot Ito am üldöz zsi szám auto terüle kerese vezetős tárgyaláso folytat különb területek Galvest Tex Arg eredménytelen mag zsidóság rés am ellene politi cionizmu né Szabol Mi agitációj Zangw irányá csatlakoz megalapíto magyarorsz fiók Wintenb Gy elnökl ala cioniz politi sikerei következté kés külfö veze ünnepél nyilatkoza tett m szer hajlan zs Paleszt felépít munkájá ré ven nyilatko automatiku m u vo megszűnés Az természete Magyarorszá működ

12212

CÍM

SZÓC Je Territo Organisa szervez Iz Zang alapít 1 cion vez kö a tö vol Zang tarto alkalma Paleszt a épü z otth M 1 cion kongres kimondo szilá ba prog Cioni alap tö kivá cion szerveze megalapíto It a üldö zs szá aut terül keres vezető tárgyalás folyta külön területe Galves Te Ar eredménytele ma zsidósá ré a ellen polit cionizm n Szabo M agitáció Zang irány csatlako megalapít magyarors fió Winten G elnök al cioni polit sikere következt ké külf vez ünnepé nyilatkoz tet sze hajla z Palesz felépí munkáj r ve nyilatk automatik v megszűné A természet Magyarorsz műkö

1221SZÓ J Territ Organis szerve I Zan alapí cio ve k t vo Zan tart alkalm Palesz ép ott cio kongre kimond szil b pro Cion ala t kiv cio szervez megalapít I üld z sz au terü kere vezet tárgyalá folyt külö terület Galve T A eredménytel m zsidós r elle poli cioniz Szab agitáci Zan irán csatlak megalapí magyaror fi Winte elnö a cion poli siker következ k kül ve ünnep nyilatko te sz hajl Pales felép munká v nyilat automati megszűn természe Magyarors műk