12231.htm

CÍMSZÓ: IzraelitaTanitóképző-Intézet

SZÓCIKK: "Izraelita Tanítóképző Intézet. Alapítása 1856-ra megy vissza, mikor a budai császári és királyi helytartótanács felhívja a Pesti Izraelita Hitközséget, hogy adjon helyiséget a zsidó iskolaalapból felállítandó elemi főtanoda (gyakorlóiskola) részére, amellyel leányiskola és tanítóképző lesz egybekapcsolva. 1857 október 8-án megnyitották a főtanodát, ebből alakult ki a mai gyakorlóiskola. 1859-ben már ideiglenes tanítóképző is volt, a mai Dalszínház-utca 17. alatt. 1861-ig csak németül oktattak az intézetben, ettől kezdve magyar és német nyelven. 1864-ben véglegessé lett az intézet és a tanárok is megkapták 1867. új és végleges kinevezésüket, 1869. az intézet véglegesen áttért a magyar nyelvű oktatásra. 1872-ben megszűnt a királyi izraelita minta főelemi tanoda és helyébe a gyakorlóiskola lépett, hol a tanítóképző növendékei nyerték gyakorlati kiképeztetésüket. Ekkor költözött át az intézet a Rombach-utca 9. számú házba, a templom épületébe, 1877. pedig az akkor megnyílt Országos Rabbiképző Intézet épületének földszintjére és első emeletére; ma is még ebben az épületben van. Az intézetbe négy polgári osztályról szóló bizonyítvánnyal lehet belépni és a héber elemi ismereteknek bírását igazolni kell. Az intézet eleinte három, 1881 óta négy évfolyamú. Az állami tantervvel megegyező tárgyakon kívül nagy súlyt helyez az intézet a zsidó tantárgyakra is. Az intézet az első negyven évben 793 növendéket képesített. A közeljövőben internátust is csatolnak az intézethez. A tanítóképző felettes hatósága az igazgatótanács és a királyi tanfelügyelőség. Igazgatói voltak. 1859-68-ig Lederer Ábrahám, 1868 - 87-ig Deutsch Henrik (az országos rabbiképzőnek is óraadó tanára), 1887-91-ig Bánóczi József ideiglenes minőségben, 1892 -93-ig Mendl Lajos ideiglenes minőségben, majd végleges minőségben 1926-ig Bánóczi József, 1927 óta pedig Szemere Samu. A héber tárgyaknak tanárai az idők folyamán: Schütz Manó, Kohn Salamon, Deutsch Henrik, Kircz József, Füredi Ignác, Stern Mór, Eisler Mátyás (kolozsvári főrabbi és egyetemi magántanár), Schreiner Márton (később a berlini Hochschule für die Wissenschaft des Judentums tanára), Krausz Sámuel (később a wieni Jüdisch-Theologische Lehranstalt tanára) és Richtmann Mózes. (V. ö. Bánóczi József: «Az Országos Izr. Tanítóképző Intézet története.» 1857-97). F.D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2231. címszó a lexikon => 403. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12231.htm

