12236.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Béla

SZÓCIKK: Jacobi 1. Béla, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Páncélcsehen 1873 jan. 13. A jogi doktorátus és az ügyvédi oklevél elnyerése után a fővárosban, lett gyakorló ügyvéd. 1904 óta állandóan tagja az Egységes Bírói és Ügyvédvizsgáló Bizottságnak, azonkívül pedig társelnöke az Országos Ügyvédszövetségnek. A felekezeti életben is előkelő szerepet tölt be és a Pesti Izr. Hitközség helyettes elöljárója. Érdemeiért a háború alatt kir. tanácsosi címmel tüntették ki. Különböző jogtudományi szakfolyóiratokban mintegy kétszáz tanulmányt írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2236. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12236.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Béla

SZÓCIKK: Jacobi 1. Béla, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Páncélcsehen 1873 jan. 13. A jogi doktorátus és az ügyvédi oklevél elnyerése után a fővárosban, lett gyakorló ügyvéd. 1904 óta állandóan tagja az Egységes Bírói és Ügyvédvizsgáló Bizottságnak, azonkívül pedig társelnöke az Országos Ügyvédszövetségnek. A felekezeti életben is előkelő szerepet tölt be és a Pesti Izr. Hitközség helyettes elöljárója. Érdemeiért a háború alatt kir. tanácsosi címmel tüntették ki. Különböző jogtudományi szakfolyóiratokban mintegy kétszáz tanulmányt írt.

12236.ht

CÍMSZÓ Jacob

SZEMÉLYNÉV Jacob Bél

SZÓCIKK Jacob 1 Béla ügyvéd jogtudomány író szül Páncélcsehe 187 jan 13 jog doktorátu é a ügyvéd oklevé elnyerés utá fővárosban let gyakorl ügyvéd 190 ót állandóa tagj a Egysége Bíró é Ügyvédvizsgál Bizottságnak azonkívü pedi társelnök a Országo Ügyvédszövetségnek felekezet életbe i előkel szerepe töl b é Pest Izr Hitközsé helyette elöljárója Érdemeiér hábor alat kir tanácsos címme tüntetté ki Különböz jogtudomány szakfolyóiratokba minteg kétszá tanulmány írt

12236.h

CÍMSZ Jaco

SZEMÉLYNÉ Jaco Bé

SZÓCIK Jaco Bél ügyvé jogtudomán ír szü Páncélcseh 18 ja 1 jo doktorát ügyvé oklev elnyeré ut fővárosba le gyakor ügyvé 19 ó állandó tag Egység Bír Ügyvédvizsgá Bizottságna azonkív ped társelnö Ország Ügyvédszövetségne felekeze életb előke szerep tö Pes Iz Hitközs helyett elöljárój Érdemeié hábo ala ki tanácso címm tüntett k Különbö jogtudomán szakfolyóiratokb minte kétsz tanulmán ír

12236.

CÍMS Jac

SZEMÉLYN Jac B

SZÓCI Jac Bé ügyv jogtudomá í sz Páncélcse 1 j j doktorá ügyv okle elnyer u fővárosb l gyako ügyv 1 álland ta Egysé Bí Ügyvédvizsg Bizottságn azonkí pe társeln Orszá Ügyvédszövetségn felekez élet elők szere t Pe I Hitköz helyet elöljáró Érdemei háb al k tanács cím tüntet Különb jogtudomá szakfolyóiratok mint kéts tanulmá í

12236

CÍM Ja

SZEMÉLY Ja

SZÓC Ja B ügy jogtudom s Páncélcs doktor ügy okl elnye főváros gyak ügy állan t Egys B Ügyvédvizs Bizottság azonk p társel Orsz Ügyvédszövetség feleke éle elő szer P Hitkö helye elöljár Érdeme há a tanác cí tünte Külön jogtudom szakfolyóirato min két tanulm

1223

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ J üg jogtudo Páncélc dokto üg ok elny főváro gya üg álla Egy Ügyvédviz Bizottsá azon társe Ors Ügyvédszövetsé felek él el sze Hitk hely elöljá Érdem h taná c tünt Külö jogtudo szakfolyóirat mi ké tanul