12225.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Siketnémák Országos Intézete

SZÓCIKK: Izraelita Siketnémák Országos Intézete. Fochs Antal (l. o.), a nagy emberbarát 1874 márc. 18. kelt végrendeletében vagyonának tekintélyes részét, 485,000 forintot hagyományozott egy országos izr. siketnéma intézet céljaira. Az intézet monumentális szép épülete 1876. Freud Vilmos műépítész tervei szerint épült fel Budapesten (Mexikói-út 60.). Az intézet körül kifejtett munkásságával kiváló érdemeket szerzett Deutsch Jakab 1916. Deutsch Sámuel elnök elhalálozása után Kaszab Aladárt (l. o.) választották meg az intézet elnökévé, aki a háború és a forradalmak alatt az intézetet nagy áldozatkészséggel megóvta a gazdasági pusztulástól. Az elnöki székben őt Deutsch Ernő (l. o.) váltotta fel. Az intézet felekezeti különbség nélkül veszi fel a tanulókat és félszáz adós múltja alatt kb. 1000 siketnémát emelt emberi sorba. Az I. a legelső szakintézetek közé tartozik. Pedagógiai teljesítményei körében Grünberger Lipót, az intézet első igazgatója elhalálozása után kiváló érdemeket szerzett Tolnai Béla (l. o.) az intézet volt tanára, majd igazgatója. A siketnémák kiképzési ideje 8 évfolyamra terjed. Az I. jelenlegi elnöke Deutsch Ernő, alelnöke Gold Simon kormányfőtanácsos, igazgatója Kanizsai Dezső, fülorvosa Pogány Ödön, orvosa Fazekas István, titkára Eppler Sándor. k. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2225. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12225.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Siketnémák Országos Intézete

SZÓCIKK: Izraelita Siketnémák Országos Intézete. Fochs Antal l. o. , a nagy emberbarát 1874 márc. 18. kelt végrendeletében vagyonának tekintélyes részét, 485,000 forintot hagyományozott egy országos izr. siketnéma intézet céljaira. Az intézet monumentális szép épülete 1876. Freud Vilmos műépítész tervei szerint épült fel Budapesten Mexikói-út 60. . Az intézet körül kifejtett munkásságával kiváló érdemeket szerzett Deutsch Jakab 1916. Deutsch Sámuel elnök elhalálozása után Kaszab Aladárt l. o. választották meg az intézet elnökévé, aki a háború és a forradalmak alatt az intézetet nagy áldozatkészséggel megóvta a gazdasági pusztulástól. Az elnöki székben őt Deutsch Ernő l. o. váltotta fel. Az intézet felekezeti különbség nélkül veszi fel a tanulókat és félszáz adós múltja alatt kb. 1000 siketnémát emelt emberi sorba. Az I. a legelső szakintézetek közé tartozik. Pedagógiai teljesítményei körében Grünberger Lipót, az intézet első igazgatója elhalálozása után kiváló érdemeket szerzett Tolnai Béla l. o. az intézet volt tanára, majd igazgatója. A siketnémák kiképzési ideje 8 évfolyamra terjed. Az I. jelenlegi elnöke Deutsch Ernő, alelnöke Gold Simon kormányfőtanácsos, igazgatója Kanizsai Dezső, fülorvosa Pogány Ödön, orvosa Fazekas István, titkára Eppler Sándor. k. d.

12225.ht

CÍMSZÓ Izraelit Siketnémá Országo Intézet

SZÓCIKK Izraelit Siketnémá Országo Intézete Foch Anta l o nag emberbará 187 márc 18 kel végrendeletébe vagyonána tekintélye részét 485,00 forinto hagyományozot eg országo izr siketném intéze céljaira A intéze monumentáli szé épület 1876 Freu Vilmo műépítés terve szerin épül fe Budapeste Mexikói-ú 60 A intéze körü kifejtet munkásságáva kivál érdemeke szerzet Deutsc Jaka 1916 Deutsc Sámue elnö elhalálozás utá Kasza Aladár l o választottá me a intéze elnökévé ak hábor é forradalma alat a intézete nag áldozatkészségge megóvt gazdaság pusztulástól A elnök székbe ő Deutsc Ern l o váltott fel A intéze felekezet különbsé nélkü vesz fe tanulóka é félszá adó múltj alat kb 100 siketnémá emel ember sorba A I legels szakintézete köz tartozik Pedagógia teljesítménye körébe Grünberge Lipót a intéze els igazgatój elhalálozás utá kivál érdemeke szerzet Tolna Bél l o a intéze vol tanára maj igazgatója siketnémá kiképzés idej évfolyamr terjed A I jelenleg elnök Deutsc Ernő alelnök Gol Simo kormányfőtanácsos igazgatój Kanizsa Dezső fülorvos Pogán Ödön orvos Fazeka István titkár Epple Sándor k d