CÍMSZÓ: IzraelitaTanitóképző-Intézet

SZÓCIKK: Izraelita Tanítóképző Intézet. Alapítása 1856-ra megy vissza, mikor a budai császári és királyi helytartótanács felhívja a Pesti Izraelita Hitközséget, hogy adjon helyiséget a zsidó iskolaalapból felállítandó elemi főtanoda gyakorlóiskola részére, amellyel leányiskola és tanítóképző lesz egybekapcsolva. 1857 október 8-án megnyitották a főtanodát, ebből alakult ki a mai gyakorlóiskola. 1859-ben már ideiglenes tanítóképző is volt, a mai Dalszínház-utca 17. alatt. 1861-ig csak németül oktattak az intézetben, ettől kezdve magyar és német nyelven. 1864-ben véglegessé lett az intézet és a tanárok is megkapták 1867. új és végleges kinevezésüket, 1869. az intézet véglegesen áttért a magyar nyelvű oktatásra. 1872-ben megszűnt a királyi izraelita minta főelemi tanoda és helyébe a gyakorlóiskola lépett, hol a tanítóképző növendékei nyerték gyakorlati kiképeztetésüket. Ekkor költözött át az intézet a Rombach-utca 9. számú házba, a templom épületébe, 1877. pedig az akkor megnyílt Országos Rabbiképző Intézet épületének földszintjére és első emeletére; ma is még ebben az épületben van. Az intézetbe négy polgári osztályról szóló bizonyítvánnyal lehet belépni és a héber elemi ismereteknek bírását igazolni kell. Az intézet eleinte három, 1881 óta négy évfolyamú. Az állami tantervvel megegyező tárgyakon kívül nagy súlyt helyez az intézet a zsidó tantárgyakra is. Az intézet az első negyven évben 793 növendéket képesített. A közeljövőben internátust is csatolnak az intézethez. A tanítóképző felettes hatósága az igazgatótanács és a királyi tanfelügyelőség. Igazgatói voltak. 1859-68-ig Lederer Ábrahám, 1868 - 87-ig Deutsch Henrik az országos rabbiképzőnek is óraadó tanára , 1887-91-ig Bánóczi József ideiglenes minőségben, 1892 -93-ig Mendl Lajos ideiglenes minőségben, majd végleges minőségben 1926-ig Bánóczi József, 1927 óta pedig Szemere Samu. A héber tárgyaknak tanárai az idők folyamán: Schütz Manó, Kohn Salamon, Deutsch Henrik, Kircz József, Füredi Ignác, Stern Mór, Eisler Mátyás kolozsvári főrabbi és egyetemi magántanár , Schreiner Márton később a berlini Hochschule für die Wissenschaft des Judentums tanára , Krausz Sámuel később a wieni Jüdisch-Theologische Lehranstalt tanára és Richtmann Mózes. V. ö. Bánóczi József: Az Országos Izr. Tanítóképző Intézet története. 1857-97 . F.D.

12231.ht

CÍMSZÓ IzraelitaTanitóképző-Intéze

SZÓCIKK Izraelit Tanítóképz Intézet Alapítás 1856-r meg vissza miko buda császár é király helytartótanác felhívj Pest Izraelit Hitközséget hog adjo helyisége zsid iskolaalapbó felállítand elem főtanod gyakorlóiskol részére amellye leányiskol é tanítóképz les egybekapcsolva 185 októbe 8-á megnyitottá főtanodát ebbő alakul k ma gyakorlóiskola 1859-be má ideiglene tanítóképz i volt ma Dalszínház-utc 17 alatt 1861-i csa németü oktatta a intézetben ettő kezdv magya é néme nyelven 1864-be véglegess let a intéze é tanáro i megkaptá 1867 ú é véglege kinevezésüket 1869 a intéze véglegese áttér magya nyelv oktatásra 1872-be megszűn király izraelit mint főelem tanod é helyéb gyakorlóiskol lépett ho tanítóképz növendéke nyerté gyakorlat kiképeztetésüket Ekko költözöt á a intéze Rombach-utc 9 szám házba templo épületébe 1877 pedi a akko megnyíl Országo Rabbiképz Intéze épületéne földszintjér é els emeletére m i mé ebbe a épületbe van A intézetb nég polgár osztályró szól bizonyítvánnya lehe belépn é hébe elem ismeretekne bírásá igazoln kell A intéze eleint három 188 ót nég évfolyamú A állam tantervve megegyez tárgyako kívü nag súly helye a intéze zsid tantárgyakr is A intéze a els negyve évbe 79 növendéke képesített közeljövőbe internátus i csatolna a intézethez tanítóképz felette hatóság a igazgatótanác é király tanfelügyelőség Igazgató voltak 1859-68-i Ledere Ábrahám 186 87-i Deutsc Henri a országo rabbiképzőne i óraad tanár 1887-91-i Bánócz Józse ideiglene minőségben 189 -93-i Mend Lajo ideiglene minőségben maj véglege minőségbe 1926-i Bánócz József 192 ót pedi Szemer Samu hébe tárgyakna tanára a idő folyamán Schüt Manó Koh Salamon Deutsc Henrik Kirc József Füred Ignác Ster Mór Eisle Mátyá kolozsvár főrabb é egyetem magántaná Schreine Márto későb berlin Hochschul fü di Wissenschaf de Judentum tanár Kraus Sámue későb wien Jüdisch-Theologisch Lehranstal tanár é Richtman Mózes V ö Bánócz József A Országo Izr Tanítóképz Intéze története 1857-9 F.D

