12253.htm

CÍMSZÓ: Jánosháza

SZÓCIKK: Jánosháza, nagyk. Vas vm. 4264 lak. A zsidó hitközség 1836. alakult 20-22 taggal. Ezzel szemben a Chevra Kadisa régibb eredetű és a XIX. sz. elején már működött. Az első elöljárók Stern Lewi, Hauser Izrael, Goldberger Mózes és Strausz Salamon voltak. Közvetlenül a hitközség alapítása után az alapítók önerejükből templomot építettek és rabbit választottak Grünwald József személyében. Grünwald rabbi 1852-ig működött, mikor a tolcsvai rabbiszékbe került. Utódja Reichenfeld Márk volt, aki 49 éven át lelkészkedett (1852-1901). Halála után 3 évig a rabbi állás betöltetlen maradt. 1904-ben megválasztották Weisz Ábrahámot, a morvaországi Kostel község rabbiját, aki 1920. Nagytapolcsány rabbija lett. 1923 óta Rubinstein József kecskeméti rabbi a hitközség lelkipásztora. 1844-ben megalakult a Nőegylet, később a Betegsegélyző Egylet, amely azonban közben megszűnt és hivatását a Chevra Kadisa és a Nőegylet tölti be. A Nőegyletnek 140 tagja van ós Sándor Jenőné vezetése alatt áll. 1880. megalapították az izraelita elemi iskolát, amelynek vezetője Lőwinger Adolf. 1884-ben megalakult a Malbis-Arumim egylet. A hitközség taglétszáma állandóan növekedett és szükségessé vált egy új templom építése (1897). Az új templom telkét és az építéshez szükséges téglákat gróf Erdődy Ferenc adományozta, míg a többi kiadások fedezésére a hitközség 25 évi amortizációs kölcsönt vett fel. A világháborúban 132-en vettek részt, akik közül 11-en elestek a harctéren. 1919-ben, a forradalmak ideje alatt Kemény Simon tanító és Federer Ignácné életüket vesztették. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 650, családszám 125, adófizető tag 102. Foglalkozásuk : 50 kereskedő, 15 iparos, 3 gazdálkodó, 3 orvos, 3 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 2 nagyiparos, 2 köztisztviselő, 1 ügyvéd, 1 nagykereskedő, 1 tanító és 13 egyéb. 14 munkanélküli és 12 közadakozásból él. Évi költségvetése 16,000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartózik 17 község. Jelentékeny ipartelepek : Sándor Jenő gőzmalma és Sándor Imre téglagyára. A hitközség Talmud Tórát is fenntart, amelyben Sámuel Gyula hitoktató tanít. A hitközség vezetősége : Rubinstein József főrabbi, Kohn Ignác elnök, Götzl Gyula és Sándor Jenő tanácsosok, Deutsch Jenő és Weisz Salamon templomgondnokok, Salzer József pénztárnok és Weisz Salamon jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2253. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12253.htm

CÍMSZÓ: Jánosháza

SZÓCIKK: Jánosháza, nagyk. Vas vm. 4264 lak. A zsidó hitközség 1836. alakult 20-22 taggal. Ezzel szemben a Chevra Kadisa régibb eredetű és a XIX. sz. elején már működött. Az első elöljárók Stern Lewi, Hauser Izrael, Goldberger Mózes és Strausz Salamon voltak. Közvetlenül a hitközség alapítása után az alapítók önerejükből templomot építettek és rabbit választottak Grünwald József személyében. Grünwald rabbi 1852-ig működött, mikor a tolcsvai rabbiszékbe került. Utódja Reichenfeld Márk volt, aki 49 éven át lelkészkedett 1852-1901 . Halála után 3 évig a rabbi állás betöltetlen maradt. 1904-ben megválasztották Weisz Ábrahámot, a morvaországi Kostel község rabbiját, aki 1920. Nagytapolcsány rabbija lett. 1923 óta Rubinstein József kecskeméti rabbi a hitközség lelkipásztora. 1844-ben megalakult a Nőegylet, később a Betegsegélyző Egylet, amely azonban közben megszűnt és hivatását a Chevra Kadisa és a Nőegylet tölti be. A Nőegyletnek 140 tagja van ós Sándor Jenőné vezetése alatt áll. 1880. megalapították az izraelita elemi iskolát, amelynek vezetője Lőwinger Adolf. 1884-ben megalakult a Malbis-Arumim egylet. A hitközség taglétszáma állandóan növekedett és szükségessé vált egy új templom építése 1897 . Az új templom telkét és az építéshez szükséges téglákat gróf Erdődy Ferenc adományozta, míg a többi kiadások fedezésére a hitközség 25 évi amortizációs kölcsönt vett fel. A világháborúban 132-en vettek részt, akik közül 11-en elestek a harctéren. 1919-ben, a forradalmak ideje alatt Kemény Simon tanító és Federer Ignácné életüket vesztették. A hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 650, családszám 125, adófizető tag 102. Foglalkozásuk : 50 kereskedő, 15 iparos, 3 gazdálkodó, 3 orvos, 3 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 2 nagyiparos, 2 köztisztviselő, 1 ügyvéd, 1 nagykereskedő, 1 tanító és 13 egyéb. 14 munkanélküli és 12 közadakozásból él. Évi költségvetése 16,000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartózik 17 község. Jelentékeny ipartelepek : Sándor Jenő gőzmalma és Sándor Imre téglagyára. A hitközség Talmud Tórát is fenntart, amelyben Sámuel Gyula hitoktató tanít. A hitközség vezetősége : Rubinstein József főrabbi, Kohn Ignác elnök, Götzl Gyula és Sándor Jenő tanácsosok, Deutsch Jenő és Weisz Salamon templomgondnokok, Salzer József pénztárnok és Weisz Salamon jegyző.

