12246.htm

CÍMSZÓ: Jakobi

SZEMÉLYNÉV: Jakobi Kálmán

SZÓCIKK: J. Kálmán, közgazdász és publicista. Szül. Kolozsváron 1881. Jogi tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, ahol jogi doktorátust szerzett. 1904-ben a Kolozsvári Hírlap felelős szerkesztője volt. 1908-tól a kolozsvári, 1913-tól a temesvári munkásbiztosító igazgatója volt. 1918 őszén Temesvár város főispán-kormánybiztosául nevezték ki. 1922 óta miniszteri igazgatója a bánsági munkásbiztosítónak. Kolozsváron résztvett a Kereskedelmi Csarnok alapításában. Elnöke a temesvári bánsági polgári radikális pártnak. Szociálpolitikai szakcikkeket írt a Munkásügyi Szemle és a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratokba. Számos szociális intézmény alapítását kezdeményezte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2246. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12246.htm

CÍMSZÓ: Jakobi

SZEMÉLYNÉV: Jakobi Kálmán

SZÓCIKK: J. Kálmán, közgazdász és publicista. Szül. Kolozsváron 1881. Jogi tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, ahol jogi doktorátust szerzett. 1904-ben a Kolozsvári Hírlap felelős szerkesztője volt. 1908-tól a kolozsvári, 1913-tól a temesvári munkásbiztosító igazgatója volt. 1918 őszén Temesvár város főispán-kormánybiztosául nevezték ki. 1922 óta miniszteri igazgatója a bánsági munkásbiztosítónak. Kolozsváron résztvett a Kereskedelmi Csarnok alapításában. Elnöke a temesvári bánsági polgári radikális pártnak. Szociálpolitikai szakcikkeket írt a Munkásügyi Szemle és a Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratokba. Számos szociális intézmény alapítását kezdeményezte.

12246.ht

CÍMSZÓ Jakob

SZEMÉLYNÉV Jakob Kálmá

SZÓCIKK J Kálmán közgazdás é publicista Szül Kolozsváro 1881 Jog tanulmányai kolozsvár egyeteme végezte aho jog doktorátus szerzett 1904-be Kolozsvár Hírla felelő szerkesztőj volt 1908-tó kolozsvári 1913-tó temesvár munkásbiztosít igazgatój volt 191 őszé Temesvá váro főispán-kormánybiztosáu nevezté ki 192 ót miniszter igazgatój bánság munkásbiztosítónak Kolozsváro résztvet Kereskedelm Csarno alapításában Elnök temesvár bánság polgár radikáli pártnak Szociálpolitika szakcikkeke ír Munkásügy Szeml é Szociálpolitika Szeml c folyóiratokba Számo szociáli intézmén alapításá kezdeményezte

12246.h

CÍMSZ Jako

SZEMÉLYNÉ Jako Kálm

SZÓCIK Kálmá közgazdá publicist Szü Kolozsvár 188 Jo tanulmánya kolozsvá egyetem végezt ah jo doktorátu szerzet 1904-b Kolozsvá Hírl felel szerkesztő vol 1908-t kolozsvár 1913-t temesvá munkásbiztosí igazgató vol 19 ősz Temesv vár főispán-kormánybiztosá nevezt k 19 ó miniszte igazgató bánsá munkásbiztosítóna Kolozsvár résztve Kereskedel Csarn alapításába Elnö temesvá bánsá polgá radikál pártna Szociálpolitik szakcikkek í Munkásüg Szem Szociálpolitik Szem folyóiratokb Szám szociál intézmé alapítás kezdeményezt

12246.

CÍMS Jak

SZEMÉLYN Jak Kál

SZÓCI Kálm közgazd publicis Sz Kolozsvá 18 J tanulmány kolozsv egyete végez a j doktorát szerze 1904- Kolozsv Hír fele szerkeszt vo 1908- kolozsvá 1913- temesv munkásbiztos igazgat vo 1 ős Temes vá főispán-kormánybiztos nevez 1 miniszt igazgat báns munkásbiztosítón Kolozsvá résztv Kereskede Csar alapításáb Eln temesv báns polg radiká pártn Szociálpoliti szakcikke Munkásü Sze Szociálpoliti Sze folyóiratok Szá szociá intézm alapítá kezdeményez

12246

CÍM Ja

SZEMÉLY Ja Ká

SZÓC Kál közgaz publici S Kolozsv 1 tanulmán kolozs egyet vége doktorá szerz 1904 Kolozs Hí fel szerkesz v 1908 kolozsv 1913 temes munkásbizto igazga v ő Teme v főispán-kormánybizto neve minisz igazga bán munkásbiztosító Kolozsv részt Keresked Csa alapításá El temes bán pol radik párt Szociálpolit szakcikk Munkás Sz Szociálpolit Sz folyóirato Sz szoci intéz alapít kezdeménye

1224

CÍ J

SZEMÉL J K

SZÓ Ká közga public Kolozs tanulmá koloz egye vég doktor szer 190 Koloz H fe szerkes 190 kolozs 191 teme munkásbizt igazg Tem főispán-kormánybizt nev minis igazg bá munkásbiztosít Kolozs rész Kereske Cs alapítás E teme bá po radi pár Szociálpoli szakcik Munká S Szociálpoli S folyóirat S szoc inté alapí kezdemény