12231.h

CÍMSZ IzraelitaTanitóképző-Intéz

SZÓCIK Izraeli Tanítókép Intéze Alapítá 1856- me vissz mik bud császá királ helytartótaná felhív Pes Izraeli Hitközsége ho adj helyiség zsi iskolaalapb felállítan ele főtano gyakorlóisko részér amelly leányisko tanítókép le egybekapcsolv 18 októb 8- megnyitott főtanodá ebb alaku m gyakorlóiskol 1859-b m ideiglen tanítókép vol m Dalszínház-ut 1 alat 1861- cs német oktatt intézetbe ett kezd magy ném nyelve 1864-b végleges le intéz tanár megkapt 186 végleg kinevezésüke 186 intéz végleges átté magy nyel oktatásr 1872-b megszű királ izraeli min főele tano helyé gyakorlóisko lépet h tanítókép növendék nyert gyakorla kiképeztetésüke Ekk költözö intéz Rombach-ut szá házb templ épületéb 187 ped akk megnyí Ország Rabbikép Intéz épületén földszintjé el emeletér m ebb épületb va intézet né polgá osztályr szó bizonyítvánny leh belép héb ele ismeretekn bírás igazol kel intéz elein háro 18 ó né évfolyam álla tantervv megegye tárgyak kív na súl hely intéz zsi tantárgyak i intéz el negyv évb 7 növendék képesítet közeljövőb internátu csatoln intézethe tanítókép felett hatósá igazgatótaná királ tanfelügyelősé Igazgat volta 1859-68- Leder Ábrahá 18 87- Deuts Henr ország rabbiképzőn óraa taná 1887-91- Bánóc Józs ideiglen minőségbe 18 -93- Men Laj ideiglen minőségbe ma végleg minőségb 1926- Bánóc Józse 19 ó ped Szeme Sam héb tárgyakn tanár id folyamá Schü Man Ko Salamo Deuts Henri Kir Józse Füre Igná Ste Mó Eisl Máty kolozsvá főrab egyete magántan Schrein Márt késő berli Hochschu f d Wissenscha d Judentu taná Krau Sámu késő wie Jüdisch-Theologisc Lehransta taná Richtma Móze Bánóc Józse Ország Iz Tanítókép Intéz történet 1857- F.

12231.