12253.ht

CÍMSZÓ Jánosház

SZÓCIKK Jánosháza nagyk Va vm 426 lak zsid hitközsé 1836 alakul 20-2 taggal Ezze szembe Chevr Kadis régib eredet é XIX sz elejé má működött A els elöljáró Ster Lewi Hause Izrael Goldberge Móze é Straus Salamo voltak Közvetlenü hitközsé alapítás utá a alapító önerejükbő templomo építette é rabbi választotta Grünwal Józse személyében Grünwal rabb 1852-i működött miko tolcsva rabbiszékb került Utódj Reichenfel Már volt ak 4 éve á lelkészkedet 1852-190 Halál utá évi rabb állá betöltetle maradt 1904-be megválasztottá Weis Ábrahámot morvaország Koste közsé rabbiját ak 1920 Nagytapolcsán rabbij lett 192 ót Rubinstei Józse kecskemét rabb hitközsé lelkipásztora 1844-be megalakul Nőegylet későb Betegsegélyz Egylet amel azonba közbe megszűn é hivatásá Chevr Kadis é Nőegyle tölt be Nőegyletne 14 tagj va ó Sándo Jenőn vezetés alat áll 1880 megalapítottá a izraelit elem iskolát amelyne vezetőj Lőwinge Adolf 1884-be megalakul Malbis-Arumi egylet hitközsé taglétszám állandóa növekedet é szükségess vál eg ú templo építés 189 A ú templo telké é a építéshe szüksége tégláka gró Erdőd Feren adományozta mí több kiadáso fedezésér hitközsé 2 év amortizáció kölcsön vet fel világháborúba 132-e vette részt aki közü 11-e eleste harctéren 1919-ben forradalma idej alat Kemén Simo tanít é Federe Ignácn életüke vesztették hitközsé orthodo alapo áll Lélekszám 650 családszá 125 adófizet ta 102 Foglalkozásu 5 kereskedő 1 iparos gazdálkodó orvos magántisztviselő vállalkozó nagyiparos köztisztviselő ügyvéd nagykereskedő tanít é 1 egyéb 1 munkanélkül é 1 közadakozásbó él Év költségvetés 16,00 pengő Anyakönyv területéhe tartózi 1 község Jelentéken ipartelepe Sándo Jen gőzmalm é Sándo Imr téglagyára hitközsé Talmu Tórá i fenntart amelybe Sámue Gyul hitoktat tanít hitközsé vezetőség Rubinstei Józse főrabbi Koh Igná elnök Götz Gyul é Sándo Jen tanácsosok Deutsc Jen é Weis Salamo templomgondnokok Salze Józse pénztárno é Weis Salamo jegyző

12253.h

CÍMSZ Jánoshá

SZÓCIK Jánosház nagy V v 42 la zsi hitközs 183 alaku 20- tagga Ezz szemb Chev Kadi régi erede XI s elej m működöt el elöljár Ste Lew Haus Izrae Goldberg Móz Strau Salam volta Közvetlen hitközs alapítá ut alapít önerejükb templom épített rabb választott Grünwa Józs személyébe Grünwa rab 1852- működöt mik tolcsv rabbiszék kerül Utód Reichenfe Má vol a év lelkészkede 1852-19 Halá ut év rab áll betöltetl marad 1904-b megválasztott Wei Ábrahámo morvaorszá Kost közs rabbijá a 192 Nagytapolcsá rabbi let 19 ó Rubinste Józs kecskemé rab hitközs lelkipásztor 1844-b megalaku Nőegyle késő Betegsegély Egyle ame azonb közb megszű hivatás Chev Kadi Nőegyl töl b Nőegyletn 1 tag v Sánd Jenő vezeté ala ál 188 megalapított izraeli ele iskolá amelyn vezető Lőwing Adol 1884-b megalaku Malbis-Arum egyle hitközs taglétszá állandó növekede szükséges vá e templ építé 18 templ telk építésh szükség téglák gr Erdő Fere adományozt m töb kiadás fedezésé hitközs é amortizáci kölcsö ve fe világháborúb 132- vett rész ak köz 11- elest harctére 1919-be forradalm ide ala Kemé Sim taní Feder Ignác életük vesztetté hitközs orthod alap ál Lélekszá 65 családsz 12 adófize t 10 Foglalkozás keresked iparo gazdálkod orvo magántisztvisel vállalkoz nagyiparo köztisztvisel ügyvé nagykeresked taní egyé munkanélkü közadakozásb é É költségveté 16,0 peng Anyaköny területéh tartóz közsé Jelentéke ipartelep Sánd Je gőzmal Sánd Im téglagyár hitközs Talm Tór fenntar amelyb Sámu Gyu hitokta taní hitközs vezetősé Rubinste Józs főrabb Ko Ign elnö Göt Gyu Sánd Je tanácsoso Deuts Je Wei Salam templomgondnoko Salz Józs pénztárn Wei Salam jegyz

12253.

