12217.htm

CÍMSZÓ: Izraelita

SZÓCIKK: Izraelita. A zsidó nép és a zsidó vallás elnevezése. A Bibliában: Béné Jiszróél., vagyis Izrael fiai. Maga a Biblia adja meg a Jiszroél (Izráel) szó etimológiáját az Exodusban, ahol elbeszéli Jákob pátriárka tusakodását az angyallal. «És így szólt (az angyal): Nem csak Jákob lesz ezután a te neved, hanem Izrael is, mert küzdöttél (ki szoriszó) az Istennel és az emberekkel és győzelmes maradtál» (32. 28). A későbbi irodalom is alkalmazkodik a Bibliához, de a Jiszroél név a Jehudi és az Ivri (héber) elnevezéssel váltakozik. A nemzsidó népek is váltakozva mind a három héber szóból alkotott elnevezéssel élnek. A törvényhozásokban sokáig a Mózes vallású kifejezést is alkalmazták, még pedig nem csak a népre, de a felekezetre is. A magyar törvény a zsidó származás, a zsidó vallás, szorosabban véve : a zsidó felekezet megjelölésére az I. szót használja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2217. címszó a lexikon => 401. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12217.htm

CÍMSZÓ: Izraelita

SZÓCIKK: Izraelita. A zsidó nép és a zsidó vallás elnevezése. A Bibliában: Béné Jiszróél., vagyis Izrael fiai. Maga a Biblia adja meg a Jiszroél Izráel szó etimológiáját az Exodusban, ahol elbeszéli Jákob pátriárka tusakodását az angyallal. És így szólt az angyal : Nem csak Jákob lesz ezután a te neved, hanem Izrael is, mert küzdöttél ki szoriszó az Istennel és az emberekkel és győzelmes maradtál 32. 28 . A későbbi irodalom is alkalmazkodik a Bibliához, de a Jiszroél név a Jehudi és az Ivri héber elnevezéssel váltakozik. A nemzsidó népek is váltakozva mind a három héber szóból alkotott elnevezéssel élnek. A törvényhozásokban sokáig a Mózes vallású kifejezést is alkalmazták, még pedig nem csak a népre, de a felekezetre is. A magyar törvény a zsidó származás, a zsidó vallás, szorosabban véve : a zsidó felekezet megjelölésére az I. szót használja.

12217.ht

CÍMSZÓ Izraelit

SZÓCIKK Izraelita zsid né é zsid vallá elnevezése Bibliában Bén Jiszróél. vagyi Izrae fiai Mag Bibli adj me Jiszroé Izráe sz etimológiájá a Exodusban aho elbeszél Jáko pátriárk tusakodásá a angyallal É íg szól a angya Ne csa Jáko les ezutá t neved hane Izrae is mer küzdötté k szorisz a Istenne é a emberekke é győzelme maradtá 32 2 később irodalo i alkalmazkodi Bibliához d Jiszroé né Jehud é a Ivr hébe elnevezésse váltakozik nemzsid népe i váltakozv min háro hébe szóbó alkotot elnevezésse élnek törvényhozásokba sokái Móze vallás kifejezés i alkalmazták mé pedi ne csa népre d felekezetr is magya törvén zsid származás zsid vallás szorosabba vév zsid felekeze megjelölésér a I szó használja

12217.h

CÍMSZ Izraeli

SZÓCIK Izraelit zsi n zsi vall elnevezés Bibliába Bé Jiszróél vagy Izra fia Ma Bibl ad m Jiszro Izrá s etimológiáj Exodusba ah elbeszé Ják pátriár tusakodás angyalla í szó angy N cs Ják le ezut neve han Izra i me küzdött szoris Istenn emberekk győzelm maradt 3 későb irodal alkalmazkod Bibliáho Jiszro n Jehu Iv héb elnevezéss váltakozi nemzsi nép váltakoz mi hár héb szób alkoto elnevezéss élne törvényhozásokb soká Móz vallá kifejezé alkalmaztá m ped n cs népr felekezet i magy törvé zsi származá zsi vallá szorosabb vé zsi felekez megjelölésé sz használj

12217.

CÍMS Izrael

SZÓCI Izraeli zs zs val elnevezé Bibliáb B Jiszróé vag Izr fi M Bib a Jiszr Izr etimológiá Exodusb a elbesz Já pátriá tusakodá angyall sz ang c Já l ezu nev ha Izr m küzdöt szori Isten emberek győzel marad késő iroda alkalmazko Bibliáh Jiszr Jeh I hé elnevezés váltakoz nemzs né váltako m há hé szó alkot elnevezés éln törvényhozások sok Mó vall kifejez alkalmazt pe c nép felekeze mag törv zs származ zs vall szorosab v zs feleke megjelölés s használ

12217

CÍM Izrae

SZÓC Izrael z z va elnevez Bibliá Jiszró va Iz f Bi Jisz Iz etimológi Exodus elbes J pátri tusakod angyal s an J ez ne h Iz küzdö szor Iste embere győze mara kés irod alkalmazk Bibliá Jisz Je h elnevezé váltako nemz n váltak h h sz alko elnevezé él törvényhozáso so M val kifeje alkalmaz p né felekez ma tör z szárma z val szorosa z felek megjelölé haszná

1221

CÍ Izra

SZÓ Izrae v elneve Bibli Jiszr v I B Jis I etimológ Exodu elbe pátr tusako angya a e n I küzd szo Ist ember győz mar ké iro alkalmaz Bibli Jis J elnevez váltak nem válta s alk elnevez é törvényhozás s va kifej alkalma n feleke m tö szárm va szoros fele megjelöl haszn