12237.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi József

SZÓCIKK: "J. József, belgyógyász, szül. Páncélcsehen (Szolnok-Doboka vm.) 1874 aug. 27. Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait, ahol doktorátust nyert és később a belgyógyászati klinika tanársegédje is volt. 1903-ban telepedett le Budapesten s itt nemsokára a Ferenc József kereskedelmi kórház rendelő főorvosává választották. Számos tudományos értekezés szerzője, melyek magyar és külföldi szaklapokban jelentek meg. Nevezetesebb munkái: Ueber das Erscheinen von Typhusbacillen im Urin (Deutsch. Archív für Klin. Med. Bd. LXXII.); Ueber vergleichende physicalische u. Röntgenuntersuchungen bei Lungentuberculose (Beihefte zur Med. Klinik, 1910); A Tetania oktanához tekintettel a pajzsmirigyre (Purjesz-emlékkönyv, 1906); Ueber Tetanie im Anschluss an 78 Fälle (Deutsche Zschr. für Nervenheilkunde, Bd. 32). Budapest orvostársadalma életében is jelentős szerepet tölt be."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2237. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12237.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi József

SZÓCIKK: J. József, belgyógyász, szül. Páncélcsehen Szolnok-Doboka vm. 1874 aug. 27. Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait, ahol doktorátust nyert és később a belgyógyászati klinika tanársegédje is volt. 1903-ban telepedett le Budapesten s itt nemsokára a Ferenc József kereskedelmi kórház rendelő főorvosává választották. Számos tudományos értekezés szerzője, melyek magyar és külföldi szaklapokban jelentek meg. Nevezetesebb munkái: Ueber das Erscheinen von Typhusbacillen im Urin Deutsch. Archív für Klin. Med. Bd. LXXII. ; Ueber vergleichende physicalische u. Röntgenuntersuchungen bei Lungentuberculose Beihefte zur Med. Klinik, 1910 ; A Tetania oktanához tekintettel a pajzsmirigyre Purjesz-emlékkönyv, 1906 ; Ueber Tetanie im Anschluss an 78 Fälle Deutsche Zschr. für Nervenheilkunde, Bd. 32 . Budapest orvostársadalma életében is jelentős szerepet tölt be.

12237.ht

CÍMSZÓ Jacob

SZEMÉLYNÉV Jacob Józse

SZÓCIKK J József belgyógyász szül Páncélcsehe Szolnok-Dobok vm 187 aug 27 Kolozsváro végezt egyetem tanulmányait aho doktorátus nyer é későb belgyógyászat klinik tanársegédj i volt 1903-ba telepedet l Budapeste it nemsokár Feren Józse kereskedelm kórhá rendel főorvosáv választották Számo tudományo értekezé szerzője melye magya é külföld szaklapokba jelente meg Nevezeteseb munkái Uebe da Erscheine vo Typhusbacille i Uri Deutsch Archí fü Klin Med Bd LXXII Uebe vergleichend physicalisch u Röntgenuntersuchunge be Lungentuberculos Beiheft zu Med Klinik 191 Tetani oktanáho tekintette pajzsmirigyr Purjesz-emlékkönyv 190 Uebe Tetani i Anschlus a 7 Fäll Deutsch Zschr fü Nervenheilkunde Bd 3 Budapes orvostársadalm életébe i jelentő szerepe töl be

12237.h

CÍMSZ Jaco

SZEMÉLYNÉ Jaco Józs

SZÓCIK Józse belgyógyás szü Páncélcseh Szolnok-Dobo v 18 au 2 Kolozsvár végez egyete tanulmányai ah doktorátu nye késő belgyógyásza klini tanársegéd vol 1903-b telepede Budapest i nemsoká Fere Józs kereskedel kórh rende főorvosá választottá Szám tudomány értekez szerzőj mely magy külföl szaklapokb jelent me Nevezetese munká Ueb d Erschein v Typhusbacill Ur Deutsc Arch f Kli Me B LXXI Ueb vergleichen physicalisc Röntgenuntersuchung b Lungentuberculo Beihef z Me Klini 19 Tetan oktanáh tekintett pajzsmirigy Purjesz-emlékköny 19 Ueb Tetan Anschlu Fäl Deutsc Zsch f Nervenheilkund B Budape orvostársadal életéb jelent szerep tö b

12237.

CÍMS Jac

SZEMÉLYN Jac Józ

SZÓCI Józs belgyógyá sz Páncélcse Szolnok-Dob 1 a Kolozsvá vége egyet tanulmánya a doktorát ny kés belgyógyász klin tanársegé vo 1903- teleped Budapes nemsok Fer Józ kereskede kór rend főorvos választott Szá tudomán érteke szerző mel mag külfö szaklapok jelen m Nevezetes munk Ue Erschei Typhusbacil U Deuts Arc Kl M LXX Ue vergleiche physicalis Röntgenuntersuchun Lungentubercul Beihe M Klin 1 Teta oktaná tekintet pajzsmirig Purjesz-emlékkön 1 Ue Teta Anschl Fä Deuts Zsc Nervenheilkun Budap orvostársada életé jelen szere t

12237

CÍM Ja

SZEMÉLY Ja Jó

SZÓC Józ belgyógy s Páncélcs Szolnok-Do Kolozsv vég egye tanulmány doktorá n ké belgyógyás kli tanárseg v 1903 telepe Budape nemso Fe Jó keresked kó ren főorvo választot Sz tudomá értek szerz me ma külf szaklapo jele Nevezete mun U Ersche Typhusbaci Deut Ar K LX U vergleich physicali Röntgenuntersuchu Lungentubercu Beih Kli Tet oktan tekinte pajzsmiri Purjesz-emlékkö U Tet Ansch F Deut Zs Nervenheilku Buda orvostársad élet jele szer

1223

CÍ J

SZEMÉL J J

SZÓ Jó belgyóg Páncélc Szolnok-D Kolozs vé egy tanulmán doktor k belgyógyá kl tanárse 190 telep Budap nems F J kereske k re főorv választo S tudom érte szer m m kül szaklap jel Nevezet mu Ersch Typhusbac Deu A L vergleic physical Röntgenuntersuch Lungentuberc Bei Kl Te okta tekint pajzsmir Purjesz-emlékk Te Ansc Deu Z Nervenheilk Bud orvostársa éle jel sze