12228.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Tanügyi Értesítő

SZÓCIKK: Izraelita Tanügyi Értesítő, az Országos Izraelita Tanítóegyesület hivatalos lapja. Havonként 2-3 ívnyi terjedelemben jelenik meg és a hivatalos közleményeken kívül általános érdekű pedagógiai dolgozatokat és szakirodalmi ismertetéseket is tartalmaz. E lap révén tudomást szerez a tanítóság a hazai és külföldi tanügyi kérdésekről, a pedagógiai tudomány fejlődéséről, a vallásoktatás problémáiról. A folyóirat 1875. indult. 1879-ig Seligmann Eleázár szerkesztette, majd részben egyidejűleg, részben egymásután Csukási Fülöp, Csajági Béla, Ozer Zsigmond, Barna Jónás szerkesztették. 1902-ben Kornfeld Gyula volt a felelős szerkesztő, a szerkesztő pedig Bárd Rezső, majd Bárd mellett Stern Ábrahám és Kornfeld Gyula, később Schichtanz Ármin, Pintér Ignác, Málnai Mihály és Szegő Arnold következtek. Jelenleg Schichtanz Ármin az Országos Izraelita Tanítóegyesület elnöke szerkeszti a lapot Bárd Rezső közreműködésével.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2228. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12228.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Tanügyi Értesítő

SZÓCIKK: Izraelita Tanügyi Értesítő, az Országos Izraelita Tanítóegyesület hivatalos lapja. Havonként 2-3 ívnyi terjedelemben jelenik meg és a hivatalos közleményeken kívül általános érdekű pedagógiai dolgozatokat és szakirodalmi ismertetéseket is tartalmaz. E lap révén tudomást szerez a tanítóság a hazai és külföldi tanügyi kérdésekről, a pedagógiai tudomány fejlődéséről, a vallásoktatás problémáiról. A folyóirat 1875. indult. 1879-ig Seligmann Eleázár szerkesztette, majd részben egyidejűleg, részben egymásután Csukási Fülöp, Csajági Béla, Ozer Zsigmond, Barna Jónás szerkesztették. 1902-ben Kornfeld Gyula volt a felelős szerkesztő, a szerkesztő pedig Bárd Rezső, majd Bárd mellett Stern Ábrahám és Kornfeld Gyula, később Schichtanz Ármin, Pintér Ignác, Málnai Mihály és Szegő Arnold következtek. Jelenleg Schichtanz Ármin az Országos Izraelita Tanítóegyesület elnöke szerkeszti a lapot Bárd Rezső közreműködésével.

12228.ht

CÍMSZÓ Izraelit Tanügy Értesít

SZÓCIKK Izraelit Tanügy Értesítő a Országo Izraelit Tanítóegyesüle hivatalo lapja Havonkén 2- ívny terjedelembe jeleni me é hivatalo közleményeke kívü általáno érdek pedagógia dolgozatoka é szakirodalm ismertetéseke i tartalmaz la révé tudomás szere tanítósá haza é külföld tanügy kérdésekről pedagógia tudomán fejlődéséről vallásoktatá problémáiról folyóira 1875 indult 1879-i Seligman Eleázá szerkesztette maj részbe egyidejűleg részbe egymásutá Csukás Fülöp Csajág Béla Oze Zsigmond Barn Jóná szerkesztették 1902-be Kornfel Gyul vol felelő szerkesztő szerkeszt pedi Bár Rezső maj Bár mellet Ster Ábrahá é Kornfel Gyula későb Schichtan Ármin Pinté Ignác Málna Mihál é Szeg Arnol következtek Jelenle Schichtan Ármi a Országo Izraelit Tanítóegyesüle elnök szerkeszt lapo Bár Rezs közreműködésével

12228.h

CÍMSZ Izraeli Tanüg Értesí

SZÓCIK Izraeli Tanüg Értesít Ország Izraeli Tanítóegyesül hivatal lapj Havonké 2 ívn terjedelemb jelen m hivatal közlemények kív általán érde pedagógi dolgozatok szakirodal ismertetések tartalma l rév tudomá szer tanítós haz külföl tanüg kérdésekrő pedagógi tudomá fejlődésérő vallásoktat problémáiró folyóir 187 indul 1879- Seligma Eleáz szerkesztett ma részb egyidejűle részb egymásut Csuká Fülö Csajá Bél Oz Zsigmon Bar Jón szerkesztetté 1902-b Kornfe Gyu vo felel szerkeszt szerkesz ped Bá Rezs ma Bá melle Ste Ábrah Kornfe Gyul késő Schichta Ármi Pint Igná Máln Mihá Sze Arno következte Jelenl Schichta Árm Ország Izraeli Tanítóegyesül elnö szerkesz lap Bá Rez közreműködéséve

12228.

CÍMS Izrael Tanü Értes

SZÓCI Izrael Tanü Értesí Orszá Izrael Tanítóegyesü hivata lap Havonk ív terjedelem jele hivata közleménye kí általá érd pedagóg dolgozato szakiroda ismertetése tartalm ré tudom sze tanító ha külfö tanü kérdésekr pedagóg tudom fejlődésér vallásokta problémáir folyói 18 indu 1879 Seligm Eleá szerkesztet m rész egyidejűl rész egymásu Csuk Fül Csaj Bé O Zsigmo Ba Jó szerkesztett 1902- Kornf Gy v fele szerkesz szerkes pe B Rez m B mell St Ábra Kornf Gyu kés Schicht Árm Pin Ign Mál Mih Sz Arn következt Jelen Schicht Ár Orszá Izrael Tanítóegyesü eln szerkes la B Re közreműködésév

12228

CÍM Izrae Tan Érte

SZÓC Izrae Tan Értes Orsz Izrae Tanítóegyes hivat la Havon í terjedele jel hivat közlemény k által ér pedagó dolgozat szakirod ismertetés tartal r tudo sz tanít h külf tan kérdések pedagó tudo fejlődésé vallásokt problémái folyó 1 ind 187 Selig Ele szerkeszte rés egyidejű rés egymás Csu Fü Csa B Zsigm B J szerkesztet 1902 Korn G fel szerkes szerke p Re mel S Ábr Korn Gy ké Schich Ár Pi Ig Má Mi S Ar következ Jele Schich Á Orsz Izrae Tanítóegyes el szerke l R közreműködésé

1222

CÍ Izra Ta Ért

SZÓ Izra Ta Érte Ors Izra Tanítóegye hiva l Havo terjedel je hiva közlemén álta é pedag dolgoza szakiro ismerteté tarta tud s taní kül ta kérdése pedag tud fejlődés vallások problémá foly in 18 Seli El szerkeszt ré egyidej ré egymá Cs F Cs Zsig szerkeszte 190 Kor fe szerke szerk R me Áb Kor G k Schic Á P I M M A követke Jel Schic Ors Izra Tanítóegye e szerk közreműködés