12254.htm

CÍMSZÓ: Janovics

SZEMÉLYNÉV: Janovics Jenő

SZÓCIKK: "Janovics Jenő*, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, szül. Ungváron 1872 dec. 8. A Színművészeti Akadémián és a budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán tanult és doktorátust tett, majd vidéki színpadokon működött, azután pedig a kolozsvári Nemzeti Színház tagja, 1905-től kezdve annak igazgatója lett. Közben éveken át a Szeged-hódmezővásárhelyi színházak, igazgatója is volt. Színházát igen magas nívóra emelte és mint szakíró is eredményes munkásságot fejtett ki. Főbb művei: Csiky Gergely élete és művei (1900); A magyar dráma irányai (1908); A magyar dráma fejlődése (1913). Ezenkívül számos tanulmánya jelent meg, főleg erdélyi folyóiratokban. 1918-ban a Magyar Színészszövetség elnökévé választották."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2254. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12254.htm

CÍMSZÓ: Janovics

SZEMÉLYNÉV: Janovics Jenő

SZÓCIKK: Janovics Jenő*, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, szül. Ungváron 1872 dec. 8. A Színművészeti Akadémián és a budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán tanult és doktorátust tett, majd vidéki színpadokon működött, azután pedig a kolozsvári Nemzeti Színház tagja, 1905-től kezdve annak igazgatója lett. Közben éveken át a Szeged-hódmezővásárhelyi színházak, igazgatója is volt. Színházát igen magas nívóra emelte és mint szakíró is eredményes munkásságot fejtett ki. Főbb művei: Csiky Gergely élete és művei 1900 ; A magyar dráma irányai 1908 ; A magyar dráma fejlődése 1913 . Ezenkívül számos tanulmánya jelent meg, főleg erdélyi folyóiratokban. 1918-ban a Magyar Színészszövetség elnökévé választották.

12254.ht

CÍMSZÓ Janovic

SZEMÉLYNÉV Janovic Jen

SZÓCIKK Janovic Jenő* kolozsvár Nemzet Színhá igazgatója szül Ungváro 187 dec 8 Színművészet Akadémiá é budapest egyete bölcsészet fakultásá tanul é doktorátus tett maj vidék színpadoko működött azutá pedi kolozsvár Nemzet Színhá tagja 1905-tő kezdv anna igazgatój lett Közbe éveke á Szeged-hódmezővásárhely színházak igazgatój i volt Színházá ige maga nívór emelt é min szakír i eredménye munkásságo fejtet ki Főb művei Csik Gergel élet é műve 190 magya drám iránya 190 magya drám fejlődés 191 Ezenkívü számo tanulmány jelen meg főle erdély folyóiratokban 1918-ba Magya Színészszövetsé elnökév választották

12254.h

CÍMSZ Janovi

SZEMÉLYNÉ Janovi Je

SZÓCIK Janovi Jenő kolozsvá Nemze Szính igazgatój szü Ungvár 18 de Színművésze Akadémi budapes egyet bölcsésze fakultás tanu doktorátu tet ma vidé színpadok működöt azut ped kolozsvá Nemze Szính tagj 1905-t kezd ann igazgató let Közb évek Szeged-hódmezővásárhel színháza igazgató vol Színház ig mag nívó emel mi szakí eredmény munkásság fejte k Fő műve Csi Gerge éle műv 19 magy drá irány 19 magy drá fejlődé 19 Ezenkív szám tanulmán jele me fől erdél folyóiratokba 1918-b Magy Színészszövets elnöké választottá

12254.

CÍMS Janov

SZEMÉLYN Janov J

SZÓCI Janov Jen kolozsv Nemz Szín igazgató sz Ungvá 1 d Színművész Akadém budape egye bölcsész fakultá tan doktorát te m vid színpado működö azu pe kolozsv Nemz Szín tag 1905- kez an igazgat le Köz éve Szeged-hódmezővásárhe színház igazgat vo Színhá i ma nív eme m szak eredmén munkássá fejt F műv Cs Gerg él mű 1 mag dr irán 1 mag dr fejlőd 1 Ezenkí szá tanulmá jel m fő erdé folyóiratokb 1918- Mag Színészszövet elnök választott

12254

CÍM Jano

SZEMÉLY Jano

SZÓC Jano Je kolozs Nem Szí igazgat s Ungv Színművés Akadé budap egy bölcsés fakult ta doktorá t vi színpad működ az p kolozs Nem Szí ta 1905 ke a igazga l Kö év Szeged-hódmezővásárh színhá igazga v Szính m ní em sza eredmé munkáss fej mű C Ger é m ma d irá ma d fejlő Ezenk sz tanulm je f erd folyóiratok 1918 Ma Színészszöve elnö választot

1225

CÍ Jan

SZEMÉL Jan

SZÓ Jan J koloz Ne Sz igazga Ung Színművé Akad buda eg bölcsé fakul t doktor v színpa műkö a koloz Ne Sz t 190 k igazg K é Szeged-hódmezővásár szính igazg Szín n e sz eredm munkás fe m Ge m ir m fejl Ezen s tanul j er folyóirato 191 M Színészszöv eln választo