12256.htm

CÍMSZÓ: Jargon

SZÓCIKK: Jargon (fr., ejtsd: zsargon), általában minden hibás, helytelen vagy romlott nyelv, de értik alatta valamely néposztály sajátságos szójárását, a csinált nyelveket és a különböző nyelvekből keletkezett nyelveket is. Leginkább a német nyelvből kialakult zsidónémet nyelvre alkalmazzák. A zsidónémet J. a Németországból Lengyelországba, Litvániába és Dél-Oroszországba vándorolt zsidók révén terjedt el. Ma már jiddisnek mondják. Ez a középfelnémet (Mittelhochdeutsch) egyik középkori alakulása, amely az idők során sok héber és szláv szóval gyarapodott. Szórendje és mondatfűzése a szláv és a héber grammatikát követi, írásjelei a héber betűk. Gazdag szóbősége, felszívó ereje és hajlékonysága kedvező fejlődést biztosít a jiddis (l. o.) nyelvnek, amely már hatalmas irodalmat teremtett és sok millió zsidó között terjeszti a kultúrát. Írói európai relációban is nagyon jelentékenyek. Legkiválóbbak : R. Mendele Mocher Szeforim, Perecz, Rabinovicz, Spektor Mordechai, Pinski, Reisin, Rosenfeld, Goldfaden, Gordin, Asch, Ansky, Solern Aléchem, Dümov stb. és Magyarországon Holder József.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2256. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12256.htm

CÍMSZÓ: Jargon

SZÓCIKK: Jargon fr., ejtsd: zsargon , általában minden hibás, helytelen vagy romlott nyelv, de értik alatta valamely néposztály sajátságos szójárását, a csinált nyelveket és a különböző nyelvekből keletkezett nyelveket is. Leginkább a német nyelvből kialakult zsidónémet nyelvre alkalmazzák. A zsidónémet J. a Németországból Lengyelországba, Litvániába és Dél-Oroszországba vándorolt zsidók révén terjedt el. Ma már jiddisnek mondják. Ez a középfelnémet Mittelhochdeutsch egyik középkori alakulása, amely az idők során sok héber és szláv szóval gyarapodott. Szórendje és mondatfűzése a szláv és a héber grammatikát követi, írásjelei a héber betűk. Gazdag szóbősége, felszívó ereje és hajlékonysága kedvező fejlődést biztosít a jiddis l. o. nyelvnek, amely már hatalmas irodalmat teremtett és sok millió zsidó között terjeszti a kultúrát. Írói európai relációban is nagyon jelentékenyek. Legkiválóbbak : R. Mendele Mocher Szeforim, Perecz, Rabinovicz, Spektor Mordechai, Pinski, Reisin, Rosenfeld, Goldfaden, Gordin, Asch, Ansky, Solern Aléchem, Dümov stb. és Magyarországon Holder József.

12256.ht

CÍMSZÓ Jargo

SZÓCIKK Jargo fr. ejtsd zsargo általába minde hibás helytele vag romlot nyelv d érti alatt valamel néposztál sajátságo szójárását csinál nyelveke é különböz nyelvekbő keletkezet nyelveke is Leginkáb néme nyelvbő kialakul zsidónéme nyelvr alkalmazzák zsidónéme J Németországbó Lengyelországba Litvániáb é Dél-Oroszországb vándorol zsidó révé terjed el M má jiddisne mondják E középfelnéme Mittelhochdeutsc egyi középkor alakulása amel a idő sorá so hébe é szlá szóva gyarapodott Szórendj é mondatfűzés szlá é hébe grammatiká követi írásjele hébe betűk Gazda szóbősége felszív erej é hajlékonyság kedvez fejlődés biztosí jiddi l o nyelvnek amel má hatalma irodalma teremtet é so milli zsid közöt terjeszt kultúrát Író európa relációba i nagyo jelentékenyek Legkiválóbba R Mendel Moche Szeforim Perecz Rabinovicz Spekto Mordechai Pinski Reisin Rosenfeld Goldfaden Gordin Asch Ansky Soler Aléchem Dümo stb é Magyarországo Holde József

12256.h

CÍMSZ Jarg

SZÓCIK Jarg fr ejts zsarg általáb mind hibá helytel va romlo nyel ért alat valame néposztá sajátság szójárásá csiná nyelvek különbö nyelvekb keletkeze nyelvek i Leginká ném nyelvb kialaku zsidóném nyelv alkalmazzá zsidóném Németországb Lengyelországb Litvániá Dél-Oroszország vándoro zsid rév terje e m jiddisn mondjá középfelném Mittelhochdeuts egy középko alakulás ame id sor s héb szl szóv gyarapodot Szórend mondatfűzé szl héb grammatik követ írásjel héb betű Gazd szóbőség felszí ere hajlékonysá kedve fejlődé biztos jidd nyelvne ame m hatalm irodalm teremte s mill zsi közö terjesz kultúrá Ír európ relációb nagy jelentékenye Legkiválóbb Mende Moch Szefori Perec Rabinovic Spekt Mordecha Pinsk Reisi Rosenfel Goldfade Gordi Asc Ansk Sole Aléche Düm st Magyarország Hold Józse

12256.

CÍMS Jar

SZÓCI Jar f ejt zsar általá min hib helyte v roml nye ér ala valam néposzt sajátsá szójárás csin nyelve különb nyelvek keletkez nyelve Legink né nyelv kialak zsidóné nyel alkalmazz zsidóné Németország Lengyelország Litváni Dél-Oroszorszá vándor zsi ré terj jiddis mondj középfelné Mittelhochdeut eg középk alakulá am i so hé sz szó gyarapodo Szóren mondatfűz sz hé grammati köve írásje hé bet Gaz szóbősé felsz er hajlékonys kedv fejlőd bizto jid nyelvn am hatal irodal teremt mil zs köz terjes kultúr Í euró reláció nag jelentékeny Legkiválób Mend Moc Szefor Pere Rabinovi Spek Mordech Pins Reis Rosenfe Goldfad Gord As Ans Sol Aléch Dü s Magyarorszá Hol Józs

12256

CÍM Ja

SZÓC Ja ej zsa által mi hi helyt rom ny é al vala néposz sajáts szójárá csi nyelv külön nyelve keletke nyelv Legin n nyel kiala zsidón nye alkalmaz zsidón Németorszá Lengyelorszá Litván Dél-Oroszorsz vándo zs r ter jiddi mond középfeln Mittelhochdeu e közép alakul a s h s sz gyarapod Szóre mondatfű s h grammat köv írásj h be Ga szóbős fels e hajlékony ked fejlő bizt ji nyelv a hata iroda terem mi z kö terje kultú eur reláci na jelentéken Legkiváló Men Mo Szefo Per Rabinov Spe Mordec Pin Rei Rosenf Goldfa Gor A An So Aléc D Magyarorsz Ho Józ

1225

CÍ J

SZÓ J e zs álta m h hely ro n a val népos saját szójár cs nyel külö nyelv keletk nyel Legi nye kial zsidó ny alkalma zsidó Németorsz Lengyelorsz Litvá Dél-Oroszors vánd z te jidd mon középfel Mittelhochde közé alaku s gyarapo Szór mondatf gramma kö írás b G szóbő fel hajlékon ke fejl biz j nyel hat irod tere m k terj kult eu relác n jelentéke Legkivál Me M Szef Pe Rabino Sp Morde Pi Re Rosen Goldf Go A S Alé Magyarors H Jó