12222.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat

SZÓCIKK: "Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, (IMIT) az Országos Izraelita Iroda kezdeményezése folytán hosszabb eszmecsere után 1894 február 14. tartotta alakuló közgyűlését. Célja: a zsidóság vallásos és tudományos irodalmának, valamint felekezeti életének ismertetése idevágó munkák kiadása s terjesztése, nyilvános felolvasások és pályakérdések kitűzése és jutalmazása által. A társulat székhelye Budapest, ügyeit az igazgatóság és a választmány vezetik. Kiadványainak száma az Évkönyv köteteivel 48-ra rúg. Az Évkönyv minden kötete számos közérdekű tanulmányt közölt. Az első két kötetet Bacher Vilmos és Mezey Ferenc szerkesztették a 3. és 4. kötetet Bacher Vilmos és Bánóczi József, az azután valókat Bánóczi maga szerkesztette. Az Irodalmi Társulat adta ki a szöveghez szigorúan alkalmazkodó első magyar nyelvű teljes bibliafordítást négy kötetben (a szerkesztő bizottság tagjai: Bacher Vilmos, Bánóczi József és Krausz Sámuel voltak). Kiadta továbbá az ifjúsági Bibliát (eddig 2 kötet, szerkesztő bizottság: Bánóczi József, Blau Lajos, Klein Miksa). A Társulat többi jelentős kiadványa: A soproni és budapesti zsidók története (Pollák, Büchler); A zsidóság szervezete az európai államokban (Venetianer); Rasi élete (Wellesz); Magyar zsidó oklevéltár (Frisch); Péchy Simon imádságos könyve (Guttmann- Harmos); A zsidó irodalom és a zsidók egyetemes története (Kecskeméti). A Társulat elnökei: Kohn Sámuel, majd Fischer Gyula. Társelnökei: Weinmann Fülöp, Hatvany József, Vadász Lipót, majd Vészi József. Pénztárosa: Székely Ferenc. Ügyésze : Halász Frigyes, majd Feleki Béla. A háború áldatlan viszonyai a Társulat működését megakadályozták, 1928. azonban újra alakult a következő tisztikarral. Elnök : Wertheimer Adolf, Társelnök: Fischer Gyula. Titkár: Hevesi Ferenc, Pénztáros: Székely Ferenc. Ügyész: Dési Géza. A Társulat a régi szellemben és a régi célkitűzéssel folytatja működését."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2222. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12222.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat

SZÓCIKK: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, IMIT az Országos Izraelita Iroda kezdeményezése folytán hosszabb eszmecsere után 1894 február 14. tartotta alakuló közgyűlését. Célja: a zsidóság vallásos és tudományos irodalmának, valamint felekezeti életének ismertetése idevágó munkák kiadása s terjesztése, nyilvános felolvasások és pályakérdések kitűzése és jutalmazása által. A társulat székhelye Budapest, ügyeit az igazgatóság és a választmány vezetik. Kiadványainak száma az Évkönyv köteteivel 48-ra rúg. Az Évkönyv minden kötete számos közérdekű tanulmányt közölt. Az első két kötetet Bacher Vilmos és Mezey Ferenc szerkesztették a 3. és 4. kötetet Bacher Vilmos és Bánóczi József, az azután valókat Bánóczi maga szerkesztette. Az Irodalmi Társulat adta ki a szöveghez szigorúan alkalmazkodó első magyar nyelvű teljes bibliafordítást négy kötetben a szerkesztő bizottság tagjai: Bacher Vilmos, Bánóczi József és Krausz Sámuel voltak . Kiadta továbbá az ifjúsági Bibliát eddig 2 kötet, szerkesztő bizottság: Bánóczi József, Blau Lajos, Klein Miksa . A Társulat többi jelentős kiadványa: A soproni és budapesti zsidók története Pollák, Büchler ; A zsidóság szervezete az európai államokban Venetianer ; Rasi élete Wellesz ; Magyar zsidó oklevéltár Frisch ; Péchy Simon imádságos könyve Guttmann- Harmos ; A zsidó irodalom és a zsidók egyetemes története Kecskeméti . A Társulat elnökei: Kohn Sámuel, majd Fischer Gyula. Társelnökei: Weinmann Fülöp, Hatvany József, Vadász Lipót, majd Vészi József. Pénztárosa: Székely Ferenc. Ügyésze : Halász Frigyes, majd Feleki Béla. A háború áldatlan viszonyai a Társulat működését megakadályozták, 1928. azonban újra alakult a következő tisztikarral. Elnök : Wertheimer Adolf, Társelnök: Fischer Gyula. Titkár: Hevesi Ferenc, Pénztáros: Székely Ferenc. Ügyész: Dési Géza. A Társulat a régi szellemben és a régi célkitűzéssel folytatja működését.

