12259.htm

CÍMSZÓ: Jászai

SZEMÉLYNÉV: Jászai Samu

SZÓCIKK: "Jászai Samu, szocialista politikus, szül. Szécsényben 1859., megh. Budapesten 1927. Három gimnázium elvégzése után betűszedő lett. A munkásmozgalmakban 1880 óta tevékeny részt vett. Eleinte a nyomdai munkások mozgalmában, később több iparág munkásságának szervezésében játszott fontos szerepet. Munkatársa volt a Népszavának és szerkesztője több iparos szaklapnak. 1903 óta a Magyarországi Szakszervezeti Tanács titkára volt és a szakszervezeti mozgalomban nagy érdemeket szerzett Tagja volt a szociáldemokrata párt vezetőségének, képviselte Magyarország munkásságát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban, majd szociáldemokrata programmal országgyűlési képviselőnek választották. Szerkesztette a Szakszervezeti Értesítő c. folyóiratot és 1913 óta a Bányamunkás c. hetilapot. 1906 óta a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár elnöke volt. Jelentős szakmunkái: A szakegyesületi mozgalom Magyarországon; A szakmozgalom útmutatója, A szakszervezeti mozgalmak fejlődése és irányai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2259. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12259.htm

CÍMSZÓ: Jászai

SZEMÉLYNÉV: Jászai Samu

SZÓCIKK: Jászai Samu, szocialista politikus, szül. Szécsényben 1859., megh. Budapesten 1927. Három gimnázium elvégzése után betűszedő lett. A munkásmozgalmakban 1880 óta tevékeny részt vett. Eleinte a nyomdai munkások mozgalmában, később több iparág munkásságának szervezésében játszott fontos szerepet. Munkatársa volt a Népszavának és szerkesztője több iparos szaklapnak. 1903 óta a Magyarországi Szakszervezeti Tanács titkára volt és a szakszervezeti mozgalomban nagy érdemeket szerzett Tagja volt a szociáldemokrata párt vezetőségének, képviselte Magyarország munkásságát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban, majd szociáldemokrata programmal országgyűlési képviselőnek választották. Szerkesztette a Szakszervezeti Értesítő c. folyóiratot és 1913 óta a Bányamunkás c. hetilapot. 1906 óta a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár elnöke volt. Jelentős szakmunkái: A szakegyesületi mozgalom Magyarországon; A szakmozgalom útmutatója, A szakszervezeti mozgalmak fejlődése és irányai.

12259.ht

CÍMSZÓ Jásza

SZEMÉLYNÉV Jásza Sam

SZÓCIKK Jásza Samu szocialist politikus szül Szécsénybe 1859. megh Budapeste 1927 Háro gimnáziu elvégzés utá betűszed lett munkásmozgalmakba 188 ót tevéken rész vett Eleint nyomda munkáso mozgalmában későb töb ipará munkásságána szervezésébe játszot fonto szerepet Munkatárs vol Népszavána é szerkesztőj töb iparo szaklapnak 190 ót Magyarország Szakszervezet Tanác titkár vol é szakszervezet mozgalomba nag érdemeke szerzet Tagj vol szociáldemokrat pár vezetőségének képviselt Magyarorszá munkásságá Nemzetköz Munkaügy Hivatalban maj szociáldemokrat programma országgyűlés képviselőne választották Szerkesztett Szakszervezet Értesít c folyóirato é 191 ót Bányamunká c hetilapot 190 ót Budapest Kerület Munkásbiztosít Pénztá elnök volt Jelentő szakmunkái szakegyesület mozgalo Magyarországon szakmozgalo útmutatója szakszervezet mozgalma fejlődés é irányai

12259.h

CÍMSZ Jász

SZEMÉLYNÉ Jász Sa

SZÓCIK Jász Sam szocialis politiku szü Szécsényb 1859 meg Budapest 192 Hár gimnázi elvégzé ut betűsze let munkásmozgalmakb 18 ó tevéke rés vet Elein nyomd munkás mozgalmába késő tö ipar munkásságán szervezéséb játszo font szerepe Munkatár vo Népszaván szerkesztő tö ipar szaklapna 19 ó Magyarorszá Szakszerveze Taná titká vo szakszerveze mozgalomb na érdemek szerze Tag vo szociáldemokra pá vezetőségéne képvisel Magyarorsz munkásság Nemzetkö Munkaüg Hivatalba ma szociáldemokra programm országgyűlé képviselőn választottá Szerkesztet Szakszerveze Értesí folyóirat 19 ó Bányamunk hetilapo 19 ó Budapes Kerüle Munkásbiztosí Pénzt elnö vol Jelent szakmunká szakegyesüle mozgal Magyarországo szakmozgal útmutatój szakszerveze mozgalm fejlődé iránya

12259.

CÍMS Jás

SZEMÉLYN Jás S

SZÓCI Jás Sa szociali politik sz Szécsény 185 me Budapes 19 Há gimnáz elvégz u betűsz le munkásmozgalmak 1 tevék ré ve Elei nyom munká mozgalmáb kés t ipa munkásságá szervezésé játsz fon szerep Munkatá v Népszavá szerkeszt t ipa szaklapn 1 Magyarorsz Szakszervez Tan titk v szakszervez mozgalom n érdeme szerz Ta v szociáldemokr p vezetőségén képvise Magyarors munkássá Nemzetk Munkaü Hivatalb m szociáldemokr program országgyűl képviselő választott Szerkeszte Szakszervez Értes folyóira 1 Bányamun hetilap 1 Budape Kerül Munkásbiztos Pénz eln vo Jelen szakmunk szakegyesül mozga Magyarország szakmozga útmutató szakszervez mozgal fejlőd irány

12259

CÍM Já

SZEMÉLY Já

SZÓC Já S szocial politi s Szécsén 18 m Budape 1 H gimná elvég betűs l munkásmozgalma tevé r v Ele nyo munk mozgalmá ké ip munkásság szervezés játs fo szere Munkat Népszav szerkesz ip szaklap Magyarors Szakszerve Ta tit szakszerve mozgalo érdem szer T szociáldemok vezetőségé képvis Magyaror munkáss Nemzet Munka Hivatal szociáldemok progra országgyű képvisel választot Szerkeszt Szakszerve Érte folyóir Bányamu hetila Budap Kerü Munkásbizto Pén el v Jele szakmun szakegyesü mozg Magyarorszá szakmozg útmutat szakszerve mozga fejlő irán

1225

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ J szocia polit Szécsé 1 Budap gimn elvé betű munkásmozgalm tev El ny mun mozgalm k i munkássá szervezé ját f szer Munka Népsza szerkes i szakla Magyaror Szakszerv T ti szakszerv mozgal érde sze szociáldemo vezetőség képvi Magyaro munkás Nemze Munk Hivata szociáldemo progr országgy képvise választo Szerkesz Szakszerv Ért folyói Bányam hetil Buda Ker Munkásbizt Pé e Jel szakmu szakegyes moz Magyarorsz szakmoz útmuta szakszerv mozg fejl irá