12238.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Olivér

SZÓCIKK: J. Olivér, közgazdász, ügyvéd, szül. Budapesten 1879 márc. 14. Testvérbátyja J. Viktor zeneszerzőnek (1. o.). Atyja, J. Samu, kiváló jogász, egyszersmind az ország egyik legjelentékenyebb amatőr-sakkozója és a Magyar Sakkör tiszt. díszelnöke volt (megh. 1913). Nagyatyja, J. Bem, községi jegyző volt és a szabadságharcot mint honvédhuszárkapitány szolgálta végig, amiért az osztrákok halálra ítélték és in effigie kivégezték (megh. 1858) J. a budapesti egyetemen végezte tanulmányait és a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után gyakorló ügyvéd, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jogtanácsosa, majd ügyvezető igazgatója s érdemeiért kormányfőtanácsos lett. Az összeomlás után közreműködött különböző amerikai kölcsönműveleteknél és a magyar valuta stabilizációjának pénzügyi munkálatainál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2238. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12238.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Olivér

SZÓCIKK: J. Olivér, közgazdász, ügyvéd, szül. Budapesten 1879 márc. 14. Testvérbátyja J. Viktor zeneszerzőnek 1. o. . Atyja, J. Samu, kiváló jogász, egyszersmind az ország egyik legjelentékenyebb amatőr-sakkozója és a Magyar Sakkör tiszt. díszelnöke volt megh. 1913 . Nagyatyja, J. Bem, községi jegyző volt és a szabadságharcot mint honvédhuszárkapitány szolgálta végig, amiért az osztrákok halálra ítélték és in effigie kivégezték megh. 1858 J. a budapesti egyetemen végezte tanulmányait és a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után gyakorló ügyvéd, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jogtanácsosa, majd ügyvezető igazgatója s érdemeiért kormányfőtanácsos lett. Az összeomlás után közreműködött különböző amerikai kölcsönműveleteknél és a magyar valuta stabilizációjának pénzügyi munkálatainál.

12238.ht

CÍMSZÓ Jacob

SZEMÉLYNÉV Jacob Olivé

SZÓCIKK J Olivér közgazdász ügyvéd szül Budapeste 187 márc 14 Testvérbátyj J Vikto zeneszerzőne 1 o Atyja J Samu kivál jogász egyszersmin a orszá egyi legjelentékenyeb amatőr-sakkozój é Magya Sakkö tiszt díszelnök vol megh 191 Nagyatyja J Bem község jegyz vol é szabadságharco min honvédhuszárkapitán szolgált végig amiér a osztráko halálr ítélté é i effigi kivégezté megh 185 J budapest egyeteme végezt tanulmányai é jog doktorátu é ügyvéd diplom elnyerés utá gyakorl ügyvéd Pest Magya Kereskedelm Ban jogtanácsosa maj ügyvezet igazgatój érdemeiér kormányfőtanácso lett A összeomlá utá közreműködöt különböz amerika kölcsönműveletekné é magya valut stabilizációjána pénzügy munkálatainál

12238.h

CÍMSZ Jaco

SZEMÉLYNÉ Jaco Oliv

SZÓCIK Olivé közgazdás ügyvé szü Budapest 18 már 1 Testvérbáty Vikt zeneszerzőn Atyj Sam kivá jogás egyszersmi orsz egy legjelentékenye amatőr-sakkozó Magy Sakk tisz díszelnö vo meg 19 Nagyatyj Be közsé jegy vo szabadságharc mi honvédhuszárkapitá szolgál végi amié osztrák halál ítélt effig kivégezt meg 18 budapes egyetem végez tanulmánya jo doktorát ügyvé diplo elnyeré ut gyakor ügyvé Pes Magy Kereskedel Ba jogtanácsos ma ügyveze igazgató érdemeié kormányfőtanács let összeoml ut közreműködö különbö amerik kölcsönműveletekn magy valu stabilizációján pénzüg munkálatainá

12238.

CÍMS Jac

SZEMÉLYN Jac Oli

SZÓCI Oliv közgazdá ügyv sz Budapes 1 má Testvérbát Vik zeneszerző Aty Sa kiv jogá egyszersm ors eg legjelentékeny amatőr-sakkoz Mag Sak tis díszeln v me 1 Nagyaty B közs jeg v szabadsághar m honvédhuszárkapit szolgá vég ami osztrá halá ítél effi kivégez me 1 budape egyete vége tanulmány j doktorá ügyv dipl elnyer u gyako ügyv Pe Mag Kereskede B jogtanácso m ügyvez igazgat érdemei kormányfőtanác le összeom u közreműköd különb ameri kölcsönműveletek mag val stabilizációjá pénzü munkálatain

12238

CÍM Ja

SZEMÉLY Ja Ol

SZÓC Oli közgazd ügy s Budape m Testvérbá Vi zeneszerz At S ki jog egyszers or e legjelentéken amatőr-sakko Ma Sa ti díszel m Nagyat köz je szabadságha honvédhuszárkapi szolg vé am osztr hal íté eff kivége m budap egyet vég tanulmán doktor ügy dip elnye gyak ügy P Ma Keresked jogtanács ügyve igazga érdeme kormányfőtaná l összeo közreműkö külön amer kölcsönművelete ma va stabilizációj pénz munkálatai

1223

CÍ J

SZEMÉL J O

SZÓ Ol közgaz üg Budap Testvérb V zeneszer A k jo egyszer o legjelentéke amatőr-sakk M S t dísze Nagya kö j szabadságh honvédhuszárkap szol v a oszt ha ít ef kivég buda egye vé tanulmá dokto üg di elny gya üg M Kereske jogtanác ügyv igazg érdem kormányfőtan össze közreműk külö ame kölcsönművelet m v stabilizáció pén munkálata