CÍMS Jánosh

SZÓCI Jánoshá nag 4 l zs hitköz 18 alak 20 tagg Ez szem Che Kad rég ered X ele működö e elöljá St Le Hau Izra Goldber Mó Stra Sala volt Közvetle hitköz alapít u alapí önerejük templo építet rab választot Grünw Józ személyéb Grünw ra 1852 működö mi tolcs rabbiszé kerü Utó Reichenf M vo é lelkészked 1852-1 Hal u é ra ál betöltet mara 1904- megválasztot We Ábrahám morvaorsz Kos köz rabbij 19 Nagytapolcs rabb le 1 Rubinst Józ kecskem ra hitköz lelkipászto 1844- megalak Nőegyl kés Betegsegél Egyl am azon köz megsz hivatá Che Kad Nőegy tö Nőegylet ta Sán Jen vezet al á 18 megalapítot izrael el iskol amely vezet Lőwin Ado 1884- megalak Malbis-Aru egyl hitköz taglétsz álland növeked szüksége v temp épít 1 temp tel építés szüksé téglá g Erd Fer adományoz tö kiadá fedezés hitköz amortizác kölcs v f világháború 132 vet rés a kö 11 eles harctér 1919-b forradal id al Kem Si tan Fede Igná életü vesztett hitköz ortho ala á Léleksz 6 családs 1 adófiz 1 Foglalkozá kereske ipar gazdálko orv magántisztvise vállalko nagyipar köztisztvise ügyv nagykereske tan egy munkanélk közadakozás költségvet 16, pen Anyakön területé tartó közs Jelenték ipartele Sán J gőzma Sán I téglagyá hitköz Tal Tó fennta amely Sám Gy hitokt tan hitköz vezetős Rubinst Józ főrab K Ig eln Gö Gy Sán J tanácsos Deut J We Sala templomgondnok Sal Józ pénztár We Sala jegy

12253

CÍM János

SZÓC Jánosh na z hitkö 1 ala 2 tag E sze Ch Ka ré ere el működ elölj S L Ha Izr Goldbe M Str Sal vol Közvetl hitkö alapí alap önerejü templ építe ra választo Grün Jó személyé Grün r 185 működ m tolc rabbisz ker Ut Reichen v lelkészke 1852- Ha r á betölte mar 1904 megválaszto W Ábrahá morvaors Ko kö rabbi 1 Nagytapolc rab l Rubins Jó kecske r hitkö lelkipászt 1844 megala Nőegy ké Betegsegé Egy a azo kö megs hivat Ch Ka Nőeg t Nőegyle t Sá Je veze a 1 megalapíto izrae e isko amel veze Lőwi Ad 1884 megala Malbis-Ar egy hitkö tagléts állan növeke szükség tem épí tem te építé szüks tégl Er Fe adományo t kiad fedezé hitkö amortizá kölc világhábor 13 ve ré k 1 ele harcté 1919- forrada i a Ke S ta Fed Ign élet vesztet hitkö orth al Léleks család adófi Foglalkoz keresk ipa gazdálk or magántisztvis vállalk nagyipa köztisztvis ügy nagykeresk ta eg munkanél közadakozá költségve 16 pe Anyakö terület tart köz Jelenté ipartel Sá gőzm Sá téglagy hitkö Ta T fennt amel Sá G hitok ta hitkö vezető Rubins Jó főra I el G G Sá tanácso Deu W Sal templomgondno Sa Jó pénztá W Sal jeg

1225

CÍ Jáno

SZÓ János n hitk al ta sz C K r er e műkö elöl H Iz Goldb St Sa vo Közvet hitk alap ala önerej temp épít r választ Grü J személy Grü 18 műkö tol rabbis ke U Reiche lelkészk 1852 H betölt ma 190 megválaszt Ábrah morvaor K k rabb Nagytapol ra Rubin J kecsk hitk lelkipász 184 megal Nőeg k Betegseg Eg az k meg hiva C K Nőe Nőegyl S J vez megalapít izra isk ame vez Lőw A 188 megal Malbis-A eg hitk taglét álla növek szüksé te ép te t épít szük tég E F adomány kia fedez hitk amortiz köl világhábo 1 v r el harct 1919 forrad K t Fe Ig éle veszte hitk ort a Lélek csalá adóf Foglalko keres ip gazdál o magántisztvi vállal nagyip köztisztvi üg nagykeres t e munkané közadakoz költségv 1 p Anyak terüle tar kö Jelent iparte S gőz S téglag hitk T fenn ame S hito t hitk vezet Rubin J főr e S tanács De Sa templomgondn S J pénzt Sa je