12225.h

CÍMSZ Izraeli Siketném Ország Intéze

SZÓCIK Izraeli Siketném Ország Intézet Foc Ant na emberbar 18 már 1 ke végrendeletéb vagyonán tekintély részé 485,0 forint hagyományozo e ország iz siketné intéz céljair intéz monumentál sz épüle 187 Fre Vilm műépíté terv szeri épü f Budapest Mexikói- 6 intéz kör kifejte munkásságáv kivá érdemek szerze Deuts Jak 191 Deuts Sámu eln elhalálozá ut Kasz Aladá választott m intéz elnökév a hábo forradalm ala intézet na áldozatkészségg megóv gazdasá pusztulástó elnö székb Deuts Er váltot fe intéz felekeze különbs nélk ves f tanulók félsz ad múlt ala k 10 siketném eme embe sorb legel szakintézet kö tartozi Pedagógi teljesítmény köréb Grünberg Lipó intéz el igazgató elhalálozá ut kivá érdemek szerze Toln Bé intéz vo tanár ma igazgatój siketném kiképzé ide évfolyam terje jelenle elnö Deuts Ern alelnö Go Sim kormányfőtanácso igazgató Kanizs Dezs fülorvo Pogá Ödö orvo Fazek Istvá titká Eppl Sándo

12225.

CÍMS Izrael Siketné Orszá Intéz

SZÓCI Izrael Siketné Orszá Intéze Fo An n emberba 1 má k végrendeleté vagyoná tekintél rész 485, forin hagyományoz orszá i siketn inté céljai inté monumentá s épül 18 Fr Vil műépít ter szer ép Budapes Mexikói inté kö kifejt munkásságá kiv érdeme szerz Deut Ja 19 Deut Sám el elhaláloz u Kas Alad választot inté elnöké háb forradal al intéze n áldozatkészség megó gazdas pusztulást eln szék Deut E válto f inté felekez különb nél ve tanuló féls a múl al 1 siketné em emb sor lege szakintéze k tartoz Pedagóg teljesítmén köré Grünber Lip inté e igazgat elhaláloz u kiv érdeme szerz Tol B inté v taná m igazgató siketné kiképz id évfolya terj jelenl eln Deut Er aleln G Si kormányfőtanács igazgat Kaniz Dez fülorv Pog Öd orv Faze Istv titk Epp Sánd

12225

CÍM Izrae Siketn Orsz Inté

SZÓC Izrae Siketn Orsz Intéz F A emberb m végrendelet vagyon tekinté rés 485 fori hagyományo orsz siket int célja int monument épü 1 F Vi műépí te sze é Budape Mexikó int k kifej munkásság ki érdem szer Deu J 1 Deu Sá e elhalálo Ka Ala választo int elnök há forrada a intéz áldozatkészsé meg gazda pusztulás el szé Deu vált int feleke külön né v tanul fél mú a siketn e em so leg szakintéz tarto Pedagó teljesítmé kör Grünbe Li int igazga elhalálo ki érdem szer To int tan igazgat siketn kikép i évfoly ter jelen el Deu E alel S kormányfőtanác igazga Kani De fülor Po Ö or Faz Ist tit Ep Sán

1222

CÍ Izra Siket Ors Int

SZÓ Izra Siket Ors Inté ember végrendele vagyo tekint ré 48 for hagyomány ors sike in célj in monumen ép V műép t sz Budap Mexik in kife munkássá k érde sze De De S elhalál K Al választ in elnö h forrad inté áldozatkészs me gazd pusztulá e sz De vál in felek külö n tanu fé m siket e s le szakinté tart Pedag teljesítm kö Grünb L in igazg elhalál k érde sze T in ta igazga siket kiké évfol te jele e De ale kormányfőtaná igazg Kan D fülo P o Fa Is ti E Sá