12233.htm

CÍMSZÓ: Izsák

SZÓCIKK: Izsák, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 7212 lak. Az i.-i hitközség, legalább 150 éves. 1795 körül Neufeld Jakab volt ott rabbi. Hogy kik alapították és pontosan mikor, nem lehet megállapítani, miután az összes iratok - az anyakönyvek kivételével - elpusztultak az 1919-20-iki atrocitások alkalmával. Tény az, hogy a kis hitközségnek van temploma és van iskolája - amely azonban most szünetel - de 1920 óta teljesen megszűnt a hitközségi élet. Akkor - miként 1848. Ettinger Mózes, a község rabbija a rácok elől Nyitrára menekült - a hitközségnek 35 családja menekült el Izsákról. 1926-ban az elmenekültek közül - akiknek még a dédapja is I.-i volt -- néhányan visszatértek, de oly kevesen, hogy rendszeres hitközségi életről azóta szó sem lehetett. A hitközségnek 22 tagja vett részt a világháborúban s közülük többen hősi halált haltak a különböző harctereken. Az ellenforradalomnak - a rablásokon, iskola- és templomdúláson felül - hárman estek áldozatul. Ezek: Páncél Zoltán kereskedő, Schmidl Árpád szabó és Beck Sándor kereskedő, akik 1919 nov. 18. haltak mártírhalált. Az elenyészően kis lélekszámú hitközségnek jelenleg vezetője sincs. Az I.-i zsidók egy része a közeli városokban telepedett meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2233. címszó a lexikon => 403. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12233.htm

CÍMSZÓ: Izsák

SZÓCIKK: Izsák, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 7212 lak. Az i.-i hitközség, legalább 150 éves. 1795 körül Neufeld Jakab volt ott rabbi. Hogy kik alapították és pontosan mikor, nem lehet megállapítani, miután az összes iratok - az anyakönyvek kivételével - elpusztultak az 1919-20-iki atrocitások alkalmával. Tény az, hogy a kis hitközségnek van temploma és van iskolája - amely azonban most szünetel - de 1920 óta teljesen megszűnt a hitközségi élet. Akkor - miként 1848. Ettinger Mózes, a község rabbija a rácok elől Nyitrára menekült - a hitközségnek 35 családja menekült el Izsákról. 1926-ban az elmenekültek közül - akiknek még a dédapja is I.-i volt -- néhányan visszatértek, de oly kevesen, hogy rendszeres hitközségi életről azóta szó sem lehetett. A hitközségnek 22 tagja vett részt a világháborúban s közülük többen hősi halált haltak a különböző harctereken. Az ellenforradalomnak - a rablásokon, iskola- és templomdúláson felül - hárman estek áldozatul. Ezek: Páncél Zoltán kereskedő, Schmidl Árpád szabó és Beck Sándor kereskedő, akik 1919 nov. 18. haltak mártírhalált. Az elenyészően kis lélekszámú hitközségnek jelenleg vezetője sincs. Az I.-i zsidók egy része a közeli városokban telepedett meg.

12233.ht

CÍMSZÓ Izsá

SZÓCIKK Izsák nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 721 lak A i.- hitközség legaláb 15 éves 179 körü Neufel Jaka vol ot rabbi Hog ki alapítottá é pontosa mikor ne lehe megállapítani miutá a össze irato a anyakönyve kivételéve elpusztulta a 1919-20-ik atrocitáso alkalmával Tén az hog ki hitközségne va templom é va iskoláj amel azonba mos szünete d 192 ót teljese megszűn hitközség élet Akko mikén 1848 Ettinge Mózes közsé rabbij ráco elő Nyitrár menekül hitközségne 3 családj menekül e Izsákról 1926-ba a elmenekülte közü akikne mé dédapj i I.- vol - néhánya visszatértek d ol kevesen hog rendszere hitközség életrő azót sz se lehetett hitközségne 2 tagj vet rész világháborúba közülü többe hős halál halta különböz harctereken A ellenforradalomna rablásokon iskola é templomdúláso felü hárma este áldozatul Ezek Páncé Zoltá kereskedő Schmid Árpá szab é Bec Sándo kereskedő aki 191 nov 18 halta mártírhalált A elenyészőe ki lélekszám hitközségne jelenle vezetőj sincs A I.- zsidó eg rész közel városokba telepedet meg

12233.h

CÍMSZ Izs

SZÓCIK Izsá nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 72 la i. hitközsé legalá 1 éve 17 kör Neufe Jak vo o rabb Ho k alapított pontos miko n leh megállapítan miut össz irat anyakönyv kivételév elpusztult 1919-20-i atrocitás alkalmáva Té a ho k hitközségn v templo v iskolá ame azonb mo szünet 19 ó teljes megszű hitközsé éle Akk miké 184 Etting Móze közs rabbi rác el Nyitrá menekü hitközségn család menekü Izsákró 1926-b elmenekült köz akikn m dédap I. vo néhány visszatérte o kevese ho rendszer hitközsé életr azó s s lehetet hitközségn tag ve rés világháborúb közül több hő halá halt különbö harctereke ellenforradalomn rablásoko iskol templomdúlás fel hárm est áldozatu Eze Pánc Zolt keresked Schmi Árp sza Be Sánd keresked ak 19 no 1 halt mártírhalál elenyésző k lélekszá hitközségn jelenl vezető sinc I. zsid e rés köze városokb telepede me

12233.

CÍMS Iz

SZÓCI Izs nag Pest-Pilis-Solt-Kis 7 l i hitközs legal év 1 kö Neuf Ja v rab H alapítot ponto mik le megállapíta miu öss ira anyaköny kivételé elpusztul 1919-20- atrocitá alkalmáv T h hitközség templ iskol am azon m szüne 1 telje megsz hitközs él Ak mik 18 Ettin Móz köz rabb rá e Nyitr menek hitközség csalá menek Izsákr 1926- elmenekül kö akik déda I v néhán visszatért keves h rendsze hitközs élet az lehete hitközség ta v ré világháború közü töb h hal hal különb harcterek ellenforradalom rablások isko templomdúlá fe hár es áldozat Ez Pán Zol kereske Schm Ár sz B Sán kereske a 1 n hal mártírhalá elenyész léleksz hitközség jelen vezet sin I zsi ré köz városok teleped m

12233

CÍM I

SZÓC Iz na Pest-Pilis-Solt-Ki hitköz lega é k Neu J ra alapíto pont mi l megállapít mi ös ir anyakön kivétel elpusztu 1919-20 atrocit alkalmá hitközsé temp isko a azo szün telj megs hitköz é A mi 1 Etti Mó kö rab r Nyit mene hitközsé csal mene Izsák 1926 elmenekü k aki déd néhá visszatér keve rendsz hitköz éle a lehet hitközsé t r világhábor köz tö ha ha külön harctere ellenforradalo rabláso isk templomdúl f há e áldoza E Pá Zo keresk Sch Á s Sá keresk ha mártírhal elenyés léleks hitközsé jele veze si zs r kö városo telepe

1223SZÓ I n Pest-Pilis-Solt-K hitkö leg Ne r alapít pon m megállapí m ö i anyakö kivéte elpuszt 1919-2 atroci alkalm hitközs tem isk az szü tel meg hitkö m Ett M k ra Nyi men hitközs csa men Izsá 192 elmenek ak dé néh visszaté kev rends hitkö él lehe hitközs világhábo kö t h h külö harcter ellenforradal rablás is templomdú h áldoz P Z keres Sc S keres h mártírha elenyé lélek hitközs jel vez s z k város telep