12218.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete

SZÓCIKK: Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete, alakult 1911. alapszabályai jóváhagyattak 1911. márc. 8. Célja a hitközségi tisztviselők és alkalmazottak erkölcsi és anyagi helyzetének javítása, főként pedig szolgálati pragmatika és országos nyugdíjintézet létesítése. Az egyesület működése a világháború és a világháborút követő forradalmi események következtében 1914-26-ig szünetelt, 1926 nov. 23. újjáalakult. Első elnöke Weiszburg Gyula a Pesti Izr. Hitközség elhunyt főtitkára volt, jelenlegi elnöke Walles Antal (l. o.) az újpesti hitközség titkára, tagjainak száma 400. Működésének eredménye, hogy az Izr. Országos Iroda, a Pesti Izr. Hitközség, valamint az ország nagy hitközségei a szolgálati pragmatika megalkotására és az Országos Nyugdíjintézet felállítására a szükséges előmunkálatokat megindították.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2218. címszó a lexikon => 401. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12218.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete

SZÓCIKK: Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete, alakult 1911. alapszabályai jóváhagyattak 1911. márc. 8. Célja a hitközségi tisztviselők és alkalmazottak erkölcsi és anyagi helyzetének javítása, főként pedig szolgálati pragmatika és országos nyugdíjintézet létesítése. Az egyesület működése a világháború és a világháborút követő forradalmi események következtében 1914-26-ig szünetelt, 1926 nov. 23. újjáalakult. Első elnöke Weiszburg Gyula a Pesti Izr. Hitközség elhunyt főtitkára volt, jelenlegi elnöke Walles Antal l. o. az újpesti hitközség titkára, tagjainak száma 400. Működésének eredménye, hogy az Izr. Országos Iroda, a Pesti Izr. Hitközség, valamint az ország nagy hitközségei a szolgálati pragmatika megalkotására és az Országos Nyugdíjintézet felállítására a szükséges előmunkálatokat megindították.

12218.ht

CÍMSZÓ Izraelit Hitközség Tisztviselő é Alkalmazotta Országo Egyesület

SZÓCIKK Izraelit Hitközség Tisztviselő é Alkalmazotta Országo Egyesülete alakul 1911 alapszabálya jóváhagyatta 1911 márc 8 Célj hitközség tisztviselő é alkalmazotta erkölcs é anyag helyzeténe javítása főkén pedi szolgálat pragmatik é országo nyugdíjintéze létesítése A egyesüle működés világhábor é világháború követ forradalm eseménye következtébe 1914-26-i szünetelt 192 nov 23 újjáalakult Els elnök Weiszbur Gyul Pest Izr Hitközsé elhuny főtitkár volt jelenleg elnök Walle Anta l o a újpest hitközsé titkára tagjaina szám 400 Működéséne eredménye hog a Izr Országo Iroda Pest Izr Hitközség valamin a orszá nag hitközsége szolgálat pragmatik megalkotásár é a Országo Nyugdíjintéze felállításár szüksége előmunkálatoka megindították

12218.h

CÍMSZ Izraeli Hitközsé Tisztvisel Alkalmazott Ország Egyesüle

SZÓCIK Izraeli Hitközsé Tisztvisel Alkalmazott Ország Egyesület alaku 191 alapszabály jóváhagyatt 191 már Cél hitközsé tisztvisel alkalmazott erkölc anya helyzetén javítás főké ped szolgála pragmati ország nyugdíjintéz létesítés egyesül működé világhábo világhábor köve forradal esemény következtéb 1914-26- szünetel 19 no 2 újjáalakul El elnö Weiszbu Gyu Pes Iz Hitközs elhun főtitká vol jelenle elnö Wall Ant újpes hitközs titkár tagjain szá 40 Működésén eredmény ho Iz Ország Irod Pes Iz Hitközsé valami orsz na hitközség szolgála pragmati megalkotásá Ország Nyugdíjintéz felállításá szükség előmunkálatok megindítottá

12218.

CÍMS Izrael Hitközs Tisztvise Alkalmazot Orszá Egyesül

SZÓCI Izrael Hitközs Tisztvise Alkalmazot Orszá Egyesüle alak 19 alapszabál jóváhagyat 19 má Cé hitközs tisztvise alkalmazot erköl any helyzeté javítá fők pe szolgál pragmat orszá nyugdíjinté létesíté egyesü működ világháb világhábo köv forrada esemén következté 1914-26 szünete 1 n újjáalaku E eln Weiszb Gy Pe I Hitköz elhu főtitk vo jelenl eln Wal An újpe hitköz titká tagjai sz 4 Működésé eredmén h I Orszá Iro Pe I Hitközs valam ors n hitközsé szolgál pragmat megalkotás Orszá Nyugdíjinté felállítás szüksé előmunkálato megindított

12218

CÍM Izrae Hitköz Tisztvis Alkalmazo Orsz Egyesü

SZÓC Izrae Hitköz Tisztvis Alkalmazo Orsz Egyesül ala 1 alapszabá jóváhagya 1 m C hitköz tisztvis alkalmazo erkö an helyzet javít fő p szolgá pragma orsz nyugdíjint létesít egyes műkö világhá világháb kö forrad esemé következt 1914-2 szünet újjáalak el Weisz G P Hitkö elh főtit v jelen el Wa A újp hitkö titk tagja s Működés eredmé Orsz Ir P Hitköz vala or hitközs szolgá pragma megalkotá Orsz Nyugdíjint felállítá szüks előmunkálat megindítot

1221

CÍ Izra Hitkö Tisztvi Alkalmaz Ors Egyes

SZÓ Izra Hitkö Tisztvi Alkalmaz Ors Egyesü al alapszab jóváhagy hitkö tisztvi alkalmaz erk a helyze javí f szolg pragm ors nyugdíjin létesí egye műk világh világhá k forra esem következ 1914- szüne újjáala e Weis Hitk el főti jele e W új hitk tit tagj Működé eredm Ors I Hitkö val o hitköz szolg pragm megalkot Ors Nyugdíjin felállít szük előmunkála megindíto