12242.htm

CÍMSZÓ: Jahrzeit

SZÓCIKK: "Jahrzeit. Magyarországon is meghonosodott német szó a halálozási évforduló megjelölésére. Ezt a vissza-visszatérő gyásznapot főleg a gyermekek tartják elhunyt szüleik után. Az első J. a temetés évfordulójára esik, az ezután következőket a halálozás évfordulóján tartják meg. Szertartásai : 1. a lélekmécs meggyújtása; 2. ha lehetséges, az elhalt szülő sírjának felkeresése; 3. a halott lelki üdvéért való ima (l. Él mólérachamim); 4. a fiúgyermekek kadist mondanak. A férfiak előimádkozói teendőket is szoktak végezni e napon; 5. Magyarország északi és észak-keleti vidékein halotti torra emlékeztető áldomást isznak (tikkun); 6. Sokan szüleik halálozási napját magukra nézve fogadalmi böjtnek nyilvánítják. Olyan esztendőben, amikor két ádár hónap van, a J.-ot a másodikban tartják, kivéve ha a halál egy szökőév első ádár havában következett be. Némely vidék rítusa szerint a közönséges év ádár-i J.-ait szökőévben minden ádárban tartják. A J. elnevezés német eredetre vall, de fogalomképp már olyan időkből ismeretes, amikor még nem voltak zsidók Németországban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2242. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12242.htm

CÍMSZÓ: Jahrzeit

SZÓCIKK: Jahrzeit. Magyarországon is meghonosodott német szó a halálozási évforduló megjelölésére. Ezt a vissza-visszatérő gyásznapot főleg a gyermekek tartják elhunyt szüleik után. Az első J. a temetés évfordulójára esik, az ezután következőket a halálozás évfordulóján tartják meg. Szertartásai : 1. a lélekmécs meggyújtása; 2. ha lehetséges, az elhalt szülő sírjának felkeresése; 3. a halott lelki üdvéért való ima l. Él mólérachamim ; 4. a fiúgyermekek kadist mondanak. A férfiak előimádkozói teendőket is szoktak végezni e napon; 5. Magyarország északi és észak-keleti vidékein halotti torra emlékeztető áldomást isznak tikkun ; 6. Sokan szüleik halálozási napját magukra nézve fogadalmi böjtnek nyilvánítják. Olyan esztendőben, amikor két ádár hónap van, a J.-ot a másodikban tartják, kivéve ha a halál egy szökőév első ádár havában következett be. Némely vidék rítusa szerint a közönséges év ádár-i J.-ait szökőévben minden ádárban tartják. A J. elnevezés német eredetre vall, de fogalomképp már olyan időkből ismeretes, amikor még nem voltak zsidók Németországban.

12242.ht

CÍMSZÓ Jahrzei

SZÓCIKK Jahrzeit Magyarországo i meghonosodot néme sz halálozás évfordul megjelölésére Ez vissza-visszatér gyásznapo főle gyermeke tartjá elhuny szülei után A els J temeté évfordulójár esik a ezutá következőke halálozá évfordulójá tartjá meg Szertartása 1 lélekméc meggyújtása 2 h lehetséges a elhal szül sírjána felkeresése 3 halot lelk üdvéér val im l É mólérachami 4 fiúgyermeke kadis mondanak férfia előimádkozó teendőke i szokta végezn napon 5 Magyarorszá észak é észak-kelet vidékei halott torr emlékeztet áldomás iszna tikku 6 Soka szülei halálozás napjá magukr nézv fogadalm böjtne nyilvánítják Olya esztendőben amiko ké ádá hóna van J.-o másodikba tartják kivév h halá eg szökőé els ádá havába következet be Némel vidé rítus szerin közönsége é ádár- J.-ai szökőévbe minde ádárba tartják J elnevezé néme eredetr vall d fogalomkép má olya időkbő ismeretes amiko mé ne volta zsidó Németországban

12242.h

CÍMSZ Jahrze

SZÓCIK Jahrzei Magyarország meghonosodo ném s halálozá évfordu megjelölésér E vissza-visszaté gyásznap fől gyermek tartj elhun szüle utá el temet évfordulójá esi ezut következők haláloz évfordulój tartj me Szertartás lélekmé meggyújtás lehetsége elha szü sírján felkeresés halo lel üdvéé va i móléracham fiúgyermek kadi mondana férfi előimádkoz teendők szokt végez napo Magyarorsz észa észak-kele vidéke halot tor emlékezte áldomá iszn tikk Sok szüle halálozá napj maguk néz fogadal böjtn nyilvánítjá Oly esztendőbe amik k ád hón va J.- másodikb tartjá kivé hal e szökő el ád haváb következe b Néme vid rítu szeri közönség ádár J.-a szökőévb mind ádárb tartjá elnevez ném eredet val fogalomké m oly időkb ismerete amik m n volt zsid Németországba

12242.

CÍMS Jahrz

SZÓCI Jahrze Magyarorszá meghonosod né haláloz évford megjelölésé vissza-visszat gyászna fő gyerme tart elhu szül ut e teme évfordulój es ezu következő halálo évforduló tart m Szertartá lélekm meggyújtá lehetség elh sz sírjá felkeresé hal le üdvé v móléracha fiúgyerme kad mondan férf előimádko teendő szok vége nap Magyarors ész észak-kel vidék halo to emlékezt áldom isz tik So szül haláloz nap magu né fogada böjt nyilvánítj Ol esztendőb ami á hó v J. második tartj kiv ha szök e á havá következ Ném vi rít szer közönsé ádá J.- szökőév min ádár tartj elneve né erede va fogalomk ol idők ismeret ami vol zsi Németországb

12242

CÍM Jahr

SZÓC Jahrz Magyarorsz meghonoso n halálo évfor megjelölés vissza-vissza gyászn f gyerm tar elh szü u tem évforduló e ez következ halál évfordul tar Szertart lélek meggyújt lehetsé el s sírj felkeres ha l üdv mólérach fiúgyerm ka monda fér előimádk teend szo vég na Magyaror és észak-ke vidé hal t emlékez áldo is ti S szü halálo na mag n fogad böj nyilvánít O esztendő am h J másodi tart ki h szö hav követke Né v rí sze közöns ád J. szökőé mi ádá tart elnev n ered v fogalom o idő ismere am vo zs Németország

1224

CÍ Jah

SZÓ Jahr Magyarors meghonos halál évfo megjelölé vissza-vissz gyász gyer ta el sz te évfordul e követke halá évfordu ta Szertar léle meggyúj lehets e sír felkere h üd mólérac fiúgyer k mond fé előimád teen sz vé n Magyaro é észak-k vid ha emléke áld i t sz halál n ma foga bö nyilvání esztend a másod tar k sz ha követk N r sz közön á J szökő m ád tar elne ere fogalo id ismer a v z Németorszá