12244.htm

CÍMSZÓ: Jakab

SZEMÉLYNÉV: Jakab Dezső

SZÓCIKK: "Jakab Dezső, építész, szül. Réven (Bihar vm.) 1864. Építészeti oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte. A millenáris kiállítás idejében a földmívelésügyi minisztérium műszaki kiállítási épületeit tervezte. Komor Marcell építésszel (1. o.) tervezte az alább felsorolt épületeket: Ferdinánd bolgár király murányi palotája; szabadkai városháza és Palics fürdő; marosvásárhelyi városháza és kultúrpalota; pozsonyi és nagyváradi vigadó; dévai színház és a budapesti Népopera (Márkus Géza terveinek fölhasználásával); a szabadkai és marcalii zsinagógák ; a Munkásbiztosító Pénztár székháza Budapesten; Liget-, Park- és legutóbb a Svábhegyi szanatóriumok; számos bank, villa, kórházépület Budapesten és vidéken. Korábbi épületein a Lechner Ödön által kezdett magyaros stílus követője, később a barokk és újabban a francia reneszánsz forrásaiból merít modern szellemben tervezett alkotásain. Az utolsó években Sós Aladár építésszel (1. o.) társulva dolgozik. Európai tanulmány útjáról számos előadást tartott a Magyar Mérnök és Építesz Egyletben, hol munkáiért a nagy aranyérmet és ezüstérmet nyerte."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2244. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12244.htm

CÍMSZÓ: Jakab

SZEMÉLYNÉV: Jakab Dezső

SZÓCIKK: Jakab Dezső, építész, szül. Réven Bihar vm. 1864. Építészeti oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte. A millenáris kiállítás idejében a földmívelésügyi minisztérium műszaki kiállítási épületeit tervezte. Komor Marcell építésszel 1. o. tervezte az alább felsorolt épületeket: Ferdinánd bolgár király murányi palotája; szabadkai városháza és Palics fürdő; marosvásárhelyi városháza és kultúrpalota; pozsonyi és nagyváradi vigadó; dévai színház és a budapesti Népopera Márkus Géza terveinek fölhasználásával ; a szabadkai és marcalii zsinagógák ; a Munkásbiztosító Pénztár székháza Budapesten; Liget-, Park- és legutóbb a Svábhegyi szanatóriumok; számos bank, villa, kórházépület Budapesten és vidéken. Korábbi épületein a Lechner Ödön által kezdett magyaros stílus követője, később a barokk és újabban a francia reneszánsz forrásaiból merít modern szellemben tervezett alkotásain. Az utolsó években Sós Aladár építésszel 1. o. társulva dolgozik. Európai tanulmány útjáról számos előadást tartott a Magyar Mérnök és Építesz Egyletben, hol munkáiért a nagy aranyérmet és ezüstérmet nyerte.

12244.ht

CÍMSZÓ Jaka

SZEMÉLYNÉV Jaka Dezs

SZÓCIKK Jaka Dezső építész szül Réve Biha vm 1864 Építészet oklevelé budapest műegyeteme nyerte millenári kiállítá idejébe földmívelésügy minisztériu műszak kiállítás épületei tervezte Komo Marcel építéssze 1 o tervezt a aláb felsorol épületeket Ferdinán bolgá királ murány palotája szabadka városház é Palic fürdő marosvásárhely városház é kultúrpalota pozsony é nagyvárad vigadó déva színhá é budapest Népoper Márku Géz terveine fölhasználásáva szabadka é marcali zsinagógá Munkásbiztosít Pénztá székház Budapesten Liget- Park é legutób Svábhegy szanatóriumok számo bank villa kórházépüle Budapeste é vidéken Korább épületei Lechne Ödö álta kezdet magyaro stílu követője későb barok é újabba franci reneszáns forrásaibó merí moder szellembe tervezet alkotásain A utols évekbe Só Aladá építéssze 1 o társulv dolgozik Európa tanulmán útjáró számo előadás tartot Magya Mérnö é Építes Egyletben ho munkáiér nag aranyérme é ezüstérme nyerte

12244.h

CÍMSZ Jak

SZEMÉLYNÉ Jak Dez

SZÓCIK Jak Dezs építés szü Rév Bih v 186 Építésze oklevel budapes műegyetem nyert millenár kiállít idejéb földmívelésüg minisztéri műsza kiállítá épülete tervezt Kom Marce építéssz tervez alá felsoro épületeke Ferdiná bolg kirá murán palotáj szabadk városhá Pali fürd marosvásárhel városhá kultúrpalot pozson nagyvára vigad dév szính budapes Népope Márk Gé tervein fölhasználásáv szabadk marcal zsinagóg Munkásbiztosí Pénzt székhá Budapeste Liget Par legutó Svábheg szanatóriumo szám ban vill kórházépül Budapest vidéke Koráb épülete Lechn Öd ált kezde magyar stíl követőj késő baro újabb franc reneszán forrásaib mer mode szellemb terveze alkotásai utol évekb S Alad építéssz társul dolgozi Európ tanulmá útjár szám előadá tarto Magy Mérn Építe Egyletbe h munkáié na aranyérm ezüstérm nyert

12244.

CÍMS Ja

SZEMÉLYN Ja De

SZÓCI Ja Dez építé sz Ré Bi 18 Építész okleve budape műegyete nyer millená kiállí idejé földmívelésü minisztér műsz kiállít épület tervez Ko Marc építéss terve al felsor épületek Ferdin bol kir murá palotá szabad városh Pal für marosvásárhe városh kultúrpalo pozso nagyvár viga dé szín budape Népop Már G tervei fölhasználásá szabad marca zsinagó Munkásbiztos Pénz székh Budapest Lige Pa legut Svábhe szanatórium szá ba vil kórházépü Budapes vidék Korá épület Lech Ö ál kezd magya stí követő kés bar újab fran reneszá forrásai me mod szellem tervez alkotása uto évek Ala építéss társu dolgoz Euró tanulm útjá szá előad tart Mag Mér Épít Egyletb munkái n aranyér ezüstér nyer

12244

CÍM J

SZEMÉLY J D

SZÓC J De épít s R B 1 Építés oklev budap műegyet nye millen kiáll idej földmívelés miniszté műs kiállí épüle terve K Mar építés terv a felso épülete Ferdi bo ki mur palot szaba város Pa fü marosvásárh város kultúrpal pozs nagyvá vig d szí budap Népo Má terve fölhasználás szaba marc zsinag Munkásbizto Pén szék Budapes Lig P legu Svábh szanatóriu sz b vi kórházép Budape vidé Kor épüle Lec á kez magy st követ ké ba úja fra renesz forrása m mo szelle terve alkotás ut éve Al építés társ dolgo Eur tanul útj sz előa tar Ma Mé Épí Egylet munká aranyé ezüsté nye

1224SZEMÉL

SZÓ D épí Építé okle buda műegye ny mille kiál ide földmívelé miniszt mű kiáll épül terv Ma építé ter fels épület Ferd b k mu palo szab váro P f marosvásár váro kultúrpa poz nagyv vi sz buda Nép M terv fölhasználá szab mar zsina Munkásbizt Pé szé Budape Li leg Sváb szanatóri s v kórházé Budap vid Ko épül Le ke mag s köve k b új fr renes forrás m szell terv alkotá u év A építé tár dolg Eu tanu út s elő ta M M Ép Egyle munk arany ezüst ny