12222.ht

CÍMSZÓ Izraelit Magya Irodalm Társula

SZÓCIKK Izraelit Magya Irodalm Társulat IMI a Országo Izraelit Irod kezdeményezés folytá hosszab eszmecser utá 189 februá 14 tartott alakul közgyűlését Célja zsidósá valláso é tudományo irodalmának valamin felekezet életéne ismertetés idevág munká kiadás terjesztése nyilváno felolvasáso é pályakérdése kitűzés é jutalmazás által társula székhely Budapest ügyei a igazgatósá é választmán vezetik Kiadványaina szám a Évköny köteteive 48-r rúg A Évköny minde kötet számo közérdek tanulmány közölt A els ké kötete Bache Vilmo é Meze Feren szerkesztetté 3 é 4 kötete Bache Vilmo é Bánócz József a azutá valóka Bánócz mag szerkesztette A Irodalm Társula adt k szöveghe szigorúa alkalmazkod els magya nyelv telje bibliafordítás nég kötetbe szerkeszt bizottsá tagjai Bache Vilmos Bánócz Józse é Kraus Sámue volta Kiadt tovább a ifjúság Bibliá eddi kötet szerkeszt bizottság Bánócz József Bla Lajos Klei Miks Társula több jelentő kiadványa sopron é budapest zsidó történet Pollák Büchle zsidósá szervezet a európa államokba Venetiane Ras élet Welles Magya zsid oklevéltá Frisc Péch Simo imádságo könyv Guttmann Harmo zsid irodalo é zsidó egyeteme történet Kecskemét Társula elnökei Koh Sámuel maj Fische Gyula Társelnökei Weinman Fülöp Hatvan József Vadás Lipót maj Vész József Pénztárosa Székel Ferenc Ügyész Halás Frigyes maj Felek Béla hábor áldatla viszonya Társula működésé megakadályozták 1928 azonba újr alakul következ tisztikarral Elnö Wertheime Adolf Társelnök Fische Gyula Titkár Heves Ferenc Pénztáros Székel Ferenc Ügyész Dés Géza Társula rég szellembe é rég célkitűzésse folytatj működését

12222.h

CÍMSZ Izraeli Magy Irodal Társul

SZÓCIK Izraeli Magy Irodal Társula IM Ország Izraeli Iro kezdeményezé folyt hossza eszmecse ut 18 febru 1 tartot alaku közgyűlésé Célj zsidós vallás tudomány irodalmána valami felekeze életén ismerteté idevá munk kiadá terjesztés nyilván felolvasás pályakérdés kitűzé jutalmazá álta társul székhel Budapes ügye igazgatós választmá vezeti Kiadványain szá Évkön köteteiv 48- rú Évkön mind köte szám közérde tanulmán közöl el k kötet Bach Vilm Mez Fere szerkesztett kötet Bach Vilm Bánóc Józse azut valók Bánóc ma szerkesztett Irodal Társul ad szövegh szigorú alkalmazko el magy nyel telj bibliafordítá né kötetb szerkesz bizotts tagja Bach Vilmo Bánóc Józs Krau Sámu volt Kiad továb ifjúsá Bibli edd köte szerkesz bizottsá Bánóc Józse Bl Lajo Kle Mik Társul töb jelent kiadvány sopro budapes zsid történe Pollá Büchl zsidós szerveze európ államokb Venetian Ra éle Welle Magy zsi oklevélt Fris Péc Sim imádság köny Guttman Harm zsi irodal zsid egyetem történe Kecskemé Társul elnöke Ko Sámue ma Fisch Gyul Társelnöke Weinma Fülö Hatva Józse Vadá Lipó ma Vés Józse Pénztáros Széke Feren Ügyés Halá Frigye ma Fele Bél hábo áldatl viszony Társul működés megakadályoztá 192 azonb új alaku követke tisztikarra Eln Wertheim Adol Társelnö Fisch Gyul Titká Heve Feren Pénztáro Széke Feren Ügyés Dé Géz Társul ré szellemb ré célkitűzéss folytat működésé

12222.

