12214.htm

CÍMSZÓ: Iványi-Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Iványi-Grünwald Béla

SZÓCIKK: Iványi-Grünwald. Béla*, festő, szül. Somogysomon 1867. A nagybányai festőiskola alapítója, figurális kompozíciók és tájképek gazdag képzeletű alkotója, az újabb magyar festészet egyik kimagasló alakja. Művészi tanulmányait a mintarajziskolában, a müncheni akadémián és a párisi Julien-akadémián végezte. A Műcsarnokban 1889. állított ki először (Nyári alkonyat). 1892-ben elnyerte a Műbarátok díját, utána az állam megvette az Összeesküvők sorsot húznak c. festményét. A millenáris kiállításon IV. Béla a tatárjárás után visszatér hazájába c. történeti kompozíciójával vett részt. Ugyancsak 1896. többekkel megalapította a nagybányai iskolát. Derűs, színes, mindig költői érzésű naturalizmusának korszaka ez, amely 1904-ig tartott. Ekkor a Fraknói díjjal 2 évre Rómába ment, A római időszaka dekoratív festőt váltja ki belőle, a misztikus, majd éles fények és árnyékok mesterét (Holdas est, Antique, Est a Villa Borgheseban). Eddig alkotott műveit gyűjteményes kiállításon a Nemzeti Szalonban mutatta be. Átmenetileg Szolnokon is festett (Szolnoki parasztszoba). Révai Ödön villájába készült nagy dekoratív pannója fordulópontot jelez és bevezeti aktos dekoratív kompozícióinak korszakát, mely teljesen az általa alapított és vezetett kecskeméti művésztelepen bontakozott ki. Itt keletkezett munkái közül a Gyümölcsös kofák a hóbuckák között Kecskeméten az 1912. Társulati díjat, a Tavasz ébredése az állami kis arany érmet, Fürdőző nők (1915) pedig az állami nagy aranyérmet nyerte meg művészetében


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2214. címszó a lexikon => 401. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12214.htm

CÍMSZÓ: Iványi-Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Iványi-Grünwald Béla

SZÓCIKK: Iványi-Grünwald. Béla*, festő, szül. Somogysomon 1867. A nagybányai festőiskola alapítója, figurális kompozíciók és tájképek gazdag képzeletű alkotója, az újabb magyar festészet egyik kimagasló alakja. Művészi tanulmányait a mintarajziskolában, a müncheni akadémián és a párisi Julien-akadémián végezte. A Műcsarnokban 1889. állított ki először Nyári alkonyat . 1892-ben elnyerte a Műbarátok díját, utána az állam megvette az Összeesküvők sorsot húznak c. festményét. A millenáris kiállításon IV. Béla a tatárjárás után visszatér hazájába c. történeti kompozíciójával vett részt. Ugyancsak 1896. többekkel megalapította a nagybányai iskolát. Derűs, színes, mindig költői érzésű naturalizmusának korszaka ez, amely 1904-ig tartott. Ekkor a Fraknói díjjal 2 évre Rómába ment, A római időszaka dekoratív festőt váltja ki belőle, a misztikus, majd éles fények és árnyékok mesterét Holdas est, Antique, Est a Villa Borgheseban . Eddig alkotott műveit gyűjteményes kiállításon a Nemzeti Szalonban mutatta be. Átmenetileg Szolnokon is festett Szolnoki parasztszoba . Révai Ödön villájába készült nagy dekoratív pannója fordulópontot jelez és bevezeti aktos dekoratív kompozícióinak korszakát, mely teljesen az általa alapított és vezetett kecskeméti művésztelepen bontakozott ki. Itt keletkezett munkái közül a Gyümölcsös kofák a hóbuckák között Kecskeméten az 1912. Társulati díjat, a Tavasz ébredése az állami kis arany érmet, Fürdőző nők 1915 pedig az állami nagy aranyérmet nyerte meg művészetében

12214.ht

CÍMSZÓ Iványi-Grünwal

SZEMÉLYNÉV Iványi-Grünwal Bél

SZÓCIKK Iványi-Grünwald Béla* festő szül Somogysomo 1867 nagybánya festőiskol alapítója figuráli kompozíció é tájképe gazda képzelet alkotója a újab magya festésze egyi kimagasl alakja Művész tanulmányai mintarajziskolában münchen akadémiá é páris Julien-akadémiá végezte Műcsarnokba 1889 állítot k előszö Nyár alkonya 1892-be elnyert Műbaráto díját után a álla megvett a Összeesküvő sorso húzna c festményét millenári kiállításo IV Bél tatárjárá utá visszaté hazájáb c történet kompozíciójáva vet részt Ugyancsa 1896 többekke megalapított nagybánya iskolát Derűs színes mindi költő érzés naturalizmusána korszak ez amel 1904-i tartott Ekko Fraknó díjja évr Rómáb ment róma időszak dekoratí festő váltj k belőle misztikus maj éle fénye é árnyéko mesteré Holda est Antique Es Vill Borgheseba Eddi alkotot művei gyűjteménye kiállításo Nemzet Szalonba mutatt be Átmenetile Szolnoko i festet Szolnok parasztszob Réva Ödö villájáb készül nag dekoratí pannój fordulóponto jele é bevezet akto dekoratí kompozícióina korszakát mel teljese a által alapítot é vezetet kecskemét művésztelepe bontakozot ki It keletkezet munká közü Gyümölcsö kofá hóbucká közöt Kecskeméte a 1912 Társulat díjat Tavas ébredés a állam ki aran érmet Fürdőz nő 191 pedi a állam nag aranyérme nyert me művészetébe

