12240.htm

CÍMSZÓ: Jaffe

SZEMÉLYNÉV: Jaffe Izrael Dávid ben Mordechai

SZÓCIKK: "Jaffe Izrael Dávid ben Mordechai, bazini rabbi a múlt század közepén. Atyai ágon a híres Mordechai J.-nek, a XVI. sz.-i poseni jogtudós rabbinak, a Lebusim szerzőjének, anyai ágon a nem kevésbé híres Löw ben Becalel prágai főrabbinak a leszármazottja. Máskép Dávid Szerednek is nevezték. Művei: Meholát ha-Machanájim (Pozsony 1859) és Hár Tabor, responsumok, melynek vége németnyelvű támadást tartalmaz Meisel pesti főrabbi ellen (Pozsony 1861); további műve: Hazon la-Móéd az időszámításról szól. V. ö. Stein, «Magyar Rabbik»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2240. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12240.htm

CÍMSZÓ: Jaffe

SZEMÉLYNÉV: Jaffe Izrael Dávid ben Mordechai

SZÓCIKK: Jaffe Izrael Dávid ben Mordechai, bazini rabbi a múlt század közepén. Atyai ágon a híres Mordechai J.-nek, a XVI. sz.-i poseni jogtudós rabbinak, a Lebusim szerzőjének, anyai ágon a nem kevésbé híres Löw ben Becalel prágai főrabbinak a leszármazottja. Máskép Dávid Szerednek is nevezték. Művei: Meholát ha-Machanájim Pozsony 1859 és Hár Tabor, responsumok, melynek vége németnyelvű támadást tartalmaz Meisel pesti főrabbi ellen Pozsony 1861 ; további műve: Hazon la-Móéd az időszámításról szól. V. ö. Stein, Magyar Rabbik .

12240.ht

CÍMSZÓ Jaff

SZEMÉLYNÉV Jaff Izrae Dávi be Mordecha

SZÓCIKK Jaff Izrae Dávi be Mordechai bazin rabb múl száza közepén Atya ágo híre Mordecha J.-nek XVI sz.- posen jogtudó rabbinak Lebusi szerzőjének anya ágo ne kevésb híre Lö be Becale prága főrabbina leszármazottja Máské Dávi Szeredne i nevezték Művei Meholá ha-Machanáji Pozson 185 é Há Tabor responsumok melyne vég németnyelv támadás tartalma Meise pest főrabb elle Pozson 186 tovább műve Hazo la-Móé a időszámításró szól V ö Stein Magya Rabbi

12240.h

CÍMSZ Jaf

SZEMÉLYNÉ Jaf Izra Dáv b Mordech

SZÓCIK Jaf Izra Dáv b Mordecha bazi rab mú száz közepé Aty ág hír Mordech J.-ne XV sz. pose jogtud rabbina Lebus szerzőjéne any ág n kevés hír L b Becal prág főrabbin leszármazottj Másk Dáv Szeredn nevezté Műve Mehol ha-Machanáj Pozso 18 H Tabo responsumo melyn vé németnyel támadá tartalm Meis pes főrab ell Pozso 18 továb műv Haz la-Mó időszámításr szó Stei Magy Rabb

12240.

CÍMS Ja

SZEMÉLYN Ja Izr Dá Mordec

SZÓCI Ja Izr Dá Mordech baz ra m szá közep At á hí Mordec J.-n X sz pos jogtu rabbin Lebu szerzőjén an á kevé hí Beca prá főrabbi leszármazott Más Dá Szered nevezt Műv Meho ha-Machaná Pozs 1 Tab responsum mely v németnye támad tartal Mei pe főra el Pozs 1 tová mű Ha la-M időszámítás sz Ste Mag Rab

12240

CÍM J

SZEMÉLY J Iz D Morde

SZÓC J Iz D Mordec ba r sz köze A h Morde J.- s po jogt rabbi Leb szerzőjé a kev h Bec pr főrabb leszármazot Má D Szere nevez Mű Meh ha-Machan Poz Ta responsu mel németny táma tarta Me p főr e Poz tov m H la- időszámítá s St Ma Ra

1224SZEMÉL I Mord

SZÓ I Morde b s köz Mord J. p jog rabb Le szerzőj ke Be p főrab leszármazo M Szer neve M Me ha-Macha Po T respons me németn tám tart M fő Po to la időszámít S M R