12213.htm

CÍMSZÓ: Ivánfi

SZEMÉLYNÉV: Ivánfi Jenő

SZÓCIKK: "I. Anti Jenő*, a Nemzeti Színház tagja, szül. Szeghalmon 1863 okt. 4., megh. Budapesten 1922 szept. 26. Középiskolái és a Színiakadémia elvégzése után 1884. a kolozsvári, 1894-től kezdve pedig a budapesti Nemzeti Színház tagja, később ennek örökös tagja, majd főrendezője is lett. Kiváló művész volt, főképpen jellem- és intrikus szerepekben. Mint dramaturg és rendező szintén jelentékeny működést fejtett ki. Samil c. drámáját a kolozsvári, Idegen földön c. drámáját a budapesti Nemzeti Színház mutatta be; számos, érdekes szempontokban bővelkedő dramaturgiai tanulmánya jelent meg és lefordított azonkívül több klasszikus művet németből és franciából. Szerepeit angolul és franciául is meg tudta játszani. Főképp Shakespeare tanulmányokba mélyült el. Dramaturgiai műve: A színpad művészete (1919). Vallásos életének nagy fordulása előtt 1920-ig élénk érdeklődéssel kísérte a cionista mozgalmat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2213. címszó a lexikon => 401. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12213.htm

CÍMSZÓ: Ivánfi

SZEMÉLYNÉV: Ivánfi Jenő

SZÓCIKK: I. Anti Jenő*, a Nemzeti Színház tagja, szül. Szeghalmon 1863 okt. 4., megh. Budapesten 1922 szept. 26. Középiskolái és a Színiakadémia elvégzése után 1884. a kolozsvári, 1894-től kezdve pedig a budapesti Nemzeti Színház tagja, később ennek örökös tagja, majd főrendezője is lett. Kiváló művész volt, főképpen jellem- és intrikus szerepekben. Mint dramaturg és rendező szintén jelentékeny működést fejtett ki. Samil c. drámáját a kolozsvári, Idegen földön c. drámáját a budapesti Nemzeti Színház mutatta be; számos, érdekes szempontokban bővelkedő dramaturgiai tanulmánya jelent meg és lefordított azonkívül több klasszikus művet németből és franciából. Szerepeit angolul és franciául is meg tudta játszani. Főképp Shakespeare tanulmányokba mélyült el. Dramaturgiai műve: A színpad művészete 1919 . Vallásos életének nagy fordulása előtt 1920-ig élénk érdeklődéssel kísérte a cionista mozgalmat.

12213.ht

CÍMSZÓ Ivánf

SZEMÉLYNÉV Ivánf Jen

SZÓCIKK I Ant Jenő* Nemzet Színhá tagja szül Szeghalmo 186 okt 4. megh Budapeste 192 szept 26 Középiskolá é Színiakadémi elvégzés utá 1884 kolozsvári 1894-tő kezdv pedi budapest Nemzet Színhá tagja későb enne örökö tagja maj főrendezőj i lett Kivál művés volt főképpe jellem é intriku szerepekben Min dramatur é rendez szinté jelentéken működés fejtet ki Sami c drámájá kolozsvári Idege földö c drámájá budapest Nemzet Színhá mutatt be számos érdeke szempontokba bővelked dramaturgia tanulmány jelen me é lefordítot azonkívü töb klassziku műve németbő é franciából Szerepei angolu é franciáu i me tudt játszani Főkép Shakespear tanulmányokb mélyül el Dramaturgia műve színpa művészet 191 Valláso életéne nag fordulás előt 1920-i élén érdeklődésse kísért cionist mozgalmat

12213.h

CÍMSZ Iván

SZEMÉLYNÉ Iván Je

SZÓCIK An Jenő Nemze Szính tagj szü Szeghalm 18 ok 4 meg Budapest 19 szep 2 Középiskol Színiakadém elvégzé ut 188 kolozsvár 1894-t kezd ped budapes Nemze Szính tagj késő enn örök tagj ma főrendező let Kivá művé vol főképp jelle intrik szerepekbe Mi dramatu rende szint jelentéke működé fejte k Sam drámáj kolozsvár Ideg föld drámáj budapes Nemze Szính mutat b számo érdek szempontokb bővelke dramaturgi tanulmán jele m lefordíto azonkív tö klasszik műv németb franciábó Szerepe angol franciá m tud játszan Főké Shakespea tanulmányok mélyü e Dramaturgi műv színp művésze 19 Vallás életén na fordulá elő 1920- élé érdeklődéss kísér cionis mozgalma

12213.

CÍMS Ivá

SZEMÉLYN Ivá J

SZÓCI A Jen Nemz Szín tag sz Szeghal 1 o me Budapes 1 sze Középisko Színiakadé elvégz u 18 kolozsvá 1894- kez pe budape Nemz Szín tag kés en örö tag m főrendez le Kiv műv vo főkép jell intri szerepekb M dramat rend szin jelenték működ fejt Sa drámá kolozsvá Ide föl drámá budape Nemz Szín muta szám érde szempontok bővelk dramaturg tanulmá jel lefordít azonkí t klasszi mű német franciáb Szerep ango franci tu játsza Fők Shakespe tanulmányo mély Dramaturg mű szín művész 1 Vallá életé n fordul el 1920 él érdeklődés kísé cioni mozgalm

12213

CÍM Iv

SZEMÉLY Iv

SZÓC Je Nem Szí ta s Szegha m Budape sz Középisk Színiakad elvég 1 kolozsv 1894 ke p budap Nem Szí ta ké e ör ta főrende l Ki mű v főké jel intr szerepek drama ren szi jelenté műkö fej S drám kolozsv Id fö drám budap Nem Szí mut szá érd szemponto bővel dramatur tanulm je lefordí azonk klassz m néme franciá Szere ang franc t játsz Fő Shakesp tanulmány mél Dramatur m szí művés Vall élet fordu e 192 é érdeklődé kís cion mozgal

1221

CÍ I

SZEMÉL I

SZÓ J Ne Sz t Szegh Budap s Középis Színiaka elvé kolozs 189 k buda Ne Sz t k ö t főrend K m fők je int szerepe dram re sz jelent műk fe drá kolozs I f drá buda Ne Sz mu sz ér szempont bőve dramatu tanul j leford azon klass ném franci Szer an fran játs F Shakes tanulmán mé Dramatu sz művé Val éle ford 19 érdeklőd kí cio mozga