12214.h

CÍMSZ Iványi-Grünwa

SZEMÉLYNÉ Iványi-Grünwa Bé

SZÓCIK Iványi-Grünwal Béla fest szü Somogysom 186 nagybány festőisko alapítój figurál kompozíci tájkép gazd képzele alkotój úja magy festész egy kimagas alakj Művés tanulmánya mintarajziskolába münche akadémi pári Julien-akadémi végezt Műcsarnokb 188 állíto elősz Nyá alkony 1892-b elnyer Műbarát díjá utá áll megvet Összeesküv sors húzn festményé millenár kiállítás I Bé tatárjár ut visszat hazájá történe kompozíciójáv ve rész Ugyancs 189 többekk megalapítot nagybány iskolá Derű színe mind költ érzé naturalizmusán korsza e ame 1904- tartot Ekk Frakn díjj év Rómá men róm idősza dekorat fest vált belől misztiku ma él fény árnyék mester Hold es Antiqu E Vil Borgheseb Edd alkoto műve gyűjtemény kiállítás Nemze Szalonb mutat b Átmenetil Szolnok feste Szolno parasztszo Rév Öd villájá készü na dekorat pannó fordulópont jel beveze akt dekorat kompozícióin korszaká me teljes álta alapíto vezete kecskemé művésztelep bontakozo k I keletkeze munk köz Gyümölcs kof hóbuck közö Kecskemét 191 Társula díja Tava ébredé álla k ara érme Fürdő n 19 ped álla na aranyérm nyer m művészetéb

12214.

CÍMS Iványi-Grünw

SZEMÉLYN Iványi-Grünw B

SZÓCI Iványi-Grünwa Bél fes sz Somogyso 18 nagybán festőisk alapító figurá kompozíc tájké gaz képzel alkotó új mag festés eg kimaga alak Művé tanulmány mintarajziskoláb münch akadém pár Julien-akadém végez Műcsarnok 18 állít elős Ny alkon 1892- elnye Műbará díj ut ál megve Összeeskü sor húz festmény millená kiállítá B tatárjá u vissza hazáj történ kompozíciójá v rés Ugyanc 18 többek megalapíto nagybán iskol Der szín min köl érz naturalizmusá korsz am 1904 tarto Ek Frak díj é Róm me ró idősz dekora fes vál belő misztik m é fén árnyé meste Hol e Antiq Vi Borghese Ed alkot műv gyűjtemén kiállítá Nemz Szalon muta Átmeneti Szolno fest Szoln parasztsz Ré Ö villáj kész n dekora pann fordulópon je bevez ak dekora kompozíciói korszak m telje ált alapít vezet kecskem művésztele bontakoz keletkez mun kö Gyümölc ko hóbuc köz Kecskemé 19 Társul díj Tav ébred áll ar érm Fürd 1 pe áll n aranyér nye művészeté

12214

CÍM Iványi-Grün

SZEMÉLY Iványi-Grün

SZÓC Iványi-Grünw Bé fe s Somogys 1 nagybá festőis alapít figur kompozí tájk ga képze alkot ú ma festé e kimag ala Műv tanulmán mintarajziskolá münc akadé pá Julien-akadé vége Műcsarno 1 állí elő N alko 1892 elny Műbar dí u á megv Összeesk so hú festmén millen kiállít tatárj vissz hazá törté kompozíciój ré Ugyan 1 többe megalapít nagybá isko De szí mi kö ér naturalizmus kors a 190 tart E Fra dí Ró m r idős dekor fe vá bel miszti fé árny mest Ho Anti V Borghes E alko mű gyűjtemé kiállít Nem Szalo mut Átmenet Szoln fes Szol paraszts R villá kés dekor pan fordulópo j beve a dekor kompozíció korsza telj ál alapí veze kecske művésztel bontako keletke mu k Gyümöl k hóbu kö Kecskem 1 Társu dí Ta ébre ál a ér Für p ál aranyé ny művészet

1221

CÍ Iványi-Grü

SZEMÉL Iványi-Grü

SZÓ Iványi-Grün B f Somogy nagyb festői alapí figu kompoz táj g képz alko m fest kima al Mű tanulmá mintarajziskol mün akad p Julien-akad vég Műcsarn áll el alk 189 eln Műba d meg Összees s h festmé mille kiállí tatár viss haz tört kompozíció r Ugya több megalapí nagyb isk D sz m k é naturalizmu kor 19 tar Fr d R idő deko f v be miszt f árn mes H Ant Borghe alk m gyűjtem kiállí Ne Szal mu Átmene Szol fe Szo paraszt vill ké deko pa fordulóp bev deko kompozíci korsz tel á alap vez kecsk művészte bontak keletk m Gyümö hób k Kecske Társ d T ébr á é Fü á arany n művésze