CÍMS Izrael Mag Iroda Társu

SZÓCI Izrael Mag Iroda Társul I Orszá Izrael Ir kezdeményez foly hossz eszmecs u 1 febr tarto alak közgyűlés Cél zsidó vallá tudomán irodalmán valam felekez életé ismertet idev mun kiad terjeszté nyilvá felolvasá pályakérdé kitűz jutalmaz ált társu székhe Budape ügy igazgató választm vezet Kiadványai sz Évkö kötetei 48 r Évkö min köt szá közérd tanulmá közö e köte Bac Vil Me Fer szerkesztet köte Bac Vil Bánó Józs azu való Bánó m szerkesztet Iroda Társu a szöveg szigor alkalmazk e mag nye tel bibliafordít n kötet szerkes bizott tagj Bac Vilm Bánó Józ Kra Sám vol Kia tová ifjús Bibl ed köt szerkes bizotts Bánó Józs B Laj Kl Mi Társu tö jelen kiadván sopr budape zsi történ Poll Büch zsidó szervez euró államok Venetia R él Well Mag zs oklevél Fri Pé Si imádsá kön Guttma Har zs iroda zsi egyete történ Kecskem Társu elnök K Sámu m Fisc Gyu Társelnök Weinm Fül Hatv Józs Vad Lip m Vé Józs Pénztáro Szék Fere Ügyé Hal Frigy m Fel Bé háb áldat viszon Társu működé megakadályozt 19 azon ú alak követk tisztikarr El Werthei Ado Társeln Fisc Gyu Titk Hev Fere Pénztár Szék Fere Ügyé D Gé Társu r szellem r célkitűzés folyta működés

12222

CÍM Izrae Ma Irod Társ

SZÓC Izrae Ma Irod Társu Orsz Izrae I kezdeménye fol hoss eszmec feb tart ala közgyűlé Cé zsid vall tudomá irodalmá vala feleke élet ismerte ide mu kia terjeszt nyilv felolvas pályakérd kitű jutalma ál társ székh Budap üg igazgat választ veze Kiadványa s Évk kötete 4 Évk mi kö sz közér tanulm köz köt Ba Vi M Fe szerkeszte köt Ba Vi Bán Józ az val Bán szerkeszte Irod Társ szöve szigo alkalmaz ma ny te bibliafordí köte szerke bizot tag Ba Vil Bán Jó Kr Sá vo Ki tov ifjú Bib e kö szerke bizott Bán Józ La K M Társ t jele kiadvá sop budap zs törté Pol Büc zsid szerve eur államo Veneti é Wel Ma z oklevé Fr P S imáds kö Guttm Ha z irod zs egyet törté Kecske Társ elnö Sám Fis Gy Társelnö Wein Fü Hat Józ Va Li V Józ Pénztár Szé Fer Ügy Ha Frig Fe B há álda viszo Társ működ megakadályoz 1 azo ala követ tisztikar E Werthe Ad Társel Fis Gy Tit He Fer Pénztá Szé Fer Ügy G Társ szelle célkitűzé folyt működé

1222

CÍ Izra M Iro Tár

SZÓ Izra M Iro Társ Ors Izra kezdemény fo hos eszme fe tar al közgyűl C zsi val tudom irodalm val felek éle ismert id m ki terjesz nyil felolva pályakér kit jutalm á tár szék Buda ü igazga válasz vez Kiadvány Év kötet Év m k s közé tanul kö kö B V F szerkeszt kö B V Bá Jó a va Bá szerkeszt Iro Tár szöv szig alkalma m n t bibliaford köt szerk bizo ta B Vi Bá J K S v K to ifj Bi k szerk bizot Bá Jó L Tár jel kiadv so buda z tört Po Bü zsi szerv eu állam Venet We M oklev F imád k Gutt H iro z egye tört Kecsk Tár eln Sá Fi G Társeln Wei F Ha Jó V L Jó Pénztá Sz Fe Üg H Fri F h áld visz Tár műkö megakadályo az al köve tisztika Werth A Társe Fi G Ti H Fe Pénzt Sz Fe Üg Tár szell célkitűz foly működ