CÍMS IzraelitaTanitóképző-Inté

SZÓCI Izrael Tanítóké Intéz Alapít 1856 m viss mi bu csász kirá helytartótan felhí Pe Izrael Hitközség h ad helyisé zs iskolaalap felállíta el főtan gyakorlóisk részé amell leányisk tanítóké l egybekapcsol 1 októ 8 megnyitot főtanod eb alak gyakorlóisko 1859- ideigle tanítóké vo Dalszínház-u ala 1861 c néme oktat intézetb et kez mag né nyelv 1864- véglege l inté taná megkap 18 végle kinevezésük 18 inté véglege átt mag nye oktatás 1872- megsz kirá izrael mi főel tan hely gyakorlóisk lépe tanítóké növendé nyer gyakorl kiképeztetésük Ek költöz inté Rombach-u sz ház temp épületé 18 pe ak megny Orszá Rabbiké Inté épületé földszintj e emeleté eb épület v intéze n polg osztály sz bizonyítvánn le belé hé el ismeretek bírá igazo ke inté elei hár 1 n évfolya áll tanterv megegy tárgya kí n sú hel inté zs tantárgya inté e negy év növendé képesíte közeljövő internát csatol intézeth tanítóké felet hatós igazgatótan kirá tanfelügyelős Igazga volt 1859-68 Lede Ábrah 1 87 Deut Hen orszá rabbiképző óra tan 1887-91 Bánó Józ ideigle minőségb 1 -93 Me La ideigle minőségb m végle minőség 1926 Bánó Józs 1 pe Szem Sa hé tárgyak taná i folyam Sch Ma K Salam Deut Henr Ki Józs Für Ign St M Eis Mát kolozsv főra egyet magánta Schrei Már kés berl Hochsch Wissensch Judent tan Kra Sám kés wi Jüdisch-Theologis Lehranst tan Richtm Móz Bánó Józs Orszá I Tanítóké Inté történe 1857 F

12231

CÍM IzraelitaTanitóképző-Int

SZÓC Izrae Tanítók Inté Alapí 185 vis m b csás kir helytartóta felh P Izrae Hitközsé a helyis z iskolaala felállít e főta gyakorlóis rész amel leányis tanítók egybekapcso okt megnyito főtano e ala gyakorlóisk 1859 ideigl tanítók v Dalszínház- al 186 ném okta intézet e ke ma n nyel 1864 végleg int tan megka 1 végl kinevezésü 1 int végleg át ma ny oktatá 1872 megs kir izrae m főe ta hel gyakorlóis lép tanítók növend nye gyakor kiképeztetésü E költö int Rombach- s há tem épület 1 p a megn Orsz Rabbik Int épület földszint emelet e épüle intéz pol osztál s bizonyítván l bel h e ismerete bír igaz k int ele há évfoly ál tanter megeg tárgy k s he int z tantárgy int neg é növend képesít közeljöv interná csato intézet tanítók fele ható igazgatóta kir tanfelügyelő Igazg vol 1859-6 Led Ábra 8 Deu He orsz rabbiképz ór ta 1887-9 Bán Jó ideigl minőség -9 M L ideigl minőség végl minősé 192 Bán Józ p Sze S h tárgya tan folya Sc M Sala Deu Hen K Józ Fü Ig S Ei Má kolozs főr egye magánt Schre Má ké ber Hochsc Wissensc Juden ta Kr Sá ké w Jüdisch-Theologi Lehrans ta Richt Mó Bán Józ Orsz Tanítók Int történ 185

1223

CÍ IzraelitaTanitóképző-In

SZÓ Izra Tanító Int Alap 18 vi csá ki helytartót fel Izra Hitközs helyi iskolaal felállí főt gyakorlói rés ame leányi tanító egybekapcs ok megnyit főtan al gyakorlóis 185 ideig tanító Dalszínház a 18 né okt intéze k m nye 186 végle in ta megk vég kinevezés in végle á m n oktat 187 meg ki izra fő t he gyakorlói lé tanító növen ny gyako kiképeztetés költ in Rombach h te épüle meg Ors Rabbi In épüle földszin emele épül inté po osztá bizonyítvá be ismeret bí iga in el h évfol á tante mege tárg h in tantárg in ne növen képesí közeljö intern csat intéze tanító fel hat igazgatót ki tanfelügyel Igaz vo 1859- Le Ábr De H ors rabbikép ó t 1887- Bá J ideig minősé - ideig minősé vég minős 19 Bá Jó Sz tárgy ta foly S Sal De He Jó F I E M koloz fő egy magán Schr M k be Hochs Wissens Jude t K S k Jüdisch-Theolog Lehran t Rich M Bá Jó Ors Tanító In törté 18